Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни
НазваМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни
Сторінка1/4
Дата конвертації02.03.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до самостійної роботи студентів

з дисципліни

«ЛОГІСТИКА»

Укладач:

к .т. н., доц. Білоцерківський О.Б.
Затверджено


на засіданні кафедри

фінансів, контролінгу

та зовнішньоекономічної діяльності

(Протокол № __ від ___________ р.


НТУ «ХПІ» – 2009


ВСТУП

У зв'язку із становленням ринкових відносин у нашій країні з'явився і став активно розвиватися новий науково-практичний напрямок - логістика. Незважаючи на те, що її застосування зумовлене сучасними економічними реаліями, логістика ще не настільки активно затребувана вітчизняним бізнесом, як у закордонних країнах, де історія її розвитку нараховує біля півстоліття. Зростаючий інтерес до логістики в Україні обумовлює необхідність підготовки фахівців відповідної кваліфікації. І хоча говорити про підготовку повноцінних фахівців у даній області, досвід навчання якої в промислово розвинутих країнах нараховує кілька десятиліть, ще рано, дисципліна «Логістика» вже стала невід'ємною складовою навчальних планів багатьох вузів.

^ Мета курсу – формування в студентів системних знань і розуміння концептуальних основ логістики як інструмента ринкової економіки, теорії і практики розвитку цього напряму та набуття вмінь і навичок ефективного управління матеріальними потоками.

^ Завдання курсу:

вивчення форм логістичних утворень, методів управління матеріальними потоками,

набуття вмінь використання їх у практичному управлінні економічними процесами на різних ієрархічних рівнях національної економіки.

У курсі "Логістика" використовуються спеціальні розрахункові процедури, ситуаційні вправи, ділові ситуації.

Майбутній фахівець повинен:

знати:

 • основні логістичні поняття та визначення;

 • концептуальні основи та сфери використання логістики;

 • функціональні та інтегровані області логістики, особливості управління матеріальними потоками в них;

 • джерела виникнення логістичних витрат;

 • підходи до оцінки ефективності функціонування логістичної си­стеми.

вміти:

 • розробляти стратегію логістики при проектуванні запасів техпроцесів, управлінні виробництвом;

 • обґрунтовувати потребу підприємства у матеріалах охоплюючи розрахунок запасів;

 • розробляти заходи по зниженню запасів, підтримання їх ш оптимальному рівні;

 • визначати оптимальний обсяг страхового запасу, регулювати незавершене виробництво;

 • обґрунтовувати вибір типів складів та транспорту для підприємства;

 • вибирати типи складів для зберігання різних видів продукції та матеріалів;

 • розраховувати систему техніко-економічних показників в сфері логістики; визначати витрати на зберігання матеріалів та продукції;

 • удосконалювати постачання продукції споживачам та ін.

Курс „Логістика” тісно пов’язаний з такими фундаментальними та професійно орієнтованими курсами як “Економіка підприємств”, “Маркетинг”, “Промисловий маркетинг”, „Управління матеріальними ресурами”, „Організація виробниицтва”, „Фінанси” та ін.

Знання цих дисциплін допоможуть зрозуміти проблеми теорії та практики, що стосуються управління матеріальними та інформаційними потоками, прийняття управлінських рішень.
^ Методичні рекомендації містять:

тестові завдання для самодіаностики;

ситуаційні завдання для самостійного розв’язання та методичні рекомендаці до їх виконання;

методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з дисципліни;

контрольні запитання для самодіагностики;

рекомендовану літературу.

^ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОДІАГНОСТИКИ
Опанування курсу «Логістика» потребує не тільки прослуховування лекцій, а й виконання самостійних робіт з вирішення практичних завдань та ситуацій і тестів. Кожна складова частина має своє значення, а разом вони дають можливість найкращим чином засвоїти матеріал та сформувати самостійне професійне орієнтування у майбутніх фахівців. Виконання тестових завдань із логістики – важливий етап навчального процесу в підготовці фахівців-фінансистів.

^ Мета виконання тестових завдань:

поглибити і закріпити отримані знання в ході теоретичних і практичних занять з курсу «Логістика»;

прищепити навики самостійного вивчення матеріалів, що характеризують діяльність відділів логістики;

навчити майбутніх фахівців користуватися нормативно-довідковою і звітною документацією, науковою і навчально-методичною літературою;

забезпечити в перспективі можливості для вирішення конкретних виробничих завдань і ситуацій.
^ Тема 1. Логістика як наука про управління матеріальними потоками.
1. Найбільш точно характеризує логістику в економічній сфері таке визначення:

а) організація перевезень,

б) матеріально-технічне постачання,

в) управління матеріальними і супутніми їм потоками,

г) мистецтво комерції,

д) підприємницька діяльність.

^ 2. Основним об'єктом вивчення логістики є:

а) процеси, здійснювані торгівлею,

б) матеріальні та відповідні їм інформаційні потоки,

в) ринки і кон'юнктура конкретних товарів і послуг,

г) економічні відносини, які виникають у процесі доставки товарів і послуг від місць виробництва до місць споживання.

^ 3. Розширення інтеграційних основ логістики шляхом включення виробничого процесу відповідає етапу розвитку логістики:

а) першому (60-і роки),

б) другому (80-і роки),

в) третьому (сьогодення),

г) всім перерахованим.

^ 4. Не відповідає сучасній концепції логістики такий принцип:

а) побудова системи логістики на основі системного підходу,

б) пріоритет розподілу товарів над їх виробництвом,

в) встановлення максимального рівня обслуговування клієнтів,

г) ведення обліку логістичних витрат уздовж всього логістичного ланцюга.

^ 5. Не входить у комплекс логістики:

а) продукт,

б) споживач

в) посередник,

г) витрати.
6. До глобальних завдань логістики не належить:

а) створення комплексних інтегрованих систем матеріальних, інформаційних та інших потоків,

б) стратегічне узгодження, планування і контроль за використанням логістичних потужностей сфер виробництва і обігу,

в) постійне удосконалювання логістичної концепції в рамках обраної стратегії в ринковому середовищі,

г) раціональний розподіл транспортних засобів.

^ 7. До функцій логістики не належить:

а) інтегруюча,

б) стимулююча,

в) результуюча,

г) регулююча.

8. Забезпечення синхронізації процесів збуту, збереження і доставки продукції з орієнтацією їх на потреби ринку відображає сутність функції логістики:

а) системоутворюючої,

б) інтегруючої,

в) регулюючої,

г) результуючої.

^ 9. За характером зон управління логістика поділяється на:

а) макро- і мікрологістику,

б) зовнішню і внутрішню,

в) закупівельну, виробничу і розподільчу,

г) комерційну і некомерційну.

^ 10. Досліджує процеси, як протікають на регіональному, міжрегіональному, загальнонаціональному і міждержавному рівні:

а) макрологістика,

б) мікрологістика,

в) зовнішня логістика,

г) внутрішня логістика.

^ Тема 2. Матеріальні потоки та логістичні операції
1. Принципова відмінність логістичного підходу від передуючих моделей управління матеріальними ресурсами полягає в:

а) системі підготовки управлінського персоналу,

б) повній відмові від створення і зберігання запасів,

в) сприйнятті матеріальних об'єктів як єдиного потоку,

г) повній автоматизації процесів управління.

^ 2. Матеріальний потік:

а) знаходиться в постійному русі,

б) може приймати статичну форму,

в) може приймати динамічну і статичну форму,

г) взагалі не має ніякої форми.

^ 3. Інформаційний потік, який відповідає матеріальному:

а) збігається з ним у тимчасовому і просторовому аспектах,

б) збігається з ним у тимчасовому аспекті,

в) збігається з ним у просторовому аспекті,

г) може не збігатися з ним у тимчасовому і просторовому аспектах.

^ 4. На етапі матеріально-технічного забезпечення матеріальний потік має форму потоку:

а) сировини, комплектуючих, допоміжних матеріалів,

б) напівфабрикатів,

в) готової продукції,

г) запасних частин для продукції, яка використовується споживачем.

^ 5. Матеріальний потік може вимірюватися у таких одиницях:

а) грн.,

б) т/м2 ,

в) т/рік,

г) грн./т.

6. Матеріальні потоки можуть протікати:

а) усередині одного підприємства,

б) усередині корпоративної групи підприємств,

в) між різними підприємствами,

г) всі відповіді правильні.

^ 7. По відношенню до логістичної системи виділяють матеріальні потоки:

а) зовнішні та внутрішні,

б) вхідні та вихідні,

в) неперервні, дискретні, бліц-потоки,

г) продуктові, операційні, ділянкові, системні.

^ 8. Разові постачання матеріальних ресурсів складають:

а) неперервні матеріальні потоки,

б) дискретні матеріальні потоки,

в) постійні матеріальні потоки,

г) бліц-потоки.

9. Системні матеріальні потоки визначаються як сума:

а) продуктових,

б) операційних,

в) ділянкових,

г) підсистемних.

^ 10. Логістичні операції -це:

а) сукупність дій, спрямованих на перетворення тільки матеріального потоку,

б) сукупність дій, спрямованих на перетворення тільки інформаційного потоку,

в) сукупність дій, спрямованих на перетворення матеріальногоі (або) інформаційного потоку,

г) укрупнена група логістичних функцій.

^ 11. Двосторонні логістичні операції:

а) виконуються всередині логістичної системи,

б) змінюють споживчі властивості товарів,

в) не пов'язані з переходом права власності на продукцію і страхових ризиків,

г) пов'язані з переходом права власності на продукцію і страхових ризиків.

^ 12. З перерахованих визначень поняттю «логістична функція» відповідає:

а) напрямок господарської діяльності, який полягає в управлінні матеріальними потоками в сферах виробництва і обігу,

б) множина елементів, які перебувають у відношеннях і зв'язках один з одним і утворюють певну цілісність, єдність,

в) сукупність різних видів діяльності для отримання необхідної кількості вантажу в потрібному місці, в потрібний час, з мінімальними витратами,

г) укрупнена група логістичних операцій, спрямованих на реалізацію цілей логістичної системи.
^ Тема 3. Логістичні системи і ланцюги
1. Оберіть визначення, яке найбільш повно характеризує мету логістичної системи:

а) забезпечення наявності необхідного товару в необхідній кількості та заданої якості для потрібного споживача із заданими витратами,

б) забезпечення наявності необхідного товару в необхідній кількості та заданої якості в потрібному місці й у потрібний час із заданими витратами,

в) забезпечення наявності необхідного товару в необхідній кількості та заданої якості в потрібному місці й у потрібний час для потрібного споживача,

г) забезпечення наявності необхідного товару в необхідній кількості та заданої якості в потрібному місці й у потрібний час для потрібного споживача із заданими витратами.

2. Відповідно до принципів системного підходу мінливість параметрів елементів логістичної системи під впливом зовнішнього середовища, а також: рішень, прийнятих учасниками логістичного ланцюга, є властивістю систем:

а) складність,

б) ієрархічність,

в) рухливість,

г) структурованість.

^ 3. Адаптивність логістичної системи це:

а) підпорядкованість елементів нижчого рівня елементам вищого рівня у контексті лінійного чи функціонального логістичного управління,

б) наявність певної організаційної структури, яка складається із взаємопов'язаних об'єктів та суб'єктів управління, що реалізують задану ціль,

в) здатність змінювати свою структуру і вибирати варіанти поведінки відповідно до нових цілей і під впливом зовнішнього середовища,

г) здатність виконувати задану цільову функцію, реалізовану тільки логістичною системою в цілому, а не окремими її ланками або підсистемами.

^ 4. Меж: і логістичної системи визначаються:

а) довільно,

б) на основі діючих нормативних документів, які регламентують діяльність підприємств,

в) циклом обігу засобів виробництва,

г) становищем підприємства на ринку.

5. ^ Залежно від виду логістичних ланцюгів виділяють логістичні системи:

а) макрологістичні та мікрологістичні,

б) регіональні, національні, міжнаціональні,

в) із прямими зв'язками, ешелоновані, гнучкі,

г) зовнішні, внутрішні.

6. ^ Макрологістична система:

а) є великою логістичною системою управління потоковими процесами за участю декількох і більше незалежних суб'єктів господарювання, не обмежених у територіальному розташуванні,

б) створюється для забезпечення взаємодії різногалузевих структур на глобальному рівні,

в) є високоінтегрованою інфраструктурою економіки регіону, країни або групи країн,

г) усе перераховане вірно,

7. ^ Серед названих систем, які забезпечують просування матеріального потоку, макрологістичною можна вважати:

а) велику залізничну станцію,

б) пов'язаних договорами постачальника, покупця і транспортну організацію,

в) взаємопов'язаних учасників ланцюга, які забезпечують просування матеріального потоку в межах металургійного комбінату,

г) великий аеропорт.

^ 8. Серед названих систем, які забезпечують просування матеріального потоку, мікрологістичною можна вважати:

а) сукупність станцій залізниці, яка з'єднує два міста,

б) пов'язаних договорами постачальника, покупця і транспортну організацію,

в) взаємопов'язаних учасників ланцюга, які забезпечують просування на український ринок імпортного товару,

г) великий морський порт.

^ 9. Ешелонованою логістичною системою є система, в якій:

а) матеріальний потік доводиться до споживача без участі посередників, на основі прямих господарських зв'язків,

б) на шляху матеріального потоку є хоча б один посередник,

в) доведення матеріального потоку до споживача продукції здійснюється як прямими зв'язками, так і через посередників,

г) логістичні операції здійснюються тільки з інформаційним потоком.

^ 10. Логістичний ланцюг, який складається з постачальника і споживача характерний для логістичної системи:

а) із прямими зв'язками,:

б) зі зворотними зв'язками,

в) ешелонованої,

г) гнучкої.
Тема 4. Закупівельна логістика
1. Закупівельна логістика - це управління матеріальними потоками:

а) у процесі створення матеріальних благ або надання матеріальних послуг,

б) у процесі забезпечення підприємства матеріальними ресурсами,

в) у процесі реалізації продукції,

г) на транспортних ділянках.

^ 2. Під час використанні концепції логістики розрахунки всіх параметрів виробничо-господарської діяльності проводяться у напрямку:

а) закупівлі-виробництво-збут,

б) закупівлі-збут-виробництво,

в) виробництво-збуту-закупівлі,

г) збут-виробництво-закупівлі.

^ 3. До критеріїв формування системи закупівельної логістики належать:

а) оптимальна періодичність постачань,

б) оптимальна структура матеріальних потоків,

в) мінімальні сукупні логістичні постачальницькі витрати, г) всі перераховані.

^ 4. Сутність завдання «зробити або купити» полягає в обґрунтованому вирішенні питання про:

а) самостійне виробництво предметів праці або закупівлі їх із зовнішніх джерел,

б) ступінь використання у виробничому процесі власних засобів праці,

в) вибір постачальника,

г) правильні відповіді «а» і «б».

^ 5. Рішення на користь закупівель і проти власного виробництва може бути прийняте, якщо:

а) потреба у комплектуючих виробах стабільна і достатньо велика,

б) необхідно зберігати комерційну таємницю у сфері технології та виробництва,

в) існує велика гнучкість у виборі можливих джерел постачань і виробів-замінників,

г) наявні необхідні для виробництва потужності, адміністративний і технічний досвід.

^ 6. Рішення на користь власного виробництва і проти закупівель може бути прийняте, якщо:

а) потреба у комплектуючих виробах невелика,

б) існуючі постачальники не в змозі забезпечити необхідних параметрів якості,

в) існує велика гнучкість у виборі можливих джерел постачань і виробів-замінників,

г) відсутній адміністративний або технічний досвід для виробництва необхідних виробів.

7. Найбільш доцільним методом вибору постачальника під час закупівлі матеріальних ресурсів на велику грошову суму або встановлення довгострокових зв'язків між постачальником і споживачем є:

а) тендер,

б) вивчення рекламних матеріалів,

в) відвідування виставок і ярмарків,

г) листування з можливими постачальниками.

^ 8. Якщо підприємство закуповує товар, дефіцит якого є недопустимим, то серед критеріїв вибору постачальника на перше місце буде поставлено критерій:

а) ціна,

б) якість,

в) надійність,

г) умови платежу.

^ 9. Нехарактерна для постачання «точно у термін»:

а) відсутність страхових запасів,

б) здійснення закупівлі дрібними партіями з частими постачаннями,

в) велика кількість постачальників, між якими підтримується конкуренція,

г) відсутність дефектів продукції, яку закуповують.

^ 10. Не характерно для традиційного постачання:

а) створення запасів для захисту виробництва від ненадійності постачальників,

б) здійснення закупівлі великими партіями з нечастими постачаннями,

в) велика кількість постачальників, між якими підтримується конкуренція,

г) відсутність приймального контролю якості продукції, яку закуповують.
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни „ Університетська освіта ”
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни iconМетодичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів...
Камінський П. П. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання напряму 0601...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни Процеси І апарати харчових виробництв
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Управління проектами енерговикористання» для студентів за напрямом 0000 -«Специфічні...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни iconМетодичні рекомендації для самостійної підготовки студентів фармацевтичного...
Методичні рекомендації підготували: Олійник П. В.,Чаплик В. В., Пилипів Я.І., Гуменюк В. В., Садлій В. В., Євстратьєв Є.Є.,Варава...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни iconЗавдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів з...
Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисци­пліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” для студентів...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної...
Сучасне харчове виробництво може розглядатися як сукупність численного ряду самостійних технологічних операцій переробки сировини...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів...
«Вступ до фаху» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво» напряму...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів...
«Облік І аудит» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент організацій» напряму підготовки:...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни iconМетодичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні...
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні вказівки підготовки та проведення практичних занять
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка