Факультет фінансів




НазваФакультет фінансів
Сторінка1/9
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.52 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


З.Б. Литвин

Функціонально-вартісний аналіз




Навчальний посібник




Тернопіль 2007

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ

З.Б. Литвин

Функціонально-вартісний аналіз
Навчальний посібник

Тернопіль 2007

ББК 65.053.9(4 Укр)

Л 64
Литвин З.Б. Функціонально-вартісний аналіз: навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 130 с.
Рецензенти: Шкарабан С.І., доктор економічних наук, професор

Фаріон І.Д., доктор економічних наук, професор

Навчальний посібник присвячено теоретичним, методичним і практичним аспектам функціонально-вартісного аналізу. Висвітлено особливості методу ФВА, принципи та методичні прийоми. Проаналізовано витрати на реалізацію функцій, дано загальну характеристику евристичних методів та методику їх використання.

Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, а також може бути корисним для фахівців підприємств.


^ ISBN

Рекомендовано до видання вченою радою факультету фінансів ТНЕУ.

ЗМІСТ
Передмова……………………………………………………………................5

Тема 1. Функціонально-вартісний аналіз як інструмент

підвищення ефективності виробництва………………………………........7

  1. Сутність і значення функціонально-вартісного аналізу....................8

  2. Предмет, об’єкти та функції функціонально-вартісного

аналізу..............................................................................................................11

  1. Основні принципи та методичні прийоми.........................................15

  1. . Історія виникнення функціонально-вартісного аналізу,

сфери його застосування.......................................................................20

Тема 2. Особливості та організація функціонально-вартісного

аналізу на різних рівня управління господарською діяльністю..........29

2.1. Особливості методу функціонально-вартісного аналізу................30

2.2. Етапи проведення функціонально-вартісного аналізу......................31

2.3. Основний зміст підготовчого етапу аналізу.....................................33

2.4. Сутність, особливість інформаційного та аналітичного

етапів...............................................................................................................34

2.5. Завдання творчого і дослідницького етапів......................................37

2.6. Зміст рекомендаційного етапу і впровадження...............................39

2.7. Формування дослідницької робочої групи для

проведення функціонально-вартісного аналізу........................................... 41

Тема 3. Інформаційне забезпечення функціонально-вартісного

аналізу……….................................................................................................48

3.1. Особливості та види інформаційного

забезпечення функціонально-вартісного аналізу.........................................49

  1. Сутність моделювання.......................................................................56

  2. Класифікація моделей.........................................................................58

  3. Структурно-елементні моделі (СЕМ) об’єкта ..............................64



Тема 4. Застосування функціонального підходу

для дослідження об’єктів аналізу……………………………………..........76

4.1. Сутність функціонального підходу.......................................................77

4.2. Правила формулювання функцій............................................................79

4.3. Метод FAST та принципи детермінованої логіки...............................81

4.4. Функціонально-структурна модель об’єкта дослідження.................83

Тема 5. Аналіз витрат на реалізацію функцій…………………..…..…97

  1. Класифікація витрат за напрямами...................................................98

  2. Побудова функціонально-вартісної діаграми,

її суть та мета..............................................................................................100

  1. Методи оцінки та розподілу витрат................................................103

  2. Аналіз витрат на реалізацію функцій...............................................111

  3. Сутність методу асоціацій та аналогій. Характеристика

методу бальної оцінки.......................................................................114

Тема 6. Функціонально-вартісний аналіз – евристичний метод

виявлення резервів зниження вартостей та поліпшення якості об’єкта..............................................................................................................122

6.1. Загальна характеристика евристичних прийомів............................123

6.2. Класифікація методів пошуку нових рішень.....................................127

6.3. Метод „мозкового штурму”, його різновиди...................................129

6.4. Метод колективного записника, його переваги та недоліки..........131

6.5. Метод морфологічного аналізу..........................................................132

6.6. Сутність методу контрольних запитань........................................133

6.7. Особливості методу синектики........................................................134

6.8. Метод „Дельфі” та його характеристика.....................................136
Додатки...........................................................................................................142

Список рекомендованої літератури..........................................................148

ПЕРЕДМОВА
Управлінські рішення в умовах ринку охоплюють все складніші і більш комплексні процеси, що потребують системного розширення і поглиблення аналітичної роботи. Сьогодні роль аналізу полягає в оцінювані діяльності господарських суб’єктів, визначені величини невикористаних резервів. Проведення аналізу має сприяти покращенню підприємством, зміцненню його ринкових засад і подальшому зростанню ефективності його діяльності.

Функціонально-вартісний аналіз відносять до найбільш ефективних видів аналізу діяльності щодо виявлення резервів економії витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів на виробництво продукції.

Функціонально-вартісний аналіз проводиться з метою виявлення резервів зниження витрат за рахунок ефективніших варіантів виробництва, кращого співвідношення між споживчою вартістю виробу та витратами на його виготовлення. Він базується на пошуку способів зниження матеріало- , енерго-, і трудомісткості продукції.

Функціонально-вартісний аналіз передбачає мінімізацію витрат ресурсів у процесі виробництва за рахунок поліпшення конструкції виробів, удосконалення способів виготовлення деталей і вузлів, виявлення додаткових чи зайвих, раціоналізації технології та використання ефективних матеріалів. Для проведення аналізу використовується економічна, технічна та конструкторська інформація.

Дисципліна „Функціонально-вартісний аналіз” формує у студентів аналітичне мислення, розвиває вміння і навички використання аналітичних інструментів, для об’єктивного оцінювання господарських ситуацій, вироблення та обґрунтування оптимальних управлінських рішень щодо підвищення ефективності господарської діяльності.

Мета вивчення даної дисципліни – здобуття студентами систематизованих знань і навиків володіння науковими основами функціонально-вартісного аналізу.

В процесі вивчення дисципліни студенти повинні отримати необхідні знання з методології та методики функціонально-вартісного аналізу: вміти самостійно здійснювати техніко-економічні розрахунки, пов’язані з аналізом об’єкта дослідження; засвоїти методику використання евристичних методів.

Запропонований навчальний посібник підготовлено відповідно до програми вивчення курсу „Функціонально-вартісний аналіз”. Він розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за програмою відповідних фахових напрямів, а також буде корисним для аспірантів, викладачів та працівників підприємств.
Тема 1. Функціонально-вартісний аналіз як інструмент підвищення ефективності виробництва
План викладу матеріалу
1.1. Сутність і значення функціонально-вартісного аналізу

1.2. Предмет, об’єкти та функції функціонально-вартісного аналізу

1.3. Основні принципи і методичні прийоми

1.4. Історія виникнення функціонально-вартісного аналізу, сфера його

застосування

Ключові поняття і терміни:

функціонально-вартісний аналіз; евристичний метод; споживчі властивості; ефективність; технічні та економічні параметри; об’єкт дослідження; основні, допоміжні функції; функціональний підхід; вартісний підхід; принципи; методичні прийоми; дослідницька робоча група; система функцій; принципи та прийоми ФВА.


  1. Сутність і значення функціонально-вартісного аналізу


Один зі шляхів підвищення ефективності управлінських рішень – комплексний підхід до вивчення об’єктів управління, облік їхніх взаємозв’язків і впливу на кінцеві результати виробничо-господарської діяльності. Для вирішення цієї проблеми сформувався функціонально-вартісний аналіз (ФВА). Це – евристичний метод виявлення можливостей зниження вартості та поліпшення якості об’єкта, що аналізується як функціонально орієнтована система на всіх стадіях його життєвого циклу.

Функціонально-вартісний аналіз можна розглядати як підсистему комплексного економічного аналізу господарської діяльності підприємства. Висока ефективність ФВА підтверджується практикою, оскільки

цей вид аналізу є не тільки засобом зниження витрат, але також інструментом вдосконалення прийняття управлінських рішень.

Значення функціонально-вартісного аналізу в діяльності підприємств (організацій) висвітлюється в працях таких економістів, як: Е. А. Грампа, Г. А. Лахтіна, М. Г. Карпуніна, Б.І.Майданчика, Н.К.Мойсеевої, Ю.М.Соболєва, О.В.Туровца, А.Д.Шеремети.

В роботах названих авторів відзначається висока ефективність функціонально-вартісного аналізу в процесі формування технічних і економічних параметрів нової продукції, у підготовці та прийнятті управлінських рішень.

Сутність функціонально-вартісного аналізу полягає у комплексному техніко-економічному дослідженні функцій об’єкта.

Мета функціонально-вартісного аналізу - мінімізація затрат об’єкта на стадіях проектування, виробництва й експлуатації при збереженні чи підвищенні використання ним своїх функцій та збільшення його корисності для споживачів.


Основними цілями функціонально-вартісного аналізу є:

 • підвищення якості продукції робіт (послуг);

 • зниження витрат на проектування, виробництво та експлуатацію продукції;

 • підвищення конкурентоспроможності продукції;

 • прогнозування розвитку об’єктів техніки і технології виробництва та систем управління;

 • зниження матеріаломісткості та трудомісткості продукції (робіт, послуг);

 • підвищення економічності виробництва.

Функціонально-вартісний аналіз використовується в основному при проектуванні нових видів продукції, виробів, робіт чи послуг.

Він відноситься до найбільш ефективних видів аналізу господарської діяльності щодо виявлення резервів економії матеріальних, трудових і грошових ресурсів на виробництво продукції.

До характерних ознак функціонально-вартісного аналізу, що використовується у вітчизняній і зарубіжній практиці можна віднести:

 • функціональний підхід;

 • використання принципів творчої діяльності для пошуку нових, більш досконалих варіантів рішень;

 • виконання робіт дослідницькою робочою групою (ДРГ), фахівцями різного профілю;

 • застосування спеціальної методики, що визначає послідовність і зміст етапів проведення дослідження, з метою одержання оптимального варіанта.

В основі ФВА лежить принцип функціонального підходу. Він включає дві тісно пов’язані частини. Перша має маркетинговий характер, її можна визначити так: „Споживача цікавлять функції товару, а не товар як такий”. Відповідно, дослідницька робоча група (ДРГ), працює над тим, щоб у виробі були закладені тільки ті функції, які цікавлять споживача, з високим рівнем їх якості. Друга частина принципу контролює першу: доцільно вилучити всі зайві функції, які збільшують затрати на виробництво, збут і експлуатацію виробу. Відповідно, це збільшує конкурентоспроможність продукції на ринку, веде до підвищення ефективності виробництва.

До основних завдань функціонально-вартісного аналізу відносять:

 • зниження витрат на виробництво продукції при збереженні чи поліпшенні його якості;

 • визначення диспропорції між значимістю функції і витратами на її здійснення, виявлення зайвих витрат і причин їх виникнення;

 • пошук оптимальних поєднань функціональних і конструкторсько-технологічних рішень при створенні нової продукції;

 • попередження появи зайвих функцій і витрат при підвищенні якості продукції;

 • адаптація продукції до нового ринку підприємства;

 • пошук нових сфер використання вже діючих об’єктів.

Впровадження функціонально-вартісного аналізу виправдовується у тому разі, якщо він забезпечує вивчення ефективності відносно дорогої техніки з достатньо великими обсягами її виробництва. Цей аналіз концентрує увагу на показниках використання продукції, ефективності її роботи у споживачів. Головні резерви функціонально-вартісний аналіз вбачає у вдосконаленні конструкції виробу, оптимізації його окремих функцій, виявленні слабких або навіть зайвих функціональних можливостей об’єкта дослідження. Скорочення зайвих функцій виробу, спрощення конструкції та інші технічні заходи дають змогу налагодити виробництво високоефективної техніки і при цьому скоротити витрати на її виробництво. На жаль, дослідження за допомогою функціонально-вартісного аналізу сьогодні стикається з труднощами, пов’язаними з відсутністю налагодженої системи збору необхідної інформації від споживачів продукції.


1. 2. Предмет, об’єкти та функції функціонально-вартісного аналізу
Предметом ФВА є сукупність функцій досліджуваного об’єкта і витрати на їх забезпечення. Об’єктом функціонально-вартісного аналізу може бути виріб, технологічний процес, організаційна структура, метод управління, тобто будь-яке інженерно-економічне рішення, яке потребує витрат ресурсів і передбачає багатоваріантність здійснення (рис.1.1). Різні об’єкти ФВА мають свої особливості стосовно проведення аналітичної роботи і, у той же час, між ними є багато спільного при проведенні функціонально-вартісного аналізу, зокрема правила функціонального моделювання, методи пошуку рішень, оцінка якості виконання функцій і визначення витрат на їхнє здійснення.

Будь-який об’єкт має резерви свого вдосконалення. Найбільш значним джерелом резервів є усунення:

 • невідповідності вимог до об’єкта стосовно його фактичних функціональних показників у реальних умовах експлуатації;

 • неефективного використання науково-технічної інформації;

 • недооцінки впливу економічних факторів;

 • слабо обізнаності проектувальників з маркетингом;

 • недоліків організації виробництва і праці та інше.

Всі функції класифікуються за рядом ознак, з яких найбільше значення для аналізу має поділ їх на головну, основні, допоміжні та непотрібні. При цьому доцільно вивчити функції, які не впливають на працездатність аналізованого об’єкта та є наслідком помилок проектувальників тощо. При аналізі варіантів реконструкції, технічного переозброєння підприємства враховують діючі, потрібні та непотрібні функції



Рис. 1.1. Система об’єктів функціонально-вартісного аналізу.

Сукупність всіх функцій у їх взаємозв’язку характеризує функціональність аналізованого об’єкта, яка вимірюється ступенем їх виконання. Функціональність відображає міру адекватності властивостей об’єкта суспільним потребам. Цю міру визначає дослідницька робоча група (ДРГ) шляхом зіставлення аналізованих функцій з еталоном, який характеризує оптимальний рівень задоволення суспільної потреби.

Згідно теорії функціонально-вартісного аналізу наявність непотрібних функцій досліджуваного об’єкта призводить до зайвих витрат, до найбільш вагомих із них належать:

 • недостатність технічної інформації;

 • неправильне розуміння конструктором вимог споживачів до продукції (товару, виробу);

 • недостатність ( відсутність) в конструктора вартісної інформації;

 • нечітка організація процесу проектування;

 • недостатність нових ідей;

 • не оправдана зміна в проектуванні виробу.

Під функціями розуміють споживчі властивості (якість) об’єкта. Вони поділяються на п’ять груп.

Головна функція (головні ) – функція, яка виражає призначення об’єкта.

Основні функції об’єкта аналізу це ті, що забезпечують виконання головних функцій.

Допоміжні функції – функції не пов’язані з основним призначенням об’єкта, водночас вони забезпечують умови для виконання основних функцій.

Допоміжні функції в свою чергу можна поділити на суттєві, несуттєві, необхідні.

Зайві функції або непотрібні – виникають внаслідок зміни призначення виробу, появи інших виробів, що виконують аналогічні функції, зміни традиційних поглядів на призначення виробу та з інших причин. Шкідливі функції – необхідно ліквідувати (рис.1.2.).

Функціонально-вартісний аналіз виходить із засадного принципу можливості усунення зайвих чи додаткових функцій, які виконуються виробами, тобто можливості зниження праце-, матеріало- і енергомісткості, а також і собівартості виробів.

Після детального аналізу основних і допоміжних функцій роблять висновок важливості і необхідності будь-якої функції із затратами на її виконання, а також відокремлення непотрібних і дорогих функцій виробу (об’єкта) та ліквідації непотрібних. Визначається найбільш економічний спосіб реалізації всіх функцій, що залишилися.


Функції




Головна


Основні

Допоміжні


Непотрібні або зайві

Шкідливі





Рис. 1.2. Функції функціонально-вартісного аналізу
Функціонально-вартісний аналіз слід методично поєднувати з вартісним підходом, який передбачає грошову оцінку витрат на виконання кожної функції. „Вартість” функції визначається підрахунком на основі калькуляцій або зіставлення з об’єктом, що виконує аналогічні функції. Одержані в такий спосіб вартісні оцінки доповнюють раніше сформовану функціональну структуру та у поєднані з нею створюють інформаційну базу для пошуку альтернативних рішень.

1.3. Основні принципи та методичні прийоми функціонально – вартісного аналізу

До основних принципів функціонально-вартісного аналізу слід віднести наступні:

1. Принцип функціонального підходу.

Кожний об’єкт розглядається, аналізується і вдосконалюється не у своєму конкретному втіленні, а як сукупність функцій, які він повинен виконати при найменших витратах. В результаті проведення аналізу на основі функціонального підходу досягається не тільки зниження витрат на виробництво, а найбільш ефективне забезпечення сукупності функцій, які виконує, чи повинен виконувати об’єкт. Відповідно, комплексним показником ефективності у функціонально-вартісному аналізі є відношення ступеня діючих функцій до витрат на їх виконання.

2. Принцип системності і комплексності.

ФВА – один з найефективніших методів системних досліджень і представляє собою окремі випадки, модифікацію чи конкретне застосування системного підходу до прийняття управлінських рішень, зокрема, управління рівнем витрат при випуску продукції.

Системний підхід передбачає:

 • постановку проблеми, визначення мети і критеріїв;

 • структурний аналіз об’єкта і розробку концепції його розвитку і вдосконалення;

 • створення моделі і проведення аналізу шляхом моделювання;

 • синтез системи після отримання результатів моделювання.

При проведенні функціонально-вартісний аналізу необхідно приймати до уваги творчий характер системного аналізу, який передбачає облік конкретних умов і особливості об’єкта аналізу, правильний вибір і застосування в залежності від тих чи інших наукових і практичних методів і прийомів.

^ Комплексний принцип – визначає організаційну і методичну послідовність в проведенні функціонально-вартісного аналізу.

Організаційна послідовність – це логічна послідовність дослідження від загальних положень до часткових. Досліджуваний об’єкт розглядається як елемент системи більш високого порядку, і як система яка складається з взаємопов’язаних елементів. Якщо об’єктом дослідження вибрано виріб, то дослідження починається з його складових, потім аналізуються деталі, матеріальні ресурси із яких він виготовлений, технологічні процеси, обладнання з допомогою якого виготовлений виріб.

Функціонально-вартісний аналіз здійснюється в декілька етапів:

 • підготовчий;

 • інформаційний;

 • аналітичний;

 • творчий;

 • дослідницький;

 • рекомендаційний;

 • етап впровадження.

Якщо на практиці не застосовують ці вимоги, то виникають негативні результати і низька ефективність досліджень.

3. Принцип колективної творчості.

Він має велике значення тому, що ФВА проводиться групою спеціалістів різного профілю (конструктори, технологи, економісти, працівники постачання і збуту, замовники та споживачі). При цьому приймають участь раціоналізатори, винахідники, використовуючи сучасні досягнення науки і техніки.

4. Принцип послідовності.

Цей принцип базується на тому, що функціонально-вартісний аналіз не виключає і не замінює у своєму дослідженні всі відомі прийоми організації і управління виробництвом. Аналіз проводиться групою різних спеціалістів, кожен з яких здійснює певну ділянку роботи. При цьому використовує найбільш ефективний метод із цілої низки аналітичних досліджень. Різні варіанти техніко-економічних рішень зумовлюють використання економіко-математичних методів.

5. Принцип універсальності.

Він полягає в тому, що ФВА можна застосовувати у всіх галузях людської діяльності. Найбільш ефективно його застосовують у будівництві та промисловості, а також в непромисловій сфері – в торгівлі, транспорті, сільському господарстві, побутовому обслуговуванні, в зв’язку.

 1. Принцип загальної зацікавленості.

Це принцип комплексного підходу. При проведенні ФВА важливо дослідити всі (внутрішні і зовнішні) зв’язки досліджуваного об’єкта. Характерною рисою проведення функціонально-вартісного аналізу в галузі, на підприємстві, в організації є його плановий характер. Важливе місце займає елемент планування, який відображає вплив внутрішнього середовища на об’єкт, що досліджується і виступає як зв’язок управління, що об’єднує не тільки різні типи планів але і науково-технічний, економічний прогноз підприємства (рис.1.3.). План – один із факторів які формують внутрішні взаємозв’язки об’єкта аналізу. Плановий характер ФВА проявляється у всіх сферах діяльності підприємства. Різні варіанти техніко-економічних рішень зумовлюють використання економіко-математичних методів.

Методичні прийоми функціонально-вартісного аналізу.

 1. Уникання загальних місць – означає необхідність деталізації, дослідження від загального до часткового.

 2. Визначення всіх затрат – головне у цьому методі врахування витрат, які безпосередньо відносяться до даного процесу, продукції, виробу, деталі.

3. Використання достовірної інформації. Неякісна або неповна інформації може бути причиною не правильного прийняття рішень щодо аналізу витрат.

Державний план





Галузевий план


Галузевий план



План підприємства





План виробничих витрат

План якості і обсягу виробництва

ФВА






Зростання ефективності виробництва



Зростання національного доходу





Рис. 1.3. Схема взаємозв’язку планування і функціонально-вартісного аналізу.
4. Відмова від відомого, вдосконалення і створення нового – це спеціальні прийоми, які є суттєвою складовою аналізу витрат. Цей прийом здійснюється в три етапи:

 • відмова від прийнятого конструкторського чи технологічного рішення, яке не задовольняє ДРГ по тій чи іншій причині;

 • пропозиція нових варіантів;

 • вибір найбільш кращого варіанту.

5. Творчий підхід до кожної проблеми.

6. Визначення і подолання перешкод. Існує багато процесів і рішень, які при їх уважному вивчені, можуть бути більш вдосконаленими.

7. Консультація вузьких спеціалістів. Систематичні зміни в технології, конструкції, організації та плануванні виробництва відбуваються часто і тому необхідні консультації вузьких спеціалістів.

8. Перевірка обґрунтованих допущень витрат.

9. Максимальне використання замінників, готових деталей, вузлів. Досить часто вигідніше використовувати отримані готові деталі, напівфабрикати, ніж виготовляти їх на своєму підприємстві.

10. Використання досвіду і знань для зниження власних витрат. (досвід постачальників матеріалів, напівфабрикатів, що використовуються на підприємстві).

11. Використання спеціальних процесів. Всі процеси можна поділити на такі, що виконуються одним або декількома прийомами.

12. Максимальне використання стандартизації. Йдеться не тільки про використання стандартних деталей, частин, процесів але і стандартних продуктів, інженерних і виробничих рішень, технологічних процесів та матеріалів.

13. Критична оцінка ціленаправленості витрат на всіх етапах організації і проведення аналізу вартості.

Повнота використання вищеназваних прийомів залежить від досліджуваного об’єкта, але послідовність робіт та використовуючі методи будуть відповідати даній схемі.

1.4. Історія виникнення функціонально-вартісного аналізу, сфери його застосування
Зародження і розвиток функціонально-вартісного аналізу можна умовно поділити на декілька періодів.

Перший відноситься до періоду Великої Вітчизняної війни. За умов воєнного часу ФВА набув особливого значення, оскільки сприяв зростанню випуску високоякісної продукції з найменшими витратами. Наприклад, на одному з машинобудівельних заводів підшипники для моторів потужністю до 150 кВт заливали дешевими сумішами замість дорогого бабіту, зберігаючи при цьому показник якості. На другому заводі група спеціалістів, орієнтувалася на основне призначення виробу, розробила камеру газифікації, яка складалася з 569 деталей замість 1100 в попередній конструкції.

^ Другий період формування ФВА відноситься до 50-60-х років. Перехід до мирного будівництва після закінчення війни став новим етапом у розвитку функціонально-вартісного аналізу. Значний вклад у розвиток функціонально-вартісного аналізу вніс інженер Ю.М.Соболєв, конструктор Пермського телефонного заводу. Його методи викликали увагу в спеціалістів, використовувалися на вітчизняних підприємствах та в інших країнах. Зокрема, в Німеччині, Польщі. Президент технічної палати Німеччини, шеф-редактор технічного видавництва і перший представник промислового профсоюза „Метал” зацікавився працями Ю.М. Соболева. Згодом технічний відділ Лейпцігського університету вирішив вивчити методи ФВА на спеціальному семінарі. Розпочаті роботи в цій галузі були продовженні Е. К. Смірницьким. В цей час розвивається і техніко-економічний аналіз.

^ Третій період у розвитку ФВА припадає на кінець 60-х років. Методи використовують на Уралмаші, Московському об’єднанні „Електролуч”, Свердловському машинобудівельному заводі. До цього періоду відносяться роботи в галузі ФВА М.Г.Карпуніна, Б.І.Майданчика, Н.К.Мойсеєвої, А.В.Проскурякова. Спочатку це були дослідження на рівні технології виробництва, потім роботи які присвячені аналізу резервів зниження собівартості продукції машинобудування, теоретичні і методичні розробки функціонально-вартісного аналізу.

^ Четвертий період розвитку ФВА припадає на середину 70-х років. Він стає важливим елементом галузевого управління ефективністю і науково-технічним прогресом. Як метод виявлення внутрішньовиробничих резервів зниження собівартості продукції ФВА використовується в електротехнічній, вугільній промисловості, в машинобудуванні для легкої і харчової промисловості, в автомобільній промисловості. Методи ФВА використовуються в Польщі, Німеччині, Чехії, Румунії, США.

Виникнення функціонально-вартісного аналізу в Америці пов’язано з електротехнічною фірмою „Дженерал електрик”. Лоуренс Майлз визначив, що об’єктами вартісного аналізу – є не тільки витрати на виробництво, а й відношення функції до вартості. Цей аналіз використовувався при виробництві регуляторів холодильника. Використовуючи підхід ФВА колектив за 4 роки проаналізував і модифікував 230 конструкцій, а витрати скоротилися на 25%.

В 1959 році в США створена організація „Спілка американських інженерів з питань вартісного аналізу”. Через два роки нараховувалося більше 2600 осіб. Президент спілки Л.Майлз, автор методу функціонально-вартісного аналізу, в тому ж році і написав свою першу наукову працю „Технологія вартісного аналізу і розробки виробів (процесу) з мінімальними затратами”.

Через п’ять років „Асоціація з технології розробки продукції (процесу) з мінімальними затратами” була заснована в Англії. Метою цієї та інших подібних організацій було професійне об’єднання спеціалістів з питань вартісного аналізу і технології розробки виробів (процесів) з мінімальними витратами, видавництво публікацій, організація конференцій, семінарів і т.д.

Активне використання і розвиток методу вартісного аналізу здійснюється в Японії. Першим використовує цей метод Інститут бізнесу, адміністрації та управління (Institute of Business, Administration and Management) в Токіо.

В 1963 році адміністрація інституту направляє групу спеціалістів в США, з метою переймання досвіду з питань сучасних методів управління. З часом в Японії використовують методи ФВА майже у всіх великих промислових заводах.

Значних успіхів у цій галузі досягнули в Швеції, ФРН, Франції, Голландії, Бельгії.

Багато американських компаній бачать у функціонально-вартісному аналізі інструмент для підвищення своєї конкурентоспроможності і збільшення прибутку. Економія отримується набагато більше, ніж затрати на проведення функціонально-вартісного аналізу. В американській і англійській літературі подається багато прикладів використання методів ФВА:

Фірма „Форд” після використання ФВА зекономила за два роки 1,5 млн. дол. США (об’єкт аналізу - циліндр тормоза).

Фірма „Вікерс”, „Бероу”, „Амстронг” – знизили витрати більше ніж на 30%.

Компанія „Інтернешнл Бізнес Мешінз” за перші чотири роки використання ФВА отримала економію 7 млн. дол., в той час як вартість розробки і проведення програм ФВА становило 230 тис. дол..

За розрахунками американських спеціалістів, застосування ФВА в галузях економіки, дає можливість скоротити витрати на:

 • продукцію промислової галузі – 40%;

 • військової галузь – 60%;

 • сфери послуг – 25%;

 • виробництво споживчих товарів - 25%.



Контрольні запитання та завдання для самоперевірки


 1. Розкрийте роль функціонально-вартісного аналізу як засобу підвищення ефективності виробництва.

 2. Яка мета та завдання функціонально-вартісного аналізу?

 3. Проаналізуйте систему об’єктів ФВА.

 4. Дайте загальну характеристику функцій та їх класифікації.

 5. Які основні принципи функціонально-вартісного аналізу?

 6. Розкрийте взаємозв’язок планування і ФВА.

 7. Які ви знаєте методичні прийоми функціонально-вартісного аналізу?

 8. Проаналізуйте етапи розвитку функціонально-вартісного аналізу.

 9. Які сфери застосування ФВА?

 10. Як використовується метод ФВА в інших країнах?



Тести для самоконтролю одержаних знань:


 1. Яка основна роль ФВА в системі управління?

а) аналізує фінансові показники господарської діяльності підприємства;

б) суттєво зменшує собівартість продукції;

в) оперативно аналізує витрати на випуск продукції;

г) аналізує функції досліджуваного об’єкта.


 1. Функціонально-вартісний аналіз - це:

а) наука, яка всебічно досліджує господарську діяльність у межах як окремого робочого місця, так і підприємства в цілому, чи навіть галузі виробничої сфери;

б) евристичний метод виявлення можливостей зниження вартості поліпшення якості об’єкта, що аналізується як функціонально орієнтована система на всіх стадіях його життєвого циклу;

в) аналіз результатів господарської діяльності найважливіших планових періодів, що здійснюють на базі норм і нормативів, планових показників і статистичної звітності;

г) аналіз окремих аспектів діяльності підприємства.


 1. В чому полягає основна особливість ФВА?

а) в колективному підході до вирішення поставлених завдань;

б) в функціональному підході;

в) в структурному підході;

г) в принципі системності та комплексності.


 1. В чому полягає сутність ФВА?

а) в аналізі об’єктів структурного підходу;

б) у використанні евристичних методів;

в) в аналізі об’єктів на основі функціонального підходу;

г) у комплексному дослідженні функцій об’єкта з метою мінімізації витрат.
5. Об’єктами функціонально-вартісного аналізу є:

а) фінансово-господарська діяльність підприємства, організацій, галузі;

б) виріб, технологічний процес, організаційна структура, метод управління;

в) внутрішні і зовнішні фактори, які впливають на зміну узагальнюючого показника;

г) явища, процеси господарської діяльності.
6. Предмет функціонально - вартісного аналізу - це:

а) закономірності формування виробничо-фінансових результатів;

б) основні параметри – індикатори, які характеризують стан економічного об’єкту, ефективність його діяльності і конкурентоспроможності;

в) сукупність функцій досліджуваного об’єкта і витрати на їх забезпечення;

г) господарська діяльність, яка характеризується сукупністю економічних відносин.
7. В чому полягає сутність функціонального підходу?

а) у функціональному призначенні об’єкта дослідження;

б) такого поняття не існує взагалі;

в) аналогічна структурному підходу;

г) об’єкт аналізу сприймається не в конкретній предметній формі, а як комплекс функцій, які виконуються ним для найбільш повного задоволення потреб споживачів.


8. Методи функціонально-вартісного аналізу ґрунтуються на:

а) статистичних методах дослідження й обробки інформації;

б) вивченні функцій об’єкта і витрат на їх виконання;

в) методі аналізу витрат і ланцюжка цінностей;

г) вивченні функцій і процесів розробки, виробництва, постачання продукції (послуг).
9. Скільки основних принципів ФВА:

а) 10;

б) чітко не визначено;

в) 6;

г) 5.
10. Які основні принципи функціонально-вартісного аналізу?

а) системність, комплексність, функціональність, науковість, дієвість;

б) функціональність, системність, комплексність, універсальність, послідовність, колективна творчість, загальна зацікавленість;

в) науковість, системність, конкретність, дієвість, демократичність;

г) принцип рейтингової оцінки, універсальність, функціональність.



 1. Які особливості ФВА?

а) функціональний підхід, принцип комплексності і системності;

б) принцип відповідної значимості і важливості функцій до витрат на їх реалізацію, колективний підхід, універсальність;

в) плановий підхід, системність і комплексність;

г) принцип відповідності корисності і важливості функцій до витрат на їх реалізацію, функціональний підхід, комплексність.


 1. Функції об’єкта формуються:

а) довільно;

б) з допомогою певних правил;

в) в залежності від об’єкта: довільно або по правилах;

г) не має принципового значення.
13. Під головною функцією розуміють:

а) функцію, яка обов’язково виконується об’єктом дослідження;

б) таку властивість об’єкта, яка є виразником його основного призначення;

в) зовнішній прояв властивостей якого-небудь об’єкта в даній системі взаємовідносин;

г) функцію, яка точно формулює основне призначення об’єкта.
14. Основні функції є:

а) завжди обов’язковими і необхідними;

б) обов’язковими або необхідними;

в) суттєвими та необхідними;

г) діючими та потрібними.
15. Допоміжні функції - це:

а) безпосередньо виконуючі для чого призначений об’єкт;

б) функції не пов’язані з основним призначенням об’єкта, але забезпечують умови для виконання основних функцій;

в) функції, які є результатом не доопрацювання конструктора;

г) функції, які не визначають основного призначення виробу.

16. Коли вперше було запропоновано основні елементи функціонально-вартісного аналізу?

а) одночасно з економічним аналізом;

б) на початку 40-х років паралельно в США і СРСР;

в) одночасно із бухгалтерським обліком;

г) на початку 50-х років.
17. Хто був основоположником методу ФВА?
а) Ю.М.Соболєв, Є.М.Смірницький;

б) Ю.М.Соболєв;

в) М.Г.Карпунін, Б.І.Майданчик;

г) Н.К.Мойсеєв, А.С.Консон.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Факультет фінансів iconПеречень вопросов экзаменационных билетов по дисциплине „финансы”
Сутність фінансів як економічної категорії. Характерні ознаки фінансів та функції фінансів
Факультет фінансів iconОбгрунтування концепції дослідження сутності фінансів
Виявлено основні протиріччя сучасних теоретичних концепцій розуміння сутності фінансів. Обґрунтовано нову концепцію дослідження сутності...
Факультет фінансів iconДата заочний факультет
Розклад вступних випробувань на заочний факультет Української академії друкарства у 2012 році
Факультет фінансів iconОб'єктивні передумови виникнення І розвитку фінансів
Фінанси як економічна категорія, їх внутрішні ознаки. Поняття фінансів, їх суспільне призначення, функції та роль
Факультет фінансів iconТема: Основи організації фінансів підприємтсва І управління ними зміст вступ
Сутність І функції фінансів підприємств, їх місце у фінансовій системі країни
Факультет фінансів icon12 Ви працюєте економістом у міністерстві фінансів
Ви працюєте економістом у міністерстві фінансів. Держава прагне збільшити податки, щоб наповнити бюджет для виконання своїх соціально-економічних...
Факультет фінансів icon21 Ви працюєте економістом у міністерстві фінансів
Ви працюєте економістом у міністерстві фінансів. Держава прагне збільшити податки, щоб наповнити бюджет для виконання своїх соціально-економічних...
Факультет фінансів iconВступ
Його поява пов’язана з відділенням державних фінансів монарха, обмеженням влади останнього, переходом до демократичних засад управління...
Факультет фінансів icon1 Основи організації фінансів підприємств
Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється національний...
Факультет фінансів iconЛазарчук Галина Олександрівна закінчила Кіровоградський педагогічний...
Кіровоградський педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна ( фізико-математичний факультет, спеціалізація «математика» ) у 1981 році....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка