Навчальний комплекс Черкаси 2006 Видання здійснено за фінансової підтримки громадської організації „Рада батьків Черкащини”
НазваНавчальний комплекс Черкаси 2006 Видання здійснено за фінансової підтримки громадської організації „Рада батьків Черкащини”
Сторінка1/11
Дата конвертації16.06.2013
Розмір1.76 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Міністерство освіти і науки України
Черкаський державний бізнес-коледж

Т. М. Боровик
Ціноутворення

Навчальний комплекс

Черкаси – 2006

Видання здійснено за фінансової підтримки громадської

організації „Рада батьків Черкащини”
УДК 519.21+519.22125(07) Розповсюдження та тиражування

Рекомендовано до друку рішенням без офіційного дозволу ЧДБК

методичної ради Черкаського заборонено

державного бізнес-коледжу

Протокол № 18 від 24.02 2006 р.

Укладач: Боровик Т. М.,

викладач ІІ категорії
Ціноутворення.

Навчальний комплекс
Черкаси, 2006 р. – 90 с.


Рецензент: Харічкін О.Г. к.е.н., доцент кафедри фінансів Черкаської філії Української академії банківської справи Національного банку України.
Навчальний комплекс містить опорний конспект лекцій, задачі, завдання для індивідуальної роботи, теми рефератів та список рекомендованої літератури.

Призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Затверджено на засіданні циклової © Т. М. Боровик, 2006

комісії економіки, комерції та аудиту

Протокол № 6 від 24. 01 .2006 року.

Зміст
Вступ 4

1. Курс лекцій 5

Тема 1. Поняття про ціну та ціноутворення, предмет, завдання курсу 5

Тема 2. Види цін. Державне та ринкове регулювання цін 9

Тема 3. Ціноутворення на основі маркетингу 16

Тема 4. Цінова політика підприємства 30

Тема 5. Ціноутворення з врахуванням торгових знижок і надбавок 36

Тема 6. Ціноутворення з врахуванням умов поставки товарів у зовнішній торгівлі 42

Тема 7. Ціноутворення в зовнішній торгівлі 55

Тема 8. Біржові ціни 61

2. Задачі 67

3. Контрольні тести 72

4. Теми рефератів та вимоги до їх оформлення 82

Перелік запитань до заліку 86

Список рекомендованої літератури 87

Вступ
Ціноутворення є одним із ключових елементів ринкової економіки, а ціна – складна економічна категорія. У ній перетинаються практично всі основні проблеми розвитку економіки, суспільства в цілому. У першу чергу це відноситься до виробництва і реалізації товарів, формування їхньої вартості, до створення, розподілу і використання валового внутрішнього продукту і національного доходу.

Метою посібника є формування у студентів сучасного економічного мислення та системи глибоких теоретичних знань і практичних навичок з питань ціноутворення, що відбувається на рівні господарюючих суб’єктів, а також навчити орієнтуватися їх у механізмі формування цін на товари вітчизняного та імпортного виробництва, розуміння маркетингового впливу підприємства на споживача з метою забезпечення ринкової рівноваги між попитом і пропозицією.

У процесі вивчення дисципліни рекомендується використовувати, окрім підручників і навчальних посібників, Закони України, постанови Верховної Ради України, Укази Президента і Уряду України та інших державних органів, що стосуються питань цінового механізму держави та підприємства.

Посібник призначений для самостійного вивчення дисципліни “Ціноутворення”, закріплення студентами знань та оволодіння вміннями і навичками, для подальшого застосування цих знань у бізнесі на рівні підприємств; розвитку у студентів здібностей до науково-дослідницької діяльності, самостійності та відповідальності.

Методична розробка складається зі вступу, короткого викладу основних тем курсу, переліку питань для підготовки до заліку, тематики рефератів, тестів для самостійної перевірки знань, задач для самостійного розв’язку та списку рекомендованої літератури, а також містить поради з самостійної та індивідуальній роботі студентів.

Посібник підготовлений у відповідності до навчальної і робочих програм з дисципліни “Ціноутворення” для напрямку: 0501 “Економіка і підприємництво”. Призначений для студентів стаціонарної, заочної форм навчання, а також для тих, хто працює за індивідуальними планами і самостійно опановує зміст навчальної дисципліни “Ціноутворення”.

 1. Курс лекцій


Тема 1. Поняття про ціну та ціноутворення, предмет, завдання курсу
План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу

1. Предмет та завдання курсу ціноутворення

2. Поняття про ціну та її місце в системі економічних категорій

3. Теорії, що визначають цінність товару

4. Суть процесу ціноутворення


 1. Предмет та завдання курсу ціноутворення


Ціна і ціноутворення є важливими складовими функціонування ринкового механізму. Від цін багато в чому залежать досягнуті комерційні результати, а правильна чи помилкова цінова політика справляє довгострокову дію на все підприємство та його подальшу діяльність.

У найзагальнішому вигляді ціни є результатом домовленості між покупцем і продавцем товару чи послуги. Природно, що при здійсненні операції купівлі-продажу продавець прагне встановити високу ціну на свій товар, а покупець – заплатити якомога менше. Внаслідок торгування, в кінцевому підсумку й встановлюється прийнятна для обох сторін ціна. Проте не завжди покупець і продавець мають можливість особисто вести переговори про прийнятний для обох сторін рівень цін. Найчастіше виробник чи продавець товару призначає ціну вже на стадії планування напрямків своєї діяльності, що вимагає прогнозування можливих варіантів цін на свою продукцію. Це, в свою чергу, вимагає глибоких знань суті процесу ціноутворення та формування навичок встановлення оптимальних рівнів цін.

Для того, щоб підприємство функціонувало ефективно, мало прибутки, отже, і можливості для свого розвитку, необхідно, щоб проблеми ціноутворення на підприємстві вирішували висококваліфіковані фахівці, ґрунтуючись на глибоких теоретичних знаннях, із вмілим практичним підходом.

Перехідний характер сучасної української економіки і відсутність досвіду господарювання в умовах ринкових відносин, що розвиваються, викликають великі труднощі у підприємств і окремих підприємців у справі правильної орієнтації в сучасному бурхливому морі цін. Однією із найбільш важких і хворобливих проблем стало вільне ціноутворення внаслідок лібералізації цін. Тому виникає необхідність правильної орієнтації в ціновій кон’юнктурі ринку і проведення власної, ефективної для підприємця цінової політики.

Отже, завданням курсу «Ціноутворення» є дати базові знання щодо процесу встановлення та аналізу цін, вивчення методів розрахунку цін та існуючих принципів їх регулювання, а також розширення, конкретизація знань, одержаних у процесі вивчення теоретичного курсу шляхом виконання тестових та практичних завдань.


 1. Поняття про ціну та її місце в системі економічних категорій


Ціна являє собою економічну категорію, що означає суму грошей, за яку продавець хоче продати, а покупець готовий купити товар. Ціна певної кількості товару складає його вартість, тобто ціна - грошова вартість товару.

Ціна – це грошовий вираз вартості товару, кількість грошей, що сплачується або одержується за одиницю товару або послуги. Одночасно ціна відображає споживчі властивості (корисність) товару, купівельну спроможність грошової одиниці, ступінь рідкісності товару, силу конкуренції, державного контролю, економічну поведінку ринкових суб’єктів та інші суб’єктивні моменти.

Під єдиним поняттям «ціна» розуміється безліч різновидів цін, включаючи оптові, роздрібні, регульовані, договірні, вільні, ринкові, державні, контрактні, проектні, лімітні, світові та інші.

У ній фокусуються всі основні економічні відносини в суспільстві: виробництво і реалізація товарів; створення і використання, розподіл грошових нагромаджень; розподіл і використання робочої сили.

Поряд із поняттям “ціна” зустрічається економічна категорія “тарифи”.

Тарифи – (транспортні, та платні послуги) це плата за перевезення пасажирів або вантажів, яка сплачується транспортним підприємствам населенням або відправниками вантажів; розмір оплати житлових, юридичних, комунальних, туристичних, банківських, побутових послуг, які надаються юридичними або фізичними особами.

Ринкова економіка ґрунтується на самостійних економічно відокремлених товаровиробниках, а для них ціна – вирішальний фактор виробничої і господарської діяльності.

При товарному виробництві економічні відносини виявляються не в самому процесі виробництва, а через ринок. Ринок виступає основною формою реалізації товарно-грошових відносин і вартісних категорій: фінансів, кредиту, заробітної плати, прибутку, собівартості, цін. Ця система вартісних категорій активно стимулює весь процес відтворення. Усі вартісні категорії найтіснішим чином взаємозалежні: кожна з них займає власне місце, обумовлене тим аспектом економічних відносин, що вона виражає:

фінанси – економічні відносини, пов’язані з формуванням фондів коштів і їхнім рухом;

кредит – економічні відносини, обумовлені формуванням і використанням тимчасово вільних коштів;

заробітна плата – економічні відносини з приводу присвоєння частини вартості суспільного продукту безпосередніми учасниками відтворення;

прибуток – економічні відносини, пов’язані з формуванням коштів, спрямованих на розширене відтворення;

собівартість – економічні відносини з приводу формування коштів, використовуваних на просте відтворення.

У системі вартісних категорій ціна займає центральне місце, становлячи грошове вираження вартості, вона відображає всю сукупність економічних відносин.

Ціна – це форма вираження цінних благ, що виявляються в процесі їхнього обміну. Ціна товару, його корисність перевіряються ринком, остаточно формуються на ринку і значною мірою залежать від співвідношення попиту і пропозицій.

Фактори, що впливають на рівень ціни:

 1. Попит, точніше співвідношення попиту та пропозиції.

 2. Витрати (собівартість).

 3. Якість. Чим нижче собівартість і чим вище якість, тим ширше діапазон для договірної ціни.

 4. Монополізм (монополіст ставить покупця в безвихідне становище і нав’язує йому свою ціну).

 5. Впливає на ціну також кон’юнктура, що складається, інфляція, зміна галузевої структури, політична ситуація, новітні технології, прорахунок господарювання, мода, погода, і т. д.

У ціновому механізмі потрібно розрізняти і виділяти дві взаємодіючі частини. Це, з одного боку, самі ціни, їх види, структура, величина, динаміка зміни, з іншого – ціноутворення як спосіб, правила встановлення, формування нових цін і зміни діючих. Ціноутворення є основною частиною всього цінового механізму. Воно, власне, і зумовлює величину ціни. Проте найчастіше ціноутворення від нас приховане, а ціни ми бачимо наочно. Ціни і ціноутворення складають у своїй єдності ціновий механізм.


 1. Теорії, що визначають цінність товару


Підходів до визначення цінності товару існує багато. Кожен з них ґрунтується на певній теорії, серед яких найбільш поширеними є теорії трудової вартості, граничної корисності, попиту і пропозиції, факторів виробництва, інформативна.

Теорія трудової вартості. Підхід, згідно з яким за основу цінності товару беруть кількість витраченої праці, дістав назву вартісного, а теорія на якій він заснований, - вартісної. Основоположники: У. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо та К. Маркс, який розкриваючи еволюцію форми вартості, довів, що форма вартості, хоча реально й існує, безпосередньо не сприймається, а виявляється лише у мінових відносинах. Товар, що відіграє активну роль, перебуває у відносній формі вартості, а той, якому належить пасивна роль, - у еквівалентній. В одному акті обміну певний товар може бути лише у еквівалентній або відносній формі власності.

Особливістю простої, одиничної або випадкової форми вартості було те, що роль еквівалента виконували різні товари.

З розвитком суспільного поділу праці кожний товар може обмінюватися не на один якийсь, а на багато різних товарів. Так відбувається перетворення простої форми вартості на повну, або розгорнуту.

З розвитком виробництва з усіх товарів виділяється якийсь один товар, який починає виконувати роль загального еквівалента в обміні. Так виникає загальна форма вартості. Такими товарами були худоба, хутро, сіль, чай, коштовні метали. Але їх недоліком було те, що не кожний товар можна було поділити або без труднощів транспортувати чи зберігати. Ці об’єктивні умови сприяли закріпленню функції загального еквівалента за золотом. Так виникла грошова форма вартості і тільки розвиток товарних відносин робить його грішми.

Теорії граничної корисності. Основою цінності товару теорія граничної корисності вважає ступінь корисного ефекту, який він приносить споживачу (прихильники У.Джеванс, А. Маршалл, К. Менгер, Ф. Візер, Є. Бем-Баверк, Д. Кларк).

Головна ідея їхнього підходу полягає у тому, що зведення вартості до витрат (самої праці чи праці, землі, капіталу) є неприйнятним, тому що не дає змоги врахувати корисність товару. Вартість, на їхню думку, визначається суб’єктивною граничною корисністю останньої реальної одиниці певного блага. Якщо благо є в достатній кількості, то якою б не була його сукупна корисність, корисність останньої одиниці дорівнюватиме нулю. Оскільки немає значення, яку саме одиницю вважати останньою, то нулю дорівнюватиме будь-яка одиниця цього блага. І навпаки, якщо сукупна корисність усіх наявних благ не дуже велика, то їх обмежена кількість робить цінність граничного (останнього) екземпляра дуже високою. Звідси висновок: останній екземпляр певного блага, що задовольняє «граничну потребу», має і граничну корисність, яка визначає ринкову цінність.

Правильність теорії граничної корисності переконливо доводить добре відоме явище «дефіциту», тому що цінність речі, виробленої з тими самими витратами, що й інші блага, підвищуватиметься залежно від суспільної потреби в ній. Перевищення попиту над пропозицією сприятиме зростанню ціни над вартістю і навпаки.

Теорія попиту і пропозиції. Представники цього напрямку в економічній науці вважають, що реальна цінність товару дорівнює фактичній ціні, яка встановлюється на ринку відповідно до попиту і пропозицій товарів (послуг).

Попит і пропозиція є реальним відображенням стану ринкової економіки, де протистоять інтереси господарських суб’єктів - покупців і продавців. Способом розв’язання цієї суперечності є формування ринкових цін, що призводить до встановлення рівноваги між попитом і пропозицією, а отже, і до відтворення стимулів економічних суб’єктів виробляти і купувати товари. Ця ситуація можлива і досягається при таких цінах і обсягах товарів , коли кількість тих, хто хоче купити, відповідає кількості тих, хто продає товари. Саме за таких умов утворюється ціна рівноваги. Вона являє собою ціну такого рівня, при якому пропозиція відповідає попиту.

У сучасній теорії ціноутворення центральне місце посідає теорія ціни, яка комплексно виражає дію різних ціноутворюючих чинників, що впливають на ціни шляхом зміни попиту і пропозицій. Рух цін у сучасному виробництві являє собою результат дії складного комплексу таких чинників як зміни в продуктивності праці та ефективності виробництва, циклічний характер відтворення, стан грошового обігу та платіжного балансу, характер державного регулювання тощо.


 1. Суть процесу ціноутворення


Процес встановлення остаточних продажних цін на товари і послуги на кожному етапі їх формування називається ціноутворенням.

Ціноутворення – це процес обґрунтування, затвердження та перегляду цін і тарифів, визначення їх рівня, співвідношення та структури.

При ринковому ціноутворенні реальний процес формування цін відбувається не на виробництві, а у сфері реалізації продукції, тобто на ринку під дією попиту і пропозиції, товарно-грошових відносин. Ціна товару та його користь проходить перевірку ринком і остаточно формується на ринку. Кожна фірма ставиться до проблеми ціноутворення по-своєму:

- в дрібних фірмах питаннями ціноутворення займається головний керівник;

- у великих компаніях – керівники середнього рівня; під керівництвом вищих;

- у галузях, де фактори ціноутворення відіграють вирішальну роль (залізниці, нафтодобувна промисловість), – відділи цін.

Виділяють наступні системи ціноутворення:

 1. Ринкове ціноутворення – функціонуюче на базі взаємодії попиту та пропозиції.

2. Централізоване державне ціноутворення – формування цін державними органами.

Процес ціноутворення здійснюється на основі методології (найбільш загальних правил формування ціни).

Загальні методичні правила визначаються законодавчими органами країни. Ці правила стосуються переліку витрат, що включають до собівартості як розрахункову основу ціни і порядку відображення в ціні елементів прибутку (суму прибутку необхідну для нормального функціонування підприємства і податків, які включаються в ціну).

Механізм ціноутворення в умовах ринкових відносин проявляється через ціни, їх динаміку. Динаміку цін формують два важливі фактори – стратегічний і тактичний.

Стратегічний фактор проявляється тоді, коли ціни утворюються на основі вартості товарів. Навколо вартості постійно відбуваються коливання цін.

^ Тактичний фактор виражається в тому, що ціни на конкретні товари формуються під впливом кон’юнктури ринку.

Проте найбільшу впевненість в успіху і виграш отримують на ринку ті підприємства, що мають можливість використовувати обидва фактори.
Питання для самоперевірки:
1. У чому полягає економічний зміст ціни?

2. Розкрийте поняття ціни як економічної категорії.

3. Охарактеризуйте основні завдання курсу “Ціноутворення”

4. Що являють собою тарифи, яке їх призначення?

5. Назвіть та охарактеризуйте фактори, що впливають на ціну.

6. Охарактеризуйте основні теорії, що визначають цінність товару.

7. У чому полягає суть процесу ціноутворення?

8. Що являє собою динаміка цін ? Визначіть фактори, що впливають на динаміку цін.
Тема 2. Види цін. Державне та ринкове регулювання цін
План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу

 1. Функції та принципи ціноутворення

 2. Елементи ціни. Види цін, їх класифікація

 3. Відпускні, оптові та роздрібні ціни. Тарифи. Формування цін підакцизних товарів

 4. Державне та ринкове регулювання цін
 1. Функції та принципи ціноутворення


За ринкових умов господарювання ключовим економічним важелем, що активно впливає на розвиток суспільного виробництва та рівень життя населення, є ціна. Вона завжди коливається навколо ціни виробництва (перетвореної форми вартості одиниці товару, що дорівнює сумі витрат виробництва й нормативного прибутку), та відображає рівень суспільно необхідних затрат праці.

Ціна виконує ряд функцій. Функції ціни характеризує сукупність загальних властивостей, що властиві їй як економічний категорії.

^ Обліково-інформаційна функція визначається сутністю ціни як грошового вираження вартості. Тільки за допомогою цін можна визначити вартість витрачених матеріалів, сировини, енергії та праці, обчислити величину сукупних витрат на виробництво продукції та прибуток від її реалізації. Ціна використовується для визначення ефективності виробництва, служить орієнтиром прийняття господарських рішень, найважливішим інструментом внутріфірмового планування.

Стимулююча функція ціни полягає в заохочувальному або стримуючому впливі ціни на виробництво та споживання різних видів продукції. За допомогою цін можна стимулювати розвиток раціональної структури виробництва, впровадження досягнень науково-технічного прогресу, підвищення якості продукції, економію матеріальних і трудових ресурсів.

Ціна справляє стимулюючий вплив на виробництво, головним чином, через величину прибутку, що входить до її складу.

Розподільча – ціна бере участь в розподілі або перерозподілі національного чистого доходу між галузями економіки, державними й іншими її секторами, різними формами власності, регіонами, фондами нагромадження і споживання, підприємствами та соціальними групами населення.

Реалізація розподільчої функції на макрорівні досягається за рахунок включення до цін окремих товарів акцизного збору, податку на додану вартість та інших податкових платежів, які спрямовуються до загальнодержавного та місцевих бюджетів.

На мікрорівні розподільча функція полягає в розподілі прибутку між виробниками і споживачами. Вона пов’язана з можливістю відхилення ціни від вартості. Якщо ціна товару вище його вартості, то виробник відшкодовує свої витрати і дістає прибуток. Якщо ціна нижче його вартості, то виробник працює собі в збиток. Споживач продукції також має різну економічну вигоду при її використанні. Отже, розподільча функція ціни виражає напрямок розподілу – на користь виробника або споживача.

^ Збалансованість попиту та пропозиції – через ціни здійснюється зв'язок між виробництвом та споживанням, пропозицією та попитом. Ціна служить гнучким інструментом для досягнення відповідності попиту та пропозиції.

Засіб раціонального розміщення виробництва – за допомогою механізму цін відбувається перерозподіл капіталів у сектори економіки і види виробництв із більш високою нормою прибутку під впливом законів конкуренції і попиту з метою отримання більшої величини прибутку.

Усі перелічені функції ціни тісно пов'язані між собою. Так, балансуюча функція є продовження стимулюючої і також спрямована на збільшення виробництва товарів, що користуються попитом. Функція ціни як засобу раціонального розміщення виробництва тісно взаємодіє з розподільчою функцією, а разом вони, через перерозподіл коштів, сприяють розвитку високоприбуткових сфер економіки, де існує підвищений попит на товари та послуги.

Важливим елементом методології є принципи ціноутворення.

Принципи – це постійно діючі основні положення, характерні для всієї системи цін, які лежать в її основі.

1.^ Науковість обґрунтуванн цін базується на глибокому аналізі кон'юнктури ринку, усіх ринкових факторів, а також діючої системи цін. Залежить від повноти інформаційного забезпечення при їхньому встановленні.

2. ^ Цільова спрямованість цін визначається на необхідності чітко визначити пріоритетні економічні та соціальні проблеми, у рішенні яких повинні використовуватися ціни.

3. Принцип безперервності – визначається динамічністю процесу ціноутворення, для кожного етапу товаропросування установлюється своя ціна.

4. ^ Принцип єдності процесу ціноутворення і контролю за дотриманням цін означає, що державні органи, що встановлюють і регулюють ціни, зобов'язані їх контролювати. Державні органи здійснюють перевірку правильності застосування встановлених законодавством правил ціноутворення вільних цін.

Систему цін характеризують наступні параметри:

 • рівень – абсолютне кількісне вираження ціни в грошах;

 • структура – визначені співвідношення елементів ціни у процентах чи частках;

 • динаміка – зміна рівня цін.

В умовах ринку динаміка цін формується непередбачено.
2. Елементи ціни. Види цін та їх класифікація.
Кожний вид ціни складається з окремих частин, які називаються елементами. До елементів ціни належать: собівартість (С), прибуток (П), мито (М), акцизний збір (АЗ), податок на додану вартість (ПДВ), посередницько-збутова націнка (Нп), торговельна надбавка (Тн) (рис.2.1).
Собівартість Прибуток АЗ ПДВ Націнка посередника Торгова націнка
ціна підприємства____
відпускна ціна виробника_______

відпускна ціна посередника____________

роздрібна ціна_ ______________________
Рис 2.1. Поелементний склад ціни.
Собівартість та прибуток є обов'язковими елементами ціни, тому що відшкодування витрат і отримання прибутку є невід'ємною умовою виробництва продукції.

Склад роздрібної ціни (Цр) на вітчизняні товари, яка містить у собі максимальну кількість елементів, можна записати таким чином:
Цр = С + П + АЗ + ПДВ + Нп + Тн (2.1)

Податок на додану вартість є частиною новоствореної вартості, яка сплачується у Держбюджет на кожному етапі виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг. ПДВ на матеріальні ресурси, основні засоби, нематеріальні активи для потреб основної діяльності з виготовлення продукції до витрат виробництва і обігу не відноситься. ПДВ входить у ціну продукції за встановленою ставкою до оподаткування обороту, який не включає податок на додану вартість.

Акцизний збір – непрямий податок, що входить до ціни товарів.

Мито нараховується з вартості або обсягу товарів, що підлягають митному збору на території України.

Сума грошової ціни підприємства і постачальницько-збутової націнки є оптовою ціною промисловості. Постачальницько-збутова націнка включає витрати і прибуток постачальницько-збутових організацій.

Роздрібна ціна включає оптову ціну промисловості і торговельну надбавку (знижку). Торговельна надбавка покриває витрати торговельних організацій і забезпечує одержання прибутку. Крім того, роздрібні ціни можуть включати спеціальні надбавки за якісні характеристики товару, додаткові послуги тощо.

Ціни обслуговують різні галузі виробництв, призначаються на різні види продукції (робіт, послуг), а також використовуються як продавцями, так і покупцями. Для кожної зазначеної цілі використовуються свої види цін. Їх номенклатура в сучасному світовому товаровиробництві є значною, тому їх слід знати у всій різноманітності.

Класифікація цін:

1. Види цін у залежності від обслуговування конкретних галузей чи сфери економіки:

1.1. Оптові ціни на продукцію промисловості – ціни, за якими реалізується продукція підприємств, фірм і організацій, незалежно від форм власності в порядку торгового обороту.

1.1.1.Оптова ціна підприємства – ціна, за якою підприємства, виробники реалізують продукцію споживачам, іншим підприємствам і організаціям (рис. 2.2.).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Навчальний комплекс Черкаси 2006 Видання здійснено за фінансової підтримки громадської організації „Рада батьків Черкащини” iconКонкурс проводиться за фінансової та організаційної підтримки меценатів та спонсорів
Державного підприємства Громадської організації «Державна театрально-видовищна «Галицькі фестини»
Навчальний комплекс Черкаси 2006 Видання здійснено за фінансової підтримки громадської організації „Рада батьків Черкащини” iconСписок друкованих праць зражевської ніни іванівни книги навчальні...
Зражевська Н. І. Масова комунікація І культура: Лекції. – Черкаси: Брама-Україна, 2006. – 172 с. (7,2 др арк.)
Навчальний комплекс Черкаси 2006 Видання здійснено за фінансової підтримки громадської організації „Рада батьків Черкащини” iconЗапрошуємо до участі в реалізації освітньо-профілактичного проекту «Правовий десант»
«Розвиток громадської ініціативи серед молоді Полтавської та Черкаської областей» за фінансової підтримки Національного фонду підтримки...
Навчальний комплекс Черкаси 2006 Видання здійснено за фінансової підтримки громадської організації „Рада батьків Черкащини” iconПрезентує навчальний комплекс з української мови як іноземної «крок-1»
...
Навчальний комплекс Черкаси 2006 Видання здійснено за фінансової підтримки громадської організації „Рада батьків Черкащини” iconПротокол загальних зборів засновників громадської організації
Про затвердження Статуту громадської організації „Ініціативний Союз ”Відродження”
Навчальний комплекс Черкаси 2006 Видання здійснено за фінансової підтримки громадської організації „Рада батьків Черкащини” iconМиколаївський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний...
«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад сумської районної ради сумської області» почав свою роботу 01...
Навчальний комплекс Черкаси 2006 Видання здійснено за фінансової підтримки громадської організації „Рада батьків Черкащини” iconСтату т громадської організації “Міжнародна асоціація термоенергетичних компаній
Міністерством юстиції України Загальними зборами громадської організації “Міжнародна асоціація
Навчальний комплекс Черкаси 2006 Видання здійснено за фінансової підтримки громадської організації „Рада батьків Черкащини” iconКиївська обласна державна адміністрація
Київської облдержадміністрації уважно розглянуто звернення президента Громадської організації «Київське Товариство Захисту Тварин...
Навчальний комплекс Черкаси 2006 Видання здійснено за фінансової підтримки громадської організації „Рада батьків Черкащини” iconІ Громадської організації «Дитячий фонд «Здоров’я через освіту» за...
Освіти І науки, молоді та спорту спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Дитячий фонд здоров’я через освіту» розпочали...
Навчальний комплекс Черкаси 2006 Видання здійснено за фінансової підтримки громадської організації „Рада батьків Черкащини” iconПоложення про місцеві осередки Всеукраїнської громадської організації
Це Положення регулює порядок діяльності місцевих осередків (далі — Місцевий осередок) Всеукраїнської громадської організації «Асоціація...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка