Робочий зошит
НазваРобочий зошит
Сторінка1/31
Дата конвертації14.08.2013
Розмір5.58 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ

ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ТОРГІВЛІ”

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

з дисципліни

Фінанси

підприємства
для самостійного вивчення дисципліни

за кредитно-модульною системою організації навчального процесу

для студентів галузі знань 0305 „Економіка і підприємництво” напряму підготовки: 6.030502 „Економічна кібернетика”, 6.030503 “Міжнародна економіка”, 6.030504 „Економіка підприємства”, 6.030507 „Маркетинг”, 6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.030509 „Облік і аудит”


Студента (студентки)__________________________________

/прізвище, ім’я, по-батькові/

_____________________________________________________

Факультет____________________________________________

Курс______________група______________________________

Спеціальність_________________________________________


ПОЛТАВА 2010

Автори: Нартова І.В., старший викладач кафедри фінансів Полтавського університету економіки та торгівлі

Третяк Т.В., викладач-стажист кафедри фінансів Полтавського університету економіки та торгівлі
Рецензенти:

Костишина Т.А., завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці, професор, к.е.н. Полтавського університету економіки та торгівлі.
^ Фастовець А.А. професор, к. е. н. кафедри фінансів Полтавського університету економіки та торгівлі.

Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри фінансів

13.05.2010 р., протокол № 10
«Узгоджено»
Зав. кафедрою фінансів

Полтавського університету

економіки та торгівлі Чернявська О.В., д.е.н., професор
Декан факультету фінансів і обліку

Полтавського університету

економіки та торгівлі Коросташов О.М., к.ю.н., доцент
Директор навчального центру

Полтавського університету

економіки та торгівлі Герман Н.В., доцент
Директор НМЦ управління якістю Огуй Н.І., к.е.н., доцент

освітньої діяльності


Відповідальні за зміст навчально-методич-

ного видання автори, рецензенти та завідувач

кафедри фінансів Чернявська О.В.

Повне та часткове відтворення, тиражування,

передрук та розповсюдження даного видання без

дозволу Полтавського університету економіки та

торгівлі ЗАБОРОНЕНО
ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………………….4

Тематичний план дисципліни «Фінанси підприємств»....……………………...6

Структурно-логічна схема робочого зошита з дисципліни «Фінанси підприємств»…....................................................................................................................7

Методичні рекомендації студентам до вивчення дисципліни «Фінанси підприємств»…………………………………………………………………….……8

Змістовий модуль І. Теоретичні та організаційні основи фінансів підприємств …………………………………………………………………………………..….9

Тема 1. Основи фінансів підприємств……………………………...……………9

Тема 2. Грошові надходження підприємств…………………………...………34

Тема 3. Формування і розподіл прибутку ………………..……………………62

Тема 4. Оподаткування підприємств…………………………….……………100

Змістовий модуль ІІ. Фінансове забезпечення господарсько-фінансової діяльності підприємств…………………………………………………………...….122

Тема 5. Фінансове забезпечення відтворення необоротних активів………..122

Тема 6. Оборотні активи……………………………………………………….149

Тема 7. Організація грошових розрахунків підприємств……………...…….179

Тема 8. Кредитування підприємств……………………………………….…..205

Змістовний модуль ІІІ. Оцінка та планування фінансового стану підприємств. Фінансові джерела санації……………………………………………………..227

Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємства.............................................227

Тема 10. Фінансове планування на підприємствах…………………………..246

Тема 11. Фінансова санація підприємств..........................................................271

Термінологічний словник ……………………………………..………………290

Список рекомендованої літератури…………………………..……………….297

ВСТУП
Ефективність аудиторної та самостійної роботи студентів з урахуванням змісту дисципліни «Фінанси підприємства» залежить від наявності обумовлюється не лише від сприйняття студентами мети роботи, позитивного ставлення до неї, оволодіння базовими знаннями з дисципліни, а й здатністю їх до аналізу і структурування навчального матеріалу. Ключову роль у цьому процесі набувають форми організації навчальної діяльності студентів та взаємодією їх з викладачем.

Результати наукових досліджень підтверджують, що необхідність постійної підготовки до занять, стабільне навчання студентів упродовж семестру є одним із основних факторів покращення результатів діяльності.

Формуванню у студентів раціональних навичок розумової діяльності під час вивчення дисципліни «Фінанси підприємства» сприятиме використання робочого зошиту.

^ Робочий зошит з дисципліни «Фінанси підприємства» – це навчальне видання, створене відповідно до навчально-методичного посібника для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу і містить тести, практичні завдання, контрольні питання, вправи, що сприяють повторенню, систематизації, закріпленню, контролю та перевірці рівня навчальних досягнень студентів.

Завдання, передбачені робочим зошитом, сприяють розвитку максимальної самостійності і розраховані на найповніший вияв усієї суми знань і навичок, засвоєних студентами.

Метою викладання дисципліни «Фінанси підприємства» є:

 • формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок з питань фінансових відносин суб’єктів господарювання в Україні;

 • навчити студентів пошуку резервів зміцнення фінансового стану підприємств і організацій усіх форм власності, підвищення ефективності їх роботи;

 • з’ясування функцій управління фінансовою діяльністю на підприємстві.

Основні завдання, які вирішуються в процесі вивчення дисципліни «Фінанси підприємства», полягають у вивченні закономірностей механізму формування і розподілу грошових надходжень, створення і використання грошових фондів підприємств; набутті вмінь використовувати ці знання на практиці; формуванні навичок необхідних для швидкого і правильного застосування методичного інструментарію управління фінансами підприємств; управління грошовими потоками; застосування системного підходу до управління прибутком, інвестиціями, активами; оцінки ефективності інвестиційних проектів; аналізу фінансової звітності і надання оцінки фінансового стану підприємства; застосовування елементів антикризового управління підприємством.

Вивчення студентами дисципліни «Фінанси підприємства» передбачає такі види навчальної роботи:

 1. Лекційний курс.

 2. Самостійна підготовка та участь у практичних заняттях.

 3. Самостійна робота над окремими темами і питаннями, визначеними викладачем згідно з програмою курсу.

 4. Індивідуальні розрахункові завдання.

 5. Написання рефератів та виконання дослідно-аналітичних завдань.

 6. Модульно-рейтинговий контроль знань студентів.

У ході впровадження модульно-рейтингової системи оцінювання знань у курсі «Фінанси підприємств» для активізації навчального процесу передбачено використання наступних методів та засобів:

 • читання лекцій з використанням інноваційних технологій;

 • проведення практичних занять;

 • використання глобальної мережі Internet;

 • стимулювання науково-дослідної роботи студентів.

Розподіл занять із дисципліни регламентується навчальним і робочим планами.
^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА"

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"
п\п

Назва змістового модулю і теми

Кількість годин за видами занять

Разом

Аудиторні

Позааудиторні

лекції

практичні

індивідуальні навчально-дослідні завдання


інша самостійна

робота^
Модуль І. Теоретичні та організаційні основи фінансів підприємств

1

Основи фінансів підприємств

7

2

2

-

3

2

Грошові надходження підприємств

12

4

4

1

3

3

Формування і розподіл прибутку

12

4

4

1

3

4

Оподаткування підприємств

9

4

2

-

3
Разом І модуль

40

14

12

2

12
^ Модуль ІІ. Фінансове забезпечення господарсько-фінансової діяльності підприємств

5

Фінансове забезпечення відтворення необоротних активів

13

4

4

1

4

6

Оборотні активи

13

4

4

1

4

7

Організація грошових розрахунків підприємств

9

2

2

1

4

8

Кредитування підприємств

7

2

2

-

3
Разом ІІ модуль

42

12

12

3

15
^ Модуль ІІІ. Оцінка та планування фінансового стану підприємств. Фінансові джерела санації

9

Оцінка фінансового стану підприємства

8

2

2

1

3

10

Фінансове планування на підприємствах

10

4

2

1

3

11

Фінансова санація підприємств

8

2

2

1

3
Разом III модуль

26

8

6

3

9
РАЗОМ

108

34

30

8

36
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Схожі:

Робочий зошит iconУроку, ключові слова
Природа, природознавство, умовні знаки, робочий зошит, головні герої в підручнику природознавства
Робочий зошит iconТема. Оздоблення виробу. Види оздоблення виробів із фанери
«Козак з бубликом», демонстраційна дошка, дощечка для вправ з випалювання, олівці, ножиці, клей, нитки, копіювальний папір, робочий...
Робочий зошит iconКонспект уроку з природознавства у 1 класі №4 Тема уроку : Що належить до неживої природи ?
Обладнання : підручник, робочий зошит, малюнки із зображенням предметів неживої природи слайди із зображенням неба, Сонця, Місяця,...
Робочий зошит iconВимоги до ведення зошитів І культури оформлення письмових робіт Загальні...
Тому учні зобов'язані: бережливо використовувати зошит, не починати новий зошит, доки не списано попередній, користуватися обгортками...
Робочий зошит icon«Мій найкращий перший зошит»
Вчителька. Доброго дня,дорогі діти. Сьогодні вас запросив на свято наш головний помічник на уроці письма-наш зошит. Весь 1 клас ви...
Робочий зошит iconТема. Робочий Стіл на «власний смак». Практична робота №1 «Налаштування робочого столу» Мета
...
Робочий зошит iconОсобливості роботи за підручником «Українська мова. 2 клас» (автор...
Віту, вирішення життєво важливих завдань)» (Програма, с. 10), уможливлює зміст навчально-методичного комплекту, до якого входять:...
Робочий зошит iconПотижневий робочий план Горбівської зош І-ІІІ ступенів на ІІ семестр 2010-2011н р. №
Потижневий робочий план Горбівської зош І-ІІІ ступенів на ІІ семестр 2010-2011н р
Робочий зошит icon1. Опрацювати визначення вивчити, висновки виписати в зошит
Виконати завдання в зошиті (тематичний контроль): сторінка 50 Завдання 5, 6, 8, 9, 10
Робочий зошит iconПушкарьова Тамара Олексіївна науковий керівник проекту «1 учень 1комп’ютер», 417-81-98 (робочий)
Пушкарьова Тамара Олексіївна – науковий керівник проекту «1 учень – 1комп’ютер», 417-81-98 (робочий)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка