Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для студентів усіх форм навчання
Скачати 290.66 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для студентів усіх форм навчання
Сторінка1/3
Дата конвертації08.07.2013
Розмір290.66 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
  1   2   3
Української державної академії

залізничного транспорту

Кафедра «Економіка підприємства»

ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВА
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ

КУРСОВИХ РОБІТ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА"

2006

Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства» для студентів усіх форм навчання за спеціальністю «Економіка підприємства» розглянуті й затверджені до видання на засіданні кафедри «Економіка підприємства» ДонІЗТ 4.11.2006 року, протокол № 4

Рекомендовано до друку на засіданні методичної комісії факультету «Економіка транспорту» 29 листопаду 2006р. Протокол №3.

Методичні рекомендації призначені для підготовки та виконання курсових робіт з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства», планування та організації процесу написання та захисту курсових робіт. Методичні рекомендації містять загальні положення, список тем курсових робіт, стислу анотацію типових тем, перелік рекомендованої літератури, організацію виконання курсової роботи, структуру курсової роботи, вимоги до оформлення та захисту курсової роботи, критерії оцінювання.

Укладач:
канд. екон. наук, доцент О. А.Єрьоменко-Григоренко

Рецензенти:
канд.екон.наук,с.н.с. М. В. Дубініна

(ІЕП НАН України)
канд. екон. наук, доцент В. І. Стрілець (ДонІЗТ)
ЗМІСТ


Загальні положення……...........................................................

4

Організація виконання курсової роботи .......................................

5

Структура й вимоги до оформлення курсової роботи ..........

8

Комп'ютерне забезпечення виконання курсової роботи .......

12

Критерії оцінки рівня виконання І захисту курсових робіт студентів ....................................................................................


13

Тематика курсових робіт ..........................................................

15

Вибіркова анотація тем курсових робіт ..................................

20

Список рекомендованої літератури……….........................…

23


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Вимогами "Освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням «Економіка підприємства" дисципліна "Внутрішній економічний механізм підприємства» віднесена до циклу професійно-орієнтовних дисциплін за фахом спрямування. На її вивчення відводиться 90 годин, що складає 1 кредит. Формою підсумкового контролю є екзамен.

Анотація дисципліни містить перелік тем, що вивчаються: :виробничо-організаційна та економічна структуризація підприємства, структура і форми функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства, внутрішні ціни і методи їхнього формування, система і порядок планування на підприємстві, виробнича програма підприємства та її ресурсне обґрунтування, планування витрат, собівартості продукції і прибутку підприємства, контролювання діяльності підприємства, механізм стимулювання працівників, матеріальна відповідальність підприємства, аналіз системи „витрати - випуск продукції - прибуток" на підприємстві, регулювання та оцінювання виробничих запасів підприємства, адаптація операційної системи до змін.

Метою виконання курсової роботи є:

 • систематизація, закріплення і поглиблення отриманих теоретичних і практичних знань по професійно-орієнтованій дисципліні "Внутрішній економічний механізм підприємства»;

 • розвиток навичок самостійної роботи, оволодіння сукупністю методів і прийомів наукового пізнання;

 • виявлення ступеня підготовленості студентів до написання дипломної роботи.

Загальні вимоги, які пред'являються до курсової роботи.

У роботі повинна бути:

 • розкрита сутність досліджуваного питання, показана його роль у національній економіці, та зокрема у забезпеченні ефективної діяльності підприємства;

 • виконано огляд літературних джерел з метою логічного узагальнення та теоретичного обґрунтування значення поставлених завдань та уточнення ключових понять курсової роботи;

 • визначені джерела інформації про діяльність конкретного підприємства і виконано аналіз діяльності об’єкта досліджування та розглянуто предмет дослідження(теми роботи);

 • розроблено пропозиції і рекомендації по удосконалюванню діяльності підприємства у розтині досліджуваного питання.^ ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Організація виконання курсової роботи передбачає розробку методичних рекомендацій за наступними етапами:

 • планування роботи студента;

 • організація роботи студента над курсовим проектом;

 • самоконтроль виконання курсової роботи.


Рекомендації з планування роботи студента передбачають :


 • термін виконання курсової роботи з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства» визначається у рамках одного навчального семестру, коли викладається дисципліна. Тому процес виконання курсової роботи є додатковим засобом контролю засвоєння знань, вмінь та навичок студентів;

 • публічний захист курсової роботи здійснюється студентами як денної, так і заочної форми навчання на заліково-модульному тижні для чого виділяють окремі години в розкладі занять;

 • належним чином оформлена курсова робота подається на кафедру «Економіка підприємства» викладачеві за 10 днів до захисту. При цьому весь термін виконання курсової роботи поділяється на три рівноцінні проміжки часу, згідно трьом розділам роботи. Поступове виконання розділів курсової роботи контролюється викладачем на індивідуальних консультаціях;

 • для раціонального планування часу роботи над курсовою роботою можливо скористатися вже отриманими теоретичними набутками з дисциплін «Економіка підприємства», «Економіка залізничного транспорту», «Планування діяльності підприємств», «Фінанси підприємств», що були використані при підготовці доповідей та рефератів з цих дисциплін;

 • для скорочення терміну пошуку і обробки аналітичної інформації виробничо-фінансової діяльності підприємства уявляється доцільним: студентам денної форми навчання користуватися матеріалами, що були зібрані під час проходження виробничої та економічної практик на попередніх курсах; студентам заочної форми навчання слід використовувати матеріали підприємства на якому вони працюють;

 • з метою тісної взаємодії керівника курсової роботи та виконавця для студентів денної форми навчання учбовим планом передбачено 18 годин індивідуальних консультацій по курсовій роботі, нащо виділяються окремі академічні години у розкладі занять сьомого семестру. Крім того необхідна допомога при виконанні курсової роботи студентами як денної, так і заочної форм навчання може бути отримана під час загальних консультацій викладача не менш чотирьох годин на тиждень згідно графіку.^ Рекомендації з організації роботи над курсовою роботою передбачають здійснення студентом наступних етапів:

- вибір об’єкту дослідження (організації, промислового підприємства на матеріалах якої виконується робота);

- вибір і закріплення теми;

- вивчення законодавчої нормативної бази фінансової діяльності підприємства в Україні, інформаційної бази підприємства (бухгалтерський управлінський облік, звітність та інше), існуючої літератури вітчизняних і зарубіжних авторів з теми досліджень;

- збирання інформації і проведення досліджень за час виконання курсової роботи;

- опрацювання, аналіз та систематизація фактичних матеріалів досліджень з обов'язковим використанням ПЕОМ;

- написання і оформлення роботи згідно вимог рекомендованих даними методичними вказівками та СТАНДАРТОМ УкрДАЗТ;

- надання виконаної курсової роботи на перевірку викладачу з наступним отриманням зауважень та їх виправленням;

- публічний захист курсової роботи у встановлені розкладом терміни.

Викладач підчас захисту опитує студента і оцінює роботу.
^ Рекомендації щодо самоконтролю студента при виконанні курсової роботи передбачають наступне:

- студент після вибору і затвердження теми при написанні роботи повинен самостійно:

- складати план курсової роботи та обґрунтовувати свою думку з приводу доцільності розкриття проблематики курсової роботи під час консультацій з керівником;

- знайомитись з законодавчими актами України;

- використовувати матеріали науково-практичних конференцій;

- робити огляд літературних джерел вітчизняних та зарубіжних вчених;

- розглядати різні підходи до вирішення проблеми, що досліджується, та здійснювати їх оцінку;

- систематизувати необхідний фактичний матеріал по підприємству;

- обґрунтовувати та викладати власні позиції;

- студенти самостійно визначають необхідність консультуватися з викладачем з приводу змісту курсової роботи;

- студенти повинні звітувати керівнику курсової роботи о кінцевих результатах кожного з етапів;

- виконавці можуть самостійно проводити нормоконтроль курсової роботи, користуючись наданими методичними рекомендаціями, та методичним забезпеченням ДонІЗТ;

- при підготовці до захисту студент самостійно обирає ключові тези доповіді змісту курсової роботи, які на його думку більш точно розкривають актуальність та народногосподарське значення обраної теми, а також економічну ефективність її рішення у рамках курсової роботи;

- студент зобов'язаний виконати і захистити курсову роботу згідно з календарним планом її виконання.


^ СТРУКТУРА Й ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Основними структурними елементами курсової роботи є:

 • титульний лист ;

 • реферат;

 • зміст;

 • вступ;

 • основна частина;

 • висновок;

 • перелік посилань;

 • додатки.


Реферат міститься за титульним листом курсової роботи, в ньому наводяться стислі дані про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків та літературних джерел за переліком посилань. Текст реферату відображає об'єкт дослідження, мету роботи, методи досліджень, отримані результати та їх очікувана ефективність і ключові слова. Обсяг реферату може становити не більш 250 слів. Перелік ключових слів включає від 5 до 15 слів, надрукованих прописними літерами в називному відмінку в строку через кому .
Зміст курсової роботи починається з нової сторінки та містить найменування і номери початкових сторінок усіх розділів, параграфів, зокрема вступу, основної частини, висновків, переліку використаних джерел і додатків.
Вступ повинен містити сутність та стан проблеми, що вирішується в курсовій роботі, оцінку її значення для теорії і практики, світові тенденції рішення поставлених завдань, обґрунтування актуальності роботи, мету, об'єкт і предмет дослідження, аналіз основних понять, завдання, короткий перелік використаних методик та передбачену ефективність вирішених в роботі проблем, взаємозв'язок з іншими роботами. Обсяг надрукованого тексту може бути до 2 сторінок.
^ Основна частина включає три розділи, кожен з яких може розподілятися на 3 підрозділи. Кожен підрозділ передбачає викладення конкретної та логічно завершеної інформації.

^ У першому розділі на підставі вивчення літературних джерел описується теоретичний стан питання, визначається його роль у діяльності підприємства, визначаються напрямки дослідження. Цей розділ є теоретичним підґрунтям майбутніх розробок, тому що він дає можливість вибрати певну методику здійснення кількісного та якісного аналізу етапу проблеми в конкретних умовах господарської діяльності підприємства; проаналізувати його діяльність і висловити своє відношення до позитивних та негативних сторін; зробити установку на рішення поставленої мети в наступних розділах. Обов'язковим є посилання на використані джерела. Обсяг тексту теоретичної частини становить 15 сторінок

Другий розділ містить стислу організаційно-економічну характеристику конкретного підприємства, його структуру, напрямки діяльності, основні техніко-економічні показники (бажано в динаміці) і аналіз даних в розтині досліджуваного в роботі питання, особливості розвитку підприємства в сучасній економіці. При цьому використовуються різноманітні методи аналізу і системних досліджень.

Тому що, другий розділ має аналітичну спрямованість при його виконанні дослідження повинні базуватися на реальних матеріалах фінансово-статистичної звітності підприємства, регіону, галузі, законодавчих актів за період динамічного існування підприємства (доцільно до трьох років). Обсяг другого розділу становить 15 сторінок

^ У третьому розділі розробляються пропозиції по удосконалюванню діяльності підприємства, узагалі, і, зокрема, по досліджуваному в курсовій роботі питанню. Тут може бути поданий передовий досвід вітчизняних підприємств і закордонної практики рішення питання.

Крім того, у третьому розділі курсової роботи в залежності від глибини розробки того чи іншого теоретичного питання можуть бути запропоновані інноваційні рекомендації та напрямки на рівні "ноу-хау", які спрямовано на удосконалення діяльності підприємства.

Стиль викладення пропозицій, інноваційних рекомендацій, напрямків, які розроблено та запропоновано у результаті дослідження повинен бути стислим і чітким. Запропоновані заходи повинні відповідати наступним характеристикам та давати повне уявлення про зміст, значимість, обґрунтованість та ефективність розробок. При цьому ефективність розробок по можливості повинна бути підтверджена визначенням економічного та соціального ефекту з застосування математичного апарату. Обсяг третього розділу становить 10-15 сторінок.
Висновки, що витікають з усієї курсової роботи розміщуються з нової сторінки та містять висновки по всіх трьох розділах і перспективи рішення досліджуваної проблеми. Обсяг висновків становить до трьох сторінок.
^ Перелік джерел та літератури, на котрі посилається студент під час виконання курсової роботи, розташовується з нової сторінки в кінці тексту курсової роботи.

Біографічні описування в переліку посилань подаються по черзі, в якій вони вперше згадуються в тексті. Чергові номера описування в переліку, стають посиланнями в тексті. Посилання в тексті приводити в квадратних дужках наприкінці абзацу або сторінки, наприклад: [3,с.9];[5,с.4-16]; де "З". "5"'-номери джерела переліку посилань: с.9. с.4-16-сторінки джерел.

Бібліографічні описування посилань в переліку установлені СТАНДАРТом УкрДАЗТ з бібліотечної та видавницької справи (методичний посібник з додержанням вимог нормоконтролю у студентській навчальній звітності).

Розташування джерел в переліку посилань залежить від теми дослідження, від характеру приведених матеріалів: алфавітний, систематичний, хронологічний та інші. Студент самостійно вибирає спосіб розташування матеріалів в переліку посилань. При цьому, обраний спосіб розташування літератури повинен бути витриманий від початку до кінця. Нумерація переліків посилань суцільна від першої до останньої назви.

Після переліку посилань йдуть додатки.
Додатки містять матеріал, котрий доповнює курсову роботу, але він не може бути послідовно розташований в її головній частині.

Додатки містять у собі запозичений із джерел літератури або відібраний на підприємствах ілюстраційний матеріал, документи, що функціонують на підприємстві (організації), и також таблиці, малюнки і т.п. на листах формату А4. Додатки позначаються буквами українського алфавіту.

Обсяг курсової роботи 35-45 сторінок формату А4 машинописного тексту: вступ 1,5-2 стор., теоретична частина 15-20 стор., практична частина 15-20, спеціальна 10-15 стор., висновок 3-4стор.; перелік посилань (не менше 20 назв), додатки.

Слід зауважити, що в обсяг курсової роботи не включаються: перелік посилань на використану літературу та додатки.

Робота виконується на аркушах білого паперу формату А4. Текст пишеться від руки або друкується на машинці або ПЕОМ. На сторінці повинно бути не більш 30 машинописних рядків. Робота має наскрізну нумерацію. Титульний лист не нумерується, але нумерація починається з нього.

Вступ і висновок у змісті не нумеруються.

Назви розділів розташовуються по центру листа. Текст повинний бути розбитий на абзаци. Ілюстрації позначаються словом "рис "і мають наскрізну нумерацію.

Таблиці повинні містити заголовок і мати наскрізну нумерацію.

Формули нумеруються арабськими цифрами у наскрізному порядку.

^ КОМП'ЮТЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ

КУРСОВОЇ РОБОТИ
Однією із важливих вимог до курсової роботи під час її виконання є використання сучасних статистичних та економіко-математичних методів досліджень з обробкою даних на ПЕОМ.

Наявність у курсовій роботі комп'ютерної обробки інформації на основі застосування програмних продуктів, дозволяє зробити висновки про ступінь володіння студентом сучасними технологіями та методикою підготовки необхідної документації, здійснення процедури аналізу та оцінки аналітичних даних фінансової діяльності підприємства.

Таким чином, доцільно виділити наступні напрямки автоматизованої обробки інформації у курсових роботах:

- формування відповідних інформаційних баз та банку даних, необхідних для встановлення закономірностей та тенденцій розвитку підприємства та напрямків дослідження з метою прийняття техніко економічних обґрунтованих рішень щодо здійснення ефективної господарської і фінансової діяльності підприємств;

- систематизація вхідної інформації, її класифікація, підбір та формування даних для подальшого комплексного аналізу;

- побудова вихідної інформації для подальшого використання при виконанні теоретичної, практичної та спеціальної частин курсової роботи.

- різноманітне застосування текстових, табличних, графічних редакторів, засобів мультимедія.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ВИКОНАННЯ

І ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ
Захист курсової роботи здійснюється публічно, тому що в цей період здійснюється обмін інформаційним матеріалами та набутими результатами дослідження між студентами, що в кінцевому розрахунку підвищує:

 • практичні навики студентів при публічній доповіді змісту курсової роботи перед аудиторією;

 • ефективність засвоєння матеріалу дисципліни;

 • ефективність обміну практичними матеріалами діяльності промислових підприємств різних галузей національної економіки;

 • комунікативні здібності та навички студентів при обговоренні дискусійних питань та висновків курсової роботи;

 • прозорість оцінювання ступеня виконання курсової роботи.

В доповіді до 5-8 хвилин студент зазначає актуальність теми, інформаційну базу дослідження, використанні методичні підходи до вирішення завдань, цінність отриманих результатів, висновків і рекомендацій.

Після доповіді студент відповідає на питання викладача та консультанта, завідуючого кафедрою та студентів, які присутні на захисту.

Далі викладач коротко характеризує негативні та позитивні сторони курсової роботи по кожному студенту, і наприкінці захисту оголошує оцінку, з одночасним занесенням у залікову відомість та залікову книжку студента.
Результат захисту курсових робіт оцінюється по 5-ти бальній системі за наступними критеріями:

 • актуальність теми, сучасність проведення поглиблених досліджень за великою кількістю законодавчої бази, спеціальної літератури вітчизняних та закордонних авторів з теми дослідження;

 • використання сучасних методичних підходів до вирішення завдань;

 • збір, узагальнення і критичний аналіз матеріалів базового дослідження;

 • своєчасність виконання календарного плану виконання курсової роботи за обраною темою;

 • творчий підхід до осмислення проблематики та грамотність студента, уміння самостійно проводити дослідження слабих місць промислового підприємства, обґрунтовано та достовірно розробляти інноваційні рішення і розраховувати їх економічну ефективність від впровадження;

 • додержання існуючих вимог і правил оформлення розділів курсової роботи;

 • логічно побудована та інформаційно збагачена доповідь результатів дослідження курсової роботи;

 • чіткі, грамотні, обґрунтовані відповіді на запитання присутніх на захисту викладачів та студентів.


Оцінка "відмінно" за курсову роботу ставиться у випадку, коли студент виконав її на такому рівні, який повністю відповідає усім 8 наведеним критеріям.

Оцінка "добре" ставиться у випадку, коли дипломна робота виконана на достатньо високому рівні, який відповідає лише 6 критеріям.

Оцінка "задовільно" ставиться у такому випадку, якщо робота відповідає лише 4 критеріям.

Оцінка " незадовільно" ставиться за низький рівень теоретичних та методологічних положень щодо обраної теми дипломної роботи без урахування сучасного стану розвитку обраного наукового напрямку та думки провідних вчених фахівців в області економіки підприємств, досить низький рівень знань сучасних методів і методик дослідження.

Крім того, ці критерії у перспективі переходу до кредитно-модульної системи можуть бути адаптовані за шкалою ECTS, с одночасною адаптацією за національною шкалою та шкалою вищого учбового закладу.

^

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 1. Механізм забезпечення ефективних взаємовідносин між підприємствами

 2. Реінжинірінг бізнес-процесів

 3. Економічний механізм функціонування фірми

 4. Класифікація комунікацій в організації

 5. Розробка напрямків побудови пріоритетів структури і функцій управління на підприємстві

 6. Розробка методичних рекомендацій щодо розвитку підприємництва в сучасних умовах господарювання

 7. Особливості управління господарською діяльністю підприємств з державною формою власності

 8. Умови проведення раціоналізації підприємства

 9. Основні напрямки розвитку процесу управління організаційною культурою

 10. Розробка пропозицій щодо удосконалення управління ресурсами фірми
 11. ^

  Проектування організаційних систем для бізнес-процесів


 12. Організація як система управління

 13. Адаптація маркетингового підходу до формування взаємозв'язку підприємства і ринку

 14. Вітчизняний та закордонний досвід раціоналізації підприємства

 15. Основні організаційні характеристики типів та видів підприємства

 16. Визначення набору функцій з урахуванням особливостей системи управління підприємством

 17. Характеристика основних форм об'єднання підприємств

 18. Ієрархія організаційної культури

 19. Склад бізнес-процесів, які формуються або відбуваються на підприємстві

 20. Характеристика внутрішньогосподарського розрахунку підприємства

 21. Актуальні питання корпоративної теорії: розробка інвестиційної політики підприємства

 22. Роль збуту у діяльності економічних суб’єктів ринку
  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для студентів усіх форм навчання iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з дисципліни „Управління бізнесом” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для студентів усіх форм навчання iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та написання курсових робіт...
Методичні рекомендації щодо підготовки та написання курсових робіт для студентів спеціальності 010201 «Фізичне виховання» складені...
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для студентів усіх форм навчання iconКиївський економічний інститут менеджменту
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з управління організаціями невиробничої сфери для студентів напряму підготовки 0502...
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для студентів усіх форм навчання iconМетодичні рекомендації для написання та оформлення курсових робіт з
Методичні рекомендації для написання та виконання курсових робіт з фінансового та управлінського обліку за освітньо-кваліфікаційним...
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для студентів усіх форм навчання iconКиївський економічний інститут менеджменту
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з менеджменту для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму підготовки...
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для студентів усіх форм навчання iconВступ
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Мультиагентні системи” для студентів спеціальності 080402 “Інформаційні...
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для студентів усіх форм навчання iconМетодичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Хімія»...
...
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для студентів усіх форм навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за...
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для студентів усіх форм навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для...
Додаток А. Тематика курсових робіт з дисципліни «Фінанси підприємств» … 26
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для студентів усіх форм навчання iconМіністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури» для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка