Робочий зошит
НазваРобочий зошит
Сторінка14/31
Дата конвертації14.08.2013
Розмір5.58 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   31
Тематика рефератів

  1. Основні фонди підприємства: аналіз стану, динаміки руху та ефективності використання.

  2. Амортизація як інструмент оптимізації інтересів держави та ви­робника.

  3. Фінансові джерела простого і розширеного відтворення необоротних активів та оптимізація їх співвідношення.

  4. Політика формування необоротних активів та визначення потреби у них.

  5. Оптимізація складу основних засобів та оцінка їх вартості.

  6. Оцінка ефективності використання основних засобів.

Література: 5,9,10,12,13,15,16,17,18,19,20,23,25,26,27.
Практичне заняття 8

Завдання для аудиторної роботи

Питання для обговорення

1. Обґрунтування методу амортизації і визначення амортизаційної політики

2.Визначення окупності капітальних вкладень.
Тестові завдання

1. Залежно від участі у виробничому процесі активи підприємства поділяються на:

а) матеріальні та нематеріальні;

б) основні та оборотні;

в) монетарні та немонетарні;

г) виробничі та невиробничі основні засоби;

д) немає правильної відповіді.

2. Ліквідаційна вартість об'єкта не впливає на річну норму та суму амортизації при використанні...

а) прямолінійного методу нарахування амортизації;

б) виробничого методу нарахування амортизації;

в) кумулятивного методу нарахування амортизації;

г) методу прискореного зменшення залишкової вартості.

3. Використання прискорених методів нарахування амортизаційних відрахувань доцільне:

а) якщо інтенсивність експлуатації об'єкта максимальна в перші роки його служби;

б) коли в другій половині строку служби основного засобу зростають витрати на ремонт;

в) призводить до штучного завищення виробничої собівартості продукції в перші роки експлуатації об'єкта;

г) дозволяє підприємству з кожним роком збільшувати власні фінансові ресурси за рахунок зростання амортизаційних відрахувань.

4. При використанні податкового методу нарахування амортизації всі основні засоби підприємства поділяються на:

а) дві групи;

б) три групи;

в) чотири групи;

г) п'ять груп.

5. За ступенем використання у виробничому процесі основні засоби поділяються на ті, що:

а) знаходяться в експлуатації;

б) передані на безоплатній основі;

в) надані в оперативну чи фінансову оренду;

г) не беруть участі у виробництві;

д) беруть участь у виробництві основної та неосновної продукції підприємства.

6. Для виробничого обладнання Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» передбачена ставка амортизації, яка дорівнює:

а) 3,25 %;

б)10%;

в) 6 %:

г) 15%.

7. Оберіть правильне твердження:

а) вартість, що амортизується - це первісна або переоцінена вартість;

б) справедливою вартістю об'єктів основних засобів вважається вартість витрат, які мають бути зроблені для їх відтворення в даний момент;

в) переоцінка основних засобів являє собою процес приведення залишкової вартості об'єкта в узгодження з їх справедливою вартістю;

г) ліквідаційна вартість визначається в момент списання об'єкта основних засобів.

8. У податковому обліку для транспортних засобів підприємства застосовують квартальну ставку амортизації в розмірі:

а) 10%;

б) 2 %;

в) 3,75 %;

г) 6 %.

9. Оберіть правильні твердження:

а) основні засоби, що знаходяться на консервації не беруть участі у виробничому процесі;

б) нематеріальні активи підпадають під силу дії фізичного зносу;

в) індексація балансової вартості груп основних засобів проводиться, якщо рівень інфляції перевищує 10%;

г) балансова вартість основних засобів дорівнює залишковій.

10. На який з перелічених об'єктів основних засобів не нараховується амортизація:

а) передавальні пристрої;

б) будівлі;

в) земельні ділянки;

г) транспортні засоби.

11. Який з методів амортизації не передбачає безпосередньої залежності амортизаційних сум від часового періоду:

а)виробничий;

б) зменшення залишкової вартості;

в) прискореного зменшення залишкової вартості;

г) кумулятивний (метод суми років).

12. Який з методів амортизації забезпечує рівномірне в часі нарахування амортизаційних сум:

а) прямолінійний;

б) зменшення залишкової вартості;

в) прискореного зменшення залишкової вартості;

г) кумулятивний (метод суми років).

13. При визначенні балансової вартості основних засобів як бази нарахування амортизації за «податковим»- методом не враховують:

а) вартість основних засобів, введених в дію протягом попереднього періоду;

б) вартість амортизації, нарахованої на протязі попереднього періоду;

в) вартість переоцінки, здійсненої відповідно до змін ринкової вартості об'єктів основних засобів;

г) вартість індексації, здійсненої відповідно до темпів інфляції протягом попереднього періоду.

14. Як нараховується амортизація на нематеріальні активи, що зношуються в процесі експлуатації:

а) за методом подвійного зменшення балансу;

б) за методом амортизації по залишковій вартості;

в) за прямолінійним методом;

г) амортизація на нематеріальні активи не нараховується.

15. Що з переліченого входить до власних джерел фінансування інвестицій в розширене відтворення основних фондів підприємства:

а) амортизаційні відрахування

б) прибуток;

в) акціонерний капітал;

г) все перелічене вище.

16. Що з переліченого належить до залучених джерел фінансування інвестицій в розширене відтворення основних фондів підприємства:

а) амортизаційні відрахування;

б) прибуток;

в) банківські кредити;

г) акціонерний капітал.

17. Що з переліченого входить до позичкових джерел фінансування інвестицій в розширене відтворення основних фондів підприємства:

а) амортизаційні відрахування;

б) прибуток;

в) банківські кредити;

г) акціонерний капітал.

18. Чиста теперішня вартість (№У) довгострокового інвестиційного проекту визначається як:

а) алгебраїчний підсумок номінальної вартості грошових надходжень, витрат і виплат за один рік;

б) алгебраїчний підсумок чистого прибутку (збитків) за певну кількість років;

в) підсумована за певну кількість років вартість дисконтова них чистих грошових (готівкових) потоків;

г) співвідношення чистого прибутку до витрат без урахування амортизації.

19. Ставка дисконтування при визначенні теперішньої вартості майбутніх грошових потоків при визначенні ефективності довгострокових реальних інвестицій визначається нарівні:

а) середнього розміру ставки відсотків за довгостроковими банківськими кредитами;

б) облікової ставки НБУ;

в) бажані для інвестора ставки дохідності, що базується на дохідності інвестицій в альтернативні за мірою ризику проекти;

г) жодна з наведених відповідей не є правильною.

20. Внутрішня ставка дохідності (ІКК) при оцінках ефективності довгострокових інвестиційних проектів визначається як:

а) алгебраїчний підсумок грошових надходжень і виплат за певний часовий період;

б) алгебраїчний підсумок чистого прибутку (збитків) за певний часовий період;

в) підсумована за певний період вартість дисконтованих чистих грошових (готівкових) потоків;

г) розмір ставки дисконтування, за якого чиста теперішня вартість інвестиційного проекту за відповідний період дорівнює нулю.

Правильні відповіді

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

12

13

14

15

16

17

18

19

20^ Практичні завдання

1. Акціонерне товариство купило брокерське місце за 450 тис.грн строком на 3 роки і “ноу хау” за 960 тис.грн. Яку суму амортизаційних відрахувань щоквартально повинна нараховувати бухгалтерія по цим нематеріальним активам? Визначити суму прибутку, що “зекономлена” на протязі року за рахунок амортизації нематеріальних активів.


Рішення:2. Існують альтернативні варіанти формування необоротних ак­тивів підприємства переробної промисловості. Розглядаються два варіанти формування на: а) придбання нерухомості; б) будів­ництво підприємства за проектом. При цьому, за умов прийняття першого варіанта, потреба в коштах становитиме 300,0 тис. грн, за умов прийняття другого — 320,0 тис. грн. Можливі варіанти й щодо вибору лінії з переробки сировини, а також обладнання та устаткування (вихідна інформація наведена у таблиці).

Слід зазначити, що обраний варіант придбання обладнання є визначальним при формуванні нематеріальних активів. Так, за першим варіантом придбання обладнання, потреба в нема­теріальних активах становитиме 4,0 тис. грн, за другим — 2,0 тис. грн.

На підставі всього зазначеного вище визначте та обґрунтуйте кожний з можливих варіантів формування необоротних активів підприємства.
^ ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОБЛАДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Показник

Варіант 1

Варіант 2

Продуктивність лінії, кг/год

500,0

500,0

Вартість придбання лінії з переробки сировини, тис. грн

70,0

60,0

Транспортні витрати, (у % до вартості облад­нання)

5,0

15,0

Вартість обладнання, що не входить до лінії з переробки сировини, (у % до вартості облад­нання)

10,0

15,0

Вартість інструментів та приладів, (у % до вар­тості обладнання)

15,0

15,03. Визначити суму нарахованої податковим методом амортизації за II квартал. Вихідні дані для розрахунків наведено в таблиці.


Група основ­них за­собів

Балансова

вартість на

початок І

квартал, грн

Вибуло ос­новних за­собів у І кварталі, грн

Придбано основних за­собів у II кварталі, грн

Сума амор­тизації у І кварталі, грн

Група 1

897 200

130 200

20 400

12 500

Група 2

124 500

4 500

58 100

18 900

Група 3

478 900

41 700

26 200

23 000

Група 4

78 100

15 100

5 200

11 000


Рішення:

4. Який рівень ліквідаційної вартості (у відсотках до первісної) доцільно встановити підприємству, якщо пе­рвісна вартість об'єкта основних засобів становить 20 тис. грин Термін корисного використання встановлений підприємством - 5 років, нормативний - 7 років.


Рішення:


5. Підприємство придбало обладнання, первісна вартість якого складає 500 тис. грн. З урахуванням особливостей експлуатації встановлено термін корисного використання обладнання - 6 років. За цей час підприємство планує випустити 2 500 тис. одиниць деталей, у тому числі з використанням придбаного обладнання - 1080 тис. оди­ниць. Розрахувати виробничим методом суму амортизацій за кожен рік експлуатації, як­що завантаження обладнання по роках планується у таких обсягах:

1-й рік-120 000 тис. одиниць;

2-й рік - 200 000 тис. одиниць;

3-й рік - 220 000 тис. одиниць;

4-й рік - 200 000 тис. одиниць;

5-й рік-180 000 тис. одиниць;

6-й рік- 160 000 тис. одиниць.

Рішення:


6.Первісна вартість об'єкта амортизації - автомобіля, який перебуває на балансі підприємства "Автобаза" становить - 258 тис. грн. Сума коштів, яку підприємство очікує отримати від продажу автомобіля після закінчення терміну його корисної експлуатації, складає 15 тис. грн. Срок корисного використання - 5 років. Передбачається, що загальний пробіг автомобіля становитиме 1100 тис. км. За перші чотири 4 роки фактичний пробіг автомобіля склав: 1-й рік - 250 тис. км; в 2-й рік - 230 тис. км; в 3-й рік - 235 тис. км; в 4-й рік - 210 тис. км. Визначити залишкову вартість автомобіля на кінець четвертого року його експлуатації, а також спрогнозувати суму амортизаційних відра­хувань у п'ятий рік служби об'єкта.


Рішення:


7. Первісна вартість об'єкта основних засобів 6500 грн, ліквідаційна вартість становить 850 грн. У перший рік експлуатації бу­ло списано на витрати виробництва 2 600 грн. Визначити прогнозова­ний термін корисного використання об'єкта основних засобів, якщо нарахування амортизаційних відрахувань здійснюється за методом зме­ншення залишкової вартості.


Рішення:


8. Підприємство закупило для використання у виробниц­тві обладнання на суму 420 тис. грн (з ПДВ) . Витрати на транспорту­вання й монтаж обладнання становили 30 тис. грн, підприємство вста­новило термін корисного використання обладнання 6 років, а ліквіда­ційну вартість - 26 тис. грн. Визначити норму амортизаційних відрахувань для обладнання за умови застосування методу прямолінійної амортизації і методу зменшення залишкової вартості; з'ясувати, який з названих методів амортизації еко­номічно вигідніший.


Рішення:


Позааудиторна самостійна робота студента

Питання для самостійного вивчення

1.Яким чином здійснюється амортизація нематеріальних активів?

2. Що розуміють під ліквідаційною вартістю основних засобів?

3.. Що розуміють під капітальними вкладеннями?

4. Розкрийте основні джерела капітальних вкладень суб’єктів господарювання.

5. Які види лізингу застосовуються в Україні?

6. В чому полягають відмінності між фінансовим і оперативним лізингом?

7. Які види витрат включає плата за лізинг?

8.Які методи амортизації застосовуються при визначенні фінан­сових результатів (прибутку, збитку)?

9.Який метод застосовується для нарахування амортизації нема­теріальних активів?

10.На які основні засоби не здійснюється нарахування амортиза­ції?

11.Чи нараховується амортизація на отримані на умовах оренди підприємством основні засоби?

12.Чи нараховується амортизація на основні засоби, які не введені в дію (законсервовані)?

13.Які ставки (норми) амортизації застосовуються при її нараху­ванні за «податковим» методом?

14.Чи нараховується амортизація на невиробничі основні засоби?

Індивідуальні завдання

1. Назвати методи оцінки вартості необоротних активів та охарактеризуйте їх.2. Назвати фактори, що впливають на структуру основних засобів.3. Визначити склад капітальних вкладень на підприємстві.

4. Заповнити порожні місця структурно-логічної схеми. Навести класифікацію капітальних вкладень за призначенням та їх приклади.5. Назвати джерела фінансування капітальних вкладень.6. Назвати фактори, від яких залежить структура фінансування капіталовкладень.7. Охарактеризувати методи визначення потреби підприємства у капітальних вкладеннях.8. Визначити та охарактеризувати методи оцінки ефективності капіталовкладень підприємства. Назвати показники, за допомогою яких визначається ефективність використання основних засобів.9. Назвати фактори, що впливають на дисконтовану ставку.10. На основі наведених даних розрахувати: прибуток до оподаткування, податок на прибуток, річний готівковий потік (CF), теперішню (дисконтована) вартість річного готівкового потоку, строк окупності початкових інвестицій, індекс прибутковості за розрахунковий період. Результати розрахунків відобразити у таблиці.

ПОКАЗНИКИ, тис. грн

РОКИ

0

1

2

3

4

Капіталовкладення в основні засоби (придбан­ня, монтаж)

500

-

-

-

-

Чистий дохід (виручка) від реалізації

-

400

420

440

460

Витрати, разом

-

180

190

200

210

- в т.ч. амортизація

-

140

140

140

140

Ставка дисконтування, %
20

20

20

20

Прибуток до оподаткування
Податок на прибуток
Річний готівковий потік (CF)
Теперішню (дисконтована) вартість річного готівкового потоку
Чисту теперішню вартість проекту (NPV) - на кінець кожного року розрахункового періоду
Строк окупності початкових інвестицій
Індекс прибутковості за розрахунковий період
11. Визначити первісну вартість об'єкта основних засо­бів з терміном корисного використання 6 років, амортизацію якого нара­ховують кумулятивним методом. Відомо, що рівень ліквідаційної вартос­ті цього об'єкта становить 5 % від його первісної вартості, а сума аморти­заційних відрахувань в четвертому році експлуатації становила 4 000 грн.


Рішення:


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   31

Схожі:

Робочий зошит iconУроку, ключові слова
Природа, природознавство, умовні знаки, робочий зошит, головні герої в підручнику природознавства
Робочий зошит iconТема. Оздоблення виробу. Види оздоблення виробів із фанери
«Козак з бубликом», демонстраційна дошка, дощечка для вправ з випалювання, олівці, ножиці, клей, нитки, копіювальний папір, робочий...
Робочий зошит iconКонспект уроку з природознавства у 1 класі №4 Тема уроку : Що належить до неживої природи ?
Обладнання : підручник, робочий зошит, малюнки із зображенням предметів неживої природи слайди із зображенням неба, Сонця, Місяця,...
Робочий зошит iconВимоги до ведення зошитів І культури оформлення письмових робіт Загальні...
Тому учні зобов'язані: бережливо використовувати зошит, не починати новий зошит, доки не списано попередній, користуватися обгортками...
Робочий зошит icon«Мій найкращий перший зошит»
Вчителька. Доброго дня,дорогі діти. Сьогодні вас запросив на свято наш головний помічник на уроці письма-наш зошит. Весь 1 клас ви...
Робочий зошит iconТема. Робочий Стіл на «власний смак». Практична робота №1 «Налаштування робочого столу» Мета
...
Робочий зошит iconОсобливості роботи за підручником «Українська мова. 2 клас» (автор...
Віту, вирішення життєво важливих завдань)» (Програма, с. 10), уможливлює зміст навчально-методичного комплекту, до якого входять:...
Робочий зошит iconПотижневий робочий план Горбівської зош І-ІІІ ступенів на ІІ семестр 2010-2011н р. №
Потижневий робочий план Горбівської зош І-ІІІ ступенів на ІІ семестр 2010-2011н р
Робочий зошит icon1. Опрацювати визначення вивчити, висновки виписати в зошит
Виконати завдання в зошиті (тематичний контроль): сторінка 50 Завдання 5, 6, 8, 9, 10
Робочий зошит iconПушкарьова Тамара Олексіївна науковий керівник проекту «1 учень 1комп’ютер», 417-81-98 (робочий)
Пушкарьова Тамара Олексіївна – науковий керівник проекту «1 учень – 1комп’ютер», 417-81-98 (робочий)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка