Міжнародна економічна система
НазваМіжнародна економічна система
Сторінка1/6
Дата конвертації02.03.2013
Розмір0.82 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4   5   6
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА

  1. Які з нижчеперерахованих країн світу відносяться до відповідної класифікаційної групи за методикою, прийнятою Міжнародним валютним фондом (МВФ)?

До групи розвинених країн світу:

 США;

 Німеччина;

 Канада;

 Гонконг;

 Сінгапур;

 Чехія.

До складу групи країн «велика вісімка»:

 Італія;

 Німеччина;

 Швейцарія;

 Австрія;

 Канада;

 Іспанія;

 Нідерланди;

 Франція;

 Китай.

 США;

 Великобританія;
 Японія;

 Росія;
^ До групи країн з перехідною економікою:

 Китай;

 Україна;

 Кіпр;

 Албанія;

 Чехія;

 Мальта;

 Сінгапур;

 Естонія;

 Індія;

 Нова Зеландія;

 Греція;

 Алжир.

 Польща;

 Туреччина;
^ До групи країн, що розвиваються:

 Китай;

 Словаччина;

 Ізраїль;

 Саудівська Аравія;

 Нігерія;

 Португалія;

 Ангола;

 В’єтнам;

 Конго;

 Мексика;

 Південно-Африканська республіка;

 Вірменія;

 Пакистан;

 Єгипет.

  1. Суб’єкти господарювання, що діють в рамках національної економіки поділяються на резидентів та нерезидентів. Які з нижчеперерахованих груп відносяться до резидентів , а які до нерезидентів?

 фізичні особи – громадяни даної країни;

 юридичні особи, які зареєстровані на території даної країни;

 іноземні туристи;

 іноземні інвестори;

 представництва іноземних фірм, банків, компаній тощо;

 робітники-мігранти, які проживають в даній країні більше одного року;

 підприємства, які повністю або частково належать іноземному капіталу, що здійснюють діяльність в даній країні;

 урядові органи даної країни, включаючи їхні представництва за кордоном.

  1. Коли завершився процес формування світового господарства?

 у XVII ст.;

 на початку XIX ст.;

 до середини XX ст.;

 в кінці ХVІІІ ст.

 в кінці XIX - на початку XX ст.;
4. Які існують функціональні види суспільного поділу праці?

 загальний;

 частковий;

 одиничний;

 територіальний;

 міжрегіональний.

5. Які сфери суспільно-економічного життя країн охоплює інтернаціоналізація?

 виробництво;

 торгівлю;

 послуги;

 транспорт;

 військову сферу;

 культуру;

 інноваційну діяльність;

 державне управління.

6. Назвіть форми міжнародного поділу праці:

 міжнародна спеціалізація;

 міжгалузева спеціалізація;

 міжнародне виробниче кооперування;

 регіональна спеціалізація;

 виробничо-технічне співробітництво.

7. Які види міжнародного поділу праці відносяться до територіального?

 міжрегіональний;

 одиничний;

 поопераційний;

 технологічний.

  1. До якої з трьох груп факторів (природно-географічних , соціально-економічних , науково-технологічних Θ), що впливають на розвиток міжнародного поділу праці, відносяться наступні з них?

 чисельність робочої сили в країні;

 природно-кліматичні умови країни;

 рівень економічної диверсифікації виробництва;

 прискорення темпів моральної зношуваності обладнання;

 виробнича та соціальна інфраструктури;

 чисельність населення;

 рівень та об’єм науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

 економіко-географічне розташування країни;

 рівень розвитку виробничого апарату;

 економічна вигідність функціонування підприємств, які розраховані на крупносерійний випуск продукції;

 соціальний тип виробництва та напрям розвитку зовнішньоекономічних зв’язків;

 рівень розвитку науково-технічного потенціалу;

 особливості історичного розвитку та економічних традицій;

 оптимальні розміри підприємства згідно вимог науково-технічного прогресу;

 масштаб та серійність виробництва.

9. На яку величину валовий національний продукт більший від національного доходу?

 непрямих податків;

 фонду оплати праці найманих працівників;

 чистого прибутку, отриманого з-за кордону ;

 кінцевого споживання;

 чистого факторного доходу;

 амортизації основного капіталу.

10. Які з названих економічних законів відносяться до основних законів розвитку міжнародної економіки?

 закон економії часу;

 закон вартості;

 закон попиту і пропозиції;

 закон неухильного підвищення продуктивності праці;

 закон накопичення;

 закон пропорційного розвитку міжнародної економіки;

 закон нерівномірності економічного та політичного розвитку країн.

11. Що показує крива виробничих можливостей?

 можливості зростання обсягу виробництва одного виду продукції при зниженні обсягу виробництва іншого виду;

 залежність між обсягом виробництва товару і ресурсами (чинниками виробництва), необхідними для виробництва цього товару;

 залежність попиту на товар від його ціни;

 поєднання будь-яких двох ресурсів, які можна придбати за певну суму грошей.

12. Назвіть основні детермінанти, що формують конкурентне середовище, згідно теорії конкурентних переваг М.Портера:

 факторні умови, умови попиту, стратегiї i структури конкуруючих фiрм, спорiдненi та пiдтримуючi галузi;

 постачальники, клієнти, товари-замiнники, потенцiйнi конкуренти;

 фактори виробництва, iнвестицiї, iнновацiї, багатство.

13. Які складові компоненти формують політико-правове , економічне , соціально-культурне ©, та інфраструктурне ® середовище розвитку міжнародних економічних відносин?

 політичні процеси та інститути;

 мотивація до праці;

 політичний режим;

 природа власності та її форми;

 міжнародні інформаційно-комунікаційні системи;

 економічні стимули та оподаткування;

 свобода ринків, рівень і регулювання конкуренції;

 законодавство;

 освіта і виховання;

 міжнародний транспорт;

 ступінь демократичних свобод;

 відношення до природи (екологія).

Вірно/Невірно

  1. На відміну від світового ринку світове господарство охоплює не тільки сферу обігу, але і сферу виробництва: вірно / невірно.

  2. Конкуренція на внутрішніх ринках жорсткіша, ніж на світовому ринку: вірно / невірно.

  3. Теорія міжнародної економіки розглядає товар як предмет сукупного попиту і пропозиції у міжнародному обороті: вірно / невірно.

4. Міжнародні економічні відносини – це система різноманітних господарських відносин між країнами світу щодо виробництва, розподілу, обміну і споживання товарів, послуг, капіталів та робочої сили за межами національних кордонів: вірно / невірно.

5. В сучасному світовому господарстві посилюється тенденція до ізольованості та автаркії національних економік: вірно / невірно.

6. Не дивлячись на зростання абсолютних обсягів світової торгівлі, її значення порівняно з іншими формами міжнародних економічних відносин зменшується: вірно / невірно.

7. Частка експорту у ВВП — основний показник відкритості національної економіки: вірно / невірно.

8. Про глибину включення національної економіки у систему міжнародного поділу праці свідчить величина експортної та імпортної квоти: вірно / невірно.

9. Участь країни в системі міжнародного поділу праці є об’єктивною потребою її економічного розвитку, важливим засобом економії суспільної праці, прискорення науково-технічного прогресу: вірно / невірно.

10. Вертикальний міжнародний поділ праці являє собою поділ праці, що передбачає виготовлення виробниками різних країн компонентів, які поєднуються у технологічно та технічно складному виробі: вірно / невірно.

11. Інтернаціоналізація капіталу – це процес виникнення та розвитку стійких економічних взаємозв’язків між національними господарствами і виходу процесів відтворення суспільного продукту за національні кордони: вірно / невірно.

12. Міжнародна спеціалізація і міжнародне виробниче кооперування є формами прояву міжнародного поділу праці: вірно / невірно.

13. Найбільш вагому і всезростаючу роль у сучасних міжнародних економічних відносинах відіграють міжнаціональні та транснаціональні компанії: вірно / невірно.

14. Діяльність будь-якого суб’єкта МЕВ не залежить від факторів політико-правого, економічного, соціально-культурного та інфраструктурного середовища: вірно / невірно.

^ МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

1. Які з нижчеприведених визначень розкривають зміст таких категорій, як «світова торгівля» , «міжнародна торгівля»  та «зовнішня торгівля» ?

 сукупність зовнішньої торгівлі всіх країн світу;

 вивiз товарiв з однiєї країни в іншу;

 обмiн товарами i послугами мiж державно оформленими нацiональними господарствами;

 торгiвля однiєї країни з іншими;

 вивiз товарiв з однiєї країни в іншу;

 зовнішньоторговельний обіг всіх країн світу з включенням транзитних товарів;

 чистий зовнішньоторговельний обіг країн світу.

2. В яких теоріях знайшла своє відображення ідея про різну відносну забезпеченість країн факторами виробництва?

 в теорії абсолютних переваг А.Сміта;

 в теорії порівняльних переваг Д. Рікардо;

 в теорії життєвого циклу товару Р. Вернона;

 в теорії співвідношення факторів виробництва Хекшера-Оліна.

3. На виробництві і експорті якої продукції спеціалізуються країни, згідно теорії Хекшера-Оліна?

 продукції інтенсивного використання дефіцитних факторів виробництва;

 продукції інтенсивного використання надлишкових для країни факторів виробництва;

 відносно трудоємної продукції;

 відносного дефіциту факторів виробництва.

4. Парадокс В. Леонтьєва можна пояснити:

 неоднорідністю факторів виробництва, що не врахована в теорії Хекшера-Оліна;

 ієрархічністю факторів виробництва;

 капіталоємним характером галузей добувної промисловості;

 дією державної торговельної політики.

5. Чим визначається міжнародна спеціалізація країн згідно теорії порівняльних переваг?

 розміром території країни та чисельністю населення;

 зовнішньоекономічною політикою уряду;

 собівартістю певних видів продукції;

 рівнем трансакційних витрат;

 наявністю природних ресурсів;

 рівнем продуктивності праці в народному господарстві.

6. В яких країнах розміщується, згідно теорії життєвого циклу товару, його виробництво на стадії зрілості?

 виключно в промислово розвинених країнах;

 у різних країнах;

 у країні нововведення;

 переважно в країнах, що розвиваються.

7. Яке з перерахованих нижче співвідношень витрат є визначальним для налагодження міждержавних торговельних відносин?

 співвідношення витрат на виробництво товару А в даній країні і за кордоном:

 співвідношення витрат на виробництво товару А і товару Б в даній країні;

 співвідношення витрат на виробництво товару А, виражених в одиницях товару Б, в даній країні і за кордоном.

8. Які показники включаються в сукупний обсяг мiжнародної торгiвлi?

 обсяг експорту у вартiсному вираженні усiх країн свiту;

 абсолютні показники експорту i iмпорту у вартiсному вираженні усiх країн свiту;

 обсяги торговельних сальдо усiх країн свiту у вартiсному вираженні.

9. Як називається вiдношення суми експорту та iмпорту до ВВП, виражене в %?

 обсяг експорту;

 сальдо торговельного балансу;

 зовнiшньоторговельна квота;

 iндекс «умови торгiвлi».

10. Основні тенденції розвитку сучасної міжнародної торгівлі можна проаналізувати за допомогою системи показників. Які з нижчеперерахованих показників відносяться до групи показників обсягу , показників структури , показників результатів , показників динаміки ?

 зовнiшньоторговельна квота;

 зовнiшньоторговельний обiг;

 видова структура торгівлі;

 сальдо торговельного балансу;

 експорт на душу населення;

 імпорт;

 товарна структура торгівлі;

 експортна квота;

 реімпорт;

 генеральна торгівля;

 реекспорт;

 спеціальна торгівля;

 сальдо балансу послуг і некомерційних операцій;

 індекс «умови торгівлі»;

 інституційна структура торгівлі.

11. Як кваліфікується у міжнародній торговельній статистиці вивiз за кордон товарiв, ввезених ранiше, якi не пiддавалися обробці?

 експорт;

 бартер;

 реiмпорт;

 спеціальна торгівля;

 реекспорт;

 генеральна торгівля.

12. Показник «умови торгiвлi» можна визначити як:

 спiввiдношення свiтових цiн на товари;

 iндекс експортних та iмпортних цiн на товари;

 сукупний попит та сукупна пропозицiя на товари;

 вiдношення iндексiв експортних та iмпортних цiн на товари;

 розподіл міжнародної торгівлі за видами товарного обміну;

 склад та співвідношення світової торгівлі за групами товарів;

 сума зовнішньоторговельного обороту країни і сума транзитних товарів.

13. Лiтак української авiакомпанiї «Українські міжнародні авіалінії», здiйснюючи перелiт з України до США, робить посадку для дозаправки в Ірландiї. Як кваліфікується торговельна операція з купівлі бензину для української авіакомпанії?

 як iмпорт транспортної послуги;

 як iмпорт товару;

 як iмпорт забезпечуючої i допомiжної послуги.

14. Торгівля якою продукцією найбільш динамічно зростає у товарній структурі сучасної світової торгівлі?

 продукцією добувної промисловості;

 сільськогосподарською продукцією;

 промисловими товарами;

 інноваційною продукцією;

 машинами та обладнанням.

15. Ключовою особливістю світової ціни, на відміну від внутрішньої, є:

 її формування під впливом попиту і пропозиції;

 множинність;

 залежність від впливу політичних чинників;

 залежність від обсягів внутрішньокорпоративних поставок;

 залежність від кон’юнктури на світових товарних ринках.

16. Яке з наведених нижче визначень розкриває зміст поняття «трансфертна ціна»?

 це цiна за звичайними комерцiйними угодами;

 це внутрiшньофiрмова цiна;

 це експортна цiна;

 це iмпортна цiна.

17. Який вид знижки може надати продавець покупцю у випадку, коли розрахунок за товар здійснюється готівковими коштами?

 дилерську;

 з наступною фіксацією;

 сезонну;

 трансфертну;

 сконто;

 рухому;

 бонусну;

 розрахункову.

18. Як називається цiна, що змiнюється залежно вiд змiни кон’юнктури ринку?

 цiна з наступною фіксацією;

 трансфертна ціна;

 рухома ціна;

 змiнна ціна.

19. Що визначають базисні умови постачання (INKOTERMS)?

 форму розрахунку мiж продавцем i покупцем;

 систему знижок при транспортуваннi товару;

 мiсце, де вiдповiдальнiсть за поставлений товар переходить вiд покупця до продавця.

20. Що є основною перевагою при використаннi торговельних посередникiв у зовнiшнiй торгiвлi?

 спрощення виходу експортера на ринки «третіх» країн;

 підвищення контролю за ринками збуту;

 зниження витрат експортера при просуваннi товарiв на зовнiшнiй ринок.

21. До якого виду міжнародної торгівлі відносяться компенсацiйнi угоди?

 зустрiчної торгiвлі;

 торгiвлi кооперованою продукцією;

 звичайної торгiвлі;

 торгiвлi послугами;

 бартерної торгівлі;

 клірингової торгівлі;

 внутрішньокорпораційної торгівлі.

22. Якi посередницькi угоди здiйснюються за умов обов’язкової поставки товару на склад посередника?

 консигнацiйнi операції;

 комiсiйнi операції;

 операцiї по перепродажу;

 торгово-посередницькi операції;

 комерцiйнi операції.

23. Як називають фiрму, яка сприяє укладанню торгових угод мiж продавцем i покупцем, дiє за дорученням та за рахунок своїх клiєнтiв i отримує вiд них винагороду при укладаннi угоди у виглядi комісійних?

 комiсiйнi експортнi фірми;

 брокерськi фірми;

 комiсiйнi iмпортнi фірми;

 фекторі.

 агентськi фірми;
24. Передача однією фірмою іншій фірмі засобів і методів проведення бізнесу під своїм товарним знаком називається:

 спільним підприємництвом;

 контрактом на управління;

 ліцензуванням;

 здачею об’єкту «під ключ».

 франчайзингом;
25. Яке з нижченаведених визначень розкриває зміст поняття «мiжнародна товарна біржа»?

 це перiодично дiючий ринок, на якому укладаються угоди купiвлi-продажу та здiйснюється видача замовлень на пiдряди;

 це постiйно дiючий ринок, на якому укладаються угоди купiвлi-продажу на масовi, стандартизованi, взаємозамiннi товари;

 це спецiальна процедура формування контрактних зобов'язань, за якою здiйснюється надання замовлень на постачання або пiдряди;

 це місце, де укладаються угоди на реальний товар і термінові контракти.

26. Які з перерахованих товарів реалізуються переважно через біржі?

 промислове устаткування;

 зерно;

 побутова техніка;

 кава;

 мідь;

 чай;

 вугілля;

 каучук.

27. Термінова бiржова угода, яка не передбачає обов’язку сторiн поставити чи прийняти реальний товар, це угода на умовах ...

 спот;

 форвард;

 ф’ючерс;

 кеш.

28. Бартерна торгiвля - це різновид:

 торгiвлi послугами;

 зустрiчної торгiвлi;

 дискримiнацiйної торгiвлi;

 торгiвлi сировиною.

29. Бiржова угода, за якою постачання товару i оплата вiдбувається протягом двох банкiвських днiв, називається:

 кеш;

 ф’ючерс;

 форвард;

 спот.

30. Бiржова угода, що передбачає постачання продавцем реального товару покупцевi на певну дату в майбутньому за цiною, зафiксованою в контрактi на момент його пiдписання називається:

 форвард;

 ф’ючерс;

 спот;

 кеш.

31. Як називається форма продажу товарiв, якi заздалегiдь виставляються для огляду i продаються в певний час у встановленому мiсцi:

 мiжнароднi ярмарки;

 мiжнароднi аукціони;

 мiжнароднi виставки;

 мiжнароднi бiржi.

 мiжнароднi торги;
32. Що є типовим товаром на мiжнародних аукцiонах?

 промислове устаткування;

 хутро;

 зерно;

 золото;

 предмети антикваріату;

 породисті тварини.

33. Особливостями аукцiонної торгiвлi в порівняннні з іншими її видами через посередників є:

 здійснення передоплати;

 укладення форвардних та ф’ючерсних угод;

 попереднiй огляд товару;

 обов’язкове хеджування товарної позиції;

 постачання товару покупцевi;

 формування лотів товарів;

 продаж товарів з чіткими якісними та кількісними параметрами.

34. Як називають мiжнароднi аукціони, в яких можуть взяти участь всi бажаючi фiрми, в тому числi i іноземні:

 вiдкритi;

 негласнi;

 гласнi;

 закритi.

35. Як називають мiжнароднi аукціони, в яких бере участь обмежене число найбiльш солiдних фірм?

 закритi;

 негласнi;

 вiдкритi;

 публічні.

 гласнi;
36. Яку зовнiшньоторговельну полiтику слiд обрати країнi для забезпечення економiчного розвитку?

 політику вiльної торгiвлі, оскiльки саме вона забезпечує економiчне зростання;

 протекціоністську політику, оскiльки вона захищає вiтчизняного виробника вiд зовнiшньої конкуренції;

 політику iзоляцiонiзму, яка найефективніше захищає вiтчизняного виробника вiд зовнiшньої конкуренції;

 збалансоване поєднання політики вiльної торгiвлі та протекцiонiзму.

37. Виберiть аргументи на користь вiльної торгiвлi:

 оптимiзацiя структури нацiонального i свiтового господарства внаслiдок вiльного переливання капiталу;

 посилення конкуренцiї, пiдрив монополiзму, вибiр для споживачiв.

 зменшення інфляції;

 гармонiйний розвиток всiх країн;

 захист нацiональних молодих галузей промисловості.

38. До числа тарифних методів регулювання торгівлі слiд вiднести:

 митний збір;

 квотування;

 введення технічних стандартів;

 ліцензування.

39. Як називається функцiя митного тарифу, метою якого є формування доходної частини до державного бюджету?

 протекціоністська;

 фiскальна;

 вільна;

 національна;

 торговельна.

40. Як називається функцiя митного тарифу, метою якого є захист iнтересiв вiтчизняних фірм?

 протекціоністська;

 фiскальна;

 балансуюча;

 обмежувальна;

 торговельна.

41. Мито, що розраховується у виглядi певної суми з одиницi товару, називається:

 змiшане;

 специфічне;

 iмпортне;

 адвалерне.

 преференційне;
42. Мито, що розраховується, як вiдсоток вiд митної вартостi товару, називається:

 iмпортним;

 змiшаним;

 адвалерним;

 лiцензiйним.

43. Втрати від імпортного мита несуть:

 споживачі в країні, що імпортує;

 виробники в країні, що імпортує;

 держава, що вводить мито;

 споживачі в країні, що експортує.

44. Обмеження фiзичного обсягу експорту певного виду товару на певний перiод це:

 ліцензування;

 квотування;

 демпінг;

 митний тариф.

45. Регулювання мiжнародної торгiвлi iз застосуванням технiчних бар’єрiв вiдноситься до групи:

 тарифних iнструментiв регулювання;

 засобiв стимулювання експорту;

 засобiв обмеження iмпорту (експорту).

46. Кiлькiсним методом нетарифного регулювання мiжнародної торгiвлi є:

 «добровiльні» обмеження експорту;

 внутрiшнi позики i збори;

 субсидiї;

 демпiнг.

47. Прихованим методом торговельної полiтики є:

 лiцензування;

 акцизний податок;

 «добровiльні» обмеження експорту;

 демпiнг.

48. Як можна кваліфікувати «добровiльні» обмеження експорту?

 це введення експортного мита експортером;

 це квотування iмпорту iмпортером;

 це квотування експорту iмпортером;

 це квотування експорту експортером.

49. Компенсацiйне мито – це:

 податок на товари, що вводяться до країни за демпінговими цінами;

 податок, що вводиться проти субсидiйованого експорту.

50. Введення імпортної квоти відрізняється від введення імпортного тарифу тим, що:

 при введенні квоти уряд не одержує прибуток;

 квота піднімає внутрішню ціну на товар, що імпортується;

 квота обмежує внутрішній попит на товар.

51. Всесвітня торговельна організація почала свою діяльність у:

 1995 р.

 1992 р.

 1947 р.

 2000 р.

52. Як називається протекцiонiзм, що здiйснюється засобами внутрiшньої економiчної полiтики?

 селективним;

 колективним;

 прихованим.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міжнародна економічна система icon1. Міжнародна економічна система Що таке експансія?
Експансія — розширення сфери панування, впливу, поширення чого-небудь за початкові межі (територіальна, економічна І політична експансія)....
Міжнародна економічна система iconЕкономічна кібернетика», 030503 «Міжнародна економіка», 030508 «Фінанси...
«Економічна кібернетика», 030503 – «Міжнародна економіка», 030508 – «Фінанси І кредит», 030509 – «Облік І аудит»
Міжнародна економічна система iconАсоціації держав Південно-Східної Азії (англ. Association of Southeast...
Асоціації держав Південно-Східної Азії (англ. Association of Southeast Asian Nations, asean, асеан) — це геополітична та економічна...
Міжнародна економічна система iconЗатверджую
«Економічна кібернетика», 030503 – «Міжнародна економіка», 030508 – «Фінанси І кредит», 030509 – «Облік І аудит»
Міжнародна економічна система iconМіжнародна статистична класифікація хвороб І проблеми пов'язані зі здоров'ЯМ
Міжнародна класифікація хвороб (мкх) — це система групування хвороб І патологічних станів, що відображає сучасний етап розвитку медичної...
Міжнародна економічна система iconРобочий зошит
Економіка І підприємництво” напряму підготовки: 030502 „Економічна кібернетика”, 030503 “Міжнародна економіка”, 030504 „Економіка...
Міжнародна економічна система iconМіжнародна економіка, 342 група
Вільна економічна зона – частина території країни, на якій створюється І діє спеціальний правовий режим. Вона виділяється із загального...
Міжнародна економічна система iconВступ
Розділ Національні моделі ринкової економічної системи та адміністративно-командної економіки. Економічна система України на сучасному...
Міжнародна економічна система iconЕкономічна політика
Економічне мислення – система поглядів індивіда на закономірності економічного розвитку, сутність економічних явищ І процесів та...
Міжнародна економічна система iconПлан вступ розділ міжнародні організації, їх економічна сутність...
Темою курсової роботи з дисципліни „Міжнародна економіка” є «Міжнародні організації поза системою оон»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка