Робоча навчальна програма складена на основі навчальної програми, укладеної Дембіцькою Н. А
НазваРобоча навчальна програма складена на основі навчальної програми, укладеної Дембіцькою Н. А
Сторінка1/3
Дата конвертації02.03.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ТЕХНІКУМ

ПРИ МІЖРЕГІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Затверджую: Розглянуто на засіданні

Заступник директора циклової комісії__________________

з навчально-методичної _______________________________

роботи Протокол №___ від_________2009р.

____________Колесник Т.Г. Голова циклової комісії

“___”__________2009р. ______________ Кузьмін С.А.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з дисципліни Соціологія

для спеціальності «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА»


Форма навчання денна Курс ІІ Семестр ІV
Всього годин 54 за навчальним планом (____________________)

дата затвердження навч.плану

лекції (Л) 22
семінарські заняття (СЗ) 14
індивідуально-консультативна робота (ІКР)____
самостійна робота студентів (СРС) 18
^

Робоча навчальна програма складена на основі навчальної програми, укладеної Дембіцькою Н.А.Укладач робочої навчальної програми: викладач Дембіцька Н.А.

Київ - 2009

І Пояснювальна записка

Робоча навчальна програма з дисципліни «Соціологія» розроблена для студентів Економіко-правового технікуму при МАУП і складається з тематичного плану, планів лекційних та семінарських занять, завдань для самостійної підготовки студентів, питань до іспиту, списку рекомендованої літератури.

Програма складена на основі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста та навчальної програми для вищих навчальних закладів, рекомендованої Міністерством освіти і науки України.

На сучасному етапі розвитку суспільства соціологія стає науковим орієнтиром в усвідомленні людиною сутності соціальних процесів, механізмах та закономірностях їх розгортання, оцінках результатів.

Дисципліна «Соціологія» дає можливість ознайомити студентів з суспільством як системним утворенням, розібратися в сутності його структурних елементів, простежити взаємозв’язок між ними. Значна увага надається ролі людського потенціалу в суспільстві, проблемам взаємовідносин людини та соціуму, гармонізації цього процесу.

Курс «Соціологія» у системі підготовки молодших спеціалістів сприяє громадянському становленню студентської молоді.

Програма розрахована на вивчення дисципліни протягом одного семестру. Метод вивчення – лекційно-семінарський. Програмою передбачено виконання самостійних завдань, написання рефератів.

Форма підсумкового контролю – іспит. Оцінювання здійснюється за п’ятибальною системою, критерії оцінювання додаються.

В процесі вивчення курсу студенти повинні

знати:

 • загальну характеристику суспільства як цілісної системи та її складових елементів;

 • предмет, структуру, функції, принципи, методи, основні категорії та закони соціології як науки;

 • структуру та зміст спеціальних соціологічних теорій;

 • послідовність розробки програми соціологічного дослідження;

 • основні методи збору, обробки, аналізу результатів соціологічного дослідження;

 • шляхи реалізації результатів соціологічних досліджень і соціальних технологій у суспільній практиці;

уміти:

 • пояснювати, оцінювати, узагальнювати знання про суспільство в контексті системного підходу з елементами структурно-функціонального аналізу;

 • володіти основними соціологічними термінами, користуватися ними під час виступів на семінарах, в дискусіях, диспутах тощо;

 • користуватися всіма доступними джерелами знань, самостійно добирати матеріал до реферату, відповіді, самостійної роботи;

 • використовувати в роботі засоби масової комунікації, в тому числі комп’ютерні джерела інформації;

 • брати участь в організації та проведенні соціологічних опитувань;

 • використовувати на практиці результати соціологічних досліджень при діагностування причин соціальних конфліктів в сім’ї, колективі, на виробництві;

 • сприяти розв’язанню міжособистісних та трудових конфліктів, виконуючи роль медіатора

ІІ Зміст дисципліни за модулями

Модуль І Теоретична соціологія

Місце і роль соціології в системі наук про суспільство. Предмет і об’єкт соціології. Макро- та мікрорівні вивчення суспільства. Функції, принципи, методи, категорії соціології, основні закони соціології. Структура соціології. Етапи розвитку і становлення соціології. Загальні положення соціологічних поглядів О.Конта, Г.Спенсера, Е.Дюркгейма, М.Вебера. Зародження та розвиток української соціології.

Сучасні соціологічні теорії.

Зміст поняття «суспільство» його сутнісна характеристика. Системний підхід до вивчення суспільства в соціології. Базисні компоненти суспільного життя: соціальні процеси, взаємодії, відносини та зміни; соціальні спільноти та соціальні інститути; соціальний зв’язок та контроль.

Соціальна структура суспільства та її складові. Соціальна стратифікація та соціальна мобільність. Соціальні інститути та соціальні організації: функції та види.

Особистість у системі соціальних зв’язків. Процес соціалізації: етапи, компоненти. Соціальні ролі та соціальні статуси. Соціальна поведінка та фактори її формування.

^ Рекомендовані джерела: 1,3.4,5,6.
Модуль ІІ Спеціальні та галузеві соціологічні теорії

Соціологія економічного життя: об’єкт, предмет та завдання. Соціальні функції економіки. Поняття предмета соціології праці та управління. Принципи управління соціальними процесами. Особистість керівника та методи підвищення ефективності його праці та взаємодії з колективом.

Соціологія політики, її предмет. Політична система суспільства, її функції, структура, принципи стратифікації. Легітимність політичної влади та її ознаки. Поняття електоральної соціології та її види. Громадська думка. Вплив засобів масової інформації на формування громадської думки.

Предмет, проблематика, структура та функції соціології права. Соціальна природа правомірної та протиправної поведінки.

Соціологія освіти: об’єкт, предмет, соціальні функції.

Соціологія культури. соціальні функції культури, її види та структурні елементи. Наука як особливе соціальне явище, її соціальні функції.

Соціологічні концепції релігії. Функції релігії як соціального інституту суспільства. Тенденції розвитку релігійних процесів в українському суспільстві.

Поняття про предмет соціології сім’ї та тендерної соціології. Основні поняття тендерної соціології, гендерні ролі, проблеми тендерної соціалізації. Сім’я як соціальний інститут: функції, структура та типи. Демографічна політика та демографічна ситуація.

Молодь як специфічна соціально-демографічна група. Молодіжна субкультура. Девіантна поведінка та її соціальна корекція.

Соціологія конфлікти як галузь соціологічного знання. Поняття «соціальний конфлікт».Причини соціальних конфліктів, їх класифікація, механізм, структура та функції. Поняття соціального конфлікту у фундаментальних теоріях. Прогнозування та попередження конфліктів. Стратегії виходу з конфліктної ситуації. Поняття медіації та її роль. Шляхи гармонізації суспільних відносин в українському суспільстві.

^ Рекомендовані джерела: 1,2, 3,4,5,6.

Модуль ІІІ Методологія і техніка соціологічного дослідження

Особливості підготовки і проведення соціологічного дослідження. Програма соціологічного дослідження, компоненти, етапи. Поняття вибірки.

Методи збору соціологічної інформації. Опитування та його види. Спостереження та його види. Методи обробки та аналізу емпіричних даних. Процедура інтерпретації результатів соціологічних досліджень. Комп’ютерні програми обробки соціологічних даних. Підготовка практичних рекомендацій.

^ Рекомендовані джерела:1,2,3,4.

Тематичний план

для спеціальності «Організація виробництва»
п/п


Курс – II Семестр – ІV

Всього годин у семестрі –54
Теми

Всього

Лекції

Семіна-

рські

Індиві.

консульт. р-та.

Самос-тійні

Форми

контролю

Примітка

54

22

14
18^ Змістовий модуль I. Теоретична соціологія

1.Соціологія як наука

2

2

-
-

СР

4

2.

Історія розвитку соціології в країнах західної Європи, США, України.

6

2

2
2

УО

3

СР

3

3.

Суспільство як соціальна система, його соціальна структура,

6

2

2
2

УО

3

СР

3

4.

Особистість у системі соціальних зв’язків.

6

2

2
2

УО

3

СР

3

^ Контрольна робота

10

Змістовий модуль ІІ Спеціальні та галузеві соціологічні теорії

5.

Соціологія економічного життя, праці та управління

6

2

2
2

УО

3

СР

3

6.

Соціологія політики і права

6

2

2
2

УО

3

СР

3

7.

Соціологія освіти, культури та релігії

4

2

-
2

УО

3

СР

3

8.

Соціологія сім’ї та молоді

4

2

-
2

УО

3

СР

3

9.

Соціологія конфлікту

6

2

2
2

УО

3

СР

3

^ Контрольна робота

10

Змістовий модуль ІІІ Методологія і техніка соціологічних досліджень

10.

Організація соціологічного дослідження, методи збору та аналізу інформації

8

4

2
2

УО

3

СР

3

Реферат

10

^ Залікова контрольна робота

12ПК – перевірка конспектів, К – колоквіум, УО – усне опитування, Д – доповіді, СР – самостійна робота
ІV Плани лекцій
Тема 1. Соціологія як наука.

1.Поняття соціології, її об’єкт, предмет і методи.

2.Структура, закономірності, категорії та функції соціології.

3.Місце і роль соціології в системі суспільствознавства.

Рекомендовані джерела: 1,2 (9-112),3(4-29)4 ,6,7
Тема 2. Історія розвитку соціології в країнах Західної Європи, США, Україні

1.Передумови виникнення соціології як науки.

2.Етапи становлення соціології.

3.Соціологічні ідеї О.Конта, Г.Спенсера

Рекомендовані джерела: 2(9-113),3(29-120),4 ,6,7
Тема 3. Суспільство як соціальна система. Соціальна структура та соціальна стратифікація.

1.Суспільство: поняття, типи та тенденції розвитку. Базисні компоненти соціального життя.

2.Соціальна структура суспільства та її основні компоненти.

3.Соціальна стратифікація та соціальна мобільність. Соціальна структура українського суспільства та тенденції її розвитку.

Рекомендовані джерела:1,2(113-215),3(121-191),4,6
Тема 4. Особистість у системі соціальних зв’язків.

1.Поняття особистості в соціології. Типологія особистості.

2. Сутність процесу соціалізації.

3.Соціальний статус та соціальна роль особистості. Рольовий набір і рольові конфлікти..

4.Девіантна поведінка особистості, її причини та види.

Рекомендовані джерела:1,2,3(220-222) 4,6,7,10
Тема 5. Соціологія економічного життя праці та управління.

1.Соціологія економіки, її сутність, зміст і основні завдання.

2.Предмет категорії та основні аспекти соціології праці.

3.Сутність, механізм і основні функції соціального управління. Застосування менеджерських методів і засобів праці.

Рекомендовані джерела: 2,3(290-246),4,5,13
Тема 6. Соціологія політики і права.

1.Соціологічна сутність політики. Предмет соціології політики.

2.Предмет, проблематика, структура і функції соціології права.

2.1. Соціальні характеристики права .

2.2. Основні функції правової системи.

2.3. Умови ефективної дії права.

4. Соціологічні дослідження громадської думки.

Рекомендовані джерела: 2(264-290),3,4,5,13
Тема 7. Соціологія освіти, культури та релігії. Етносоціологія.

Предмет, об’єкт і функції соціології освіти.

Поняття культури в соціології, її соціальні функції.

Функції релігії як соціального інституту суспільства.

Місце етносоціології в структурі соціологічного знання

Рекомендовані джерела:2(355-392),3(213-271),5,13
Тема 8. Соціологія сім’ї та молоді.

1.Поняття та предмет соціології сім’ї.

2.Сім’я та шлюб як соціальні інститути. Структура, функція та типи сім”ї.

3.Молодь як специфічна соціально-демографічна група населення.

4. Ціннісні орієнтації і потреби сучасної молоді.

Рекомендовані джерела:2(430-463),3(272-289),4,5,13
Тема 9. Соціологія конфлікту.

1.Предмет, категорії та функції соціологія конфлікту.

2.Сутність, причини та класифікація соціальних конфліктів.

3.Характер і особливості соціальних конфліктів в Україні та світі.

Рекомендовані джерела:2(318-339),4,5
Тема 10. Методика організації соціологічних досліджень.

1.Сутність, структура, типи та види соціологічних досліджень.

2.Основні методи соціологічних досліджень.

3.Технологія обробки та аналізу емпіричних даних.

Рекомендовані джерела:2,3(347-414),4

V Плани семінарських занять
Тема 2. Соціологія як наука. Історія розвитку соціології в країнах Західної Європи, США, Україні

1. Підходи науковців до визначення об’єкта, предмета і функцій соціології

2. Поняття соціального, соціальної дії, соціальних відносин.

3. Соціальні закони: їх сутність, види.

4.Протосоціологія: соціально-філософські проблеми античного суспільства; соціальне значення доби середньовіччя; соціальне знання і дослідження нового часу.

5.Основні течії та напрями розвитку соціології в ХІХ- на початку ХХст.: психологічний напрям; марксистська теорія; німецька формальна соціологія; емпіричні, соціальні дослідження.

6.Розвиток світової соціології у ХХ ст.: емпірична соціологія першої половини ХХ ст.; нові парадигми у розвитку соціології.
Теми для доповідей:

1. Основні напрямки розвитку російської та вітчизняної соціологічної думки.

2. Становлення та розвиток української соціології. Ідеї вітчизняних соціологів.

3. Інституціоналізація соціології: дослідницькі заклади, факультети, служби, періодичні видання.

Рекомендовані джерела: 2(9-113),3(29-120),4 ,6,7
Тема 3. Суспільство як соціальна система. Соціальна структура та соціальна стратифікація.

 1. Принципи та критерії типології соціальної структури.

 2. Класова та стратифікаційна структури суспільства.

 3. Проблеми «середнього класу» в сучасному суспільстві.

4. Поняття “соціальний інститут”, види, функції, структура соціальних інститутів. Контролююча функція соціального інституту.
Теми для доповідей:

 1. Поняття соціальної організації її основні риси, різновиди, структура. Феномен синергії в соціальній організації.

 2. Роль соціальних конфліктів у розвитку суспільства

Рекомендовані джерела:1,2(113-215),3(121-191),4,6

Тема 4. Особистість у системі соціальних зв’язків.

Біологічне і соціальне: фізіологічні, географічні, демографічні, культурні чинники суспільного життя.

Механізми та основні етапи соціалізації. Агенти та інститути соціалізації.

Девіація і соціальний контроль.
^ Теми для доповідей:

 1. Поняття і зміст соціальної активності особистості.

 2. Роль референтної групи у формуванні соціальної позиції особистості.

Рекомендовані джерела:1,2,3(220-222) 4,6,7,10
Тема 5. Соціологія економічного життя праці та управління.

 1. Виникнення та генезис економічної соціології.

 2. Типи економічних організацій та управління ними.

 3. Праця як вид соціальної діяльності. Трудова поведінка людини, її види. Трудова мотивація. Види і типи трудових колективів.

 4. Поняття управління, його рівні.


Теми для доповідей:

1. Роль людини в економіці, її еволюція в різних типах суспільств та організацій.

2. Зародження і розвиток соціології підприємництва, економічні та соціокультурні теорії підприємницької діяльності.

3. Мотивація підприємницької діяльності. Підприємницька культура та підприємницька поведінка.

4. Атрибути та характеристики економічних організацій, горизонтальний і вертикальний розподіл праці.

Рекомендовані джерела: 2,3(290-246),4,5,13
Тема 6. Соціологія політики і права.

1. Структура і основні напрями політичної соціології.

2. Соціологія держави, політичних партій і громадських рухів, міжнародних відносин, політичної свідомості і політичної культури.

3. Теорія дії права. Поняття аномії, конформізму, легалізму.

4. Суб’єкти та об’єкти громадської думки. Функції та канали висловлювання громадської думки. Основні етапи, умови формування і функціонування громадської думки.
Теми для доповідей:

1. Поняття влади, політичної еліти та лідерства. Типи політичних лідерів.

2. Сучасні тенденції розвитку права: зростання потреб, прагнення до зміни мотивації, спонукання, прагнення до зменшення тиску дії права.

3. Історія розвитку соціології права.

Рекомендовані джерела: 2(264-290),3,4,5,13
Тема 7. Соціологія освіти, культури, релігії.

1. Формування соціології освіти як наукової дисципліни.

2. Освіта і виховання як елемент соціалізації і соціального контролю.

3. Поняття культури, її основні елементи та функції. Вплив культури на суспільне життя.

4. Соціологічні концепції релігії. Функції релігії як соціального інституту суспільства.
Теми для доповідей:

 1. Релігійні організації та релігійна ситуація у сучасній Україні.

 2. Молодіжна субкультура як фактор соціалізації особистості.

Рекомендовані джерела:2(355-392),3(213-271),5,13
Тема 8. Соціологія сім’ї та молоді.

 1. Гендерна соціологія: сутність, предмет, функції.

 2. Соціологія вільного часу та дозвілля.

 3. Наукові підходи до визначення «шлюб» і «сім’я», типологія шлюбу.

 4. Типологія і структура сучасної сім’ї.


Теми для доповідей:

 1. Соціологічні дослідження проблеми стійкості шлюбу в Україні.

 2. Соціальне напруження в сімейних стосунках, шляхи подолання конфліктних ситуацій.

Рекомендовані джерела:2(430-463),3(272-289),4,5,13
Тема 9. Соціологія конфлікту.

 1. Механізми попередження конфліктів.

 2. Проблема типологізації конфліктів у соціології.

 3. Загальна характеристика видів і типів конфліктів.

 4. Концепції соціального конфлікту як об’єкт наукового аналізу.

 5. Природа соціальних конфліктів та їх характеристика в поглядах К. Маркса, Г.Зіммеля, Р.Даріндорфа, Л.Козера, Р.Мертона, Дж.Рекса, Р.Коллінза, Е. Болдуінга.


Теми для доповідей:

 1. Особливості соціальних конфліктів в Україні.

 2. Сучасні технології управління конфліктом.

 3. Природа міжнародного конфлікту та його можливе джерело.

 4. Міжнаціональні конфлікти: природа і джерело.

Рекомендовані джерела:2(318-339),4,5
Тема 10. Методика організації соціологічних досліджень.

1. Програма соціологічного дослідження.

2. Вибірка у соціологічному дослідженні.

3. Метод експертних оцінок в соціологічному дослідження

4. Опрацювання та аналіз соціологічної інформації.
Теми для доповідей:

 1. Соціометричні процедури у соціології.

 2. Маркетингово-соціологічні методики.

 3. Комп’ютерні технології і соціологічне дослідження.


Рекомендовані джерела:2,3(347-414),4

VІ. Завдання до самостійної роботи студентів
Завдання першої групи складності
Тема 1. Соціологія як наука.

Дати визначення поняттям: «соціальне», «соціальний інститут», «соціальний закон», «соціальне явище», «соціальний процес».

Розкрити зміст основних функцій соціології.

3. Суспільство як цілісний організм вивчається на:

а) мезорівні б) мікрорівні в) макрорівні

4. Соціальні процеси і явища, що відбуваються у суспільстві:

а) об’єкт соціології б) предмет соціології в) функція соціології

5. Явища і процеси в окремих сферах суспільного життя і соціальних спільнотах вивчаються соціологією на :

а) мікрорівні; б) мезорівні; в) макрорівні

Рекомендовані джерела: 1,2 (9-112),3(4-29)4 ,6,7
Тема 2. Історія розвитку соціології в країнах Західної Європи, США, Україні

 1. Розкрити зміст основних ідей відомих соціологів (одного вітчизняного і одного зарубіжного) – конспективно.

 2. Скласти таблицю-конспект «Соціологічні школи та теорії»

3. Що не є передумовами виникнення соціології:

а) соціальні б) соціально-економічні

в) інтелектуальні г) соціально-політичні

4. Як спершу О. Конт називав соціологію?

а) соціальна фізика б) соціальна динаміка

в) соціальний прогрес г) соціальна статика

5. Г.Спенсер був представником:

а) протосоціології б) античної соціології в) офіційної соціології

Рекомендовані джерела: 2(9-113),3(29-120),4 ,6,7
Тема 3. Суспільство як соціальна система. Соціальна структура та соціальна стратифікація.

 1. Дайте визначення соціальної структури суспільства та її компонентів.

 2. Опишіть історію поняття «соціальна стратифікація».

3. Які є типи суспільства:

а) просте б) складене в) структурне

4.Основою соціальної стратифікації є:

а) соціальна мобільність б) соціальна нерівність в) соціальна статика

5. Стала форма організації суспільної діяльності, яка передбачає наявність спеціальних установ, системи норм, цінностей, соціальних ролей … це:

а) соціальний інститут б)соціальна статика в) соціальна група

^ Рекомендовані джерела:1,2(113-215),3(121-191),4,6

Тема 4. Особистість у системі соціальних зв’язків.

Охарактеризуйте фактори, механізми та агентів соціалізації..

2. Девіантна поведінка – це:

а) схвалювана поведінка

б) не схвалювана поведінка

в) поведінка з відхиленнями, яка може бути схвалюваною так і ні.

3. Скільки продовжується соціалізація?

а) від народження до школи

б) під час навчання в школі

в) від народження до глибокої старості

4. Процес засвоєння особистістю соціальних норм, культури на основі чого формуються соціально значущі риси особистості:

а) ресоціалізація б) соціалізація в) адаптація.

5. Соціальний статус це:

а) позиція людини у соціальній системі;

б) соціальна мобільність;

в) соціальна роль особистості.

Рекомендовані джерела:1,2,3(220-222) 4,6,7,10
Тема 5. Соціологія економічного життя праці та управління.

1. Історія розвитку економічної соціології.

2. Дати визначення поняттям: економічна поведінка, економічна свідомість, економічне мислення, економічний інтерес, економічні соціальні ролі, економічна активність, власність (як соціологічне поняття).

3 Система соціальних дій, пов’язаних з використанням різних за функціями і призначенням економічних цінностей та зорієнтованих на одержання користі від їх обігу:

а) економічна свідомість б) економічне мислення в) економічні поведінка

4. Структура і механізми соціально-трудових відносин, соціальні процеси у сфері праці це:

а) предмет вивчення соціології праці

б) об’єкт вивчення соціології праці

в) функція соціології праці

Рекомендовані джерела: 2,3(290-246),4,5,13
Тема 6. Соціологія політики та права.

1. Теорія дії права. Поняття аномії, конформізму, легалізму.

2. Електоральна поведінка виборців, які делегують свої законодавчі права своїм представникам:

а) об’єкт електоральної соціології

б) предмет електоральної соціології

в) функція електоральної соціології

3. Соціально-правові відносини є:

а) предметом соціології права

б) об’єктом соціології права

в) функцією соціології права

4. Соціальна дія права реалізується через:

а) форми, засоби та стадії правового впливу

б) запобігання правопорушень

в) заходи примусу

Рекомендовані джерела: 2(264-290),3,4,5,13
Тема 7. Соціологія освіти, культури та релігії. Етносоціологія.

Місце етносоціології в структурі соціологічного знання.

2. Адаптаційна функція культури пов’язана з:

а) дією елементів соціального контролю

б) впливом культури на розвиток світогляду

в) впливом культури на соціалізацію особистості

3. Сітка навчально-виховних закладів і органів управління ними:

а) система освіти б) соціологія освіти в) об’єкт соціології освіти

4. Що вивчає: а) етносоціологія, б) соціологія нації?

Рекомендовані джерела:2(355-392),3(213-271),5,13
Тема 8. Соціологія сім’ї та молоді.

 1. Розписати зміст функцій сім’ї.

2. До якої спільноти належить сім’я:

а) соціально класова б) соціально професійна в) соціально демографічна

3. Ставлення до інтересів і ціннісних орієнтацій виражається в:

а) мотивах б) цінностях в) потребах

4. Поведінка, яка суперечить існуючим у суспільстві нормам:

а) асоціальна б) девіантна в) адиктивна

5. Що не належить до типів сім’ї за кількістю представлених поколінь:

а) однопоколінна б) двопоколінна в) проста г) розширена

6. «Гетерономна» це тип сім’ї за ознакою:

а) наявності батьків б) розподілу ролей в) ступеня самостійності

Рекомендовані джерела:2(430-463),3(272-289),4,5,13
Тема 9. Соціологія конфлікту.

1. Становлення конфліктології як науки, її структура та завдання

2. Гостроту конфлікту засвідчує:

а) межі конфлікту б) вид конфлікту в) рівень інтенсивності конфліктних дій

3. За складом конфліктуючих сторін конфлікти бувають:

а) прості б) складні в) конфлікти в організаціях

4. Часові виміри існування конфлікту:

а) гострота конфлікту б) тривалість конфлікту в) межі конфлікту

Рекомендовані джерела:2(318-339),4,5
Тема 10. Методика організації соціологічних досліджень.

1.Скласти таблицю «Вибірка та її види».

2. Чим відрізняються поняття «метод», «методика», «методологія», «процедура соціологічного дослідження»?

3. Завершальну частину анкети становить:

а) «паспортичка»

б) контрольні запитання для уточнення і поглиблення її змісту

в) основні інформація теми дослідження

4. Документи, які складаються на підставі безпосереднього вивчення об’єкта:

а) первинні б) вторинні в) спровоковані

5. За кількість об’єктів спостереження буває:

а) багато чисельне б) часткове в) мало чисельне

6. «Запитання – індекси» ставляться для:

а) групування респондентів під час аналізу

б) для визначення інтенсивності

в) визначення компетентності респондента

7. Який принцип побудови соціологічної анкети:

а) ускладнення до середини і спрощення з середини до кінця

б) спрощення до середини і ускладнення до кінця

в) рівномірна складність незалежно від структури

^ Рекомендовані джерела:2,3(347-414),4
Завдання другої групи складності

Тема 1. Соціологія як наука.

 1. Назвати види та розкрити зміст соціальних законів.

 2. Покажіть графічно зв’язок соціології з іншими науками.

3. Соціологія є:

а) теоретичною наукою;

б) прикладною наукою;

в) теоретико-прикладною наукою.

4. На якому рівні соціологічної науки формується загально соціологічна теорія:

а) фундаментальний;

б) емпіричний;

в) теорії середнього рівня

5. На якому ріні соціологічної науки відбувається формування гіпотези на основі вивчення думок індивідів стосовно окремих фактів, аналізу документації..:

а) фундаментальний

б) емпіричний,

в) теорії середнього рівня

Рекомендовані джерела: 1,2 (9-112),3(4-29)4 ,6,7
Тема 2. Історія розвитку соціології в країнах Західної Європи, США, Україні

 1. У чому полягає відмінність поглядів О.Конта і Г.Спенсера на соціальну революцію?

 2. Розкрийте суть методу «соціологізму» Е. Дюркгейма.

3. Як називається школа, представники якої вважали: "Суспільство і є організм"?

а) расово-антропологічна б) дарвіністська

в) органічна г) марксистська

4. До складу суспільної системи, за Г. Спенсером, входять такі підсистеми:

а) регулятивна г) органічна

б) прогностична д) розподільна

в) продуктивна е) розподільча

5. За яким законом О.Конта відбувається поділ суспільства на класи:

а) закон трьох стадій прогресу людського прогресу

б) загальна теорія систем

в) закон розподілу і кооперації праці

Рекомендовані джерела: 2(9-113),3(29-120),4 ,6,7
Тема 3. Суспільство як соціальна система. Соціальна структура та соціальна стратифікація.

 1. Громадянське суспільство та шляхи його формування.

2. Поняття та ознаки «середнього класу».

3. Яка сфера сучасного суспільства переважає над всіма іншими і визначає їх характер:

а) продуктивна б) розподільна в) інформаційна

4. Сукупність соціальних складових, і те, що їх поєднує, утримує від розпаду, впорядковує і надає структурі певної конфігурації, пов’язує ці складові це:

а) суспільство

б) соціальна структура суспільства

в) соціальна стратифікація суспільства

5. До якої спільноти належить молодь:

а) соціально класова

б) соціально професійна

в) соціально демографічна

6. Людська поведінка, які суб’єкт надає певного сенсу (за М.Вебером):

а) дія б) поведінка в) навчання

7.Метою соціальної дії є:

а) кооперація б) реалізація потреби в) суперництво

Рекомендовані джерела:1,2(113-215),3(121-191),4,6
Тема 4. Особистість у системі соціальних зв’язків.

Розкрийте соціологічний зміст понять «десоціалізація» та «ресоціалізація»

Охарактеризуйте механізми соціалізації.

3. Результатом процесу соціалізації є:

а) формування особистості

б) формування темпераменту

в) здобуття освіти

4.Соціальний статус показує:

а) ту поведінку, яку очікує суспільство

б) те місце, яке займає індивід у суспільстві чи групі

в) в яких умовах формувалася особистість

5. Очікувану поведінку індивіда називають:

а) соціальний статус б) соціальна роль в) девіантна поведінка

6. Механізм, за допомогою якого суспільство регулює поведінку індивідів і підтримує соціальний порядок називається:

а) соціалізація б) навчання в) соціальний контроль

7. Процес інтеграції особистості у суспільство:

а) соціальна адаптація; б) соціальна мобільність; в) соціалізація.

Рекомендовані джерела:1,2,3(220-222) 4,6,7,10
Тема 5. Соціологія економічного життя праці та управління.

 1. Система соціального управління, його функції і методи.

 2. Поняття та зміст соціального проектування.

3. Виконувані соціальними суб’єктами функції, які визначаються їх місцем у системі економічних відносин, пануванням певного типу економічних відносин:

а) економічна роль б) економічне активність в) економічні поведінка

4. Галузь соціології, що вивчає економіку як соціальний інститут, закономірності її розвитку ат функціонування:

а) економіка б) економічна соціологія в) соціальна економіка

5. Предметом економічної соціології є:

а) економіка як соціальне явище, її виникнення, розвиток та місце в житті суспільства

б) соціальні механізми регулювання економічних відносин, особливості поведінки соціальних суб’єктів

в) місце економіки у сучасному суспільстві

Рекомендовані джерела: 2,3(290-246),4,5,13
Тема 6. Соціологія політики, права

1. Функції та канали висловлювання громадської думки.

2. Що таке політична система? З яких елементів вона складається?

2. Взаємодія інтересів учасників правового спілкування, ставлення особистості до чинних правових норм:

а) юридична форма дії права

б) психологічна форма дії права

в) етична форма дії права

3. Об’єкт електоральної соціології:

а) процес обирання представників законодавчої влади у демократичному суспільстві

б) електоральна поведінка виборців, які делегують свої законодавчі права своїм представникам

в) електорат

4. Суспільні відносини, в яких формуються та регулюються правові норми та акти є:

а) предметом соціології права

б) об’єктом соціології права

в) функцією соціології права

5. Включення колективів та індивідів у єдину систему соціальної організації, існуючого правопорядку, соціального контрою:

а) регулятивна функція соціології права

б) інтегративна функція соціології права

в) комунікативна функція соціології права

6. Що не належить до засобів соціально-правового впливу:

а) інформаційні сигнали про зміст правової норми

б) юридичні норми

в) юридичні факти

г) запобігання та примус

Рекомендовані джерела: 2(264-290),3,4,5,13
Тема 7. Соціологія освіти, культури та релігії. Етносоціологія.

1. Чим відрізняються між собою загальнолюдська культура, суперкультура, субкультура, контркультура?

2.Які концепції походження нації існують у соціології?

3. Оцінка і класифікація наслідуваних цінностей і норм, визначення їх місця та ролі у вирішенні проблем суспільного розвитку:

а) адаптаційна функція соціології культури

б) виховна функція соціології культури

в) селекційна функція соціології культури

4. За суб’єктами створення та носіями культури культура буває:

а) елітарна, народна, масова

б) загальнолюдська, суперкультура, субкультура

в) загальнолюдська, елітарна, субкультура

5. Що не належить до функцій релігії:

а) компенсаторська б) світоглядна в) правова

^ Рекомендовані джерела:2(355-392),3(213-271),5,13
Тема 8. Соціологія сім’ї та молоді.

Скласти опорну таблицю «Типи шлюбу» .

Що являє собою сім’я як мала соціальна група? Наведіть її типові ознаки.

Якими є складові державної молодіжної політики?

4. Сфера міжособистісних відносин це:

а) первинна соціалізація б) вторинна соціалізація в) третинна соціалізація.

5. Сім’я яка складається із подружньої пари з дітьми, які ще не одружені:

а) одно поколінна б) багатопоколінна в) нуклеарна

Рекомендовані джерела:2(430-463),3(272-289),4,5,13
Тема 9. Соціологія конфлікту.

1. Конфлікти в історії суспільної думки.

2. Спілкування і конфлікт: тактика безконфліктного спілкування.

3. За способом перебігу конфлікти бувають:

а) складні б) складені в) ситуативні

4. За складом конфліктуючих сторін конфлікти бувають:

а) прості б) складні в) міжособистісні

5. Процес засвоєння особистістю соціальних норм, культури на основі чого формуються соціально значущі риси особистості:

а) ресоціалізація б) соціалізація в) адаптація.

6. Конфлікт між «можу - можу»:

а) конфлікт нереалізованих бажань

б) конфлікт неадекватної самооцінки

в) моральний конфлікт

Рекомендовані джерела:2(318-339),4,5
Тема 10. Методика організації соціологічних досліджень.

 1. У чому полягає соціологічний аналіз предмета дослідження?

 2. Що таке генеральна і вибіркова сукупності? Якою має біти вибіркова сукупність?

3. Метод соціологічного дослідження, який полягає у збиранні первинної соціологічної інформації з різних документальних джерел:

а) класифікація документів б) аналіз документів в) систематизація документів

4. За ступенем формалізованості процедури спостереження буває:

а) довільне б) часткове в) випадкове

5. Запитання, яке ставиться для визначення компетентності респондента:

а) запитання – «індекси» б) «шкальні» запитання в) «запитання – фільтри»

6. Пізнавальна операція, яка передбачає розкриття сутнісних характеристик документів, що вможливлює групування їх за видами і орієнтацію в їх множинності

а) класифікація б) систематизація в) аналіз

7. Інформація про статус особистості респондента за освітою, посадою, віком, сімейним станом в анкеті розташовується:

а) у першому блоці б) у другому блоці в) у завершальній частині

^ Рекомендовані джерела:2,3(347-414),4

Завдання третьої групи складності

Тема 1. Соціологія як наука.

Побудуйте схему-конспект яка б деталізувала основні складові предмета соціології та відтворювала їхній взаємозв’язок у такому розрізі:

 • основні категорії;

 • методи вивчення;

 • функції та завдання

 • рівні формування соціологічного знання

 • рівні вивчення суспільства

2. Сформулюйте основні завдання соціології у розвитку суспільства.

3. На якому ріні соціологічної науки відбувається розподіл на галузеві соціологічні теорії

а) фундаментальний

б) емпіричний,

в) теорії середнього рівня

4. Галузеві та специфічні соціологічні теорії це:

а) теорії середнього рівня

б) теорії фундаментального рівня

в) теорії емпіричного рівня

5. Категорії, до яких належать соціальні відносини, соціальні спільноти, соціальні групи, соціальні дії:

а) категорії визначеності

б) категорії зумовленості

в) категорії вибору

6. Формування співвідношення загальнолюдських, групових, колективних та індивідуальних соціальних інтересів і стосунків, котрі сприяють взаєморозумінню, збереженню і розвитку індивідуальних уподобань, полегшенню взаємодії представників різних соціальних груп і процесів:

а) виховна функція соціології

б) ідеологічна функція соціології

в) прикладна функція соціології

7. Розгляд соціальних явищ і процесів у їх взаємозв’язку і взаємозалежності, пояснення їх:

а) описова функція соціології

б) ідеологічна функція соціології

в) прикладна функція соціології

^ Рекомендовані джерела: 1,2 (9-112),3(4-29)4 ,6,7
Тема 2. Історія розвитку соціології в країнах Західної Європи, США, Україні

У чому суть «нормального» і «паталогічного» стану суспільства за Е. Дюркгеймом?

Що таке «розуміюча соціології» М.Вебера?

3. Який підхід запровадив Герберт Спенсер у вивченні суспільства?

а) закон трьох стадій людського прогресу

б) загальна теорія систем

в) закон розподілу і кооперації праці

4. Загальна теорія систем Г. Спенсера ґрунтується на таких постулатах:

а) соціальна диференціація

б) органіцизм

в) соціальна інтеграція

г) ідея соціальної еволюції

д) суспільство

е) структуризація суспільства за допомогою соціальних інститутів

5. Теорія соціального порядку, що вивчає структуру суспільства, функції його основних інститутів, суспільства у стані цілісності і рівноваги:

а) соціальна динаміка; б) соціальна стратифікація; в) соціальна статика

6. Назвати соціальний клас, які не ввійшов у структуру суспільства за О.Контом :

а) педагогічна сфера діяльності;

б) філософська сфера діяльності;

в) представники естетичного виду діяльність;

г) представники виробництва і торгово-фінансової сфери

7. Завдяки якому закону відомих соціологів утворюються різні соціально-професійні групи, урізноманітнюється суспільство, підвищується життєвий рівень населення:

а) закон розподілу і кооперації праці

б) закону трьох стадій прогресу людського інтелекту

в) загальної теорії системи

^ Рекомендовані джерела: 2(9-113),3(29-120),4 ,6,7
Тема 3. Суспільство як соціальна система. Соціальна структура та соціальна стратифікація.

Особливості і динаміка соціальної структури суспільства в сучасній Україні.

Розподіліть подані нижче підсистеми за рядами соціальних спільнот, соціальних інститутів чи соціальних організацій: наука, профспілки, економіка, класи, освіта, політика, галузі, асоціації, релігія, демографічні групи, партії, сім’я, територіальні утворення, церква, кваліфікаційні групи, театр, засоби масової інформації, раси, аматорські об’єднання, етнічні угруповування, фонди.

3. Просте суспільство – це :

а) тип суспільства, що налічує невелику кількість людей, пов’язаних спільними звичаями, обрядами, традиціями, мовою

б) тип суспільства, в якому відсутні соціальні конфлікти

в) тип суспільства, в якому не має керівників і прилеглих, бідних і багатих

4. Боротьба за суспільне визнання особистих досягнень і якостей – це:

а) конкуренція б) кооперація

в) суперництво г) конфлікт

5. Головний принцип, що управляє розвитком в постіндустріальному суспільстві є:

а) економічне зростання

б) освіта

в) традиціоналізм

6.Головна виробнича одиниця в постіндустріальному суспільстві є :

а) родина

б) завод, фабрика, підприємство.

в) дослідницький інститут, офіс.

7.Рушійна сила в постіндустріальному суспільстві:

а) природні ресурси, фізична сила

б) інформація, обробка знань

в) створена енергія

8. Головний сектор виробництва в постіндустріальному суспільстві є :

а) заготівля сировини

б) обробна

в) послуги

9.Вищий рівень потреб в постіндустріальному суспільстві :

а) основні побутові потреби

б) соціальні потреби

в) потреби в знаннях, самореалізації

Рекомендовані джерела:1,2(113-215),3(121-191),4,6
Тема 4. Особистість у системі соціальних зв’язків.

 1. Скласти порівняльну таблицю «Соціологічні теорії та концепції особистості».

 2. Розкрийте зміст поняття «установка». Хто перший вводить це поняття у соціологічну науку?

3. Які фактори впливають на формування особистості?

а) виключно біологічні

б) виключно соціальні

в) сукупність різних факторів: біологічних, соціальних та інших.

4. Соціалізація повинна починається:

а) з народження б) в школі в) з початком трудової діяльності

5. В сучасних умовах соціальні статуси частіше за все бувають:

а) досягнутими б) приписаними в) природженими

6. Необхідність виконувати кілька несумісних ролей це:

а) рольовий конфлікт б) рольовий набор в) рольова поведінка

Рекомендовані джерела:1,2,3(220-222) 4,6,7,10
Тема 5. Соціологія економічного життя праці та управління.

1. Трудова поведінка та її форми.

2. Поняття та зміст соціального планування. .

3. Хто і коли започаткував вивчення економічної сфери і економічних відносин із позиції загально соціологічної теорії?

4. Вияв індивідуальності, самореалізація особистості у сфері виробництва, обміну та споживання, рівень її економічної взаємодії із зовнішнім середовищем:

а) економічна роль б) економічне активність в) економічні поведінка

Рекомендовані джерела: 2,3(290-246),4,5,13
Тема 6. Соціологія політики, права.

1. Основні етапи, умови формування і функціонування громадської думки.

2. Як співвідносяться соціологія політики і політологія?

3. Електоральна соціологія – це:

а) галузь соціології, яка вивчає формування, розвиток, функціонування сім’ї як малої соціальної групи

б) галузь соціології, що вивчає політичну взаємодію суб’єктів суспільства шляхом аналізу механізмів їх участі у житті соціуму

в) галузь соціологічного знання, що вивчає соціальні механізми влади

4.Процес обирання представників законодавчої влади у демократичному суспільстві:

а) об’єкт електоральної соціології

б) предмет електоральної соціології

в) функція електоральної соціології

5. Соціальні аспекти функціонування політичної сфери в контексті соціального середовища, політична свідомість і політична поведінка людей:

а) предмет соціології політики

б) об’єкт соціології політики

в) функція соціології політики

6. Що не належить до форм дії права:

а) юридична г) соціальна

б) психологічна д) інформаційна

в) етична

Рекомендовані джерела: 2(264-290),3,4,5,13
Тема 7. Соціологія освіти, культури, релігії.

1. Дайте визначення поняття «цінність», «потреби», покажіть особливості їх взаємодії.

2. За функціональною роллю потреби поділяються на базові – ті, що уточнюють сенс життя, та інструментальні - ті, що уточнюють спрямованість потреб стосовно засобів досягнення базових потреб. Розділіть базові і інструментальні потреби:

 • активна життєва позиція, здоров’я, щасливе сімейне життя, сімейний добробут, злагода в суспільстві, наявність вірних друзів, свобода, краса, вихованість, незалежність, толерантність, творчість, освіченість, охайність, самореалізація, істина, цікава робота, кохання, раціоналізм, відповідальність, самостійність, громадське визнання, соціальна справедливість, життєва мудрість

3. Що не належить до завдань соціології освіти:

а) оцінка рівня і якості знань

б) оцінка ставлення суспільства до освіти

в) вивчення потреб в освіті

г) підвищення освітньо-професійного рівня населення

Рекомендовані джерела:2(355-392),3(213-271),5,13

Тема 8. Соціологія сім’ї та молоді.

 1. Скласти опорну таблицю «Типи сімей».

 2. Що являє собою сім’я як соціальний інститут? У якому співвідношенні від перебуває з іншими соціальними інститутами.

3. Нуклеарна сім’я це:

а) матрицентрична б) проста в) розширена

4. Сукупність родинних, духовних, моральних, владних та інших відносин між подружжям, батьками і дітьми, іншими членами сім’ї це:

а) активність сім’ї б) автономність сім’ї в) структура сім’ї

5. Що не належить до типів сім’ї за типом подружжя:

а) проста б) складна в) складена г) розширена

6. Добровільний розподіл обов’язків, однакові права і відповідальність щодо виховання дітей, спільне розв’язування сімейних проблем:

а) авторитарна структура сім’ї

б) демократична структура сім’ї

в) рольова структура сім’ї

Рекомендовані джерела:2(430-463),3(272-289),4,5,13
Тема 9. Соціологія конфлікту.

1. Посередництво у системі розв’язання конфлікту.

2. Переговори та медіаторство у вирішенні конфліктів.

3. Ступінь зіткнення інтересів, глибина суперечностей учасників конфліктної взаємодії:

а) гострота конфлікту б) межі конфлікту в) глибина конфлікту

4. За складом конфліктуючих сторін конфлікти бувають:

а) прості б) складні в) внутрішньо особистісні

5. Конфлікт між «хочу - можу»

а) конфлікт нереалізованих бажань

б) конфлікт неадекватної самооцінки

в) моральний конфлікт

Рекомендовані джерела:2(318-339),4,5
Тема 10. Методика організації соціологічних досліджень.

 1. Дайте визначення поняття «шкалування»,. Які бувають види шкал і як вони розробляються? Що означає чутливість шкал?

 2. Що таке квантифікація?

3. «Запитання – фільтри» ставляться для:

а) групування респондентів під час аналізу

б) для визначення інтенсивності

в) визначення компетентності респондента

4. «Паспортичка» у структурі анкети розташовується:

а) у першому блоці б) у другому блоці в) у завершальній частині

5. Впорядкування певної сукупності документів, за хронологічною, національною, проблемною, персонально ознакою:

а) класифікація б) систематизація в) аналіз

6. «Шкальне запитання» ставиться для:

а) групування респондентів під час аналізу

б) для визначення інтенсивності

в) визначення компетентності респондента

7. «Контактні» запитання під час опитування ставляться:

а) на початку анкети б) по середині в) в кінці анкети

^ Рекомендовані джерела:2,3(347-414),4

VІІ. Індивідуально-консультативна робота
Індивідуально-консультативна робота включає в себе:

Опрацювання найбільш складних тем з соціології:

організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації;

суспільство як соціальна система, його соціальна структура;

особистість у системі соціальних зв’язків;

соціологія економічного життя, праці та управління.

Допомога студентам які з поважних причин пропустили лекції певної теми, що спричинило труднощі в засвоєнні матеріалу. Згідно з індивідуальними особливостями студента, визначається форма такої індивідуальної роботи: міні-лекція, співбесіда, робота в малих групах.

Відпрацювання заборгованості з даного предмета, які спричинені через пропуски занять без поважних причин. Для даного контингенту студентів також за індивідуальними особливостями визначаються форми організації індивідуально-консультативної роботи, це можуть бути письмові самостійні роботи, тестування, співбесіди.

Робота з обдарованими та зацікавленими соціологію студентами. Робота з даним контингентом студентства має наступні різновиди:

написання рефератів;

підготовка та участь в предметній олімпіаді;

організація та проведення позааудиторних заходів (підготовка до студентських наукових конференцій, предметного тижня).

Перевірка індивідуальних завдань, що виконуються під час самостійної роботи (завдання проблемного і творчого характеру, аналітико-пошукові і дослідницькі завдання, реферати).

Індивідуально-консультативна робота розрахована на______ год.

VІІІ. Методики активізації навчального процесу

Активізація навчального процесу сприяє урізноманітнення форм і методів роботи під час проведення занять, тому під час занять використовуються наступні технології:

 1. Міні-лекції та проблемні лекції – використовуються при вивченні окремих питань при вивченні усіх тем.

 2. Практичні роботи при опрацюванні документів з такої теми: “Організація соціологічних досліджень”, “Методи збирання та аналізу соціологічної інформації”.

 3. Рольова гра при вивченні теми: “Особистість у системі соціальних зв’язків”.

 4. Колоквіум.

ІХ. Система поточного та підсумкового контролю

 1. Застосовуються такі форми поточного контролю:

  • експрес-контроль на лекціях;

  • тестове опитування;

  • співбесіда (усне спілкування);

  • перевірка індивідуальних та творчих завдань;

 2. Написання поточних контрольних робіт.

 1. Залікова контрольна робота


Завдання до контрольної роботи
  1   2   3

Схожі:

Робоча навчальна програма складена на основі навчальної програми, укладеної Дембіцькою Н. А iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...
Робоча програма складена на основі (дата навчальної програми, дата затвердження) освітньо-професійної програми вищої освіти України...
Робоча навчальна програма складена на основі навчальної програми, укладеної Дембіцькою Н. А iconМіністерство освіти І науки україни національний університет
...
Робоча навчальна програма складена на основі навчальної програми, укладеної Дембіцькою Н. А iconМіністерство освіти І науки україни національний університет
...
Робоча навчальна програма складена на основі навчальної програми, укладеної Дембіцькою Н. А iconМіністерство освіти І науки україни національний університет
...
Робоча навчальна програма складена на основі навчальної програми, укладеної Дембіцькою Н. А iconМіністерство освіти І науки україни національний університет
...
Робоча навчальна програма складена на основі навчальної програми, укладеної Дембіцькою Н. А iconМіністерство освіти І науки україни національний університет
...
Робоча навчальна програма складена на основі навчальної програми, укладеної Дембіцькою Н. А iconДніпродзержинський державний технічний універсітет
Робоча програма складена на основі “Освітньо-професійної програми підготовки магістрів з напряму
Робоча навчальна програма складена на основі навчальної програми, укладеної Дембіцькою Н. А iconДніпродзержинський державний технічний універсітет
Робоча програма складена на основі “Освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів з напрямку
Робоча навчальна програма складена на основі навчальної програми, укладеної Дембіцькою Н. А iconНаціональний університет “львівська політехніка”
...
Робоча навчальна програма складена на основі навчальної програми, укладеної Дембіцькою Н. А iconДніпродзержинський державний технічний універсИтет
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 0905 ”енергетика” по спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка