Робочий зошит
НазваРобочий зошит
Сторінка7/31
Дата конвертації14.08.2013
Розмір5.58 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   31
^

Звіт про фінансові результати підприємства за попередній період


 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття


^ Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

 

?

Податок на додану вартість

015

 

16.8

Акцизний збір

020

 

 

 

025

 

 

Інші вирахування з доходу

030

 

 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

 

84.0

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

 

?

Валовий прибуток

050

 

26.4

Валовий збиток

055

 

 

Інші операційні доходи

060

 

3.6

Адміністративні витрати

070

 

6.2

Витрати на збут

080

 

4.9

Інші операційні витрати

090

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

 

?

збиток

105

 

 

Доход від участі в капіталі

110

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

1.2

Інші доходи

130

 

 

Фінансові витрати

140

 

4.8

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

Інші витрати

160

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

 

?

збиток

175

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

 

?

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

 

?

збиток

195

 

 

Надзвичайні:

доходи

200

 

 

витрати

205

 

 

податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

Чистий:

прибуток

220

 

?

збиток

225

 

 

 

3. Запропонувати форму таблиці для проведення аналізу фінансових результатів підприємства за даними форми №3. Проведіть цей аналіз і зробіть за його результатами письмові висновки.4. Розрахувати необхідні показники і за формулою Дюпона провести факторний аналіз рентабельності капіталу ЗАТ “Соняшник”. Дайте оцінку отриманих результатів.

Динаміка показників рентабельності і оборотності капіталу ЗАТ “Соняшник”.

№ п/п

Показники

Од. виміру

Попередній рік

Звітний рік

Відхилення

(+, -)

Темп росту, %

1.

Чистий прибуток

тис.грн

1191,1

4791,32.

Виручка від реалізації

тис.грн

29457,8

28357,13.

Середньорічна вартість капіталу

тис.грн

35131,8

42215,24.

Рентабельність обороту

%

5.

Оборотність капіталу

раз

6.

Рентабельність капіталу

%5. Підприємство впродовж року реалізувало продукції на суму 38717,9 тис. грн, в тому числі ПДВ — 6344,2 тис. грн. Ак­цизний збір за звітний період становив 101,5 тис. грн, собівар­тість реалізованої продукції— 30373,7 тис. грн. Визначити суму чистого доходу та валового прибутку підприємства за звітний період.6. Визначити чистий прибуток підприємства, якщо відомо, що ви­ручка від реалізації продукції складає 1205,3 тис. грн; податок на до­дану вартість — 200,9 тис. грн; акцизний збір — 60,4 тис. грн; собівартість продукції — 600,5 тис. грн; збиток від втрати мате­ріальних оборотних коштів— 31,1 тис. грн; прибуток від реалі­зації та іншого вибуття основних засобів — 23,2 тис. грн; доходи від довгострокових вкладень в майно інших підприємств — 20,4 тис. грн; позареалізаційні доходи за винятком втрат — 43,5 тис. грн; використання прибутку на благодійні цілі— 10,8 тис. грн; податок на прибуток — 25,0%; інші обов'язкові платежі і відра­хування з прибутку 100,2 тис. грн.7. Дохід від продажу товарів (без ПДВ) становить 2000,0 тис. грн. Прибуток від операцій з цінними паперами — 60,0 тис. грн. Скориговані валові витрати — 2050,0 тис. грн. Амортизаційні відрахування— 80,0 тис. грн. За інших рівних умов визначити прибуток, що підлягає оподаткуванню.8. На основі наведених даних в таблиці 1, розрахувати обсяг прибутку від продажу продукції за планом і фактично, відхилення фактичного прибутку від планової його величини і вплив факторів на зміну обсягів прибутку. Результати за­нести у таблицю 2.

Таблиця 1 Основні показники від продажу продукції

№ з/п

Вид продукції, що реалізуєть­ся

Обсяг продукції, ц

Ціна продукції за 1 ц, грн

Собівартість 1 ц, грн

план

факт

план

факт

план

факт

1

Продукція «А»

14750

14500

377,00

388,00

346,00

350,00

2

Продукція «Б»

15000

15250

381,00

385,00

356,00

352,00

3

Продукція «В»

14500

14100

394,00

390,00

357,00

353,00

4

Продукція «Г»

14000

14300

367,00

370,00

335,00

330,00

5

Продукція «Д»

13750

13550

386,00

382,00

347,00

350,00


Таблиця 2 Результати діяльності підприємства


Відхилення прибутку, тис. грн

У тому числі за ра­хунок змін

ціни продажу

14
собівартості

13
кількості продажу продукції

12
всього

11
Результат від продажу: прибуток, збиток

На весь

обсяг,

тис. грн

факт

10
план

9
На 1 ц, грн

факт

8
план

7
Собівартість 1 ц, грн.

факт

6
план

5
Ціна

продукції

за 1 ц, грн

факт

4
план

3
Обсяг продукції, ц

факт

2
план

1
^ Види продукції, що реалізується
Продукція «А»

Продукція «Б»

Продукція «В»

Продукція «Г»

Продукція «Д»

з\п

А

1

2

3

4

5

Позааудиторна самостійна робота студента

Питання для самостійного вивчення

 1. Дайте визначення доходу підприємства.

 2. Дайте визначення витратам підприємства.

 3. Які витрати формують собівартість продукції?

 4. Які функції виконує прибуток підприємства?

 5. Які види прибутку прийнято виділяти?

 6. За якими ознаками згруповані доходи, витрати, прибутки чи збитки у першому розділі “Звіту про фінансові результати”?

 7. Визначте склад та надайте характеристику витратам від звичайної діяльності.

 8. Дайте характеристику доходам та витратам від надзвичайної дія­льності.

 9. Дайте визначення фінансовим результатам діяльності підпри­ємства?

 10. Які фактори впливають на фінансові результати підприємства?

11.Дайте визначення прибутку підприємства.

12.Який порядок формування прибутку в процесі операційної, інве­стиційної та фінансової діяльності?

13.Дайте визначення чистого прибутку підприємства.

14.Як визначається валовий прибуток підприємства?

15.Як визначається чистий дохід від реалізації продукції підпри­ємства?

16.Як визначається прибуток від операційної діяльності підприєм­ства?

17.Що належить до фінансових результатів фінансової та іншої ді­яльності підприємства?

18.В яких формах підприємство може сплачувати дивіденди?

19.Який порядок оподаткування дивідендів та прирівняних до них виплат?

20.Що розуміють під поняттям «тезаврований прибуток» ?

21.В яких документах фінансової звітності відображається інфор­мація про формування прибутку підприємства?

22.Наведіть формулу, що застосовується для визначення собівартості:

а) випущеної продукції;

б) реалізованої продукції.

23.При визначенні якого прибутку за стандартом враховуються витрати на утримання адміністративно-господарського персоналу, утримання основних засобів адміністративного призначення, амортизація нематеріальних активів, представницькі витрати?

24.Яким чином сума невідшкодованих витрат від надзвичайних подій впливає на чистий прибуток підприємства?

25. В чому полягає мета планування прибутку?

26. Які методичні підходи можна застосовувати при визначенні планової суми прибутку?

26. Розкрийте сутність залишкового методу і методу цільового підходу при плануванні прибутку підприємства
Індивідуальні завдання

1. Визначити зовнішні фактори, що впливають на фінансові результати підприємства. Заповніть порожні місця структурно-логічної схеми.


2. Визначити внутрішні фактори, що впливають на фінансові результати підприємства. Заповнити порожні місця структурно-логічної схеми.


3. Назвати види прибутку відповідно до діючої системи оподаткування формування фінансових результатів підприємств


4. Заповнити схему формування прибутку (збитку) підприємства від надзвичайної діяльності.

5. Заповнити схему формування прибутку (збитку) підприємства від операційної діяльності.

6. Заповнити схему формування прибутку (збитку) підприємства від фінансової діяльності.


7. Заповнити схему формування прибутку (збитку) підприємства від іншої звичайної діяльності.


8. На підставі вихідної інформації визначити прибуток, що підля­гає оподаткуванню. Дохід від продажу товарів (без ПДВ) за звіт­ний період становить 420,0 тис. грн; дохід від здійснення опера­цій лізингу— 40,0 тис. грн; сума коштів, що одержана за рішенням арбітражного суду— 15,0 тис. грн; витрати, що пов'язані з організацією виробництва — 280,0 тис. грн; сума збо­рів на обов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового соціального страхування— 46,0 тис. грн; витрати на потреби підприємства, що не пов'язані з організацією господарської діяльності (а саме на проведення презентації окрім проведення рекламної діяльності)— 10,0 тис. грн; витрати на утримання дитячого закладу, що знаходиться на балансі підпри­ємства— 18,0 тис. грн; сума амортизаційних відрахувань, що ви­значені згідно з діючим законодавством — 87,0 тис. грн.

9. Визначити прибуток від реалізації продукції ТОВ «Козацька булава» у звітному та плановому періоді, якщо:

 • залишок нереалізованої продукції на початок звітного кварталу - 25 тис. грн;

 • випуск товарної продукції в поточному кварталі - 360 тис. грн;

 • норма запасу залишків нереалізованої продукції на кінець звітного періоду - 5 днів.

Передбачається, що отриманий у поточному кварталі чистий дохід від реалізації продукції буде на 18 % більший, ніж у плановому періоді. При цьому сума змінних витрат, що залежать від обсягу виробництва, у звітному кварталі складала 142 тис. грн, а рівень сукупних витрат у цьому самому періоді становив 75 % від обсягу реалізації.

10. Визначити прибуток підприємства ВАТ "Глобус" від реалізації дроселів у звітному кварталі, якщо:

 1. виручка від реалізації продукції підприємства (дроселів) у звітному періоді склала 4 374 тис. грн, зокрема ПДВ - 729 тис. грн;

 2. матеріальні витрати на виробництво продукції склали 948 тис. грн;

 3. заробітна плата персоналу підприємства - 384 тис. грн;

 4. у звітному періоді підприємство здійснювало відрахування до держа­вних цільових фондів - 140 тис. грн,

 5. визначити комунальний податок, якщо чисельність працівників підприємства складає 589 осіб;

 6. амортизаційні відрахування склали 247 тис. грн;

7) підприємство в звітному періоді здійснило такі види ремонту: поточний ремонт верстатів на суму 21 тис. грн; капітальний ремонт токарного цеху на суму 136 тис; модернізацію шляховимірювального устаткування на суму 84 тис. грн.

 1. сукупна балансова вартість основних засобів на початок звітного пе­ріоду складала 2 350 тис. грн;

9) інші витрати на виробництво і реалізацію продукції і склали 68 тис. грн.

11. Скільки становитиме в поточному періоді прибу­ток від реалізації товарної продукції, якщо чистий дохід від реалізації продукції в поточному періоді склав 152 тис. грн, а показник "витрат на 1 грн реалізованої продукції" відносно минулого періоду зменшився на 15 %, тобто на 0,9 коп.


Рішення:


12. У звітному році підприємством було реалізо­вано продукції на суму 532 тис. грн. Собівартість продукції в звітному році склала 70 % від реалізаційної ціни. У наступному році передбача­ється застосування для виробництва нових матеріалів, що збільшить витрати на одну гривню товарної продукції на 0,3 коп. Крім того, передбачається збільшення обсягу товарної продукції в оптових цінах на 15 %. Визначити результати від реалізації продукції в звіт­ному та наступному роках.

Рішення:


13. Визначити суму прибутку підприємства від звичай­ної діяльності, якщо:

 1. собівартість виготовленої продукції за рік - 720 тис. грн;

 2. рентабельність продукції - 18%;

 3. залишки товарної продукції (за собівартістю): на початок року - 56 тис. грн, на кінець року - 45 тис. грн;

 4. підприємство отримало штраф за порушення господарських угод - 4 тис. грн, сплатило штрафів на суму - 6 тис. грн.

 5. виручка від реалізації основних засобів (без ПДВ) - 37 тис. грн, а їх залишкова вартість - 18 тис. грн;

 6. витрати, пов'язані з реалізацією - 4 тис. грн;

 7. прибуток від інвестицій в асоційовані і дочірні підприємства - 6,5 тис. грн;

 8. д
  Рішення:
  охід від надання частини будівлі офісу в операційну оренду - 9800 грн.


14. Визначити суму прибутку підприємства від основ­ної діяльності, якщо:

 1. виручка від реалізації продукції - 780 тис. грн;

 2. матеріальні витрати на виробництво - 300 тис. грн;

 3. заробітна плата виробничого персоналу - 100 тис. грн;

 4. нарахування на заробітну плату - 38,5 тис. грн;

 5. амортизаційні витрати - 75 тис. грн;

 6. витрати на ремонт основних виробничих засобів - 63 тис. грн. Суку­пна балансова вартість основних фондів на початок періоду - 640 тис. грн;

7) сплачено податків, що відносяться на собівартість виробленої продукції:

 • податок з власників транспортних засобів - 1,5 тис. грн;

 • податок на землю - 0,7 тис. грн;

 • комунальний податок - 0,3 тис. грн.
 1. адміністративні витрати - 45 тис. грн;

 2. витрати на збут - 12 тис. грн.


Рішення:


15. Розрахувати плановий прибуток від продажу товарної продукції на основі нижче наведеної інформації.

Базові показники підприємства

№ п/п

Вид продукції, що реалізується

Кількість, ц

Ціна за 1 ц, грн

Собівартість 1 ц, грн

Виручка всього, тис. грн

Собівартість всього, тис. грн

1

Продукція «А»

18750

478,00

446-00

X

X

2

Продукція «Б»

17000

399,00

378-50

X

X

3

Продукція «В»

15500

394,00

367-00

X

X

4

Продукція «Г»

14230

360,00

345-50

X

X

5

Продукція «Ц»

12850

486,00

447-50

X

X

6

Інша продукція

X

X

X

8970,5

7940,4

7

Залишки

готової

продукції

на початок

планового

року

X

X

X

180,0

130,0

8

Залишки

готової

продукції

на кінець

планового

року

X

X

X

160,0

125,0


Розрахунок планового прибутку від продажу товарної продукції

№ п/п

Вид продукції, що реалізу­ється

Кіль­кість, ц

Ціна за 1 ц, грн

Собівартість 1 ц, грн

Виручка всього, тис. грн.

Собівартість всього, тис. грн

Прибуток або зби­ток, тис. грн

1

Продукція «А»2

Продукція «Б»3

Продукція «В»4

Продукція «Г»5

Продукція «Д»6

Інша продукція7

Залишки готової продукції на початок планового року8

Залишки готової продукції на кінець планового року9

Залишки го­тової продукції на кінець пла­нового року10

Всього
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   31

Схожі:

Робочий зошит iconУроку, ключові слова
Природа, природознавство, умовні знаки, робочий зошит, головні герої в підручнику природознавства
Робочий зошит iconТема. Оздоблення виробу. Види оздоблення виробів із фанери
«Козак з бубликом», демонстраційна дошка, дощечка для вправ з випалювання, олівці, ножиці, клей, нитки, копіювальний папір, робочий...
Робочий зошит iconКонспект уроку з природознавства у 1 класі №4 Тема уроку : Що належить до неживої природи ?
Обладнання : підручник, робочий зошит, малюнки із зображенням предметів неживої природи слайди із зображенням неба, Сонця, Місяця,...
Робочий зошит iconВимоги до ведення зошитів І культури оформлення письмових робіт Загальні...
Тому учні зобов'язані: бережливо використовувати зошит, не починати новий зошит, доки не списано попередній, користуватися обгортками...
Робочий зошит icon«Мій найкращий перший зошит»
Вчителька. Доброго дня,дорогі діти. Сьогодні вас запросив на свято наш головний помічник на уроці письма-наш зошит. Весь 1 клас ви...
Робочий зошит iconТема. Робочий Стіл на «власний смак». Практична робота №1 «Налаштування робочого столу» Мета
...
Робочий зошит iconОсобливості роботи за підручником «Українська мова. 2 клас» (автор...
Віту, вирішення життєво важливих завдань)» (Програма, с. 10), уможливлює зміст навчально-методичного комплекту, до якого входять:...
Робочий зошит iconПотижневий робочий план Горбівської зош І-ІІІ ступенів на ІІ семестр 2010-2011н р. №
Потижневий робочий план Горбівської зош І-ІІІ ступенів на ІІ семестр 2010-2011н р
Робочий зошит icon1. Опрацювати визначення вивчити, висновки виписати в зошит
Виконати завдання в зошиті (тематичний контроль): сторінка 50 Завдання 5, 6, 8, 9, 10
Робочий зошит iconПушкарьова Тамара Олексіївна науковий керівник проекту «1 учень 1комп’ютер», 417-81-98 (робочий)
Пушкарьова Тамара Олексіївна – науковий керівник проекту «1 учень – 1комп’ютер», 417-81-98 (робочий)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка