Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Політична економія»
Скачати 288.66 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Політична економія»
Сторінка1/4
Дата конвертації16.08.2013
Розмір288.66 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
  1   2   3   4
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ

СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної та

методичної роботи

_______ М. М. Касьяненко

«__» ______________ 2012 р


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання курсової роботи

з дисципліни «Політична економія»

для підготовки фахівців за ОКР бакалавр

денної та заочної форми навчання

галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

6.030508 «Фінанси і кредит»

6.030504 «Економіка підприємства»

6.030503 «Міжнародна економіка»

^ 6.030502 «Економічна кібернетика»

статус дисципліни: нормативна

Ірпінь-2012
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія», складені на основі робочої навчальної програми, затвердженої у 2012 році.

Автори: І. А. Максименко, к.філос.н., доцент

М. О. Скорик, асистент


Рецензент: П. В. Круш, к. е. н., професор
^

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економічної теорії

Протокол №___ від “___” ______2012 р.

Завідувач кафедри ___________ І.А.Максименко, к.філос.н., доцент
Розглянуто і схвалено на засіданні вченої ради обліково-економічного факультету,
Протокол №____ від “___”_____2012 р.
Голова вченої ради _________ Н. П. Мацелюх, к.е.н., професор


Декан заочного факультету ___________ В. В. Бриштіна, к.е.н., доцент
Завідувач навчально-методичного відділу __________ О. О. Бойко-Слобожан


Реєстраційний №_______

Зміст

1.

Пояснювальна записка

4

2.

Структура курсової роботи

6

3.

Вимоги до змісту курсової роботи

6

4.

Вимоги до оформлення курсової роботи

7

4.1.

Загальні вимоги до оформлення курсової роботи

7

4.2.

Нумерація

8

4.3.

Таблиці

9

4.4.

Формули

10

4.5.

Посилання

10

4.6.

Додатки

11

4.7.

Список використаної літератури

11

5.

Захист курсової роботи

12

6.

Методи оцінювання та розподіл балів за рейтинговою системою

14

7.

Орієнтована тематика курсових робіт з дисципліни

16

8.

Додатки

18

9.

Рекомендована література

23


^ 1. Пояснювальна записка

Політична економія є нормативною дисципліною навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 0305 "Економіка та підприємництво".

Метою курсової роботи є поглиблення і закріплення теоретичних знань з політичної економії та набуття студентами вмінь пов'язувати свої знання з практикою економічної діяльності.

Виконання студентом курсової роботи передбачає самостійне використання та узагальнення теоретичних положень та інформаційних матеріалів, формулювання власних висновків стосовно наявних проблем та обгрунтування пропозицій, спрямованих на їх розв'язання.

^ Основними етапами виконання курсової роботи є:

- вибір теми курсової роботи та її затвердження;

- добір та опрацювання літературних джерел, необхідних для написання курсової роботи;

- складання плану курсової роботи, заповнення завдання до курсової роботи та їх погодження з науковим керівником;

- написання та оформлення курсової роботи;

- подання у встановлений термін науковому керівнику, який у своєму відгуку приймає рішення щодо допущення її до захисту та попередньо оцінює роботу в балах;

- захист курсової роботи.

Студент(ка) вибирає тему із рекомендованої тематики, номер якої відповідає останній цифрі номера в списку групи в журналі, де відмічаються лекції з навчальної дисципліни “Політична економія”. Наприклад, номер у списку групи в журналі 1. Це означає, що студент може взяти одну із тем за номером 1, 11, 21, 31, 41,51.
Номер теми курсової роботи

1

1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71,

2

2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72,

3

3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73,

4

4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74,

5

5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75,

6

6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76,

7

7, 17, 27, 37, 47, 57 67, 77

8

8, 18, 28, 38, 48, 58 68,

9

9, 19, 29, 39, 49, 59 69,

10

10, 20, 30, 40, 50,60, 70,

Після вибору теми її необхідно погодити з науковим керівником та представити на кафедру економічної теорії для затвердження.

Курсова робота з дисципліни «Політична економія» виконується у відповідності до робочого навчального плану і є обов’язковою формою звіту студентів перед кафедрою.

Робота може бути використана студентом при написанні курсових робіт із спеціальності, а також магістерської роботи, слугувати основою для доповідей і виступів у науковому студентському гуртку «Політеконом», на наукових студентських конференціях.

Кращі курсові роботи можуть бути представлені на конкурси наукових студентських робіт.

  1. ^ СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ


Підготовка курсової роботи передбачає вивчення наукових джерел і складання списку літератури. Спочатку доцільно ознайомитися з основною літературою (підручники, навчальні посібники, монографії, теоретичні статті тощо). Особливу увагу слід приділити ознайомленню з періодичними виданнями, в яких публікуються аналітична інформація та результати наукових досліджень (журнали: “Економічна теорія”, “Економіка України”, "Економіка і прогнозування", “Фінанси України”, "Вісник податкової служби України", ”Науковий вісник Національного університету (Національної академії) державної податкової служби України“, "Економіст”, “Банківська справа”, “Вісник Національного банку України”, "Український інвестиційний журнал" та ін.).

Попереднє вивчення літературних джерел є необхідним для складання плану курсової роботи. Зразок плану курсової роботи можна переглянути на додатку В.

План курсової роботи та завдання по курсовій роботі обов’язково затверджуються науковим керівником.

Курсова робота з курсу «Політична економія» повинна складатися з наступних розділів: вступ, основна частина (два розділи), висновок (до кожного розділу та загальний), додатки та список використаної літератури.
^ 3. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

У вступі розкривається актуальність теми, вказати вчених економістів які досліджують дану тему, дати оцінка сучасному стану досліджуваної проблеми з посиланням на певні літературні джерела, визначити мету, завдання, об'єкт, предмет і методи дослідження.

Основна частина роботи поділяється на два розділи. Перший розділ присвячується теоретико-методологічним питанням з досліджуваної теми; другий - питанням аналізу досліджуваної проблеми.

^ У висновках до розділів стисло формулюються отримані результати.

У загальних висновках стисло підсумовуються результати проведеного дослідження. Тут містяться висновки, що показують, якою мірою досягнуто мету та вирішено завдання, поставлені у вступі, а також окреслюються основні проблеми, які необхідно досліджувати.

^ До додатків слід віднести рисунки, схеми та таблиці, які є більшими за своїми розмірами за половину аркуша А4.

Список використаної літератури додається в кінці.

^ 4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
4.1. Загальні вимоги до оформлення курсової роботи

Курсова робота має бути написана (надрукована) українською мовою і правильно оформлена.

Курсова робота має бути написана пастою чорного кольору з одного боку аркуша білого паперу формату А4; поля: зверху, знизу - 20 мм, зліва - 30 мм, справа - 15 мм; обсяг - 30 - 35 сторінок. Приблизний обсяг структурних складових тексту курсової роботи (кількість сторінок): вступ - 2 – 2,5 стор., основна частина - 25 – 30 стор., висновки - 2 –2,5 стор.

При використанні комп’ютерів: обсяг курсової роботи 25-30 сторінок формату А-4. Технічні вимоги: курсова робота повинна бути набрана у текстовому редакторі MS Word; шрифт Times New Roman; розмір кегля – 14; міжрядковий інтервал - 1,5; поля: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм. Приблизний обсяг структурних складових тексту курсової роботи (кількість сторінок): вступ - 2 – 2,5 стор., основна частина - 20–25 стор., висновки - 1,5 – 2,5 стор.

Заголовки структурних частин курсової роботи: “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “ДОДАТКИ”, “ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, пишуть (друкують) великими літерами симетрично до тексту (набору). Заголовки підрозділів пишуть (друкують) маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.

Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки.

До загального обсягу курсової роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів курсової роботи підлягають суцільній нумерації.
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Політична економія» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Політична економія» iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Політична економія» iconА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування І контроль на підприємстві" для студентів денної та заочної...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Політична економія» iconМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії
Леоненко П. М., Поліванов В.Є., Сліпенчук О. П. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії (для студентів...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Політична економія» iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для...
Додаток А. Тематика курсових робіт з дисципліни «Фінанси підприємств» … 26
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Політична економія» iconМетодичні вказівки щодо виконання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство (Харчові продукти)” / О. Р. Сергєєва, О. В. Кузьменко...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Політична економія» iconМетодичні рекомендації по виконанню курсових робіт з дисципліни «Оціночна діяльність»
Серед складових елементів навчального процесу особливе місце займає виконання курсової роботи. Курсова робота є одним з видів індивідуальних...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Політична економія» iconДержавний економіко-технологічний університет транспорту”
Наведено методичні вказівки до виконання І оформлення курсової роботи з дисципліни “Організація обліку”
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Політична економія» iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з дисципліни „Управління бізнесом” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Політична економія» iconМіністерство освіти І науки України одеська національна академія...
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Автоматизований електропривод» для студентів спеціальності „Автоматизація...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка