1. Мета, завдання, об’єкт та предмет дисципліни "Економіка праці І соціально-трудові відносини"
Скачати 235.02 Kb.
Назва1. Мета, завдання, об’єкт та предмет дисципліни "Економіка праці І соціально-трудові відносини"
Дата конвертації02.03.2013
Розмір235.02 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы

1. Мета, завдання, об’єкт та предмет дисципліни "Економіка праці і соціально-трудові відносини"

2. Охарактеризуйте працю й соціально-трудові відносини як предмет наукового економічного дослідження.

3. Які основні причини соціалізації економічних наук, і передусім економіки праці?

4. Наведіть сучасне визначення праці. Обґрунтуйте його відмінності від трактування праці в межах фізичної та політичної економії.

5. Охарактеризуйте сутність складових процесу праці.

6. Інтелектуалізація праці: сутність, характерні риси, тенденції впливу на сферу соціально-трудових відносин.

7. Визначте вимоги до опису роботи згідно з міжнародною практикою та поширеними вітчизняними підходами.

8. Роль праці в розвитку людини та суспільства. Сутність гуманізації праці.

9. Розкрийте сутність сучасного підходу до управління працею.

10. Поясніть, в який спосіб розв’язуються завдання управління працею в організації (на підприємстві)?

11. Чому соціально-трудові відносини вважаються ключовою компонентою всієї системи відносин у суспільстві?

12. Дайте розгорнуте визначення соціально-трудових відносин.

13. Що об’єднує соціально-трудову сферу і соціально-трудові відносини?

14. Охарактеризуйте основні складові системи соціально-трудових відносин.

15. Дайте визначення понять «роботодавець», «найманий працівник», посилаючись на чинні законодавчі акти України.

16. Чому держава вважається особливою стороною соціально-трудових відносин?

17. У чому виявляється і чим обумовлюється трансформація ролі держави у соціально-трудовій сфері?

18. У чому виявляється специфіка соціально-трудових відносин в Україні?

19. Назвіть фактори (за їх пріоритетністю), які справляють найбільший вплив на трансформацію відносин у сфері праці.

20. Як ви розумієте взаємозв’язок між глобалізацією економіки і зміною в структурі, змісті та якості досконалості соціально-трудових відносин?

21. Як взаємодіють між собою інститути соціальної політики і соціально-трудових відносин?

22. Назвіть реалії сьогодення, які актуалізують проблематику регулювання та оптимізації відносин між роботодавцями і найманими працівниками в Україні.

23. Наведіть ознаки, за якими класифікуються наявні методи регулювання відносин у сфері праці.

24. Назвіть параметри, за якими відрізняються нормативно-правові акти, що регулюють соціально-трудові відносини.

25. Назвіть джерела міжнародного нормативно-правового регулювання відносин у сфері праці.

26. Наведіть Конвенції і рекомендації Міжнародної організації праці в системі регулювання соціально-трудових відносин.

27. Охарактеризуйте вплив міжнародних правових норм на національне законодавство в галузі праці і соціально-трудових відносин.

28. Розкрийте поняття «соціальне партнерство» у широкому і вузькому його трактуванні.

29. Визначте сутність і зміст соціального партнерства.

30. Охарактеризуйте соціальне партнерство як особливий тип соціально-трудових відносин.

31. Охарактеризуйте основні форми соціального партнерства.

32. Назвіть принципи соціального партнерства.

33. Охарактеризуйте систему і механізми соціального партнерства.

34. Наведіть визначальні умови для становлення соціального партнерства як сучасного типу соціально-трудових відносин.

35. Які існують моделі соціального партнерства?

36. Визначте причини труднощів розвитку соціального партнерства на сучасному етапі.

37. Окресліть місце профспілок у системі соціального партнерства.

38. Що таке колективний договір, між ким і на якому рівні він укладається і який його зміст?

39. Охарактеризуйте природу виробничої демократії ті її роль у розвитку соціально-трудових відносин.

40. Назвіть тенденції розвитку соціального партнерства на прикладі країн Європейського Союзу.

41. Який товар продається на ринку праці? У чому полягають його особливості?

42. Чим відрізняються зовнішній та внутрішній ринки праці? Як вони взаємодіють? Чи може окреме підприємство незалежно встановлювати ціну праці на внутрішньому ринку праці?

43. Розкрийте принципи дії механізму функціонування ринку праці.

44. Розкрийте роль трудової мобільності у формуванні попиту і пропонування на ринку праці та в перерозподілі праці в економіці.

45. Визначте соціально-економічний зміст зайнятості населення. Назвіть основні види суспільно корисної діяльності.

46. У чому полягає принцип вільно вибраної зайнятості? Чим ризикує людина, яка свідомо вибирає незайнятість?

47. Чому підлітки та молодь часто потрапляють до соціально вразливих груп на ринку праці?

48. Існує підхід, згідно з яким вигідніше платити більше високопродуктивним працівникам, ніж утримувати більшу чисельність працівників за меншої ціни праці. Висловіть свою позицію з цього приводу.

49. Існує пряма залежність між розміром допомоги з безробіття та його тривалістю. Які висновки можна зробити з цього? Аргументуючи відповідь, ураховуйте соціальні наслідки безробіття.

50. Поясніть сутність гістерезису безробіття, зважаючи на його об’єктивні та суб’єктивні причини.

51. Перелічіть поняття, що їх використовують економічні науки для характеристики людських ресурсів.

52. У чому полягає специфіка людських ресурсів порівняно з іншими чинниками економічного розвитку?

53. Які категорії населення відносять до зайнятих, безробітних, економічно активних, економічно неактивних?

54. Дайте визначення відтворення населення і назвіть види руху населення, які обумовлюють відтворення.

55. Охарактеризуйте відмінності між різними типами і режимами відтворення населення.

56. Визначте взаємозв’язок між відтворенням населення та відтворенням ресурсів для праці.

57. Дайте визначення трудового потенціалу. З яких елементів він складається?

58. Назвіть основні напрями розвитку і збереження трудового потенціалу України.

59. Чим, на вашу думку, викликаний розвиток теорії людського капіталу? Визначте це поняття.

60. Дайте порівняльну характеристику фізичного і людського капіталу.

61. Поясніть зростання значення людського капіталу для економічного і соціального розвитку.

62. Охарактеризуйте основні види інвестицій у людський капітал.

63. У чому полягає значення та специфіка інвестицій у людський капітал? Для чого потрібно оцінювати ефективність інвестицій у людський капітал?

64. Назвіть методи визначення ефективності інвестування в людський капітал.

65. Про що свідчить внутрішня норма віддачі? Поясність популярність цього показника в економічному аналізі інвестицій.

66. Охарактеризуйте значення теорії людського капіталу для сучасного соціально-економічного розвитку.

67. Чим пояснюється актуальність вивчення проблем якості трудового життя в курсі «Економіка праці та соціально-трудові відносини»?

68. Чому якість трудового життя є критерієм оцінки соціально-трудових відносин?

69. Назвіть основні проблеми забезпечення високої якості трудового життя в Україні

70. Охарактеризуйте якість трудового життя як чинник людського розвитку й економічного зростання.

71. Наведіть основні положення концепції гідної праці. Перелічіть показники, якими оцінюється гідна праця.

72. Які положення концепції гідної праці найактуальніші для України?

73. Назвіть основні напрями забезпечення високої якості трудового життя в Україні.

74. Розкрийте сутність та назвіть складові важкості і напруженості праці. Визначте їх спільні риси та відмінності.

75. Наведіть ознаки та охарактеризуйте групи складності праці. Поясніть, як складність праці пов’язана з її напруженістю.

76. Розкрийте сутність методів оцінювання складності праці. Які обмеження існують у використанні кожного з методів вимірювання складності праці?

77. Розкрийте сутність інтенсивності праці та поясніть практичне значення окремих її видів.

78. У чому виявляється взаємозв’язок інтенсивності праці з іншими економічними показниками? З якою метою провадиться дослідження цього взаємозв’язку?

79. Які показники та методи використовуються для вимірювання інтенсивності праці? Охарактеризуйте їх переваги і недоліки.

80. Який, на Вашу думку, метод вимірювання інтенсивності праці є найбільш точним? Відповідь обґрунтуйте.

81. Наведіть характеристику підходів у визначенні сутності та рівня якості праці.

82. Розмежуйте складові якості процесу та результату праці. Які з них найчастіше визначаються на практиці?

83. Розкрийте концептуальні підходи та методичні аспекти визначення ефективності праці.

84. Дайте визначення продуктивності праці.

85. Назвіть підходи щодо визначення місця продуктивності праці в системі управління підприємством.

86. Визначте відмінності між поняттями «продукт», «ефект» і «результат».

87. У чому полягає значення продуктивності праці на різних рівнях?

88. Охарактеризуйте основні соціально-економічні результати ефективного управління продуктивністю праці.

89. Назвіть класифікації методів вимірювання продуктивності праці.

90. Які існують групи факторів впливу на продуктивність праці? Розкрийте їх зміст.

91. Визначте сутність резервів підвищення продуктивності праці.

92. Наведіть класифікації резервів.

93. Охарактеризуйте програми управління продуктивністю праці. Перелічіть етапи їх реалізації.

94. Визначте взаємозв’язок організації праці з іншими науками.

95. Від чого залежать результати колективної праці в сучасному виробництві?

96. Від чого залежить вибір найбільш раціональних форм поділу праці?

97. Які негативні наслідки має надмірний поділ праці?

98. Назвіть характерні ознаки та переваги колективних форм організації праці.

99. Чим обумовлена доцільність колективної праці?

100. Як кооперація праці в бригаді впливає на соціальний клімат у колективі?

101. Як виявляється можливість суміщення професій та визначаються найбільш раціональні форми суміщення?

102. У чому полягає економічна доцільність упровадження багатоверстатного обслуговування?

103. Що являє собою атестація та раціоналізація робочих місць та з якою метою їх провадять?

104. Назвіть чотири групи функцій обслуговування робочого місця менеджера.

105. Що являють собою регламентовані перерви та для чого призначені короткі перерви?

106. На яких показниках ґрунтується комплексна оцінка кожного робочого місця?

107. Для чого необхідна оцінка економічної ефективності заходів щодо вдосконалення організації праці?

108. Який ефект досягається завдяки цим заходам на підприємстві?

109. На яких принципах базується розрахунок економічної ефективності заходів щодо вдосконалення організації праці?

110. Назвіть основні показники економічної ефективності.

111. У результаті впровадження яких заходів можна одержати приріст продуктивності праці?

112. Що відносять до умовно-змінних витрат і до умовно-постійних витрат і як вони враховуються у визначенні ефективності?

113. Як визначається річний економічний ефект з урахуванням розподілу собівартості продукції на умовно-змінні й умовно-постійні витрати?

114. Охарактеризуйте відмінності між функціональним та процесним підходами.

115. Наведіть класифікацію процесів на підприємстві.

116. Визначте послідовність заходів для процесу раціоналізації.

117. Охарактеризуйте концепцію загального управління якістю TQM.

118. Назвіть основні форми подання трудового процесу.

119. Поясніть формулу для розрахунку часу тривалості завдання.

120. Для чого необхідно класифікувати затрати робочого часу?

121. Опишіть структуру технічно обґрунтованої норми часу на виконання виробничого завдання Нз.

122. Наведіть складники формули розрахунку часу на виготовлення одиниці продукції Тшт..

123. Дайте визначення розподіленого часу.

124. Охарактеризуйте заходи, спрямовані на скорочення непродуктивних затрат часу.

125. Визначте сутність тарифного нормування заробітної плати.

126. Охарактеризуйте елементи тарифних умов оплати праці.

127. Наведіть формули розрахунку середніх тарифних показників. Назвіть напрями використання результатів аналізу даних показників.

128. Визначте сутність, переваги та особливості використання різних підходів до проектування основної заробітної плати.

129. Назвіть спільні ознаки й відмінності тарифного нормування заробітної плати і процедури грейдування.

130. Яке з визначень системи оплати праці найбільшою мірою відповідає її сутності?

131. Наскільки виправданим є твердження, що системи оплати праці є інтегрованим способом установлення залежності заробітної плати від кількості, якості праці та її результатів? Обґрунтуйте його.

132. Визначте взаємозв’язок між системами і формами оплати праці.

133. Обґрунтуйте роль та значення планування й аналізу трудових показників.

134. Охарактеризуйте взаємозв’язок плану з праці з основними розділами тактичного плану підприємства.

135. Розкрийте сутність планування продуктивності праці за техніко-економічними чинниками.

136. Розкрийте методичні засади планування та аналізу трудомісткості виробничої програми.

137. Охарактеризуйте алгоритм планування та аналізу використання робочого часу.

138. Обґрунтуйте можливість використання окремих методів визначення непродуктивних затрат робочого часу залежно від видів елементів цих затрат.

139. Охарактеризуйте структуру витрат на оплату праці, склад фонду основної та додаткової заробітної плати, перелік виплат, що не належать до фонду оплати праці, згідно з положеннями чинних нормативно-інструктивних матеріалів.

140. Визначте переваги та недоліки планування заробітної плати: за досягнутим рівнем базового фонду заробітної плати; на основі середньої заробітної плати; з використанням нормативного, поелементного та залишкового методів.

141. Розкрийте методичні засади аналізу фонду заробітної плати.

142. Обґрунтуйте практичне значення розрахунку та аналізу показників середньої заробітної плати.

143. Назвіть та дайте коротку характеристику основних джерел інформації про зайнятість та трудові відносини.

144. Яке значення має державна статистична звітність підприємств із питань праці?

145. Що таке консалтинг і яке його значення в управлінні соціально-трудовими відносинами на підприємстві?

146. За якими напрямами можливий аутсорсинг кадрових процесів? Як він може вплинути на ефективність діяльності підприємства в соціально-трудовій сфері?

147. Охарактеризуйте суть, значення, напрями й етапи аудиту у сфері праці.

148. Назвіть основні цілі та завдання котролінгу персоналу.


Визначте взаємозв’язок між відтворенням населення та відтворенням ресурсів для праці.

56

Визначте взаємозв’язок між системами і формами оплати праці.

132

Визначте взаємозв’язок організації праці з іншими науками.

94

Визначте вимоги до опису роботи згідно з міжнародною практикою та поширеними вітчизняними підходами.

7

Визначте відмінності між поняттями «продукт», «ефект» і «результат».

86

Визначте переваги та недоліки планування заробітної плати: за досягнутим рівнем базового фонду заробітної плати; на основі середньої заробітної плати; з використанням нормативного, поелементного та залишкового методів.

140

Визначте послідовність заходів для процесу раціоналізації.

116

Визначте причини труднощів розвитку соціального партнерства на сучасному етапі.

36

Визначте соціально-економічний зміст зайнятості населення. Назвіть основні види суспільно корисної діяльності.

45

Визначте сутність і зміст соціального партнерства.

29

Визначте сутність резервів підвищення продуктивності праці.

91

Визначте сутність тарифного нормування заробітної плати.

125

Визначте сутність, переваги та особливості використання різних підходів до проектування основної заробітної плати.

128

Від чого залежать результати колективної праці в сучасному виробництві?

95

Від чого залежить вибір найбільш раціональних форм поділу праці?

96

Дайте визначення відтворення населення і назвіть види руху населення, які обумовлюють відтворення.

54

Дайте визначення понять «роботодавець», «найманий працівник», посилаючись на чинні законодавчі акти України.

15

Дайте визначення продуктивності праці.

84

Дайте визначення розподіленого часу.

123

Дайте визначення трудового потенціалу. З яких елементів він складається?

57

Дайте порівняльну характеристику фізичного і людського капіталу.

60

Дайте розгорнуте визначення соціально-трудових відносин.

12

Для чого необхідна оцінка економічної ефективності заходів щодо вдосконалення організації праці?

107

Для чого необхідно класифікувати затрати робочого часу?

120

За якими напрямами можливий аутсорсинг кадрових процесів? Як він може вплинути на ефективність діяльності підприємства в соціально-трудовій сфері?

146

Інтелектуалізація праці: сутність, характерні риси, тенденції впливу на сферу соціально-трудових відносин.

6

Існує підхід, згідно з яким вигідніше платити більше високопродуктивним працівникам, ніж утримувати більшу чисельність працівників за меншої ціни праці. Висловіть свою позицію з цього приводу.

48

Існує пряма залежність між розміром допомоги з безробіття та його тривалістю. Які висновки можна зробити з цього? Аргументуючи відповідь, ураховуйте соціальні наслідки безробіття.

49

Мета, завдання, об’єкт та предмет дисципліни "Економіка праці і соціально-трудові відносини"

1

На яких показниках ґрунтується комплексна оцінка кожного робочого місця?

106

На яких принципах базується розрахунок економічної ефективності заходів щодо вдосконалення організації праці?

109

Наведіть визначальні умови для становлення соціального партнерства як сучасного типу соціально-трудових відносин.

34

Наведіть класифікації резервів.

92

Наведіть класифікацію процесів на підприємстві.

115

Наведіть Конвенції і рекомендації Міжнародної організації праці в системі регулювання соціально-трудових відносин.

26

Наведіть ознаки та охарактеризуйте групи складності праці. Поясніть, як складність праці пов’язана з її напруженістю.

75

Наведіть ознаки, за якими класифікуються наявні методи регулювання відносин у сфері праці.

23

Наведіть основні положення концепції гідної праці. Перелічіть показники, якими оцінюється гідна праця.

71

Наведіть складники формули розрахунку часу на виготовлення одиниці продукції Тшт..

122

Наведіть сучасне визначення праці. Обґрунтуйте його відмінності від трактування праці в межах фізичної та політичної економії.

4

Наведіть формули розрахунку середніх тарифних показників. Назвіть напрями використання результатів аналізу даних показників.

127

Наведіть характеристику підходів у визначенні сутності та рівня якості праці.

81

Назвіть джерела міжнародного нормативно-правового регулювання відносин у сфері праці.

25

Назвіть класифікації методів вимірювання продуктивності праці.

89

Назвіть методи визначення ефективності інвестування в людський капітал.

64

Назвіть основні напрями забезпечення високої якості трудового життя в Україні.

73

Назвіть основні напрями розвитку і збереження трудового потенціалу України.

58

Назвіть основні показники економічної ефективності.

110

Назвіть основні проблеми забезпечення високої якості трудового життя в Україні

69

Назвіть основні форми подання трудового процесу.

118

Назвіть основні цілі та завдання котролінгу персоналу.

148

Назвіть параметри, за якими відрізняються нормативно-правові акти, що регулюють соціально-трудові відносини.

24

Назвіть підходи щодо визначення місця продуктивності праці в системі управління підприємством.

85

Назвіть принципи соціального партнерства.

32

Назвіть реалії сьогодення, які актуалізують проблематику регулювання та оптимізації відносин між роботодавцями і найманими працівниками в Україні.

22

Назвіть спільні ознаки й відмінності тарифного нормування заробітної плати і процедури грейдування.

129

Назвіть та дайте коротку характеристику основних джерел інформації про зайнятість та трудові відносини.

143

Назвіть тенденції розвитку соціального партнерства на прикладі країн Європейського Союзу.

40

Назвіть фактори (за їх пріоритетністю), які справляють найбільший вплив на трансформацію відносин у сфері праці.

19

Назвіть характерні ознаки та переваги колективних форм організації праці.

98

Назвіть чотири групи функцій обслуговування робочого місця менеджера.

104

Наскільки виправданим є твердження, що системи оплати праці є інтегрованим способом установлення залежності заробітної плати від кількості, якості праці та її результатів? Обґрунтуйте його.

131

Обґрунтуйте можливість використання окремих методів визначення непродуктивних затрат робочого часу залежно від видів елементів цих затрат.

138

Обґрунтуйте практичне значення розрахунку та аналізу показників середньої заробітної плати.

142

Обґрунтуйте роль та значення планування й аналізу трудових показників.

133

Окресліть місце профспілок у системі соціального партнерства.

37

Опишіть структуру технічно обґрунтованої норми часу на виконання виробничого завдання Нз.

121

Охарактеризуйте алгоритм планування та аналізу використання робочого часу.

137

Охарактеризуйте взаємозв’язок плану з праці з основними розділами тактичного плану підприємства.

134

Охарактеризуйте відмінності між різними типами і режимами відтворення населення.

55

Охарактеризуйте відмінності між функціональним та процесним підходами.

114

Охарактеризуйте вплив міжнародних правових норм на національне законодавство в галузі праці і соціально-трудових відносин.

27

Охарактеризуйте елементи тарифних умов оплати праці.

126

Охарактеризуйте заходи, спрямовані на скорочення непродуктивних затрат часу.

124

Охарактеризуйте значення теорії людського капіталу для сучасного соціально-економічного розвитку.

66

Охарактеризуйте концепцію загального управління якістю TQM.

117

Охарактеризуйте основні види інвестицій у людський капітал.

62

Охарактеризуйте основні складові системи соціально-трудових відносин.

14

Охарактеризуйте основні соціально-економічні результати ефективного управління продуктивністю праці.

88

Охарактеризуйте основні форми соціального партнерства.

31

Охарактеризуйте працю й соціально-трудові відносини як предмет наукового економічного дослідження.

2

Охарактеризуйте природу виробничої демократії ті її роль у розвитку соціально-трудових відносин.

39

Охарактеризуйте програми управління продуктивністю праці. Перелічіть етапи їх реалізації.

93

Охарактеризуйте систему і механізми соціального партнерства.

33

Охарактеризуйте соціальне партнерство як особливий тип соціально-трудових відносин.

30

Охарактеризуйте структуру витрат на оплату праці, склад фонду основної та додаткової заробітної плати, перелік виплат, що не належать до фонду оплати праці, згідно з положеннями чинних нормативно-інструктивних матеріалів.

139

Охарактеризуйте сутність складових процесу праці.

5

Охарактеризуйте суть, значення, напрями й етапи аудиту у сфері праці.

147

Охарактеризуйте якість трудового життя як чинник людського розвитку й економічного зростання.

70

Перелічіть поняття, що їх використовують економічні науки для характеристики людських ресурсів.

51

Поясніть зростання значення людського капіталу для економічного і соціального розвитку.

61

Поясніть сутність гістерезису безробіття, зважаючи на його об’єктивні та суб’єктивні причини.

50

Поясніть формулу для розрахунку часу тривалості завдання.

119

Поясніть, в який спосіб розв’язуються завдання управління працею в організації (на підприємстві)?

10

Про що свідчить внутрішня норма віддачі? Поясність популярність цього показника в економічному аналізі інвестицій.

65

Розкрийте концептуальні підходи та методичні аспекти визначення ефективності праці.

83

Розкрийте методичні засади аналізу фонду заробітної плати.

141

Розкрийте методичні засади планування та аналізу трудомісткості виробничої програми.

136

Розкрийте поняття «соціальне партнерство» у широкому і вузькому його трактуванні.

28

Розкрийте принципи дії механізму функціонування ринку праці.

43

Розкрийте роль трудової мобільності у формуванні попиту і пропонування на ринку праці та в перерозподілі праці в економіці.

44

Розкрийте сутність інтенсивності праці та поясніть практичне значення окремих її видів.

77

Розкрийте сутність методів оцінювання складності праці. Які обмеження існують у використанні кожного з методів вимірювання складності праці?

76

Розкрийте сутність планування продуктивності праці за техніко-економічними чинниками.

135

Розкрийте сутність сучасного підходу до управління працею.

9

Розкрийте сутність та назвіть складові важкості і напруженості праці. Визначте їх спільні риси та відмінності.

74

Розмежуйте складові якості процесу та результату праці. Які з них найчастіше визначаються на практиці?

82

Роль праці в розвитку людини та суспільства. Сутність гуманізації праці.

8

У результаті впровадження яких заходів можна одержати приріст продуктивності праці?

111

У чому виявляється взаємозв’язок інтенсивності праці з іншими економічними показниками? З якою метою провадиться дослідження цього взаємозв’язку?

78

У чому виявляється і чим обумовлюється трансформація ролі держави у соціально-трудовій сфері?

17

У чому виявляється специфіка соціально-трудових відносин в Україні?

18

У чому полягає економічна доцільність упровадження багатоверстатного обслуговування?

102

У чому полягає значення продуктивності праці на різних рівнях?

87

У чому полягає значення та специфіка інвестицій у людський капітал? Для чого потрібно оцінювати ефективність інвестицій у людський капітал?

63

У чому полягає принцип вільно вибраної зайнятості? Чим ризикує людина, яка свідомо вибирає незайнятість?

46

У чому полягає специфіка людських ресурсів порівняно з іншими чинниками економічного розвитку?

52

Чим відрізняються зовнішній та внутрішній ринки праці? Як вони взаємодіють? Чи може окреме підприємство незалежно встановлювати ціну праці на внутрішньому ринку праці?

42

Чим обумовлена доцільність колективної праці?

99

Чим пояснюється актуальність вивчення проблем якості трудового життя в курсі «Економіка праці та соціально-трудові відносини»?

67

Чим, на вашу думку, викликаний розвиток теорії людського капіталу? Визначте це поняття.

59

Чому держава вважається особливою стороною соціально-трудових відносин?

16

Чому підлітки та молодь часто потрапляють до соціально вразливих груп на ринку праці?

47

Чому соціально-трудові відносини вважаються ключовою компонентою всієї системи відносин у суспільстві?

11

Чому якість трудового життя є критерієм оцінки соціально-трудових відносин?

68

Що відносять до умовно-змінних витрат і до умовно-постійних витрат і як вони враховуються у визначенні ефективності?

112

Що об’єднує соціально-трудову сферу і соціально-трудові відносини?

13

Що таке колективний договір, між ким і на якому рівні він укладається і який його зміст?

38

Що таке консалтинг і яке його значення в управлінні соціально-трудовими відносинами на підприємстві?

145

Що являє собою атестація та раціоналізація робочих місць та з якою метою їх провадять?

103

Що являють собою регламентовані перерви та для чого призначені короткі перерви?

105

Як взаємодіють між собою інститути соціальної політики і соціально-трудових відносин?

21

Як ви розумієте взаємозв’язок між глобалізацією економіки і зміною в структурі, змісті та якості досконалості соціально-трудових відносин?

20

Як визначається річний економічний ефект з урахуванням розподілу собівартості продукції на умовно-змінні й умовно-постійні витрати?

113

Як виявляється можливість суміщення професій та визначаються найбільш раціональні форми суміщення?

101

Як кооперація праці в бригаді впливає на соціальний клімат у колективі?

100

Яке з визначень системи оплати праці найбільшою мірою відповідає її сутності?

130

Яке значення має державна статистична звітність підприємств із питань праці?

144

Який ефект досягається завдяки цим заходам на підприємстві?

108

Який товар продається на ринку праці? У чому полягають його особливості?

41

Який, на Вашу думку, метод вимірювання інтенсивності праці є найбільш точним? Відповідь обґрунтуйте.

80

Які існують групи факторів впливу на продуктивність праці? Розкрийте їх зміст.

90

Які існують моделі соціального партнерства?

35

Які категорії населення відносять до зайнятих, безробітних, економічно активних, економічно неактивних?

53

Які негативні наслідки має надмірний поділ праці?

97

Які основні причини соціалізації економічних наук, і передусім економіки праці?

3

Які показники та методи використовуються для вимірювання інтенсивності праці? Охарактеризуйте їх переваги і недоліки.

79

Які положення концепції гідної праці найактуальніші для України?

72


Схожі:

1. Мета, завдання, об’єкт та предмет дисципліни \"Економіка праці І соціально-трудові відносини\" iconЄ. В. Ярмак економіка праці І соціально-трудові відносини
Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник.− Луганськ: вид-во сну ім. В. Даля
1. Мета, завдання, об’єкт та предмет дисципліни \"Економіка праці І соціально-трудові відносини\" iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни “соціальна економіка”...
Семінар (Теми 1, 2) Предмет, метод І завдання соціальної економіки. Соціально-економічний розвиток І прогрес людства (2 год.)
1. Мета, завдання, об’єкт та предмет дисципліни \"Економіка праці І соціально-трудові відносини\" iconЛекція Тема: Вступ до предмету, предмет та завдання дисципліни
Мета: дати уявлення студентам про предмет, мотивувати на вивчення дисципліни, зацікавити предметом та донести сутність понять група,...
1. Мета, завдання, об’єкт та предмет дисципліни \"Економіка праці І соціально-трудові відносини\" iconЛекція. Предмет, завдання, об’єкт та суб’єкт брендінгу

1. Мета, завдання, об’єкт та предмет дисципліни \"Економіка праці І соціально-трудові відносини\" icon1. Предмет, об’єкт І основні категорії паблік рілейшнз як навчальної...
...
1. Мета, завдання, об’єкт та предмет дисципліни \"Економіка праці І соціально-трудові відносини\" iconЩо таке наука?
Предмет І об'єкт у науці: критерії виокремлення предмету І об'єкту, предмет І об'єкт в соціології
1. Мета, завдання, об’єкт та предмет дисципліни \"Економіка праці І соціально-трудові відносини\" iconПлан Етика ділового спілкування як навчальна дисципліна та її завдання....
Об'єкт дисципліни — ділове спілкування, її предмет — його моральний та психологічний аспекти, етичні й психологічні механізми
1. Мета, завдання, об’єкт та предмет дисципліни \"Економіка праці І соціально-трудові відносини\" iconСхвалено на загальних зборах
Даний колективний договір є правовим актом, який регулює трудові І соціально-економічні відносини між власником І працівниками на...
1. Мета, завдання, об’єкт та предмет дисципліни \"Економіка праці І соціально-трудові відносини\" iconНавчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони...
Нмк з нормативної навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів нту напрямів підготовки 030401 “Правознавство”, 030503...
1. Мета, завдання, об’єкт та предмет дисципліни \"Економіка праці І соціально-трудові відносини\" iconЧи тотожні об'єкт І предмет дослідження дисцип ліни "Розміщення продуктивних сил"
Чи тотожні об'єкт І предмет дослідження дисципліни "Розміщення продуктивних сил"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка