Робочий зошит
НазваРобочий зошит
Сторінка2/31
Дата конвертації14.08.2013
Розмір5.58 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

^ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА РОБОЧОГО ЗОШИТА

З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА»

Ключові слова


Завдання для аудиторної

роботи студентів
Питання для обговорення

Тестові завдання


Практичні завдання


Позааудиторна робота студентівПитання для самостійного вивчення
Індивідуальні розрахункові завдання
Тематика рефератів та дослідно-аналітичні завдання

Рекомендована література
Д О Д А Т К И

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Фінанси підприємства»
Шановні студенти, модульний курс «Фінанси підприємства» розділений на 3 модулі у відповідності до рівнів структури курсу.

До першого модуля входять теми, що розкривають теоретичні і організаційні основи фінансів підприємств, до другого – теми, що визначають аналіз фінансового забезпечення фінансово-господарської діяльності підприємства, до третього – теми, що розкривають методологію оцінки та планування фінансового стану підприємств, фінансові джерела санації.

У процесі підготовки до кожної теми навчальної дисципліни «Фінанси підприємства» Вам необхідно врахувати наступне:

1. Щоб підготувати тему і отримати відповідну кількість балів, Ви маєте прослухати і тезово законспектувати лекцію викладача за кожною темою. Самостійну роботу слід розпочинати з відтворення у пам’яті прослуханої лекції, звернувшись до власного конспекту. Тут Вам допоможе «Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Фінанси підприємства» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (Електронна версія. Спосіб доступу – локальна мережа ПУЕТ).

2. Наступним кроком є ознайомлення з літературою, рекомендованою викладачем, та зі списком літератури до теми. Якщо Ви бажаєте мати ґрунтовні знання і відповідно найвищу кількість балів, не варто використовувати лише один підручник. Викладач, як правило, рекомендує кілька джерел, в яких тема висвітлена найкраще.

3. Ознайомившись із літературою, переходьте до роботи над тестами до кожної теми, а також практичними завданнями.

4. Зверніть увагу, що тести за всіма темами мають відтворювально-репродуктивний характер. Виконання тестових завдань надасть Вам можливість тренувати пам'ять і забезпечить основу для подальшої роботи над практичним матеріалом. Не слід нехтувати цим видом роботи або ставитися до нього поверхово, оскільки без знання понять та їх коротких визначень не може бути розуміння змісту як матеріалу кожної теми, так і усвідомлення реально існуючої ринкової економіки та інвестування.

5. На цьому етапі роботи Вам варто вести власний словник фінансових термінів з інвестування і систематично заносити нові поняття до словника. Якщо Ви не будете ставитися до цієї роботи як до механічної, а спробуєте записати коротке визначення поняття в пам’яті, це закріпить Ваші знання.

6. Якщо тести носять відтворювально-репродуктивний характер, то практичні завдання розраховані на розуміння суті цих понять. Це вже складніший рівень, що вимагає більших зусиль. Він виконує функції творчості (спроможності творити). В ході виконання цих завдань Ви набуваєте вміння знаходити нові для Вас знання.

Усі зазначені види завдань мають бути виконані у письмовому вигляді в робочому зошиті. Невиконання у письмовому вигляді навчального завдання не дає підстав вважати підготовку студента за темою заняття ґрунтовною, а тому позбавляє його можливості отримати відповідну кількість балів і високу оцінку.

Якщо Ви самостійно і своєчасно виконували всі завдання і дотримувалися наведених вище рекомендацій, можете впевнено, аргументовано і фахово виступати на практичних заняттях і переконувати викладача у ґрунтовності Вашої праці й здобутих знань.

Не бійтеся бути активними на лекціях і практичних заняттях, пам’ятайте, що від Вашої активності залежить не тільки отримана на цьому занятті оцінка, але і знання Ваших колег, адже обмін інформацією збагачує кожну людину, а можлива дискусія дозволяє навчитися відстоювати власну позицію на основі здобутих знань. Це важливий елемент Вашого самоствердження. Саме в процесі творчої співпраці народжується істина, до якої Ви намагаєтесь наблизитись.

Змістовий модуль І

Теоретичні та організаційні основи фінансів підприємств

Тема 1. Основи фінансів підприємств

Ключові слова

Фінанси підприємств, фінансові відносини, фінансові ресурси, грошові доходи, грошові фонди, саморегулювання, самоокупність, самофінансування, фінансова діяльність, фінансова робота, фінансова служба.

Практичне заняття 1

Завдання для аудиторної роботи

Питання для обговорення

1. Особливості фінансів підприємств різних форм власності.

2. Сутність фінансових ресурсів.

3. Управління фінансами підприємств.

4. Види та зміст фінансової роботи.

5. Особливості організації фінансів залежно від форм власності, галузі економіки, організації бізнесу, сфери діяльності.
Тестові завдання

1. Фінанси підприємств це:

а) форма фінансування та кредитування підприємницької діяльності;

б) система грошових відносин, які виникають у процесі розподілу й перерозподілу виручки та прибутку господарюючого суб'єкта щодо формування, розподілу і використання фінансових ресурсів підприємства з метою забезпечення його функціонування та умов розширеного відтворення;

в) система грошових відносин з приводу руху грошових фондів;

г) економічні відносини, що пов'язані з формуванням та розподілом грошових надходжень, утворенням і використанням фондів грошових коштів для забезпечення неперервності господарської діяльності, виробничого та соціального розвитку;

д) планомірний рух фінансових фондів, що виражають відносини з приводу необхідного, обов'язкового вилучення вартості та їх використання в інтересах суспільства на рівні господарюючого суб'єкта.

2. Фінанси підприємств мають такі специфічні ознаки:

а) функціонують у сфері товарно-грошових відносин;

б) відображають тільки ті відносини, які можна оцінити у вартісних вимірниках;

в) обслуговують рух вартості створеного продукту на всіх стадіях відтворювального процесу;

г) відображають товарно-грошові відносини з приводу купівлі-продажу;

д) мають матеріального носія - фінансові ресурси, які одночасно є об'єктом фінансових відносин.

3. Об'єктом фінансів підприємств виступають:

а) рух грошових потоків підприємства;

б) економічні відносини, пов'язані з рухом коштів, формуван­ням та використанням грошових фондів;

в) грошові доходи та фонди;

г) відтворювальний процес.

4. До сфери фінансових відносин підприємств безпосередньо належать:

 1. процес первинного розподілу вартості ВВП, внаслідок чого утворюються різні фонди грошових доходів;

 2. процеси нарахування і сплати податків;

 3. оплата товарів і послуг;

 4. виплата зарплати, пенсій, стипендій.

5. До фінансових ресурсів підприємства належать:

 1. тільки власний капітал;

 2. грошові фонди і частина грошових коштів, яка використо­вується в не фондовій формі;

 3. основні фонди і оборотні активи;

 4. тільки кредити банків.

6. Витрати підприємства характеризують:

 1. загальну суму надходжень, отриманих від видів діяльності підприємства;

 2. вартісну оцінку господарської діяльності підприємства у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах;

 3. суму коштів, спрямованих в основні та оборотні засоби підприємства;

 4. розмір амортизаційних відрахувань.

7. Оборотні виробничі фонди це:

 1. оборотні кошти у виробничих запасах;

 2. оборотні кошти у виробничих запасах та у виробництві;

 3. оборотні кошти у виробництві та готовій продукції;

 4. оборотні кошти в основних засобах.

8. Основні засоби характеризуються як:

 1. товарно-матеріальні цінності, що повністю споживаються у кожному виробничому циклі;

 2. сукупність матеріальних цінностей у натурально-речовій формі, які тривалий час беруть участь у процесі виробниц­тва і переносять свою вартість на вартість виготовленої про­дукції частинами, у міру зношення;

 3. грошові кошти, авансовані на придбання активів підприємства;

 4. об'єкти і предмети праці, які служать менше 1 року неза­лежно від їх вартості.

9. Під амортизацією розуміють:

 1. поступову втрату основними фондами своєї споживної вар­тості в процесі їх функціонування;

 2. знос основних фондів внаслідок впровадження нових, більш прогресивних і економічно ефективних машин і облад­нання;

 3. процес перенесення вартості основних фондів і нематері­альних активів з урахуванням витрат на їх придбання, виго­товлення і внесення її в собівартість виготовленої продукції, проведених робіт, наданих послуг;

 4. витрати на реконструкцію, технічне переозброєння і ре­монт основних фондів.

10. Під оборотними коштами розуміють:

 1. грошові кошти в касі і на розрахунковому рахунку, при­значені для обслуговування виробничого процесу;

 2. оборотні виробничі фонди і фонди обігу;

 3. залишки готової продукції на складі, відвантажених това­рів, а також залишки грошей в касі, в банку і в розрахунках;

 4. запаси товарно-матеріальних цінностей.

11. Які джерела формування оборотного капіталу можна зарахувати до власних?

 1. кредиторська прострочена заборгованість;

 2. сума статутного капіталу;

 3. сума власного капіталу, що зменшена на суму залишко­вої вартості основних фондів;

 4. сума нерозподіленого прибутку.

12. Які показники характеризують ефективність використання оборотного капіталу?

 1. фондовіддача і фондоємність.

 2. коефіцієнти оборотності, тривалість обороту в днях.

 3. коефіцієнт завантаження оборотними коштами.

 4. правильні відповіді б) і в).

13. Які з названих показників безпосередньо впливають на розмір амортизаційних відрахувань?

 1. сума отриманого прибутку, нарахована амортизація і фон­довіддача основних засобів;

 2. балансова вартість основних засобів на початок звітного періоду, норма амортизаційних відрахувань, структура ос­новних засобів і термінів їх експлуатації.;

 3. коефіцієнт вибуття основних засобів, коефіцієнт онов­лення основних засобів;

 4. сума оборотних активів, вартість виробленої продукції за звітний період.

14. Фінансовий стан підприємства характеризується:

 1. системою показників, що відображають наявність фінан­сових ресурсів;

 2. системою показників, що відображають наявність, роз­міщення та використання фінансових ресурсів;

 3. сукупністю виробничо-господарських факторів;

 4. формуванням і використанням фінансових ресурсів.

15. Фінансовий стан підприємства залежить від:

 1. фінансової політики підприємства.

 2. результатів виробничої, комерційної та фінансово-госпо­дарської діяльності підприємства.

 3. ефективності використання фінансових ресурсів.

 4. випуску продукції.

16. Фінансова діяльність підприємства це:

 1. процес визначення обсягу фінансових ресурсів за джере­лами формування і напрямками їх цільового використання;

 2. використання різних прийомів і методів для фінансового забезпечення функціонування підприємства;

 3. управління фінансовими відносинами через фінансові важелі;

 4. методи аналізу господарської діяльності підприємства.

17. До принципів організації фінансів підприємств належать:

а) децентралізації фінансових відносин;

б) плановості;

в) фінансового співвідношення строків;

г) взаємозалежності фінансових показників;

д) раціональності.

18. Фінансовий менеджмент - це:

а) система раціонального та ефективного використання капіталу;

б) механізм управління рухом фінансових ресурсів;

в) підсистема загального управління комерційно-господарською діяльністю підприємства, яка включає сукупність принципів, методів і форм організації управління усіма аспектами його фінансової діяльності і спрямована на реалізацію стратегічних і тактичних цілей підприємства;

г) замкнена система, в якій працюють фінансові менеджери;

д) цілеспрямована система, що регулює капітал підприємства.

19. Фінанси являють собою систему економічних відносин, що пов'язані з:

а) формуванням та розподілом грошових коштів;

б) розподілом та використанням грошових коштів;

в) формуванням та використанням грошових коштів;

г) формуванням, розподілом та використанням грошових коштів.

20. Реальний грошовий оборот, в результаті якого здійснюється відшкодування поточних витрат, що виникли протягом одного виробничого циклу:

а) авансування;

б) інвестування.

21. Реальний грошовий потік, що пов'язаний з використанням фінансових ресурсів на розширене відтворення:

а) авансування;

б) інвестування.

22.До функцій фінансів підприємств не належить:

а) формування фінансових ресурсів для забезпечення поточної фінансово-господарської діяльності господарюючого суб'єкта;

б) інвестування та кредитування частини підприємств за рахунок коштів бюджетів різних рівнів;

в) оптимізація пропорцій розподілу загальної суми фінансових ресурсів підприємства;

г) здійснення фінансового контролю за результати діяльності підприємства.

23. До внутрішніх фінансових відносин господарюючого суб'єкта не належать відносини з:

а) окремими структурними підрозділами;

б) акціонерами;

в) персоналом;

г) партнерами по операційній діяльності.

24. Під фінансовою стратегією підприємства слід розуміти:

а) систему завдань конкретного етапу розвитку фінансів підприємства;

б) систему пропорцій та співвідношень основних фінансових показників, що характеризують структуру активів та капіталу підприємства;

в) систему принципово нових форм та методів перерозподілу грошових коштів підприємства;

г) систему довгострокових цілей фінансової діяльності підприємства та ефективних шляхів їх досягнення.

25.Активи підприємства, фінансові зобов'язання, інвестиції, грошові потоки, фінансові ризики є :

а) елементами механізму управління фінансовою діяльністю підприємства;

б) елементами державного правового та нормативного регулювання фінансової діяльності підприємства;

в) об'єктом фінансових відносин;

г) суб'єктом фінансових відносин.

26. Під фінансовим механізмом підприємства слід розуміти:

а) сукупність елементів, що регулюють процес розробки та реалізації рішень щодо формування, розподілу та використання фінансових ресурсів підприємства;

б) сукупність елементів, що регулюють процес розробки та реалізації рішень щодо фінансових розрахунків між підприємствами;

в) сукупність елементів, що регулюють процес розробки та реалізації рішень щодо фінансових розрахунків між підприємством та державою;

г) сукупність елементів, що регулюють процес розробки та реалізації рішень щодо фінансових розрахунків між підприємством та персоналом.

27. До зовнішніх користувачів фінансової інформації не належать:

а) кредитори підприємства;

б) акціонери підприємства;

в) контрагенти підприємства з операційної діяльності;

г) потенційні інвестори.

28. До елементів ринкового механізму регулювання фінансовою діяльністю підприємства належать:

а) система внутрішніх нормативів та вимог щодо окремих аспектів фінансової діяльності господарюючого суб'єкта;

б) законодавчі та нормативні акти, що регулюють фінансову діяльність підприємства;

в) попит та пропозиція на фінансовому ринку, рівень цін та котирувань по окремих фінансових інструментах;

г) система методів фінансового управління, що використовується на підприємстві.

29. До елементів внутрішнього механізму регулювання окремих аспектів господарської діяльності підприємства належать:

а) законодавчі та нормативні акти щодо регулювання процедури банкрутства та санації підприємства;

б) законодавчі та нормативні акти щодо податкового регулювання діяльності підприємства;

в) попит та пропозиція на фінансовому ринку, рівень цін та котирувань по окремих фінансових інструментах;

г) система нормативів щодо формування цільових фондів підприємства.

30. Утворення на підприємстві грошових фондів:

а) завжди передбачає розподіл валових доходів;

б) не передбачає розподілу валових доходів;

в) передбачає розподіл грошових надходжень у результаті повернення авансованих коштів у основні та оборотні фонди;

г) передбачає розподіл коштів для формування фондів відшкодування.

31. У сфері фінансів підприємств відбувається:

а) створення та первинний розподіл валового внутрішнього продукту (ВВП);

б) первинний та вторинний розподіл та перерозподіл ВВП;

в) створення ВВП;

г) власний варіант.

32. До інформаційного забезпечення фінансового механізму підприємства належать:

а) накази та листи міністерств і відомств;

б) методичні вказівки міністерств і відомств;

в) звітні бухгалтерські дані підприємств;

г) закони держави.

33. Щоденна робота фінансиста підприємства, яка пов'язана з виробництвом, реалізацією продукції та отриманням доходів відрізних видів діяльності, це:

а) аналітична та контрольна робота;

б) прогнозування та планування;

в) поточна та оперативна фінансова робота.

34. До нормативного забезпечення фінансового механізму підприємства належать:

а) статут юридичної особи;

б) статистичні дані;

в) інструкції, нормативи;

г) бухгалтерські дані підприємств.

35. Під фінансовими ресурсами підприємства слід розуміти:

а) частину грошових коштів, які мають цільове спрямування;

б) усі грошові кошти, що є в розпорядженні підприємства;

в) статутний фонд, фонд оплати праці, амортизаційний фонд, резервний фонд;

г) фонди накопичення та фонди споживання.

36. Основними особливостями організації фінансів малих підприємств є:

а) фінансові ресурси формуються переважно за рахунок прибутку, амортизаційних відрахувань та кредиторської заборгованості;

б) вони не потребують великих накопичень грошових коштів за рахунок повільної оборотності їх оборотних активів;

в) у них порівняно з великим виробництвом вища питома вага готівкових коштів і водночас менші запаси оборотних активів;

г) прибуток для них не є головним джерелом інвестицій.

37. Чи згодні ви з тим, що фінансові взаємовідносини суб'єктів господарювання з державою виникають лише з приводу сплати податків та різних обов'язкових платежів до бюджету та позабюджетних цільових фондів?

а) так, оскільки відносини підприємств з державою мають односторонній характер.

б) ні, тому що держава може надавати малим підприємствам субсидії.

в) правильна відповідь не зазначена.

38. Складати спрощену фінансову звітність мають право:

а) приватні підприємства;

б) будь-які суб'єкти господарювання;

в) малі підприємства, що є платниками єдиного податку;

г) суб'єкти малого підприємництва.

39. Власний капітал малого підприємства - це:

а) ресурси, контрольовані малим підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому;

б) частина в активах малого підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань;

в) грошові кошти, що надійшли у результаті діяльності малого підприємства в звітному періоді;

г) грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні.

40. Фінансові ресурси підприємства - це:

а) грошові кошти, які спрямовано на фінансування поточної діяльності;

б) прибуток, амортизаційні відрахування, які створюються в процесі господарської діяльності;

в) розмір виручки від реалізації продукції, грошові нагромадження, що спрямовано на виробничий і соціальний розвиток;

г) грошові кошти цільового призначення, які знаходяться у розпорядженні підприємства.

41. До збільшення джерел власних фінансових ресурсів підприємств приведуть такі операції:

а) продаж надлишкових активів;

б) збільшення кредиторської заборгованості;

в) с тримання чистого прибутку за звітний період;

г) введення в експлуатацію основних засобів, що перебували в резерві.

42. Зміст фінансової діяльності на підприємстві полягає в:

а) системі використання різних форм та методів для фінансового забезпечення розвитку підприємства та досягнення поставлених цілей;

б) виборі форм, методів, способів формування та використання ресурсів, контролі за їх кругооборотом для досягнення економічних цілей;

в) системі управління фінансами, призначеної для організації взаємодії фінансових відносин і грошових фондів з метою оптимізації їхнього впливу на кінцеві результати діяльності підприємства.

43. До правового забезпечення системи управління фінансами підприємств належать:

а) постанови уряду, накази та листи міністерств і відомств;

б) закони, інструкції, методичні вказівки;

в) інструкції, нормативи;

г) статистичні дані.

44. Неправильним твердженням є:

Висока питома вага залучених коштів...

а) ускладнює фінансову діяльність підприємства;

б) потребує додаткових витрат на сплату відсотків;

в) підвищує фінансовий ризик;

г) позитивно впливає на фінансову діяльність підприємства.

45. Не належать до власних або прирівняних до них коштів:

а) амортизаційні відрахування;

б) стійкі пасиви;

в) прибуток від іншої операційної діяльності;

г) страхові відшкодування.

46. До фінансових методів, які складають основу фінансового механізму підприємства, належать:

а) планування та прогнозування;

б) фінансові санкції;

в) страхування;

г) форма розрахунків;

д) самофінансування;

47. Юридичні та фізичні особи можуть бути засновниками підприємств:

а) державного та приватного;

б) акціонерного товариства та товариства з обмеженою відповідальністю;

в) приватного та командитного товариств;

г) товариства з обмеженою відповідальністю, командитного та акціонерного товариств.

48. На фінансову діяльність підприємства висока питома вага власних коштів впливає:

а) позитивно;

б) ускладнює її;

в) потребує додаткових витрат на сплату дивідендів на акції;

г) зменшує ліквідність балансу;

д) підвищує фінансовий ризик.

49 оточна оперативна фінансова робота на підприємстві включає:

а) аналіз та оцінку складу та динаміки майна підприємства;

б) аналіз ліквідності балансу;

в) забезпечення своєчасності розрахунків за поставлені товарно-матеріальні цінності та послуги;

г) контроль за використанням чистого прибутку підприємства.

50. Внески в статутний фонд акціонерних товариств можна здійснювати:

а) тільки в національній або іноземній валюті;

б) у грошовій формі, у вигляді нерухомості, обладнання, інтелектуальної власності;

в) основних фондів;

г) коштів, отриманих у кредит.

51. Через аналіз фінансових показників реалізується така функція фінансів підприємств:

а) розподільча;

б) стимулююча;

в) контрольна;

г) формування фінансових ресурсів.

52. До фінансових важелів фінансового механізму належать:

а) дисконтування;

б) оренда;

в) амортизаційні відрахування;

г) інвестування;

д) фінансові санкції.

53. Аналітична робота на підприємстві включає:

а) аналіз фінансових результатів підприємств;

б) забезпечення своєчасної сплати податків;

в) своєчасне проведення розрахунків із заробітної плати;

г) здійснення платежів за фінансовими операціями;

д) оцінку майнового стану підприємства

54. До власних джерел формування фінансових ресурсів підприємств належать:

а) кошти від емісії акцій, облігацій;

б) цільові внески членів трудового колективу, стійкі пасиви;

в) страхові відшкодування;

г) кредитні ресурси.

55. Консорціум - це:

а) об'єднання підприємств на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємств, які перебувають під єдиним контролем;

б) договірне об'єднання підприємств з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників;

в) тимчасове статутне об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети;

г) договірне об'єднання підприємств з метою координації господарської діяльності без права втручання у виробничу і комерційну діяльність будь-кого з її учасників.

56. Фінансова система держави вміщує:

а) сферу державних фінансів;

б) сферу державних фінансів та фінансів підприємств;

в) сферу державних фінансів та домашніх господарств;

г) сферу державних фінансів, фінансів підприємств та домашніх господарств.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Схожі:

Робочий зошит iconУроку, ключові слова
Природа, природознавство, умовні знаки, робочий зошит, головні герої в підручнику природознавства
Робочий зошит iconТема. Оздоблення виробу. Види оздоблення виробів із фанери
«Козак з бубликом», демонстраційна дошка, дощечка для вправ з випалювання, олівці, ножиці, клей, нитки, копіювальний папір, робочий...
Робочий зошит iconКонспект уроку з природознавства у 1 класі №4 Тема уроку : Що належить до неживої природи ?
Обладнання : підручник, робочий зошит, малюнки із зображенням предметів неживої природи слайди із зображенням неба, Сонця, Місяця,...
Робочий зошит iconВимоги до ведення зошитів І культури оформлення письмових робіт Загальні...
Тому учні зобов'язані: бережливо використовувати зошит, не починати новий зошит, доки не списано попередній, користуватися обгортками...
Робочий зошит icon«Мій найкращий перший зошит»
Вчителька. Доброго дня,дорогі діти. Сьогодні вас запросив на свято наш головний помічник на уроці письма-наш зошит. Весь 1 клас ви...
Робочий зошит iconТема. Робочий Стіл на «власний смак». Практична робота №1 «Налаштування робочого столу» Мета
...
Робочий зошит iconОсобливості роботи за підручником «Українська мова. 2 клас» (автор...
Віту, вирішення життєво важливих завдань)» (Програма, с. 10), уможливлює зміст навчально-методичного комплекту, до якого входять:...
Робочий зошит iconПотижневий робочий план Горбівської зош І-ІІІ ступенів на ІІ семестр 2010-2011н р. №
Потижневий робочий план Горбівської зош І-ІІІ ступенів на ІІ семестр 2010-2011н р
Робочий зошит icon1. Опрацювати визначення вивчити, висновки виписати в зошит
Виконати завдання в зошиті (тематичний контроль): сторінка 50 Завдання 5, 6, 8, 9, 10
Робочий зошит iconПушкарьова Тамара Олексіївна науковий керівник проекту «1 учень 1комп’ютер», 417-81-98 (робочий)
Пушкарьова Тамара Олексіївна – науковий керівник проекту «1 учень – 1комп’ютер», 417-81-98 (робочий)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка