1. економічна думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм
Скачати 336.94 Kb.
Назва1. економічна думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм
Сторінка1/3
Дата конвертації06.03.2013
Розмір336.94 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3
Передмова

Процес вивчення курсу історії економічної думки багато в чому залежить від вдалого використання та співставлення раніше отриманих знань із загальної історії, економічної історії та основ економічної теорії.

При підготовці запропонованого до уваги читачів варіанта тестових завдань за основу прийнята типова програма нормативного курсу “Історія економічних учень”, який вивчається студентами всіх економічних спеціальностей вищих навчальних закладів України.

Використання тестових завдань у навчальному процесі дає змогу поглибити знання з основ економічної теорії, сформувати уявлення щодо закономірностей і тенденцій розвитку економічної думки, визначити науковий внесок окремих шкіл і напрямків в економічну теорію, підвищити зацікавленість студентів у вивченні дисципліни, ефективно здійснювати самоконтроль знань студентами.

Викладач за допомогою запропонованих тестових завдань може досить швидко та ефективно визначити рівень підготовки кожного студента з тієї чи іншої теми, сформувати блоки завдань для проведення колоквіумів та різних форм підсумкового контролю. Тестові завдання підготовлено таким чином, що більшість з них легко трансформується у питання для програмованого контролю за допомогою ПЕОМ.

Принцип розв’язання тестових завдань такий: із запропонованих відповідей необхідно вибрати єдиний правильний варіант відповіді. Якщо тестове завдання містить декілька варіантів відповіді, то про це вказується в умові завдання – набір букв.

Для підбиття підсумків знань студентів за темами дисципліни доцільно застосовувати такі співвідношення: “задовільно” – кількість набраних балів складає 51-74% від максимально можливої кількості балів, “добре” – 75-90%, “відмінно” – 91-100%. Таким чином, щоб отримати залік по темі, необхідно набрати більше половини максимально можливої кількості балів.

^ ТЕМА 1. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. МЕРКАНТИЛІЗМ
1. Закони царя Хаммурапі регламентували боргове рабство з метою:

а) поповнення державної скарбниці;

б) не допустити розвалу основ натурального господарства;

в) зміцнення економічної влади держави;

г) підтримки конкуренції.
2. Представники економічної думки стародавнього світу ідеалізували:

а) ринкові відносини;

б) натурально-господарчі відносини;

в) велику торгівлю та лихварські операції;

г) правильно б, в.
3. Якщо розглядати історію економічної думки, то можна виділити такі школи (напрямки), як:

а) класична політична економія;

б) фізіократи;

в) неокласична школа;

г) меркантилізм;

д) монетаризм;

є) кейнсіанство;

Побудуйте їх перелік, дотримуючись історичної послідовності.
4. Хто вперше ввів до економічної науки термін “політична економія”:

а) Аристотель;

б) Ф. Аквінський;

в) Т. Мен;

г) А. Монкрет’єн;

д) правильної відповіді немає?
5. Представники якої школи (напрямку) в економічній науці вважали торгівлю джерелом багатства:

а) фізіократи;

б) меркантилізм;

в) класична політична економія;

г) кейнсіанство?
6. Докази представників стародавнього світу були направлені проти:

а) великих торгових та лихварських операцій;

б) рабовласництва;

в) приватної власності;

г) правильно б, в;

д) правильної відповіді немає.
7. “Справедлива ціна” у Фоми Аквінського це:

а) ціна, яка враховує кількість праці, затраченої на виробництво товару;

б) ціна праці найманого робітника;

в) ціна, яка забезпечує блага людям, відповідно їх становій ієрархії;

г) ціна, яка відповідає затратам та враховує соціальне положення продавця товару.
8. Що тут логічно зайве ( тест пов’язаний з напрямками в економічній науці)?:

а) меркантилізм;

б) неокласична школа;

в) рабовласництво;

г) фізіократи;

д) кейнсіанство.
9. Аристотель відносить до сфери хрематистики:

а) землеробство;

б) ремесло;

в) лихварство та торгівельно-посередницькі операції;

г) правильно а, в.
10. У кодексі законів царя Хаммурапі боргове рабство обмежувалося:

а) 4-ма роками;

б) 3-ма роками;

в) одним роком;

г) правильної відповіді немає.

11. “Гроші є особливим товаром який обслуговує обмін та поява якого пов’язана з міновою торгівлею”. Кому з стародавніх мислителів належить таке визначення грошей?

а) Вавилонському царю Хаммурапі;

б) Платону;

в) Аристотелю;

г) Ксенофонту.
12. “Справедлива ціна Фоми Аквінського базується на:

а) затратному принципі;

б) граничному принципі;

в) морально-етичному принципі;

г) правильно а, в.
13. Представники меркантилістичної концепції вважали, що джерелом багатства є:

а) перевищення експорту над імпортом;

б) перевищення імпорту над експортом;

в) зростання мануфактурного виробництва;

г) правильно а, б.
14. Що було предметом дослідження меркантилістів:

а) сфера обігу;

б) матеріальне виробництво;

в) землеробство;

г) правильно а, б?
15. З наведених нижче наукових принципів виберіть той, який не належить до поглядів меркантилістів:

а) золото та срібло як визначення сутності багатства;

б) підтримка промисловості шляхом імпорту дешевої сировини;

в) регулювання зовнішньої торгівля з метою забезпечення притоку у країну золота та срібла;

г) низькі тарифи на імпорт промислових товарів.
16. Запис давнього звичаєвого права племені салічних франків “Салічна правда” (початок VI ст.) відстоював:

а) позиції церкви;

б) позиції торгового капіталу;

в) стійкість общинного землеволодіння;

г) правильно а, в.
17. Аристотель стверджував, що економічна діяльність пов’язана з отриманням прибутку та нагромадженням багатства у формі грошей це:

а) економіка;

б) хіромантія;

в) хрематистика;

г) лихварство.
18. У староіндійському трактаті “Артхашастра” прибуток:

а) включався в ціну товару як частина витрат;

б) розглядався як винагорода підприємця;

в) розглядався як результат найманої праці;

г) не розглядався.
19. До представників пізнього меркантилізму не належать:

а) М. Копернік;

б) А. Сєрра;

в) Т. Мен;

г) В. Стаффорд.


20. Староіндійський трактат “Артхашастра” це:

а) збірник наставлянь з питань управління державою;

б) збірник наставлянь з питань чуттєвої любові;

в) збірник релігійних вказівок;

г) податковий кодекс.

21. Пріоритетним методом економічного аналізу меркантилізму є:

а) емпіричний метод;

б) абстрактний метод;

в) функціональний метод;

г) індуктивний метод.

^ ТЕМА 2. КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

1.Основоположником класичної політичної економії в Англії вважається:

а) В Стаффорд;

б) В. Петті;

в) П. Буагільбер;

г) Ф. Кене.
2. Представниками класичної політичної економії є:

а) Аристотель, Платон, Катон Старший;

б) К. Маркс, Ф. Енгельс, В. Ленін.

в) А. Сміт, Д. Рікардо, Дж.Ст. Мілль;

3. Що таке “невидима рука” в економічному аналізі А. Сміта?

а) намагання максимізувати прибуток;

б) природна ціна товару.

в) науково-технічна революція;

г) малопомітна роль держави в економіці;

4. Яке з визначень вартості товару належить В. Петті:

а) вартість визначається сукупними витратами праці на виробництво усіх товарів;

б) вартість визначається працею, витраченою на виробництво благородних металів, а вартість інших товарів визначається лише в результаті їх обміну на золото та срібло;

в) вартість визначається степенем корисного ефекту;

г) вартість визначається суб’єктивними оцінками учасників обміну?

5. Що на думку П. Буагільбера порушує природну рівновагу товарного обміну в економіці?

а) конкуренція;

б) монополія;

в) гроші;

г) правильна відповідь відсутня.
6. “Природний порядок” за Ф. Кене це:

а) система власного волевиявлення економічного суб’єкта;

б) система невтручання держави в економіку;

в) система господарювання на основі державного регулювання економіки;

г) правильно відповідь відсутня.

7. Які складові елементи капіталу Ф. Кене відносить до “щорічних авансів”?

а) земля;

б) будівлі;

в) худоба;

г) насіння;

д) заробітна платня робітників;

е) правильно г, д.
8. Які складові елементи капіталу Ф. Кене відносить до “первісних авансів”?

а) насіння;

б) худоба;

в) будівлі;

г) корма;

д) правильно б, в;

е) правильно б, в, г.
9. Хто є автором терміну “laissez faire”?

а) А. Сміт;

б) Д. Рікардо;

в) Ж.Б. Сей;

г) В. Гурне;

д) правильна відповідь відсутня.
10. Укажіть класи, які аналізував Ф. Кене у роботі “Економічна таблиця” (набір букв)?

а) підприємці;

б) наймані працівники;

в) фермери;

г) землевласники;

д) безплідний клас”;
11. До наслідків впливу розподілу праці на продуктивність праці, згідно з вченням А. Сміта, не належить:

а) збільшення вправності робітника;

б) поява нових машин;

в) посилення монополізації виробництва;

г) економія часу?
12. Які з визначень ренти не належать А. Сміту:

а) рента – це відрахування від праці найманих робітників;

б) рента – це природний дар землі;

в) рента – це різновид проценту на капітал, вкладений у землеробство;

г) рента – це плата за користування землею;

д) правильно б, в;

е) правильно а, г?
13. На думку фізіократів, принцип “laissez faire” в економіці означає:

а) надання ринку свободи на скільки можливо, доводячи до мінімуму роль держави;

б) поділ праці;

в) захист ринку від монополій;

г) науково-технічна революція.
14. А. Сміт стверджував, що “гроші – це велике колесо обігу”. На яку функцію грошей більш за все орієнтує ця фраза?

а) засіб обігу;

б) засіб нагромадження;

в) міра вартості;

г) правильна відповідь відсутня.
15. А. Сміт вважав, що у розвиненому суспільстві, де використовується наймана праця вартість товарів визначається:

а) витратами капіталу;

б) корисністю товару;

в) сумою доходів основних класів;

г) правильно а, б.
16. Виділіть основні джерела мінової вартості товарів, які розглядав Д. Рікардо (набір букв).

а) кількість праці;

б) робочий час;

в) рідкісність товару;

г) корисність товару.


17. Укажіть положення з теорії заробітної плати, що не належить Д. Рікардо:

а) заробітна плата – це плата за працю;

б) заробітна плата утримується в межах прожиткового мінімуму в силу природного закону кількості народонаселення;

в) заробітна плата залежить від демографічних процесів у суспільстві;

г) заробітна плата – це перетворена форма вартості і ціни робочої сили;

д) заробітна плата – це ціна праці.
18. У природі, як вважав Т. Мальтус, відповідність між кількістю населення та кількістю засобів існування досягається за рахунок:

а) конкуренції;

б) епідемій, голоду та війн;

в) державного регулювання економіки;

г) правильна відповідь відсутня.
19. Згідно з Т. Мальтусом до причин, що зумовлюють проблему реалізації слід віднести:

а) недостатній рівень пропозиції товару;

б) недостатній платоспроможний попит;

в) монополізація виробництва;

г) правильна відповідь відсутня.
20. С. Сісмонді стверджував, що до причин загального надвиробництва і відповідно недоспоживання не відноситься:

а) зменшення рівня споживання з боку найманих працівників;

б) розширення зовнішніх ринків збуту готової продукції;

в) зниження споживчого попиту з боку підприємців;

г) правильна відповідь відсутня.
21. Хто з економістів вважається основоположником теорії “робочих грошей”?

а) К. Маркс;

б) Ж.Б. Сей;

в) С. Сісмонді;

г) П. Прудон.
22. Кого з названих економістів слід віднести до родоначальників класичної школи політичної економії (набір букв)?

а) К. Маркс;

б) В. Петті;

в) П. Буагільбер;

г) А. Монкрет’єн;

д) Дж.Ст. Мілль.
23. Правильно визначте основні роботи таких економістів класичної школи: 1) А. Сміт; 2) Д. Рікардо; 3) В. Петті; 4) Т. Мальтус; 5) Ж.Б. Сей.
а) “Дослідження про природу та причини багатства народів”;

б) “Трактат про податки і збори”;

в) “Нарис про закон народонаселення”;

г) “Трактат політичної економії”;

д) “Основи політичної економії та оподаткування”.
24. На думку Т. Мальтуса, “треті особи”, які можуть вирішити проблему реалізації надлишку товарів та послуг – це:

а) продуктивна частина суспільства;

б) непродуктивна частина суспільства;

в) фактор, стримуючий повне використання капіталу;

г) правильна відповідь відсутня.
25. Головна ідея “закону Сея” полягає:

а) пропозиція товару створює власний попит;

б) попит на товари створює відповідний йому рівень пропозиції;

в) у ринковій економіці пропозиція товару має стійку тенденцію до зростання під впливом технічного прогресу;

г) правильно б, в.
26. Рівноправними факторами створення вартості товару, на думку Ж.Б. Сея, є:

а) праця, земля і воля;

б) праця, капітал і земля;

в) земля, капітал і підприємницькі здібності;

г) правильно б, в.

27. Класична школа політичної економії у своєму розвитку пройшла чотири етапи. Правильно визначте представників цих періодів:

1) кінець XVII ст. – перша половина XVIIIст;

2) друга половина XVIII – початок XIX ст.;

3) перша половина XIX ст.;

4) друга половина XIXст.

Представники:

а) В. Петті;

б) А. Сміт;

в) П. Буагільбер;

г) Ж. Б. Сей;

д) К. Маркс;

е) Т. Мальтус;

ж) Дж. Ст. Мілль;

з) Д. Рікардо.

28. Приоритетним методом економічного аналізу представників класичної школи політичної економії вважається:

а) каузальний метод;

б) емпіричний метод;

в) функціональний метод;

г) правильна відповідь відсутня.

^ ТЕМА 3. ВИНЕКНЕННЯ І РОЗВИТОК МАРКСИСТСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ  1. Головною працею К. Маркса вважається:

а) “Економічна таблиця”;

б) “Капітал”;

в) “Загальна теорія зайнятості, процента та грошей”;

г) “Дослідження про природу та причини багатства народів”
2. До особливостей економічних поглядів марксистів не належить:

а) матеріалістичне розуміння історії;

б) дослідження закону додаткової вартості;

в) дослідження закону спадаючої граничної корисності;

г) правильної відповіді немає.
3. Згідно марксизму, яке з визначень точніше передає сутність предмета економічної теорії:

а) це наука про виробничі відносини між людьми у процесі виробництва, обміну, розподілу і споживання різноманітних товарів та послуг;

б) це наука про відносини в суспільстві з приводу раціонального використання обмежених ресурсів;

в) це наука про вибір ефективної державної політики для вирішення актуальних соціальних проблем;

г) це наука про національне господарство, розвиток якого визначається виключно особливостями природи, характером народу та його закладів.
4. До головних ідейних джерел марксизму відноситься (набір букв):

а) англійська класична політична економія;

б) німецька класична філософія;

в) французький утопічний соціалізм;

г) економічні ідеї декабристів;

д) економічні ідеї народників.
5. Виберіть терміни та поняття, які використовувались марксистами (набір букв):

а) цінність;

б) споживча вартість;

в) додаткова вартість;

г) постійний капітал;

д) абстрактна праця;

е) виробничі відносини;

ж) похідні інвестиції.
6. Норма додаткової вартості (норма експлуатації), за Марксом, це:

а) відношення додаткової вартості до величини змінного капіталу;

б) відношення додаткової вартості до величини постійного капіталу;

в) відношення величини постійного капіталу до величини змінного капіталу;

г) відношення прибутку до витрат виробництва.
7. Гроші, за Марксом, це:

а) всякий товар, який є загально прийнятим в розрахунках за всі інші товари;

б) особливий товар, який стихійно виділився із всіх інших товарів і який виконує роль загального еквівалента;

в) особливі паперові та металеві товари, що випускаються державою як гроші.
8. Розмістіть у вірній історичній послідовності такі форми вартості:

а) проста, одинична або випадкова;

б) загальна;

в) повна або розгорнута;

г) грошова.
9. Яке з визначень вартості товару належить К. Марксу:

а) вартість визначається суспільно необхідними витратами праці товаровиробника;

б) вартість визначається працею, витраченою на виробництво благородних металів, а вартість інших товарів визначається лише в результаті їх обміну на золото та срібло;

в) вартість визначається ступенем корисного ефекту;

г) вартість визначається суб’єктивними оцінками учасників обміну.

10. Укажіть положення з теорії заробітної плати, що не належать марксистській економічній теорії (набір букв):

а) заробітна плата – це плата за працю;

б) заробітна плата утримується в межах прожиткового мінімуму в силу природного закону кількості народонаселення;

в) заробітна плата – це перетворена форма вартості і ціни робочої сили;

г) заробітна плата – це ціна праці.
11. Які з нижченазваних факторів, на думку К. Маркса, визначають норму прибутку (набір букв):

а) норма додаткової вартості;

б) швидкість обороту капіталу;

в) величина змінного капіталу;

г) величина додаткової вартості?
12. Які з наведених причин формують, на думку К. Маркса, тенденцію норми прибутку до зниження (набір букв):

а) перелив капіталу з однієї галузі в іншу;

б) зростання загального рівня цін;

в) зменшення у структурі капіталу долі змінного капіталу;

г) зменшення у структурі капіталу долі постійного капіталу?
13. Які функції грошей розглядав К. Маркс (набір букв):

а) засіб платежу;

б) світові гроші;

в) засіб обігу;

г) міра вартості;

д) засіб нагромадження та створення скарбу?
14. У якому рядку допущена помилка?РядокЗначення


а)

С

Постійний капітал

б)

V

Змінний капітал

в)

M

Додатковий капітал

г)

с/v

Органічна будова капіталу

д)

c+v+m

Вартість товару
  1   2   3

Схожі:

1. економічна думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм iconЕкономічна думка стародавнього світу
Зародження економічної думки збігається зі становленням людсь­кого суспільства. Початок викладу історії економічної думки пов'яза­ний...
1. економічна думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм iconУроки з курсу історії стародавнього світу Урок № Тема: «Вступ. Що...
Мета: Сформувати уявлення учнів про періодизацію історії та відлік часу. З'ясувати особливості епохи стародавнього світу як першого...
1. економічна думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм iconПерелік екзаменаційних питань з предмету “Економічна теорія”
Меркантилізм та класична економічна теорія: дати характеристику кожному з етапів
1. економічна думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм iconФакультет фінансів
Литвин З. Б. Функціонально-вартісний аналіз: навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 130 с
1. економічна думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм iconГероїчний епос як жанр європейського Середньовіччя
«Поема про Беовульфа» як зразок героїчного епосу Середньовіччя
1. економічна думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм icon“ Особливості розвитку культури в епоху Середньовіччя”
Поняття “середньовіччя” з’явилось у італійських істориків гуманістів ХV-XVI ст., ствердилося у науці з ХVIII ст
1. економічна думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм iconОбсяг: 34ст (Times New Roman14, інтервал – 1,5) Ціна: 60грн
Дане положення світова економічна думка визнає як незаперечне, дискусії ведуться лише щодо ступеня такого коригування
1. економічна думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм iconРегулювання річного потоку товарів, послуг І доходів на макроекономічному рівні
Сучасна західна економічна думка розглядає безперервність виробництва в масштабах суспільства через модель економічного обороту продуктів...
1. економічна думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів географія
Соціально-економічна географія світу” є формування в учнів, що навчаються в класах академічного рівня, системи географічних знань,...
1. економічна думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм iconЗошит з історії стародавнього світу для 6-их класів: плани підготовки...
Посібник, який пропонується Вашій увазі, орієнтовано на учнів 6-х класів загальноосвітніх закладів України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка