План Вступ Загальна характеристика гкп «Харківкомуночиствод». Аналіз ресурсного потенціалую. Аналіз фінансово-господарської діяльності
НазваПлан Вступ Загальна характеристика гкп «Харківкомуночиствод». Аналіз ресурсного потенціалую. Аналіз фінансово-господарської діяльності
Сторінка1/4
Дата конвертації22.09.2013
Розмір0.63 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4
План

Вступ

1.Загальна характеристика ГКП «Харківкомуночиствод».

2.Аналіз ресурсного потенціалую.Аналіз фінансово-господарської діяльності.

2.1.Аналіз показників виробничої програми.

2.2 Аналіз показників технічного стану руху і ефективності використання основних фондів.

2.3Аналіз ефективного використання основних фондів.

2.4 Аналіз показників по праці і його оплаті.

2.5Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

3.Оцінка фінансових результатів та рентабельності

3.1Класифікація та аналіз витрат

3.2 Класифікація та аналіз доходів

^ 4.Удосконалення діяльності підприємства в ринкових умовах

4.1Оцінка резервів підвищення прибутку підприємства.

4.2 Резерви і фактори зниження собівартості

Висновок

Література

Додатки :

Додаток 1 ^ Таблиця 3 Об'єми каналізаційних стоків

Додаток 2 Таблиця 5 Основні фонди підприємства

Додаток 3
Таблиця 6 Структура ОФ по групах


Вступ

З переходом України до ринкової економіки всього більшого значення починає набувати аналіз господарської діяльності підприємств.

В умовах конкуренції і прагнення підприємств до максимізації прибули аналіз господарської і фінансово-господарської діяльності є невід'ємною функцією управління. Цей аспект управління фірмою стає наиболее значущим в даний час, оскільки практика функціонування ринку показує, що без аналізу діяльності підприємство не може ефективно функціонувати.

В даний час в Україні, схоже, усвідомлена ця необхідність, хоча в розвинених країнах аналіз є нормою підприємницької діяльності вже вельми тривалий час.

Ця проблема добре освітлюється в економічній літературі, особливо останнім часом. Вельми позитивним є той факт, що саме вітчизняні економісти приділяють цьому велику увагу. Проте великий інтерес представляє і західна перевідна література.

Дана робота присвячена аналізу господарської діяльності ГКП «Харьковкоммуночиствод», зокрема одному з складених комплексів «Харьковводоотведеніє» . Це дуже обширна тема з численними аспектами. Її широта обумовлена багатогранністю економічного життя підприємства.

Доцільно говорити про розділення фінансової і господарської сторони аналізу. Проте на мій погляд інтеграція цих аспектів дозволяє більш повно охарактеризувати діяльність фірми. До того ж ці дві сторони тісно взаємозв'язані. Зважаючи на це в цій роботі проведений саме аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.

Ефективне використання економічних ресурсів і потенціалу суспільства неможливе без вивчення суті процесів і явищ тих, що відбуваються в економіці.

Проте зважаючи на багатогранність і широту економічного життя суспільства вивчення явищ в цілому украй утруднене. Значно полегшити дослідження економічних процесів дозволяє метод розчленовування об'єкту вивчення на компоненти – економічний аналіз.

Таким чином, економічний аналіз – це спосіб пізнання предметів і явищ навколишнього економічного середовища, заснований на розчленовування цілого на складові частини і вивчення їх у всьому різноманітті зв'язків і зависимостей.

Економічний аналіз використовує абстрактно – логічний метод дослідження економічних явищ, оскільки тут ці явища не носять матеріального характеру і їх дослідження замінює сила абстракції, заснована на аналітичних здібностях людини.

Необхідність економічного аналізу виникла об'єктивно, у зв'язку з розвитком продуктивних сил і виробничих відносин. В даний час аналіз займає значне місце в системі знань суспільства і широко використовується для вивчення закономірностей розвитку економіки.

Виділяються загальнотеоретичний економічний аналіз, який вивчає економічні процеси і явища на макрорівні і конкретно – економічний аналіз на мікрорівні (аналіз господарської діяльності, який застосовується для вивчення діяльності економічних суб'єктів).

^ 1.Загальна характеристика ГКП «Харьківкомуночиствод».

До складу підприємства входять наступні відособлені підрозділи:

Комплекс «Харківвщдовідведення».

Комплекс біологічного очищення «Диканевський».

Комплекс біологічного очищення «Безлюдовський».

Комплекс по експлуатації об'єктів водопониження і зливової каналізації.

Комплекс по вивозу побутових відходів.

Комплекс «Спецшахтотунельрембуд-гідроспоруди».

Підприємство займається:

прийомом, перекачуванням, очищенням стічних вод і підтримкою санітарно-екологічної обстановки міста;

вивозом твердих побутових відходів, рідких нечистот і виловом бродячих тварин;

експлуатацією центральних колекторів зливової мережі і об'єктів водопониження м. Харкова, а також рішенням комплексних задач по боротьбі з підтопленнями;

експлуатацією і вмістом в належному стані річок м. Харкова і водних об'єктів на них, доглядом за прибережними смугами, зміцненням берегів, технічним спостереженням, змістом і експлуатацією гідроспоруд.

На очисні побудови підприємства поступають стоки від населення, промислових, комунальних і інших об'єктів, розташованих на території міста, а також частково зливові, талі і грунтові води.

Основним споживачем послуг водовідведення є населення. Показники якості очищення стоків відповідають вимогам СніПа.

Таблиця 1 Показники якості очищення стоків

№ п/п

Найменування показників

Ед.изм.

По СНіПу

Фактично

1.

БПК 20

мг/л

не вище 22,1

11,9

2.

БПК 5

-//-

не вище 15

9,2

3.

Зважені речовини

-

не вище 15

10,8

4.

Розчинений кисень

-

не нижче 4

8,2


^ 2.Аналіз ресурсного потенціалую.Аналіз фінансово-господарської діяльності.

Під економічним аналізом розуміють розчленовування складних економічних категорій на окремі складові частини з метою їх подальшого вивчення.

Аналіз є основою планування і прогнозування, а також є функцією контролю за ходом виконання планових завдань, знаряддям виявлення внутрішніх резервів, подальшого підвищення ефективності і якості роботи підприємств.

Аналіз підприємств – це спосіб дослідження економічних процесів і явищ. Він виконує функцію оперативного виконання і керівництва господарської діяльності підприємств.

^ 2.1.Аналіз показників виробничої програми.

Основна діяльність підприємств житлово-комунального господарства направлена на виробництво продукції, наданні послуг для місцевого населення і тих підприємств і організацій, які розміщені на даній території.

Своєчасне забезпечення населення комунальними послугами, вміст міста в належному стані - головні завдання, які повсякденно стоять перед підприємствами міського господарства. Рішення цих задач досягається перш за все за рахунок розширення мережі підприємств житлово-комунального господарства, а також за рахунок поліпшення ефективності використання наявних виробничих потужностей, тобто шляхом виявлення внутрішніх резервів. Цьому переважно сприяє всесторонній аналіз виконання виробничої програми комунальних підприємств.

Виробнича програма комунального підприємства – це завдання по кількості, якості і асортименту продукції (послуг), яку воно повинне провести і реалізувати в майбутньому (плановому періоді), виходячи з потреб споживачів і можливостей їх задоволення.

Це є головним розділом виробничої діяльності кожного підприємства, основою для складання інших складових частин бізнес-плану і розрахунку різноманітних економіко-статистичних і аналітичних показників.

Виходячи з цього, аналіз виконання виробничої програми має сильне важливе значення в практиці проведення аналітичної роботи на підприємстві, основними завданнями аналізу виконання виробничої програми є : об'єктивна оцінка ступеня виконання плану виробництва і реалізації продукції (послуг) підприємствами міського господарства; виявлення внутрішньовиробничих резервів подальшого зростання об'єму) і поліпшення якості наданих комунальних послуг; розробка заходів, пропозицій і рекомендацій, направлених на реалізацію виявлених резервів.
^ Таблиця 2 Показники і вимірники продукції

Підприємство


Показники продукції

Вимірники продукції

Каналізація


Об'єм відведених стічних вод


Кубічний метрАналізуючи виробничу програму, доцільно також зіставити вказані вище показники продукції (надання послуг) досліджуваного комунального підприємства з аналогічними показниками діяльності житлово-комунального господарства району, міста, області, окремого регіону, країни в цілому, що дає можливість оцінити організаційно - технічний і економічний рівень розвитку аналізованого підприємства і визначити місце, яке воно займає в своїй області.

Також необхідно вивчити розподіл виробленої продукції (послуг) в розрізі окремих її споживачів. Як відомо, споживачами комунальної продукції (послуг) є: населення, промисловість, будівництво, комунально-побутові підприємства, різні установи, організації і т.п. Тому особливу увагу приділяють аналізу стану фактичного рівня споживання продукції (послуг), а також вивченню чинників, які можуть вплинути на зміну цього споживання.

В ході аналізу, як правило, від дослідження підсумкових показників, переходять до детальнішого вивчення їх відповідно до характеристики чинників зміни, пошуку резервів і шляхів їх мобілізації. В результаті цього великого значення набуває факторний аналіз виробничої програми, тобто визначення впливу окремих чинників на зміну об'єму продукції (робіт, послуг). Як відомо, виробнича програма підприємства залежить від численних і різноманітних чинників, серед яких важливу роль мають технико-експлуатаційні чинники. Слід відмітити, що на кожному комунальному підприємстві, виходячи з його галузевих і інших особливостей, існують свої специфічні тільки для нього чинники, які необхідно враховувати при здійсненні техніко-економічного аналізу його виробничої програми.

На очисні побудови підприємства поступають стоки від населення, промислових, комунальних і інших об'єктів, розташованих на території міста, а також частково зливові, талі і грунтові води.

Планований пропуск стічних вод залежить від кількості води, поданої водопроводом. Кількість стічних вод, що пропускаються, визначається на основі даних про розмір відпущеної міським водопроводом води для каналізованих будівель, а також про кількість відпрацьованих промислових вод, що поступають в каналізацію, одержаних крім міського водопроводу.

Велике значення для роботи каналізації має показник, що характеризує кількість стічних вод, пропущених через очисні споруди. Кожне каналізаційне підприємство повинне у міру розширення своїх виробничих потужностей прагне до повного очищення через очисні споруди всіх стічних вод, що пропускаються.

Об'єм виробничої програми пов'язаний з плановими заходами, що стосуються підвищення ефективності використання виробничої потужності і збільшення протяжності каналізаційних мереж.

Робота підприємства характеризується кількістю прийнятих стоків від різних категорій споживачів послуг каналізаційного господарства, а також показниками, що визначають сам об'єкт обслуговування (протяжність мереж).Додаток 1

В порівнянні з 1998 роком кількість стоків зменшилася на 12%. Зменшення відбулося за рахунок перегляду договорів на послуги водовідведення. З 1.01.2001г. зменшення відбулося за рахунок коректування кубів, зміна лімітів водоспоживання для населення за рішенням Харківської Міськради від 29.12.2000г № 1886 норма на 1 людину зменшилася на 1м3, було 12, 1м3 зараз 11, 1м3 на 1человека.

За станом на 1.01.1999 р. поміщено договорів на прийом стічної рідини з 5371 споживачу, в т.ч. :

Таблиця 4

Споживачі

шт.

Держпромислові підприємства

227

Приватна промисловість

50

Госпрозрахункові підприємства

541

Комерційні структури

3186

Кооперативні гаражі

41

Комунальне господарство

37

Бюджетні організації

701

Відомче житло

42

Житлово-комунальне господарство

24

Інші категорії

522


Прийом стоків водоочисних станцій ГКП «Харьковкоммуночиствод» щорічно знижується.

В порівнянні з 1999 роком в 2000г. загальна кількість стоків зменшилася на 13998т.м3 або 7%. Основним споживачем послуг водовідведення є населення, яке складає близько 85% в структурі абонентів, надходження стоків від населення в 2000г.– 163148тыс.м3, що на 10780 тыс.м3 менше ніж в 1999г. Зменшення відбулося за рахунок коректування кубів, основна причина зміни лімітів водоспоживання – відсутність гарячої води, а також тому, що споживання води по категоріях споживачів з року в рік знижується.

Виробнича програма розробляється або, виходячи з планової потреби води споживачів, або виходячи з технічних можливостей підприємства або природних умов.

Для населення потреба у воді визначається числом жителів в населеному пункті і нормами водоспоживання, які залежать від ступеня впорядкування житлового фонду. Чим вище питома вага упорядкованою жилою площі, тим вище за норму водоспоживання. Тому при розрахунку потреби населення у воді необхідно враховувати введення в експлуатацію нового житлового фонду і ступінь його впорядкування в планованому періоді.

Потреба у воді для комунально-побутових підприємств промисловості і інших споживачів на їх виробничі потреби визначається по діючих нормах з урахуванням норм водоспоживання для працівників установ (співробітників даного підприємства).

Для промисловості потреба у воді визначається на підставі заявок підприємств, виходячи з технічних особливостей їх діяльності і об'ємів виробництва.

Споживання води може знижуватися з ряду причин:

зменшення чисельності населення району;

в результаті скорочення об'ємів виробництва, зменшення чисельності працівників підприємства;

відключення підприємств за несплату за послуги водопостачання.
  1   2   3   4

Схожі:

План Вступ Загальна характеристика гкп «Харківкомуночиствод». Аналіз ресурсного потенціалую. Аналіз фінансово-господарської діяльності iconЗміст Вступ
Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліку, аналізу та аудиту на кп “Ринок Ново-Іванівський”
План Вступ Загальна характеристика гкп «Харківкомуночиствод». Аналіз ресурсного потенціалую. Аналіз фінансово-господарської діяльності iconТеми дипломних робіт зі спеціальності «Облік І аудит»
Облік, аналіз та контроль видатків фінансово – господарської діяльності митного органу (за матеріалами Енергетичної митниці)
План Вступ Загальна характеристика гкп «Харківкомуночиствод». Аналіз ресурсного потенціалую. Аналіз фінансово-господарської діяльності iconАналіз фінансово-господарської діяльності зат "Перший український міжнародний банк" (зат "пумб")
Банківський капітал — це грошові кошти та виражена у грошовій формі частка матеріальних, нематеріальних І фінансових активів, що...
План Вступ Загальна характеристика гкп «Харківкомуночиствод». Аналіз ресурсного потенціалую. Аналіз фінансово-господарської діяльності iconРозділ І. Теоретичні аспекти юридичних осіб в міжнародному приватному праві
Загальна характеристика правового статусу іноземних суб’єктів господарської діяльності
План Вступ Загальна характеристика гкп «Харківкомуночиствод». Аналіз ресурсного потенціалую. Аналіз фінансово-господарської діяльності iconКоротка фінансово-економічна характеристика підприємства
Вступ
План Вступ Загальна характеристика гкп «Харківкомуночиствод». Аналіз ресурсного потенціалую. Аналіз фінансово-господарської діяльності iconПлан Характеристика економічного потенціалу розвитку Чернівецької...
Характеристика агропромислового комплексу області, як одного з провідних напрямів розвитку економіки
План Вступ Загальна характеристика гкп «Харківкомуночиствод». Аналіз ресурсного потенціалую. Аналіз фінансово-господарської діяльності icon«Рівень професійної компетентності педагога як змістова характеристика його діяльності»
Розділ І. Аналіз роботи рмо вчителів української мови та літератури за 2010-2011 роки
План Вступ Загальна характеристика гкп «Харківкомуночиствод». Аналіз ресурсного потенціалую. Аналіз фінансово-господарської діяльності iconУкраина
Аналіз, підготовлений відповідно до ст. 8 Закону України “Про основні засади державної регуляторної політики у сфері господарської...
План Вступ Загальна характеристика гкп «Харківкомуночиствод». Аналіз ресурсного потенціалую. Аналіз фінансово-господарської діяльності iconПлан Вступ Розділ 1: Встановлення «нового порядку» на окупованій...
Метою цього дослідження є аналіз діяльності рухів опору як соціального явища на території окупованої України, з урахуванням історичних...
План Вступ Загальна характеристика гкп «Харківкомуночиствод». Аналіз ресурсного потенціалую. Аналіз фінансово-господарської діяльності iconДипломної роботи «Облік І аналіз формування доходів за видами діяльності...
Теоретико-методологічні основи обліку І аналізу формування доходів за видами діяльності та характеристика ват «Півдгзк»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка