Робоча програма
Скачати 205.32 Kb.
НазваРобоча програма
Дата конвертації01.03.2013
Розмір205.32 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > ДокументыМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


РОБОЧА ПРОГРАМА

переддипломної практики

для студентів спеціальності 7.050109
“Управління персоналом і економіка праці”


Луганськ 2009
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА


переддипломної практики

для студентів спеціальності 7.050.109
“Управління персоналом і економіка праці”
^

Затверджено на засіданні кафедри


“Управління персоналом і економічної теорії”

Протокол № __ від “__” _____ 200_ р.

Луганськ 2009

УДК 338

Робоча програма переддипломної практики для студентів спеціальності 7.050109 “Управління персоналом і економіка праці”. Укл.: С.О.Лохматов, В.С.Потапов. - Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2009 - 21 с.
Наведено матеріали щодо проходження переддипломної практики для студентів, які навчаються за спеціальністю 7.050109 “Управління персоналом і економіка праці”. Представлено основні положення, вимоги та рекомендації з підготовки звіту з практики. В додатках наводяться зразки щодо оформлення деяких складових частин звіту.
Укладачі: С.О.Лохматов, доц., к.е.н.

В.С.Потапов, доц., к.е.н.

Відповідальна за випуск: В.Г.Сумцов, доц., к.е.н.


Рецензент І.Ю.Ладико, доц., к.е.н.


ВСТУП
Сучасна підготовка спеціалістів у вищому навчальному закладі повинна проводитися у відповідності з вимогами, які продиктовані реальними умовами функціонування підприємств при здійсненні своєї господарської діяльності в конкурентному середовищі.

Для забезпечення підприємства висококваліфікованими фахівцями необхідно підготувати їх на достатньому рівні, щоб вони впевнено володіли як теоретичними знаннями, так і практичними навичками та вміннями. Тому виключно важливе значення в вищому навчальному закладі є поєднання теоретичної та практичної підготовки фахівців. Саме переддипломна практика на завершальному етапі навчання є головною ознакою набуття ними досвіду вирішення конкретних проблем на підприємстві з управління персоналом і економіки праці, а виконання дипломних робіт є результатом втілення цього та підставою прийняття остаточного рішення щодо присвоєння випускникові відповідної кваліфікації з наданої спеціальності.


  1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Переддипломна практика студентів є невід’ємною складовою частиною підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах і проводиться на підприємствах різних галузей господарства, форм власності та організаційно-правових форм, розмірів, де є відповідна база, які є юридичними особами.

Об’єктами для проходження переддипломної практики студентів, які навчаються за спеціальністю 7.050109 “Управління персоналом і економіка праці”, можуть бути виробничі об’єднання та підприємства, підприємницькі структури, комерційні та фінансові організації, державні установи, рекламні агентства, відділи (підрозділи) органів місцевого або регіонального самоврядування, центри зайнятості, наукові, проектні, науково-дослідні інститути, лабораторії та ін..

Об’єкти для проходження практики можуть бути запропоновані кафедрою, керівником дипломної роботи, самим студентом або обрані за замовленням підприємств, організацій та установ.

Об’єкт для проходження переддипломної практики необхідно обирати з урахуванням його відповідності до затвердженої теми дипломної роботи.

Для студентів, які працюють, припускається проходження переддипломної практики на своєму робочому місці, якщо це забезпечує можливість виконувати завдання практики, збирати необхідний матеріал для звіту та виконання дипломної роботи.

Розподіл студентів за базами практики та призначення керівників проводиться кафедрою, погоджується з деканом факультету та навчальним відділом і оформлюється наказом ректора по університету. Даним наказом також встановлюється термін проходження практики.

Під час проходження практики студент повинен керуватися програмою її проходження, вести щоденник встановленого зразка, де записуються види виконаних робіт, строки їх виконання, робляться необхідні робочі записи. Щоденник повинен бути підписаний керівником по практиці від кафедри й підприємства і завірений відповідними печатками. У щоденнику повинні бути також відгуки цих керівників про якість та повноту проходження студентами переддипломної практики. Студенти повинні зробити у щоденнику позначки про прибуття та вибуття на місце та з місця практики. Термін прибуття і вибуття в щоденнику повинні відповідати термінам проходження практики. Після завершення практики щоденник здається на кафедру разом зі звітом.

Наприкінці практики студент зобов’язаний:

завершити роботу над збором матеріалів, необхідних для написання дипломної роботи й звіту;

здати економічну й іншу документацію, літературу й інше майно підприємства, отримане в тимчасове користування;

підготувати й представити на кафедру звіт і щоденник про проходження практики.

Зміст і структура звіту повинні відповідати програмі переддипломної практики. Підготовка звіту передбачає самостійну творчу працю студента та має показати його вміння використовувати набуті в процесі навчання теоретичні знання, практичні навички для вирішення певної проблеми в обраному напрямку, аналізувати звітні, літературні та наукові джерела, узагальнювати матеріали та застосовувати сучасну методику наукових досліджень при вирішенні визначеної проблеми.


  1. ^ МЕТА І ЗАВДАННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ


Метою переддипломної практики є виконання кожним студентом індивідуального завдання з всебічного вивчення конкретної проблеми, яка є темою дипломної роботи, збору практичних та статистичних матеріалів для її підготовки, а також підготовка студентів до самостійної роботи на посадах, що відповідають кваліфікації “спеціаліст” з обраної спеціальності 7.050109 “Управління персоналом і економіка праці”.

В процесі проходження практики студентам необхідно виконати наступні завдання:

здійснити всебічний аналіз діяльності підприємства та його структурних підрозділів;

розглянути особливості кадрового забезпечення підприємства;

провести аналіз системи управління персоналом на підприємстві;

з’ясувати особливості організації і оплати праці на підприємстві;

провести дослідження щодо можливого покращення діяльності підприємства стосовно управління персоналом і економіки праці;

ознайомитися з функціональними обов’язками й змістом роботи фахівців економічних та кадрових служб;

показати вміння використання знань загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін для розв’язання конкретних управлінських питань;

отримати практичні навички роботи з персоналом і організації їх праці;

набути вміння відбирати, систематизувати та обробляти інформацію зі застосуванням сучасних економіко-математичних методів та ЕОМ.
^ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПЕРЕДДИПЛОМНОЮ

ПРАКТИКОЮ
Для організації проведення переддипломної практики студентові призначається один керівник практики від університету і другий від підприємства.

До керівництва практикою від університету залучаються викладачі кафедри. Керівник практики від університету зобов’язаний:

скласти календарний план проходження практики й погодити його з адміністрацією підприємства;

зустрітися зі студентами й провести організаційні збори, на якім інформувати їх про строки проходження практики, розподілі по місцях практики, їх обов'язках, особливостях проходження практики на конкретних підприємствах (організаціях);

установити час і місце збору студентів, прізвища й телефони посадових осіб, що займаються організацією практики на підприємстві (організації);

повідомити студентів про перелік документів, які необхідно мати із собою (паспорт, студентський квиток, напрямок на практику від університету, договір з підприємством про проходження практики, при необхідності – фотокартки);

інформувати студентів про особливості виконання звіту по практиці й порядку здачі заліку по практиці.

Під час проведення практики керівникові від кафедри необхідно:

погодити з керівником практики від підприємства і його адміністрацією календарний план проходження практики;

забезпечити зустріч і знайомство студентів з адміністрацією підприємства (установи) і керівником практики від підприємства;

розмістити студентів по робочих місцях;

регулярно зустрічатися зі студентами й керівником практики від підприємства;

сприяти виконанню студентами календарного плану, проходження практики, виявляючи для цього всю необхідну їм допомогу.

Керівництво студентами на робочих місцях здійснюється керівниками та провідними фахівцями підприємства, які назначаються відповідним наказом.

Керівник практики від підприємства зобов’язаний ознайомити студента з організацією господарської діяльності на підприємстві, здійснювати регулярний контроль над роботою практиканта, консультувати його, контролювати ведення щоденника та підготовку звіту студентом.

В цілому контроль за проведенням переддипломної практики на підприємстві покладається на керівника практики від кафедри університету. Керівникові практики, викладачеві кафедри, слід забезпечити відповідність змісту практики планам і програмам, контролювати забезпечення підприємством нормальних умов праці студентам, ознайомлення із правилами техніки безпеки, контролювати виконання правил внутрішнього розпорядку.

По завершенню практики керівник від кафедри розглядає звіти студентів і представляє підсумкові дані про результати проведення захисту завідуючому кафедрою.

В свою чергу, студент-практикант повинен прибути на місце для проходження практики у відповідності зі строком, встановленим університетом. На підприємстві (організації) студентові слід скласти план-графік проходження практики, попередньо погодивши його з керівником практики від підприємства.

Практиканти зобов’язані так само, як і працівники підприємства, виконувати правила внутрішнього розпорядку й вимоги трудового законодавства. Відсутність на місці практики можливо тільки з поважної причини. На студентів, що порушили трудову дисципліну, накладають адміністративні стягнення. При відстороненні студента з місця практики за грубе порушення внутрішнього розпорядку університет залишає за собою право виключити практиканта із числа студентів.

Студент-практикант повинен виконувати вказівки, що виходять від керівника практики, вести щоденник установленої форми, надавати допомогу колективу підприємства в поліпшенні організації управління кадрами, вивчити й строго дотримуватися вимог техніки безпеки.

Наприкінці проходження переддипломної практики студент обов’язково повинен вчасно і на належному рівні скласти звіт з практики та захистити його у визначений термін.
^ 4. Зміст переддипломної практики
В процесі проходження практики на підприємстві студентові необхідно вивчити основні нормативні документи і матеріали звітності, що регламентують та характеризують його роботу, звернувши при цьому особливу увагу на наступні питання:

статут підприємства;

організаційна структура підприємства, її складові та взаємозв’язки;

характеристика основних видів діяльності підприємства, особливості їх здійснення;

основні показники виробничо-господарської та фінансової діяльності підприємства (обсяги виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг, виторг, прибуток, рентабельність);

склад і структура основних фондів і обігових коштів підприємства;

інформаційна база підприємства (форми звітності, обробка інформації);

кадровий склад підприємства та показники оцінки його використання та розвитку;

особливості організації управління персоналом на підприємстві.

Важливою складовою частиною переддипломної практики є вивчення студентами тих питань, які визначені темою дипломної роботи, використовуючи при цьому фактичні дані підприємства щодо професійного добору і використання персоналу, організації, стимулювання та контролю їх праці, функціонуванню системи управління персоналом та ін.
^ 5. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ЗВІТУ ПРО ПЕРЕДДИПЛОМНУ ПРАКТИКУ
Звіт про переддипломну практику готується студентом в процесі її проходження.

Незалежно від теми дипломної роботи звіт про практику має (у порядку послідовності) наступну структуру:

обкладинка;

титульний аркуш;

завдання на переддипломну практику;

реферат;

зміст;

вступ;

основний текст,

висновок,

список використаної літератури,

додатки.

Звіт про практику повинен мати чітку побудову, логічну послідовність і конкретність у викладі матеріалу, переконливість аргументації, стислість і точність формулювань, доказ висновків.

Форми обкладинки, титульного аркушу, завдання та зразок оформлення реферату звіту наведено в додатках 1, 2, 3, 4 даних методичних вказівок.

Зміст містить назви та номера початкових сторінок усіх розділів. Заголовки змісту мають бути ідентичними заголовкам у тексті звіту, починаючи зі вступу і закінчуючи списком використаної літератури та додатками.

У вступі визначаються мета й завдання практики, актуальність і взаємозв’язок із завданнями дипломної роботи, об’єкт проходження практики, головні напрямки його економічної діяльності.

Основний текст звіту включає всі розділи програми практики, де дається чіткий, аргументований аналіз, оцінка й характеристика виявлених результатів по кожному розділу.

Для виконання звіту рекомендується наявність відображення наступних розділів основної частини звіту:

1. Загальна характеристика підприємства (об’єкту практики). Дається стисла характеристика об’єкту практики, історія створення, галузеві особливості функціонування з посиланням на нормативні, організаційні та розпорядчі документи (закони, укази, постанови, рішення, статути, положення, накази тощо). Вказується масштаб підприємства та фактори, що його зумовлюють. Проводиться аналіз діючої організаційної і виробничої структури.

2. Аналіз господарської діяльності підприємства. Наводяться матеріали повного аналізу основних показників виробничо-господарської, фінансової, комерційної, підприємницької, посередницької, соціальної тощо діяльності підприємства (в залежності від напрямку його функціонування) у відповідності до обраної теми дипломної роботи. Вихідними даними для аналізу служать технічна, економічна, фінансова, адміністративна, організаційна та інші види документації підприємства, а також різноманітна інформація офіційних статистичних служб.

3. Характеристика системи управління персоналом. Розглядаються економічні та соціальні аспекти діючої системи управління персоналом, склад її функцій. Визначається структура персоналу, рівень кваліфікації, відповідність до встановлених вимог та реальним потребам успішної діяльності підприємства. Аналізуються показники руху персоналу, розраховуються коефіцієнти плинності, визначаються основні причини цього явища.

4. Стан організації та стимулювання праці персоналу підприємства. Аналізуються основні показники організації праці на підприємстві. Визначається продуктивність праці робітників підприємства, досліджується вплив факторів на продуктивність праці таких, як обсяг виробництва, склад і чисельність працівників тощо. Наводяться діючи форми і системи оплати й стимулювання праці на підприємстві.

5. Діагностування проблеми, відповідно теми дипломної роботи. Розглядається конкретна проблема, що існує в обраному напрямку дослідження, і яку буде розв’язано у дипломній роботі. Для цього проводиться всебічний аналіз внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на вирішення цієї проблеми на підприємстві. Попередньо встановлюються шляхи можливого вирішення цієї проблеми на підприємстві.

У висновку звіту стисло формулюються результати проходження практики, наводяться пропозиції й рекомендації з поліпшення різних аспектів економічної діяльності підприємства й удосконалюванню управління його персоналом та організації їх праці.

В списку літератури наводяться усі використані літературні джерела, а також документи, які були використані студентом під час вирішення завдань. Посилання на певні джерела в тексті звіту здійснюються наведенням в дужках номера літературного джерела у списку літератури.

В додатках наводяться різні інструкції, положення, схеми, таблиці, діаграми, графіки та інша різного роду аналітична інформація, яка була використана при складанні звіту.

Загальний обсяг звіту, без включення списку літературних джерел та додатків, повинен складати 35-40 сторінок комп’ютерного набору тексту.


^ 5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

Оформлення звіту є важливим елементом його виконання і одним з факторів, що враховується комісією при оцінюванні під час захисту.

Звіт з переддипломної практики повинен мати чітку побудову, логічну послідовність і конкретність у викладі матеріалу, переконливість аргументації, стислість і точність формулювань, доказ висновків.

Основний текст друкується за допомогою комп’ютера на білому папері формату А4 (210х297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервали, шрифтом Times New Roman 14 розміру. Текст друкується з одного боку аркуша.

На кожному аркуші залишають поля таких розмірів: ліве - 30 мм; праве - 15 мм; верхнє - 20 мм; нижнє - 20 мм.

Щільність тексту повинна бути однаковою. Вписувати в текст окремі слова, формули, умовні знаки можна тушшю, чорнилом, пастою чорного кольору, наближаючи щільність вписаного тексту до щільності основного тексту.

Звіт повинен бути оформлений відповідно до вимог ДСТУ 3008-95. “Документація. Звіт у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення.”

Мова звіту – державна, стиль науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність – логічна.

Нумерація сторінок звіту починається з реферату, на листі якого у верхньої правої частини сторінки проставляється цифра «3» і триває далі до кінця звіту.

Усі ілюстрації звіту, крім таблиць, позначаються словом «Рис.» і нумеруються послідовно арабськими цифрами в межах розділу. Наприклад, «Рис. 1.2. Схема організаційної структури підприємства». Підписи робляться під ілюстрацією.

Таблиці повинні бути уніфіковані за формою, а цифрова інформація – достовірною. Кожна таблиця має тематичний заголовок, який розкриває її зміст.

Таблиці нумеруються аналогічно нумерації ілюстрації. Заголовок таблиці починається із прописної букви й розміщається нижче слова «Таблиця», яке пишеться над правим верхнім кутом таблиці.

При переносі частини таблиці на іншу сторінку пишуть «Продовження таблиці» (із вказівкою номера).

Ілюстрації й таблиці розміщають так, щоб їх можна було розглядати без перекидання сторінки, або з переворотом за годинниковою стрілкою й розміщають після першого посилання в тексті.

При посиланні на таблицю вказують її номер і слово «таблиця» у скороченому виді, наприклад, табл. 1.2.

Кожну ілюстрацію у звіті необхідно супроводжувати коротким аналізом змісту й висновком. Кількість ілюстрацій визначається змістом звіту й повинне бути достатнім для того, щоб додати тексту ясність і конкретність.

Формули вписуються чорною пастою і нумеруються арабськими цифрами. Порядковий номер позначається в круглих дужках із правої сторони від формули.

У додатках приводяться форми статистичної звітності, допоміжні матеріали (проміжні математичні розрахунки, ілюстрації допоміжного характеру і т.д.). Кожний додаток починається з нової сторінки. У правому верхньому куті пишеться слово «Додаток». Воно повинне мати тематичний заголовок. Якщо у звіті є два й більше додатків, їх послідовно нумерують арабськими цифрами, наприклад, Додаток 1.

Звіт переплітається або зшивається у твердій обкладинці. Він повинен бути перевірений керівником від підприємства або організації. Потім звіт разом із щоденником, який також підписаний керівником від підприємства й завірений печаткою, повинен бути представлений на кафедру відразу ж після закінчення практики. Кафедра встановлює строки захисту звіту по переддипломній практиці й визначає склад комісії, перед якою проходить захист.

^ 6. Порядок захисту звіту з переддипломної практики
При захисті звіту студент повинен аргументовано вказати як на позитивні сторони організації управління персоналом в організації, так і на наявні недоліки й недогляди. Доцільно сформулювати пропозиції з удосконалювання організації управління кадрами в місці проходження практики.

Оцінка звіту кафедрою здійснюється по діючій системі, де оцінка «відмінно» виставляється у випадку бездоганного виконання звіту як за формою, так і по змісту повної й точної відповіді студента на всі питання, що стосуються змісти практики. У випадку незначних зауважень по змісту й оформлення звіту, а також окремих неточностей у відповідях по програмі практики студент одержує оцінку «добре».

Студент, що не виконав завдання по практиці і має негативний відгук, про свою роботу або звіт, що не захистив, направляється на практику повторно або відраховується з університету.
^ 7. Календарний графік проходження практики
У зв’язку з тим, що студенти проходять практику на різних підприємствах, які відрізняються між собою цілями й завданнями діяльності, організаційною структурою й формами власності, скласти єдиний типовий графік проходження переддипломної практики неможливо.

В кожному окремому випадку такий графік повинен розроблятися в перші дні практики керівниками від кафедри й від бази практики за участю студентів з урахуванням місцевих особливостей і контингенту практикантів. При цьому обов'язково слід передбачити час на збір матеріалів для дипломної роботи, оформлення звіту про практику.

В календарний план проходження практики рекомендовано включати наступні заходи: оформлення й одержання пропусків, інструктаж з техніки безпеки й охороні праці, виконання основної роботи практики, у тому числі збір матеріалу для звіту, відвідування бібліотеки, збір статистичних даних, оформлення й підготовка звіту про практику й щоденника, здача пропусків, літератури й іншого майна організації, здача та захист звіту. Кожний захід одержує реальну кількісно-часову оцінку.

Зразковий календарний план проходження переддипломної практики має наступний вигляд:


Заходи

Кількість днів

1. Оформлення й одержання пропусків

0,5

2. Інструктаж з техніки безпеки й охорони праці

0,5

3. Виконання основної роботи й переддипломної практики, у тому числі збір матеріалів для звіту

32

4. Навчальні заняття й екскурсії

1

5. Оформлення й здача звіту по практиці й щоденника на перевірку керівникові від підприємства

6

6. Здача пропусків, літератури й майна підприємства

1

7. Захист звіту по практиці

1

Разом

42


Додаток 1

Зразок оформлення обкладинки звіту
^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ
КАФЕДРА управління персоналом і економічної теорії


Іванова В.В.

^ ЗВІТ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

НА ЗАТ “ЛУГАНСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД”

Луганськ 2009

Додаток 2

Зразок оформлення титульного аркуша звіту
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
^ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ
КАФЕДРА управління персоналом і економічної теорії


^ ЗВІТ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

НА ЗАТ “ЛУГАНСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД”

Підготувала студентка

гр. УП-841 Іванова В.В.
Керівник практики

від університету доц. Петренко П.П.
Керівник практики

від підприємства,

начальник відділу Сидорчук С.С.

(місце печатки підприємства)


Луганськ 2009

Додаток 3

Бланк завдання на переддипломну практику
^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ

КАФЕДРА управління персоналом і економічної теорії

Затверджую:

завідувач кафедрою управління персоналом і економічної теорії

_________________ доц., к.е.н. Сумцов В.Г.

"__" _________________ 200_ р.
ЗАВДАННЯ

на переддипломну практику
студентові (ці) ___________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Група ________

1. База проходження практики _____________________________________________________

(повна назва підприємства, де направляється студент для проходження практики)
________________________________________________________________________________________________________________________

2. Тема дипломної роботи _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Перелік питань для опрацювання під час практики:

3.1. Загальна характеристика підприємства.

3.2. Аналіз господарської діяльності підприємства.

3.3. Характеристика системи управління персоналом.

3.4. Стан організації та стимулювання праці персоналу підприємства.

3.5. Діагностування проблеми, відповідно теми дипломної роботи.

4. Зібрати вихідні данні для виконання дипломної роботи.

5. Проходження практики та підготовка звіту здійснюється відповідно до вимог, викладених у методичних вказівках щодо проходження переддипломної практики студентами спеціальності 7.050109 “Управління персоналом і економіка праці”.


Завдання видав керівник практики від кафедри _____________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Завдання одержав студент _____________ ____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Дата видачі завдання “___” __________ 200_ р.

Додаток 4

Зразок оформлення реферату

РЕФЕРАТ


Текст 58 с., 10 табл., 12 рис., 5 додатків
Підприємство, персонал, система управління, господарська діяльність, організація праці, фактори виробництва, умови ринку, конкурентоздатність, кадрова політика, мотивація, ефективність праці.
У звіті з переддипломної практики проведено аналіз виробничої, господарської, фінансової, збутової і комерційної діяльності ЗАТ “Луганський трубний завод”, розглянуто систему управління персоналом на підприємстві, встановлено умови організації й мотивації праці робітників підприємства.

Здійснено виконання індивідуального завдання з всебічного вивчення конкретної проблеми у відповідності з темою дипломної роботи.

Матеріали звіту є основою для подальшого встановлення ефективних заходів щодо покращення діяльності підприємства.

Навчальне видання

^

РОБОЧА ПРОГРАМА


ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

Укладачі:

Редактор

Техн. редактор

Оригінал-макет

Підписано до друку 20.01.2009 р.

Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура Times.

Друк офсетний. Умовн. др. арк. Умовн. фарб. - відб. Обл.-др. арк.

Тираж 50. Видавничий № . Замовлення № .Ціна договірна.
Видавництво Східноукраїнського національного університету

імені Володимира Даля

91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20 а.
Адреса видавництва: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20 а.

Телефон: 8(0642) 46-13-04. Факс: 8(0642) 46-13-64

E-mail: uni@snu.edu.ua

Схожі:

Робоча програма iconГ. О. Черніченко робоча програма
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Робоча програма iconРобоча програма по дисципліні "Ведення у спеціальність" для студентів за фахом 0915
Робоча програма по дисципліні "Введення у спеціальність"./Н. А. Соколова, М. В. Пилипенко. — Херсон, хдту, 2001. — 19с
Робоча програма iconРобоча навчальна програма на 2009-2010 навчальний рік Церковне право для спеціальності
Робоча програма навчального курсу “Церковне право” розроблена для студентів спеціальності 060101, Правознавство
Робоча програма iconРобоча навчальна програма складена на основі навчальної програми, укладеної Дембіцькою Н. А
Робоча навчальна програма з дисципліни «Соціологія» розроблена для студентів Економіко-правового технікуму при мауп І складається...
Робоча програма iconРобоча програма з курсу: «Державна реєстрація прав на землю» Гринько С. В
Державна реєстрація прав на землю: Робоча програма. – К.: Куп нану, 2008. – 34 с
Робоча програма iconРобоча програма дисципліни “Фінансовий ринок” (плани лекційних та...
Робоча програма дисципліни “Фінансовий ринок” (плани лекційних та практичних занять)
Робоча програма iconРобоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи менеджменту» з напрямку підготовки 0502...
Робоча програма iconРобоча навчальна програма дисциплiни

Робоча програма iconРобоча навчальна програма нормативної дисципліни «ринок фінансових...
Ринок фінансових послуг: Робоча навчальна програма нормативної дисципліни для спеціальності 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка...
Робоча програма icon“затверджую”
Робоча програма складена кандидатом технічним наук, доцентом Дубровiним В. I. та аспiрантом Субботiним С. О
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка