Основи зовнішньоекономічної діяльності
НазваОснови зовнішньоекономічної діяльності
Сторінка1/14
Дата конвертації06.03.2013
Розмір1.55 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Текст лекцій


для студентів економічних спеціальностей


Затверджено
редакційно-видавничою
радою університету,
протокол № 1 від . .08

Харків НТУ “ХПІ” 2008

ББК

Ч

УДК

Рецензенти: Ю. І. Лернер, канд. екон. наук, професор Національного

технічного університету “ХПІ”,

В. А. Мельник, канд. екон. наук, доцент Національної

юридичної академії ім. Ярослава Мудрого.

Чекмасова І. А.

Ч . Основи зовнішньоекономічної діяльності: Текст лекцій. – Харків:

НТУ “ХПІ”, 2008. – 116 с.
ISBN
На основі нормативно-правових документів викладено засади регулювання, організації і здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

Призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Іл. 6. Табл. 6. Бібліогр.: 43 назв.
ББК
ISBN © І. А. Чекмасова, 2008 р.

© НТУ “ХПІ”, 2008 р.

“Економічний успіх будь-якої країни

світу ґрунтується на зовнішній торгівлі.

Ще ні однієї країні не вдалося створити

здорову економіку, ізолювавшись від сві-

тової економічної системи.”

Дж. Сакс, американський

економіст, професор

ВСТУП

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) впливає на розвиток національної економіки будь-якої країни. У сучасних умовах активна участь у світовій торгівлі пов'язана зі значними перевагами: більш ефективне використання ресурсів і задоволення потреб населення, розвиток нових технологій. Особливу значимість це має для України, яка встала на шлях створення розвитої ринкової економіки, і орієнтується на міжнародний поділ праці.

Зовнішньоекономічна діяльність є одним з найважливіших напрямків розвитку підприємництва. У зв'язку з лібералізацією зовнішньої торгівлі з кожним роком зростає кількість українських підприємств – учасників зовнішньоекономічної діяльності. Вихід на зовнішні ринки відкриває нові можливості збуту продукції для підприємств різних форм власності й галузей (промисловості, сільського господарства, транспорту, зв'язку, фінансової сфери тощо). В умовах інтеграції України у світову систему господарства вивчення процесів організації й управління ЗЕД має велике значення для вітчизняних суб'єктів господарської діяльності. Умовою успішного бізнесу на міжнародних ринках є володіння керівниками підприємств спеціальними знаннями у сфері ЗЕД щодо принципів оптимальної участі в міжнародному товарообігу, факторів конкурентноспроможності продукції тощо. Опанування теоретичними основами і практичними навичками здійснення експортно-імпортних операцій необхідно для успішного співробітництва із закордонними партнерами і забезпечення економічної безпеки підприємства.

^ 1. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

1.1. Поняття і принципи зовнiшньоекономiчної діяльності в Україні

1.2. Суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Право на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi

^ 1.1. Поняття і принципи зовнiшньоекономiчної діяльності в Україні

Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть – дiяльнiсть суб'єктiв господарської дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, побудована на взаємовiдносинах мiж ними, що має мiсце як на територiї України, так i за її межами [4, ст. 1].

^ Принципи зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Україні [4, ст. 2]:

1. Принцип суверенiтету народу України у здiйсненнi зовнiшньоекономiч-ної дiяльностi, який припускає:

 виключне право народу України самостiйно та незалежно здiйснювати зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть на територiї України, керуючись законами, що дiють на територiї України;

       обов'язок України неухильно виконувати всi договори i зобов'язання України в галузi мiжнародних економiчних вiдносин.

      2. Принцип свободи зовнiшньоекономiчного пiдприємництва, який має на увазі:

 право суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi добровiльно вступати у зовнiшньоекономiчнi зв'язки;

 право суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати її в будь-яких формах, якi прямо не забороненi чинними законами України;

 обов'язок додержувати при здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi порядку, встановленого законами України;

 виключне право власностi суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi на всi одержанi ними результати зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

3. Принцип юридичної рiвностi i недискримiнацiї, в якому містяться:

 рiвність перед законом всiх суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, незалежно вiд форм власностi, в тому числi держави, при здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

 заборона будь-яких, крiм передбачених Законом України “Про зовнiшньоекономiчну діяльність”, дiй держави, результатом яких є обмеження прав i дискримiнацiя суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, а також iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi за формами власностi, мiсцем розташування та iншими ознаками;

 неприпустимість обмежувальної дiяльностi з боку будь-яких її суб'єктiв.

4. Принцип верховенства закону, який припускає:

 регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi тiльки законами України;

 заборона застосування пiдзаконних актiв та актiв управлiння мiсцевих органiв, що у будь-який спосiб створюють для суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi умови менш сприятливi, нiж тi, якi встановленi законами України.

5. Принцип захисту iнтересiв суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, який полягає у тому, що Україна як держава:

 забезпечує рiвний захист iнтересiв всiх суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi на її територiї згiдно з законами України;

 здiйснює рiвний захист всiх суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України за межами України згiдно з нормами мiжнародного права;

 здiйснює захист державних iнтересiв України як на її територiї, так i за її межами лише вiдповiдно до законiв України, умов пiдписаних нею мiжнародних договорiв та норм мiжнародного права.

6. Принцип еквiвалентностi обмiну при ввезеннi та вивезеннi товарiв.

7. Принцип неприпустимостi демпiнгу при ввезеннi та вивезеннi товарiв.

Демпiнг – ввезення на митну територiю країни iмпорту товару за цiною, нижчою вiд порiвнянної цiни на подiбний товар у країнi експорту, яке заподiює шкоду нацiональному товаровиробнику подiбного товару [4, ст. 1].

^ 1.2. Суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Право на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Українi є [4, ст. 3]:

 фiзичнi особи – громадяни України, iноземнi громадяни та особи без громадянства, якi мають цивiльну правоздатнiсть i дiєздатнiсть згiдно з законами України i постiйно проживають на територiї України;

 юридичнi особи, зареєстрованi як такi в Українi i якi мають постiйне мiсцезнаходження на територiї України (пiдприємства, органiзацiї та об'єднання всiх видiв, включаючи акцiонернi та iншi види господарських товариств, асоцiацiї, спiлки, концерни, консорцiуми, торговельнi доми, посередницькi та консультацiйнi фiрми, кооперативи, кредитно-фiнансовi установи, мiжнароднi об'єднання, органiзацiї та iншi), в тому числi юридичнi особи, майно та/або капiтал яких є повнiстю у власностi iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi;

 об'єднання фiзичних, юридичних, фiзичних i юридичних осiб, якi не є юридичними особами згiдно з законами України, але якi мають постiйне мiсцезнаходження на територiї України i яким цивiльно-правовими законами України не заборонено здiйснювати господарську дiяльнiсть;

 структурнi одиницi iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, якi не є юридичними особами згiдно з законами України (фiлiї, вiддiлення, тощо), але мають постiйне мiсцезнаходження на територiї України;

 спiльнi пiдприємства за участю суб'єктiв господарської дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зареєстрованi як такi в Українi i якi мають постiйне мiсцезнаходження на територiї України;

Україна в особi її органiв, мiсцевi органи влади i управлiння в особi створених ними зовнiшньоекономiчних органiзацiй, якi беруть участь у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi, а також iншi держави, якi беруть участь у господарськiй дiяльностi на територiї України, дiють як юридичнi особи [4, ст. 3].

^ Право на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Всi суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi мають рiвне право здiйснювати будь-якi її види, прямо не забороненi законами України, незалежно вiд форм власностi та iнших ознак [4, ст. 5].

 Фiзичнi особи мають право здiйснювати зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть з моменту набуття ними цивiльної дiєздатностi. Фiзичнi особи, якi мають постiйне мiсце проживання на територiї України, мають право на здiйснювати зовнiшньоекономiчну дiяльність, якщо вони зареєстрованi як пiдприємцi. Фiзичнi особи, якi не мають постiйного мiсця проживання на територiї України, мають право на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якщо вони є суб'єктами господарської дiяльностi за законом держави, в якiй вони мають постiйне мiсце проживання або громадянами якої вони є [4, ст. 5].

Юридичнi особи мають право здiйснювати зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть вiдповiдно до їх статутних документiв з моменту набуття ними статусу юридичної особи [4, ст. 5].          

^ 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

2.1. Сутність і напрямки державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

^ 2.2. Органи державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

2.3. Правовi режими зовнішньоекономічної діяльності

2.4. Ліцензування і квотування зовнiшньоекономiчних операцiй

^ 2.1. Сутність і напрямки державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Державне регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi – це система державних заходів законодавчого, виконавчого і контролюючого характеру, спрямованих на реалізацію зовнішньоекономічної політики країни [32, 34].

Зовнішньоекона політика країни – це складова економічної політики держави, яка спрямована на досягнення економікою країни певних переваг на світовому ринку і захист національних економічних інтересів [32, 34].

Україна самостiйно формує систему та структуру державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi на її території. Державне регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi має забезпечувати: [4, ст. 8].

 захист економiчних iнтересiв України та законних iнтересiв суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

 створення рiвних можливостей для суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi розвивати всi види пiдприємницької дiяльностi незалежно вiд форм власностi та всi напрями використання доходiв i здiйснення iнвестицiй;

 заохочення конкуренцiї та лiквiдацiю монополiзму в сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

Регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Українi здiйснюється з метою [4, ст. 7]:

 забезпечення збалансованостi економiки та рiвноваги внутрiшнього ринку України;

 стимулювання прогресивних структурних змiн в економiцi, в тому числi зовнiшньоекономiчних зв'язкiв суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України;

 створення найбiльш сприятливих умов для залучення економiки України в систему свiтового подiлу працi та її наближення до ринкових структур розвинутих зарубiжних країн.

Регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Українi здiйснюють [4, ст. 7]:

 Україна як держава в особi її органiв в межах їх компетенцiї;

 недержавні органани управлiння економiкою (товарні, фондові, валютні бiржі, торговельні палати, асоцiацiї, спiлки та iнші органiзацiї координацiйного типу), які дiють на пiдставi їх статутних документiв;

 суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi на пiдставi вiдповiдних, що укладаються мiж ними.

Регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Українi здiйснюється на підставі [4, ст. 7]:

 законiв України;

 актiв тарифного i нетарифного регулювання, якi видаються державними органами України в межах їх компетенцiї;

 економiчних заходiв оперативного регулювання;

 рiшень недержавних органiв управлiння економiкою, якi приймаються за їх статутними документами;

 угод, що укладаються мiж суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

Заборона окремих видiв експорту та iмпорту. В Українi забороняється [4, ст. 17]:

 експорт з територiї України предметiв, якi становлять нацiональне, iсторичне, археологiчне або культурне надбання українського народу, що визначається згiдно iз законами України;

 iмпорт або транзит будь-яких товарiв, про якi заздалегiдь вiдомо, що вони можуть завдати шкоди суспiльнiй моралi, здоров'ю чи становити загрозу життю населення, тваринному свiту та рослинам, або призвести до заподiяння шкоди навколишньому природному середовищу, якщо стосовно транзитних товарiв не вжито необхiдних заходiв для запобiгання такої шкоди;

 iмпорт продукцiї та послуг, що мiстять пропаганду iдей вiйни, расизму та расової дискримiнацiї, геноциду;

 експорт природних ресурсiв, якi вичерпуються, якщо обмеження також застосовуються до внутрiшнього споживання або виробництва;

 експорт та iмпорт товарiв, якi здiйснюються з порушенням прав iнтелектуальної власностi;

 експорт з територiї України товарiв у межах виконання рiшень Ради Безпеки Органiзацiї Об'єднаних Нацiй про застосування обмежень або ембарго на поставки товарiв у вiдповiдну державу.

Заходи України у вiдповiдь на дискримiнацiйнi та/або недружнi дiї iнших держав, митних союзiв або економiчних угруповань [4, ст. 29]:

 застосування повної заборони (повного ембарго) на торгiвлю;

 застосування часткової заборони (часткового ембарго) на торгiвлю;

 позбавлення режиму найбiльшого сприяння або пiльгового спецiального режиму;

 запровадження спецiального мита;

   запровадження режиму лiцензування та/або квотування зовнiшньоекономiчних операцiй;

 встановлення квот (контингентiв);

 запровадження iндикативних цiн щодо iмпорту та/або експорту товарiв;

Заходи проти недобросовiсної конкуренцiї та зростаючого iмпорту при здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Пiд недобросовiсною конкуренцiєю при здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi розумiється [4, ст. 31]:

 здiйснення демпiнгового iмпорту, до якого застосовуються антидемпiнговi заходи;

 здiйснення субсидованого iмпорту, до якого застосовуються компенсацiйнi заходи.

Пiд зростаючим iмпортом розумiється здiйснення iмпорту в обсягах та/або за умов, що заподiюють значну шкоду або створюють загрозу заподiяння значної шкоди українським виробникам вiдповiдних товарiв [4, ст. 31].

Застосування режимiв вiльної торгiвлi, преференцiй, спецiальних пiльгових режимiв (прикордонної (прибережної) торгiвлi, спецiальних (вiльних) економiчних зон та iнших, передбачених законами України), а також податкових, митних та iнших пiльг, що дiють при iмпортi в Україну товарiв, щодо яких застосовуються антидемпiнговi, компенсацiйнi або спецiальнi заходи, зупиняється на строк до закiнчення застосування зазначених заходiв [4, ст. 31].

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Основи зовнішньоекономічної діяльності iconЗавдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів з...
Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисци­пліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” для студентів...
Основи зовнішньоекономічної діяльності iconРозділ Особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Сутність та значення зовнішньоекономічної діяльності, її об’єкти та суб’єкти
Основи зовнішньоекономічної діяльності icon1 Економічні основи міжнародної торгівлі 5
Важливим напрямом розвитку України є її ефективна інтеграція до світового економічного простору. Від успіху зовнішньоекономічної...
Основи зовнішньоекономічної діяльності iconДипломна робота
Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства на прикладі тов”транс-зафт”
Основи зовнішньоекономічної діяльності icon1. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності як фактор
Згідно із Законом України «Про підприємства в Україні» підприємства мають право самостійно здійснювати зовніш­ньоекономічну діяльність,...
Основи зовнішньоекономічної діяльності icon1. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності як фактор
Додаток Е. Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці
Основи зовнішньоекономічної діяльності iconМеханізована географія
Гладкий О. В., канд геогр наук, старший викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Київського національного торговельно-економічного...
Основи зовнішньоекономічної діяльності icon1. Основи діяльності приватних детективних агентств
Правові основи діяльності приватних детективних агентств на Україні І за кордоном
Основи зовнішньоекономічної діяльності iconОснови позитивного мислення в освітянській діяльності
В. Ф. Калошин. Основи позитивного мислення в освітянській діяльності. Навчальний посібник. – К
Основи зовнішньоекономічної діяльності iconДипломна робота на тему: “Наукові основи регулювання зовнішньоекономічної
Участь у системі міжнародного поділу праці, широке використання його можливостей стали об”єктивною потребою, одним із важливіших...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка