План роботи Вступ Модель is lm (товарний та грошовий ринки). Вплив зростання державних видатків на конфігурацію моделі is-lm вплив емісії на конфігурацію моделі is-lm
Скачати 359.68 Kb.
НазваПлан роботи Вступ Модель is lm (товарний та грошовий ринки). Вплив зростання державних видатків на конфігурацію моделі is-lm вплив емісії на конфігурацію моделі is-lm
Сторінка1/3
Дата конвертації07.03.2013
Розмір359.68 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3


План роботи
Вступ

1.Модель IS - LM (товарний та грошовий ринки).

2. Вплив зростання державних видатків на конфігурацію моделі IS-LM

3. Вплив емісії на конфігурацію моделі IS-LM.

4. Стан та чинники макрорівноваги в економіці сучасної України.

Висновки

Список використаної літератури


Вступ

Здобувши державну незалежність, Україна розв’язує надзвичайно важливе завдання - створення економіки, спроможної забезпечити гідне життя народові. Тому Україна здійснює перехід до ринкової економіки. В процесі цього переходу відбуваються глибокі зміни в різних сферах економічного життя. Однією з найвагоміших змін є перехід до нового типу макроекономічного регулювання, яке пов’язує окремі галузі та виробництва у національну економіку.

Основною економічною функцією уряду є стабілізація економіки. Стабілізація частково досягається завдяки законам державних видатків, емісії грошей, фіскальної політики. Особливого значення ці дії набувають у перехідній економіці. Проведення діяльності в даних напрямках на Україні відбувалося не завжди вдало, а іноді і навпаки внаслідок труднощів перехідного періоду. Це пояснюється багатьма обставинами, насамперед, непослідовністю економічної політики, мінливістю пріоритетів, слабкістю основних складових ринкової інфраструктури, монополізмом виробників, зловживанням владою, а також, тим, що більшість нормативних актів, які стосуються цієї проблеми не узгоджені між собою. Хоча за роки незалежності є певні здобутки молодої держави. Не слід зупинятися на здобутому. Для розбудови міцної держави необхідно вдосконалювати інструменти економічно політики. Усе це зумовлює необхідність вивчення і узагальнення досвіду проведення економічної діяльності в перехідній економіці України.

У вітчизняній науці ця проблема ще недостатньо розроблена, оскільки вона є відносно новою і відображає глибоко неоднозначний і суперечливий характер становлення ринкових відносин в українській економіці.

Інформаційну базу курсової роботи становлять наукові праці українських та зарубіжних вчених.

Актуальність даної теми курсової роботи зумовлена формування ринкових відносин в економіці України; нерозробленість даної проблеми, як в науковій, так і навчальній літературі.

Метою даної роботи - на підставі системного аналізу теорії і практики, виявити роль державних видатків, емісії грошей, та бюджетного дефіциту на конфігурацію моделі IS-LM, встановити вплив на національну економічну систему України, з’ясувати суть, побудову, економічний рух та значення моделі IS-LM, історичну ретроспективу, та з’ясувати її вплив на становлення внутрішньої та зовнішньої рівноваги.

^ 1.Модель IS - LM (товарний та грошовий ринки).
Як зауважує видатний економіст Пол Самуелсон з приводу книги Кейнса "Загальна теорія зайнятості, процента і грошей ","сама кейнсіанська система викладена в ній незрозуміло...Спалахи осяяння та інтуіції поєднуються з нудною алгеброю". Саме тому у кейнсіанської теорії було багато інтерпретаторів, які пропонували своє розуміння і водночас доповнювали та розвивали погляди Дж.М.Кейнса.

Чим коpисною для pозуміння загальної pівноваги є модель IS-LM? Перш за все вона дає можливість врахувати більше змінних, тобто повніше відображає реальні зв'язки між явищами.

Розглядаючи елементи сукупних витрат, ми прийняли, що рівень інвестицій є фіксованим. Але таке припущення надто спрощує

дійсність. Адже інвенстиції залежать, принаймні, від ставки процента. Функцію інвестицій можна визначити так:

I=I (i), де i - ціна позички або норма процента.

Грошовий ринок впливає на ринок товарів через зміну норми процента, а сам він "відчуває" на собі впливи товарного ринку завдяки зміні обсягів доходів (витрат).

У найбільш загальний спосіб модель IS-LM можна визначити як пояснюючу модель взаємозв'язку товарного та грошового ринків. Як розуміти назву моделі IS-LM ? Двома частинами моделі є криві IS та LM. Назва кривої IS походить від перших літер англійських слів investment (інвестиції) та save (заощадження). Відповідно LM - від перших літер слів liquidity (ліквідність) та money (гроші).У моделі Хікса, однак, не враховано ринок праці, хоча багато дослідників вважали, що таке ігнорування ринку праці збіднює інтерпретацію кейнсіанської теорії. Пізніше Елвін Хансен розширив власне модель IS-LM, додавши до неї рівняння і графік рівноваги на ринку праці. Тому часто модель IS-LM називають моделлю Хікса-Хансена.

^ 2. Вплив зростання державних видатків на конфігурацію моделі IS-LM

Використання державних фінансів, таким чином, лежить в основі фінансового макроекономічного регулювання. Державні фінанси зосереджуються у бюджетні держави і бюджетах місцевих органів влади.

Державний бюджет - це фінансовий план утворення і використання грошових фондів держави протягом року; це баланс доходів і витрат держави, який складає міністерство фінансів.

Доходи бюджету складаються насамперед з різноманітних податків з фірм і домашніх господарств (понад 90% центрального і 70% місцевого бюджетів формується за рахунок податків), а також митних зборів, процентних платежів державі і державної позики.

Витрати бюджету мають таке спрямування: на виконання соціальних програм, оборону. утримання апарату державного управління, державні інвестиції і закупівлі, а також виплату процентів по державному боргу.

Роль податків як регулятора економіки зростає. Держава, маніпулюючи податковими ставками і видами податків, має змогу стимулювати чи обмежувати розвиток окремих галузей або сфер економіки, підприємств чи монополістичних об'єднань. Наприклад, звільняючи від оподаткування суми, що йдуть на технічний розвиток виробництва (на інновацію і модернізацію),

держава сприяє НТП. Не оподатковуються інвестиційні, страхові і соціальні фонди тощо. Так держава через регулювання податками може впливати на ефективність і стабільність економічного розвитку.

Особливе значення мають прямі податки, які утворюють більшу частину державного бюджету. Світовий досвід переконливо свідчить, що найвищими темпами розвивається економіка (10 - 15% на рік) при мінімальному оподаткуванні прибутку (ставка 10 - 12%). При ставці податку нижче від 10% нагромадження капіталу відбувається швидше, ніж створюються умови для його ефективного використання. Тому податкові пільги не повинні бути значними і тривалими.

Водночас рівень податків на прибуток і доходи визначає майбутній обсяг державних витрат, які спрямовуються на розв'язання гострих соціальних проблем, регулювання "ефективного попиту". Тому при встановленні податкових ставок держава враховує дві обставини: з одного боку, надмірний податковий тиск на підприємства створює структуру цін, веде до згортання виробництва, а з іншого - зменшення податкових ставок сприяє пожвавленню виробництва і економічному зростанню, а в кінцевому рахунку веде до зростання доходів підприємств, населення, держави і нації в цілому.

Держава так повинна будувати свою систему оподаткування, щоб охопити податками різні види доходів і ефективно впливати на їх формування. При цьому слід застосувати принцип: однакові доходи обкладаються однаковими податками. Це дає змогу реалізувати один із аспектів соціальної справедливості: хто більше одержує доходів, той більше віддає на фінансування суспільних потреб. Тому держава застосовує такий принцип оподаткування, як прогресивний податок.
Державний бюджет

Баланс доходів і витрат держави

ДОХОДИ:

 • Податок на прибуток корпорацій.

 • Податок з продажу.

 • Місцеві податки.

 • Доходи від зовнішньоекономічної діяльності.

 • Рентні платежі.

 • Неподаткові доходи.

 • Прибутковий податок.

 • Інші статті доходів.


ВИТРАТИ :

 • Фінансування економіки.

 • Соціально-культурні програми і НТ програми.

 • Оборона.

 • Управління.

 • Цільові програми.

 • Кредити і допомога іншим державам.


^ ВИПЛАТИ З ДЕРЖБЮДЖЕТУ:

Асигнування – видача грошових засобів із держбюджету на утримання підприємств і установ.

Субсидії – вид державної грошової допомоги, яка надається організаціям і установам.

Субвенції – вид державної грошової допомоги місцевим органам влади або окремим галузевим господарським органам для розвитку.

Дотації – вид державної грошової допомоги організаціям, підприємствам для покриття збитків з метою підтримки.
^ ФІНІНСОВІ ПІЛЬГИ


Адаптаційні
Планово-збитковим малорентабельним підприємствам на строк, передбачений програмою, з метою їхнього фінансового оздоровлення

Стимулюючі
З метою посилити економічну зацікавленість підприємств в НТП, першочергового виконання держзамовлень і вирішення соціальних завдань


Оскільки державні видатки це положення яке стосується загальних витрат, то його зміна повинна вплинути на розміщення лінії IS. Нехай відбулося зниження податків. Зрозуміло, що воно спричиняє збільшення запланованих витрат. Підприємства зменшують свої запаси і збільшують раальну пропозицію. Випуск і доходи зростають. Зростання випуску збільшує попит на гроші для здійснення угод, і це спричиняє зрушення лінії попиту на гроші на графіку грошового ринку.

Викладене вище може бути записане в символах у такий спосіб:
Зміни на то- (Inv - запаси

варному ринку: T AD Inv Y підприємств);
Зміни на гро- D

шовому ринку: Y (M/P) L(i) i
На графіку IS-LM вплив зменшення податків матиме такий

вигляд.i IS1 IS2 LMi2

i1Y1 Y2 Y
Рис.2.1. зміна рівноваги під впливом бюджетно-податкової політики.
1.На графіку відображена зміна рівноваги під впливом бюджетно-податкової політики.

2.Зменшення податків одночасно впливає на товарний і грошовий ринки: на

товарному ринку відбувається зростання сукупного випуску, на грошовому

ринку зростає попит на запаси коштів і збільшується ставка процента.

3.Ситуація одночасного зростання Y та i в умовах збільшення AD передбачає зсув лінії IS праворуч.

Розглянемо на графіку IS-LM вплив грошово-кредитної політики. Зміни в грошово-кредитній політиці стосуються лінії LM.

Нехай відбулося збільшення грошової пропозиції. За цих умов процентна ставка має зменшитись. Інвестування стане більш привабливим. У результаті зростання інвестиційних витрат лінія LM зміститься праворуч.

На графіку IS-LM це матиме такий вигляд
i LM1

LM2i1

i2Y1 Y2 y
Рис.2.2. зростання інвестиційних витрат
Модель IS-LM дає можливість пояснити також зв'язки ,що існують між бюджетно-податковою та грошовою політикою. Нехай уряд висунув завдання зменшити дефіцит бюджету шляхом збільшення податків, але при цьому ставиться завдання не допустити зменшення ставки процента, щоб запобігти витісненню"(зменшенню) інвестицій.

Як можна забезпечити одночасну реалізацію цих двох завдань? Звернемося до графіка IS-LM. Попередньо зауважимо, що збільшення податків Т має спричинити зменшення запланованих витрат, а це, за відомою вже нам логікою, призведе до скорочення випуску:

Зменшення випуску зумовить скорочення попиту на реальні грошові запаси.

Скорочення попиту викличе зменшення ставки процента.

Але уряд, за нашою умовою, висуває завдання не допустити падіння ставки процента. Отже ,належить здійснити певні запобіжні заходи, що стосується ринку грошей. Таким заходом може стати скорочення пропозиції грошей

Y=AD

AD

A AD1
AD2

B

s s

(M2/P) (M1/P)

Y2 Y1 Y

i LM2 i

B A LM1 i1 A

i1

IS1 B L1(i)

i2 C IS2 i2 C L2(i)


Рис. 2.3. скорочення пропозиції грошей державою
1.Точка А - рівновага до моменту підвищення податків.

2.Після підвищення податків: скорочується випуск від Y1 до Y2;

на грошовому ринку скорочуєтья попит на запаси грошових засобів.Це відображається зсувом лінії попиту на гроші на грошовому ринку ліворуч і зсувом лінії IS на графіку IS-LM такожліворуч. Встановлюється нова рівновага у точці С.

3.Рівновазі у точці С відповідає знижена ставка процента i2. Але ж уряд поставив за мету не допустити її зменшення. Тому для того, щоб повернути ставку прцента від i2 до i1,здійснюється зменшення пропозиції грошей, що на грошовому ринку релізується у зсуві лінії (M/P)S ліворуч. На графіку ж IS-LM це відображається зсувом ліворуч лінії LM. Досягається новий стан рівноваги у точці B.

Ріст державних витрат і зниження податків приводить до ефекту витіснення, який значно знижує результативність стимулюючої фіскальної політики.
I i MS

LM
i1 B i1
A

i0 i0 MD

IS IS

MDY0 Y Y2 Y

MS = const M/P
G (чи Т ) Y C Y MD i I NE Y
Ефект витіснення

Рис. 2.4. Ефект витіснення
Якщо держвитрати G збільшаться, то сукупні витрати і дохід зростає, що призводить до збільшення споживчих витрат С. Збільшення споживання, в свою чергу, збільшує сукупні витрати і дохід Y при чому з ефектом мультиплікатора. Збільшення Y сприяє росту попиту на гроші MD, так як в економіці здійснюється велика кількість угод. Підвищення попиту на гроші при їх фіксованій пропозиції викликає ріст процентної ставки і. Підвищення процентних ставок знижує рівень інвестицій і чистого експорту NE. Падіння чистого експорту зв”язано також з ростом сукупного доходу Y, який супроводжується збільшенням імпорту. В результаті ріст зайнятості і випуску, визваний стимулюючою фіскальною політикою, елімінується (виключається) за рахунок витіснення приватних інвестицій і чистого експорту.

Якщо б не було витіснення інвестицій і чистого експорту, то збільшення Y із-за збільшення держвитрат (чи зниження податків) було б рівне (Y0Y2). Проте внаслідок ефекту витіснення дійсне збільшення Y складає тільки (Y0Y).

Ефект витіснення буває відноснонезначним в двох випадках:

1) якщо інвестиції і чистий експорт малочутливі до підвищення процентних ставок на грошовому ринку, тобто якщо коефіцієнти чутливості b і n відносно малі. В цьому випадку навіть значне збільшення і викликає лише невелике витіснення І та NE, і тому загальний приріст Y буде суттєвим. Графічно ця ситуація ілюструється більш крутою кривою IS (див.мал.1). Нахил кривої LM має в даному випадку другорядне значення.

2) якщо попит на гроші високочутливий до підвищення процентних ставок і достатньо незначного збільшення і, щоб урівноважити грошовий ринок. Поскільки підвищення і несуттєво, то і ефект витіснення буде відносно малий (навіть при відносно високих коефіцієнтів чутливості І та NE до динаміки і). Графічно ця ситуація ілюструється більш похилою кривою LM (див.мал.2). Нахил кривої IS має в даному випадку другорядне значення.і іLM LM (похила)

IS IS
IS (крута) IS
сильна Y сильна Y

(ефективна) (ефективна)
Інвестиції і чистий експорт Попит на гроші високо-

малочуттєві до динаміки чуттєві до динаміки

процентних ставок процентних ставок
  1   2   3

Схожі:

План роботи Вступ Модель is lm (товарний та грошовий ринки). Вплив зростання державних видатків на конфігурацію моделі is-lm вплив емісії на конфігурацію моделі is-lm icon«Моделі та моделювання» (2 години)
Урок Поняття моделі та моделювання. Класифікація моделей. Інформаційна модель
План роботи Вступ Модель is lm (товарний та грошовий ринки). Вплив зростання державних видатків на конфігурацію моделі is-lm вплив емісії на конфігурацію моделі is-lm iconУрок№1 7 Вчитель: Коцюбайло Ольга Олександрівна Тема: Поняття моделі...
Тема: Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем керування базами даних (скбд). Огляд реляційної моделі даних....
План роботи Вступ Модель is lm (товарний та грошовий ринки). Вплив зростання державних видатків на конфігурацію моделі is-lm вплив емісії на конфігурацію моделі is-lm iconКалендарно-тематичний план секції інформатика на 2007-2008 н р. вчитель: В. Царинський №
Поняття інформаційної моделі. Побудова моделі. Визначення вхідних даних та результатів. Їх співвідношення
План роботи Вступ Модель is lm (товарний та грошовий ринки). Вплив зростання державних видатків на конфігурацію моделі is-lm вплив емісії на конфігурацію моделі is-lm iconПлан Поняття про концептуальну модель. Поняття датологічної моделі даних
Проектування інформаційних систем, що включають бази даних, здійснюється на фізичному І логічному рівнях. На логічному рівні проектується...
План роботи Вступ Модель is lm (товарний та грошовий ринки). Вплив зростання державних видатків на конфігурацію моделі is-lm вплив емісії на конфігурацію моделі is-lm iconУрок 1 Тема: Поняття моделі. Типи моделей. Побудова моделі. Етапи моделювання
...
План роботи Вступ Модель is lm (товарний та грошовий ринки). Вплив зростання державних видатків на конфігурацію моделі is-lm вплив емісії на конфігурацію моделі is-lm iconТема уроку: Поняття інформаційної моделі. Побудова моделі
Тема уроку: Поняття інформаційної моделі. Побудова моделі. Основні етапи виконання прикладної задачі з використанням еом
План роботи Вступ Модель is lm (товарний та грошовий ринки). Вплив зростання державних видатків на конфігурацію моделі is-lm вплив емісії на конфігурацію моделі is-lm iconПередумови застосування стратегічного управління в організаціях
«точок зростання» у макро- та мегасистемах І вплив на них окремих факторів (наприклад, зростання попиту на певний вид товару внаслідок...
План роботи Вступ Модель is lm (товарний та грошовий ринки). Вплив зростання державних видатків на конфігурацію моделі is-lm вплив емісії на конфігурацію моделі is-lm iconВплив режисерських ігор на розвиток активності дошкільника
Модернізація дошкільної освіти передбачає впровадження особистіс¬но-орієнтованої моделі, підґрунтям якої є збереження дитячої субкультури,...
План роботи Вступ Модель is lm (товарний та грошовий ринки). Вплив зростання державних видатків на конфігурацію моделі is-lm вплив емісії на конфігурацію моделі is-lm iconВступ
Ці проблеми чинять зростаючий вплив на політичне життя країни, посилює кризові явища в економіці, стримують структурні перетворення,...
План роботи Вступ Модель is lm (товарний та грошовий ринки). Вплив зростання державних видатків на конфігурацію моделі is-lm вплив емісії на конфігурацію моделі is-lm iconТема: Агентне моделювання фінансових ринків
Мета: дослідити запропоновані агентні моделі та розробити власні моделі стратегій торгівлі на штучному ринку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка