Закономір­н
Скачати 90.08 Kb.
НазваЗакономір­н
Дата конвертації03.03.2013
Розмір90.08 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Економіка > Закон
Математичні задачі економічного змісту як засіб реалізації прикладної спрямованості математики в класах економічного профілю

Зміст

  1. Актуальність досвіду

  2. Мета і завдання, які вирішуються в досвіді 

  3. Технологія досвіду 

  4. Висновок 

  5. Рекомендації послідовності досвіду

  6. Література  1. Додатки1.Актуальність досвіду

На сучасному етапі розвитку України відбувається закономір­не посилення ролі економічної освіти. Молоде покоління повинно отримувати знання про економічну сферу діяльності, що сприяти­ме, зокрема, свідомому вибору професії економічного спрямуван­ня. Згідно з Державним стандартом базової і повної середньої освіти одним із завдань оосвітньої галузі «Математика» у старшій школі є розширення та поглиблення уявлень учнів про застосування математики в практичній діяль­ності, різних галузях науки. Одним зі шляхів виконання цього завдання є формування елементів економічної грамотності засобами математики, зокрема застосування знань, умінь і навичок з предмета «Алгебра і початки аналізу» до розв'язування задач економічного змісту.

Прикладні математичні задачі економічного змісту є важливим засобом розвитку прикладної спрямованості навчання математики. Ці задачі відображають реальні економічні ситуації, а їх розв’язання сприяє ознайомленню учнів з економічними поняттями і причинно-наслідковими зв’язками між ними (на рівні уявлення, засвоєння чи закріплення), математичними моделями в економіці, виробленню вмінь будувати та досліджувати математичні моделі економічних ситуацій, застосовувати математичні методи і закономірності в економіці сучасного виробництва, в конкретних економічних та виробничих процесах.

Задачі економічного змісту — потужний засіб розвитку економічного стилю мислення, економічного виховання, вироблення економічної грамотності. Поряд з цим, розв’язування задач сприяє виробленню математичної культури учнів, оскільки дає змогу проілюструвати процес застосування математики до розв’язування задач, що виникають на практиці (формалізація, розв’язання задачі всередині побудованої моделі, інтерпретація).

^ 2. Мета і завдання, які вирішуються в досвіді Мета досвіду. Показати, якими особливостями має бути обумовлений ефективний процес вивчення математики в умовах профільної школи.

Предмет дослідження. Предметом дослідження є особливості вивчення математики у профільних класах.

^ Задачі дослідження.

 1. Вивчити науково-методичну літературу з предмету дослідження.

 2. Охарактеризувати особливості вивчення математики у профільних економічних класах і втілити їх у розробки уроків.

 3. Згідно проведеного дослідження і виявлених проблем розробити методичний посібник «Економічні задачі на уроках математики» та відповідний управлінський проект «Освітньо-виховна модель неперервної економічної освіти в спеціалізованій школі», направлений на активізацію профільної роботи школи.

^ Методи дослідження. Теоретичні – системний аналіз психолого-педагогічної і навчально-методичної літератури з проблеми дослідження, моделювання педагогічних процесів.

Емпіричні – спостереження, бесіди з вчителями, вивчення і узагальнення досвіду загальноосвітніх закладів щодо реалізації профільного навчання.

^ Наукова новизна і теоретичне значення роботи полягає в виявленні особливостей вивчення математики у класах економічного профілю.

Практична цінність. Робота може бути використана вчителями математики для проведення занять з математики у класах економічного профілю.

^ 3.Технологія досвіду 

Профільне навчання породжує проблему викладання математики відповідно до профілю, адже навчання математики повинно здійснюватися відповідно до основних положень і принципів концепції математичної освіти в Україні. При цьому ще й відсутній підручник математики, який реалізовував би рівневу і профільну диференціацію на основі базового змісту. Ці проблеми у певній мірі може бути вирішено такою структурою змісту профільного навчання:

- практичною направленістю курсу математики (базова профільна математична підготовка);

- системою курсів за вибором (за рахунок варіативного компоненту), які складаються з невеликих за змістом навчальних модулів, враховують різноманіття інтересів і можливостей учнів даного профілю, які поглиблюють та розширюють основний курс математики у відповідності до профілю навчання (варіативна математична підготовка);

- організацією самостійної творчої, проектної роботи учнів, системою індивідуальних завдань, спрямованих на розвиток професійних схильностей учнів, їхнього інтересу до застосувань математики (особистісно-орієнтована математична підготовка);

Відразу ж зауважу на те, що мова йде не про вивчення, наприклад, бухгалтерської справи на уроках математики, а про відбір такого навчального матеріалу, який зміцнює фундамент математичної підготовки школяра, необхідної для успішного оволодіння тією чи іншою економічною професією. Використання прикладних задач показує як математика може успішно працювати в економіці, сприяє необхідній профільній орієнтації школяра, а також отриманню ним елементарної профільної грамотності.

Важливе значення має навчання використанню елементів обчислювальної математики, у тому числі і наближених методів, до розв’язання прикладних задач. Кожна тема підкріплена прикладними задачами у сфері фінансів, підприємництва та економіки, методи розв’язання яких цілком укладаються саме в традиційну програму шкільного курсу математики.

Доцільне широке використання в навчальному процесі наочних матеріалів (малюнки, таблиці, схеми, діаграми, графіки, демонстрація відеофільмів тощо), які служать для ілюстрації і ґрунтовного осмислення навчального матеріалу.

Розглянемо деякі методичні зауваження щодо процесу викладання математики у 10-11 класах економічного напрямку.

 1. Перш за все, слід звернути увагу на актуалізацію наближених обчислень, відсоткових обчислень. Це доцільно зробити на початку десятого класу, щоб постійно протягом двох років навчання використовувати ці навички.

 2. При вивченні теми „Функції, їх властивості та графіки” доцільно особливу увагу приділити таким прикладам функцій в економіці як функції ціни та прибутку, а також функції попиту та пропозиції. Поняття границі та неперервності функції формуються на основі наочно-інтуїтивних уявлень про них. Ці поняття слід пов’язувати з математичним описом економічних процесів. Обчислення границь слід розглядати лише у об’ємі, необхідному для формування поняття границі та неперервності.

 3. Дуже важливо, щоб отримані при вивченні теми „Похідна та її застосування” знання учні могли застосувати до характеристики реальних процесів, для введення нових, більш змістовних понять економічних наук: еластичність попиту і пропозиції, гранична ціна, дохід та прибуток тощо. Учні повинні вміти за допомогою похідної знаходити величину витрат виробництва, граничну виручку, обсяг продукції тощо. В основі системи вправ на формування навичок диференціювання повинні лежати функції, що описують реальні залежності величин. Не слід захоплюватись диференціюванням штучно ускладнених виразів.

 4. При вивченні теми „Тригонометричні функції” важливо показати учням застосовування тригонометричних функцій та їх похідних до опису реальних процесів, а також їх властивостей до розв’язання прикладних задач цінового та маркетингового аналізу, що можна зробити шляхом спеціально підібраних вправ.

 5. Доцільно вивчення теми „Елементи комбінаторики і теорії ймовірностей” побудувати на основі статистичного визначення ймовірності, що спирається на поняття стійкості частот. При введенні цього означення доцільно приділити увагу пропедевтиці понять вибірки, однорідності статистичного матеріалу, використанню цього означення для отримання практичних висновків (оцінка якості великої партії зерна за декількома мірками, що взяті з різних місць оцінюваної партії, створення економічних телеграфних кодів тощо). Важливо також сформувати розуміння змісту поняття математичного очікування випадкової величини, необхідності введення міри розсіяння випадкової величини.

4.Висновок.

Використання економічних задач на уроках математики в 10-11 класах економічного профілю сприяє:

 • гармонійному розвитку образного і логічного мислення;

 • формуванню чітких уявлень про роль математики в розвитку суспільства, сфери і характер її прикладних можливостей;

 • забезпеченню здобуття найпростіших навичок математичного моделювання.

 • виховання економічно грамотної особистості.

^ 5.Рекомендації послідовності досвіду

Методичні рекомендації, висвітлені в досвіді, нададуть певну допомогу вчителям щодо розуміння особливостей математичної підготовки класів даного профілю, а також при виборі різних методичних шляхів і методів викладу матеріалу. Задачі методичного посібника «Економічні задачі на уроках математики» підібрані з урахуванням структури та послідовності вивчення тем, що входять до складу програми алгебри і початків аналізу академічного рівня. Зважаючи на підготовленість учнів, учитель може розширити або спростити запропонований зміст тем.

 1. Література

1.  Грисенко М. В. Математика для економістів: Методи й моделі, приклади й задачі: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2007. – 720 с.

2.Бугір М.К. Математика для економістів: Посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2003. – 520с.

3.    Лисенко В.І., Пономаренко Ю.І. Економічні задачі у загальноосвітній школі // Математика. – 2003. - № 21.

4. Дутка Г.Я. Практикум з математики для економістів.

5.Пінчук О. Математика в економіці//Математика в школі.-2005.-№25.

6.Ткач Ю.М. Задачі економічного змісту в математиці: Посібник.-Х.:Вид-во «Ранок», 2011.-176с.


Схожі:

Закономір­н iconЗакономір
Залежно від навчального матеріалу вчитель на уроках з основ здоров’я може використовувати різноманітні види відкритих завдань, які...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка