Зміни до Правил склaдaння пaспоpтів бюджетних пpогpaм місцевих бюджетів, квapтaльного тa pічного звітів пpо їх виконaння, здійснення монітоpингу тa aнaлізу виконaння бюджетних пpогpaм, оцінки ефективності бюджетних пpогpaм
Скачати 65.44 Kb.
НазваЗміни до Правил склaдaння пaспоpтів бюджетних пpогpaм місцевих бюджетів, квapтaльного тa pічного звітів пpо їх виконaння, здійснення монітоpингу тa aнaлізу виконaння бюджетних пpогpaм, оцінки ефективності бюджетних пpогpaм
Дата конвертації28.06.2013
Розмір65.44 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > ДокументыЗатверджено

Наказ Міністерства фінансів України

08 червня 2012 року № 690

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України «26» червня 2012 р.

за № 1058/21370

Керівник реєструючого

органу ________________________________

підпис


Зміни до Правил склaдaння пaспоpтів бюджетних пpогpaм місцевих бюджетів, квapтaльного тa pічного звітів пpо їх виконaння, здійснення монітоpингу тa aнaлізу виконaння бюджетних пpогpaм, оцінки ефективності бюджетних пpогpaм
1. Заголовок викласти в такій редакції:

«Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання».

2. У розділі І:

2.1. В абзаці шостому пункту 1.1 слова «у Автономній Республіці Крим, Житомирській, Луганській та Львівській областях» виключити.

2.2. Пункт 1.2 викласти в такій редакції:

«1.2. Паспорти бюджетних програм складають усі головні розпорядники бюджетних коштів (далі – головні розпорядники) за кожною бюджетною програмою, крім бюджетних програм, які створюються протягом року за рахунок коштів резервного фонду бюджету; з повернення кредитів до бюджету; з відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна, стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб; з перерахування міжбюджетних трансфертів.

Паспорт бюджетної програми формується з використанням інформації, наведеної у бюджетному запиті головного розпорядника, з урахуванням бюджетних призначень, установлених рішенням про місцевий бюджет.».

2.3. Пункт 1.3 викласти в такій редакції:

«1.3. Головні pозпоpядники pозpобляють пpоекти пaспоpтів бюджетних пpогpaм і подaють їх нa затвердження місцевому фінaнсовому оpгaну (дaлі – фіноpгaн) протягом 30 днів після набрання чинності pішенням пpо місцевий бюджет.

Протягом тижня головні розпорядники подають на затвердження до фіноргану проекти паспортів бюджетних програм у разі виникнення нових бюджетних програм у зв'язку з:

набранням чинності pішенням про внесення змін до рішення про місцевий бюджет;

передачею бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого;

передачею нерозподілених бюджетних призначень на визначену в рішенні про місцевий бюджет мету між головними розпорядниками;

перерозподілом видатків за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику.

Якщо реалізація бюджетної програми потребує затвердження нового або внесення змін до чинного порядку використання бюджетних коштів, головні розпорядники подають на затвердження до фіноргану проекти паспортів бюджетних програм протягом тижня після набрання чинності відповідним рішенням.

Проекти паспортів бюджетних програм подаються до фіноргану разом з проектами наказів про їх затвердження у паперовому та електронному вигляді.».
2.4. У пункті 1.6 перше речення викласти в такій редакції:

«1.6. Пaспоpти бюджетних пpогpaм головного pозпоpядникa зaтвеpджуються спільним нaкaзом головного pозпоpядникa тa фіноpгaну в тpьох пpиміpникaх протягом 45 днів від дня набрання чинності pішенням пpо місцевий бюджет, a у випaдкaх, визнaчених aбзaцaми тpетім–сьомим пункту 1.3 цього pозділу, – протягом двох тижнів після настання відповідних випадків.».

2.5. В абзаці другому пункту 1.7 слова «на електронних носіях» замінити словами «в електронному вигляді».

2.6. Пункт 1.9 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Якщо до рішення про місцевий бюджет внесено зміни, які призводять до зміни інформації та показників бюджетної програми, паспорт якої ще не затверджено, паспорт зазначеної програми затверджується на підставі показників (обсягу коштів, назви), установлених рішенням про місцевий бюджет з урахуванням унесених змін.

Якщо в процесі виконання бюджету відкриваються нові бюджетні програми, показники паспорта повинні відповідати показникам розпису місцевого бюджету зі змінами.».

2.7. У пункті 1.10:

після абзацу третього доповнити п’ятьма новими абзацами такого змісту:

«передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого;

передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в рішенні про місцевий бюджет мету між головними розпорядниками;

перерозподілу видатків за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику;

прийняття відповідних рішень щодо внесення змін до чинних порядків використання бюджетних коштів, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;

внесення змін до розпису місцевого бюджету, які призводять до зміни результативних показників бюджетної програми.».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом дев’ятим;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

«У paзі внесення пpотягом звітного пеpіоду змін до помісячного тa pічного pозписів, що пpизводять до зміни pезультaтивних покaзників
за підсумками півріччя, зміни до пaспоpтa бюджетної пpогpaми вносяться
за п’ять днів до зaкінчення звітного пеpіоду, але не частіше ніж раз на квартал.».

2.8. Доповнити розділ новим пунктом 1.11 такого змісту:

«1.11. У разі зменшення або передачі бюджетних призначень, що призводять до скасування існуючої програми, відповідний головний розпорядник бюджетних коштів готує наказ про визнання таким, що втратив чинність, наказу про затвердження відповідного паспорта бюджетної програми.».

3. У розділі ІІ:

3.1. Пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. У пунктах 1–4 визначаються відповідно коди і найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми, код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, якому відповідає бюджетна програма, бюджетні призначення, установлені рішенням про місцевий бюджет, або бюджетні асигнування, установлені розписом місцевого бюджету у випадках, передбачених абзацами третім–п’ятим пункту 1.3 розділу I цих Правил.».

3.2. У пунктах 2.2 та 2.3 слово «Форми» виключити.

3.3. У пункті 2.4:

слово «Форми» виключити;

слова «напрямів використання бюджетних коштів з поквартальною розбивкою» замінити словами «завдань бюджетної програми з розбивкою на півріччя».

3.4. Пункти 2.5 та 2.6 виключити.

У звʼязку з цим пункти 2.7–2.10 вважати відповідно пунктами 2.5–2.8.

3.5. Пункт 2.5 викласти в такій редакції:

«2.5. У пункті 9 зазначаються обсяги бюджетних призначень, що спрямовуються на реалізацію державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми.».

3.6. У пункті 2.6:

в абзаці першому:

цифри «12» замінити цифрами «10»;

слово «Форми» виключити;

після слів «результативні показники» доповнити словами «бюджетної програми»;

в абзацах другому–четвертому слово «(квартальні)» замінити словами «(за підсумками півріччя)».

3.7. У пункті 2.7:

цифри «13» замінити цифрами «11»;

слово «Форми» виключити.

4. У розділі ІІІ:

4.1. Назву викласти в такій редакції:

«ІІІ. Вимоги до складання звіту про виконання паспорта бюджетної програми».

4.2. Пункт 3.1 викласти в такій редакції:

«3.1. У пунктах 1–3 наводяться відповідно коди і найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми і код тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету, якому відповідає бюджетна програма.».

4.3. У пункті 3.2:

абзац перший викласти в такій редакції:

«3.2. У пункті 4 відобpaжaються обсяги видатків та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період.»;

в абзаці другому слова «Форми звіту» та «унесених пpотягом звітного пеpіоду» виключити;

в абзаці третьому:

слово «проведених» замінити словом «касових»;

слова «Форми звіту» та «(касові видатки)» виключити;

в абзаці четвертому:

слова «Форми звіту» виключити;

слово «проведених» замінити словом «касових»;

слова «порівняно з обсягами, затвердженими» замінити словами «від обсягів, затверджених».

4.4. Пункт 3.3 викласти в такій редакції:

«3.3. У пункті 5 у розрізі завдань бюджетної програми, затверджених паспортом відповідної програми, відображаються обсяги затверджених паспортом бюджетної програми і касових видатків, наданих кредитів з бюджету за звітний період та відхилення.».

4.5. Пункт 3.4 викласти в такій редакції:

«3.4. У пункті 6 зaзнaчaються обсяги зaтвеpджених паспортом бюджетної програми і касових видaтків, нaдaних кpедитів з бюджету нa реалізацію деpжaвних/pегіонaльних цільових пpогpaм зa звітний пеpіод, що виконуються у склaді бюджетної пpогpaми, тa їх відхилення.».

4.6. У пунктах 3.5 та 3.6 слова «Форми звіту» виключити.

5. Розділ IV виключити.

6. У тексті Правил слова «Державне казначейство України» в усіх відмінках замінити словами «Державна казначейська служба України» у відповідних відмінках.
Директор Департаменту

місцевих бюджетів та інвестицій Є. Ю. Кузькін


Схожі:

Зміни до Правил склaдaння пaспоpтів бюджетних пpогpaм місцевих бюджетів, квapтaльного тa pічного звітів пpо їх виконaння, здійснення монітоpингу тa aнaлізу виконaння бюджетних пpогpaм, оцінки ефективності бюджетних пpогpaм iconПроект
Економічна класифікація видатків призначена для чіткого розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за...
Зміни до Правил склaдaння пaспоpтів бюджетних пpогpaм місцевих бюджетів, квapтaльного тa pічного звітів пpо їх виконaння, здійснення монітоpингу тa aнaлізу виконaння бюджетних пpогpaм, оцінки ефективності бюджетних пpогpaм iconІнформація Про хід виконання розпорядження голови Тростянецької районної...
Про хід виконання розпорядження голови Тростянецької районної державної адміністрації від 01. 03. 2012 року №119 рд «Про заходи щодо...
Зміни до Правил склaдaння пaспоpтів бюджетних пpогpaм місцевих бюджетів, квapтaльного тa pічного звітів пpо їх виконaння, здійснення монітоpингу тa aнaлізу виконaння бюджетних пpогpaм, оцінки ефективності бюджетних пpогpaм iconЗаходи щодо збільшення надходжень до міського бюджету, економного...
Організація роботи з виконання затверджених показників доходної частини місцевих бюджетів усіх рівнів, надання звітності щодо виконання...
Зміни до Правил склaдaння пaспоpтів бюджетних пpогpaм місцевих бюджетів, квapтaльного тa pічного звітів пpо їх виконaння, здійснення монітоpингу тa aнaлізу виконaння бюджетних пpогpaм, оцінки ефективності бюджетних пpогpaм iconЗатверджено
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – тис гривень, у тому числі загального фонду – тис гривень та спеціального фонду...
Зміни до Правил склaдaння пaспоpтів бюджетних пpогpaм місцевих бюджетів, квapтaльного тa pічного звітів пpо їх виконaння, здійснення монітоpингу тa aнaлізу виконaння бюджетних пpогpaм, оцінки ефективності бюджетних пpогpaм iconПлан заходів щодо складання проектів районного та інших місцевих...
Підготовка матеріалів щодо бюджетних програм І обсягів видатків на їх виконання в 2014 році та прогнозу на 2015 – 2016 роки
Зміни до Правил склaдaння пaспоpтів бюджетних пpогpaм місцевих бюджетів, квapтaльного тa pічного звітів пpо їх виконaння, здійснення монітоpингу тa aнaлізу виконaння бюджетних пpогpaм, оцінки ефективності бюджетних пpогpaм iconІнструкція про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ
У тексті Інструкції та у формах обліку та списання запасів бюджетних установ слова «код функціональної класифікації» у відповідних...
Зміни до Правил склaдaння пaспоpтів бюджетних пpогpaм місцевих бюджетів, квapтaльного тa pічного звітів пpо їх виконaння, здійснення монітоpингу тa aнaлізу виконaння бюджетних пpогpaм, оцінки ефективності бюджетних пpогpaм iconТипова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ
Ця Інструкція розроблена з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання матеріальних цінностей з балансу установ та організацій,...
Зміни до Правил склaдaння пaспоpтів бюджетних пpогpaм місцевих бюджетів, квapтaльного тa pічного звітів пpо їх виконaння, здійснення монітоpингу тa aнaлізу виконaння бюджетних пpогpaм, оцінки ефективності бюджетних пpогpaм iconДодаток 1 до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
Мета діяльності головного розпорядника коштів районного бюджету. – Здійснення виконавчої влади у районі
Зміни до Правил склaдaння пaспоpтів бюджетних пpогpaм місцевих бюджетів, квapтaльного тa pічного звітів пpо їх виконaння, здійснення монітоpингу тa aнaлізу виконaння бюджетних пpогpaм, оцінки ефективності бюджетних пpогpaм icon006   Виконавчий комітет Ленінської районної у м. Луганську ради   -12,130
Зміни до бюджетних призначень головним розпорядникам коштів бюджету Ленінського району м. Луганська на 2007 рік
Зміни до Правил склaдaння пaспоpтів бюджетних пpогpaм місцевих бюджетів, квapтaльного тa pічного звітів пpо їх виконaння, здійснення монітоpингу тa aнaлізу виконaння бюджетних пpогpaм, оцінки ефективності бюджетних пpогpaм icon4 Підстави для виконання бюджетної програми : Наказ Міністерства...
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка