Робочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної теорії” (Частина 1) (для студентів Правничого Факультету)
Скачати 75.92 Kb.
НазваРобочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної теорії” (Частина 1) (для студентів Правничого Факультету)
Дата конвертації03.03.2013
Розмір75.92 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Економіка > Закон

File: 3-4_ET_WorkPlan-Fall.doc

Національний Університет

“Києво-Могилянська Академія”


Факультет Економічних Наук
РОБОЧИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ” (Частина 1)


(для студентів Правничого Факультету)
ОБСЯГ, годин 88

з них: Триместр викладання – 4

 • Лекційних 26

 • Семінарських 22 Форма контролю – залік

 • Консультацій 2

 • Самостійних робіт 38 Кредитів за курс – 1.5Анотація


Курс “Основи економічної теорії” пропонує студентам базові концепції економіки. Метою першої частини курсу (4-й триместр) є розкриття загальноекономічних проблем та основ мікроекономіки. В процесі навчання підкреслюється взаємозв’язок теоретичної економіки та економічної політики.

^

ЛЕКЦІЇ

(номер Теми в першій колонці відповідає номеру Лекції)


(годин)

ТЕМА 1 Предмет і метод економічної теорії (2)

ТЕМА 2 2-a) Загальні проблеми економічного розвитку. (1)

2-b) ^ Економічні системи і моделі. (1)

ТЕМА 3 3-a) Попит і пропозиція (1)

3-b) Еластичність попиту і пропозиції (1)

ТЕМА 4 Теорія споживацького вибору (2)

ТЕМА 5 ^ Теорія виробництва і граничного продукту (2)

ТЕМА 6 Витрати виробництва і прибуток (2)

ТЕМА 7 Моделі ринку – 1 (2)

ТЕМА 8 Моделі ринку – 2 (2)

ТЕМА 9 Фактори виробництва (2)

ТЕМА 10 Ціноутворення і ефективність використання ресурсів (2)

ТЕМА 11 11-a) ^ Ринкова рівновага (1)

11-b) Ефективність ринку і соціальна справедливість (1)

ТЕМА 12 Неспроможність ринку (2)

ТЕМА 13 13-a) Теорія суспільного вибору (1)

13-b) Роль держави в ринковій економіці (1)


^

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯСЕМІНАР 1. (Теми 1, 2-a, 2-b) Предмет і метод економічної теорії. Загальні проблеми економічного розвитку. Економічні системи і моделі (2 год.)

Предмет, методологія та методи економічної теорії. Позитивна і нормативна економіка. Цілі економічної політики. Мікро- і макроекономіка. Потреби та їх класифікація. Економічні ресурси. Розподільча та виробнича ефективність. Крива виробничих можливостей. Альтернативна вартість. Фактори економічного зростання. Економічні системи та їх види. Моделі в рамках економічних систем.

Література: [1a(b): c.7-22, 31-51, 77-95], [2: c.9-70], [4: с.37-46], [6: с.16-19]
СЕМІНАР 2. (Теми 3-a, 3-b) ^ Попит і пропозиція.

Еластичність попиту і пропозиції (2 год.)

Закон попиту. Детермінанти попиту. Попит і величина попиту. Закон пропозиції. Детермінанти пропозиції. Пропозиція і величина пропозиції. Ринкова рівновага. Нормувальна функція ціни. Результати зміни попиту та пропозиції. Цінова еластичність попиту та пропозиції. Детермінанти цінової еластичності попиту. Перехресна еластичність попиту. Споріднені та незалежні товари. Еластичність попиту за доходом. Нормальні товари. Товари нижчої якості. Товари Гіффена.

Література: [1a(b): c.54-76], [1b: c.151-174], [2: c.86-91, 393-410]
СЕМІНАР 3. (Тема 4) ^ Теорія споживацького вибору (2 год.)

Загальна і гранична корисність. Закон спадної граничної корисності. Чинники поведінки споживача. Максимізація корисності. Гранична корисність як причина спадного характеру кривої попиту. Бюджетне обмеження. Криві байдужості. Ефект доходу та ефект заміщення. Визначення точки рівноважного положення споживача та побудова кривої попиту.

Література: [1b: c.175-196], [2: c.411-423], [3: c.449-476]
СЕМІНАР 4. (Тема 5) ^ Теорія виробництва і граничного продукту (2 год.)

Виробнича функція. Загальний, середній і граничний продукти та взаємозв’язок між ними. Закон спадної граничної продуктивності. Ізокванти. Виробнича функція Леонт’єва. Неокласична виробнича функція. Граничний коефіцієнт технічного заміщення.

Література: [2: с.424-438]


СЕМІНАР 5. (Тема 6) ^ Витрати виробництва і прибуток (2 год.)

Економічні витрати. Економічний та бухгалтерський прибутки. Види витрат. Граничні витрати. Витрати виробництва у короткостроковому та довгостроковому періодах. Закон спадної віддачі. Середня та гранична продуктивність. Ефект масштабу: позитивні та негативні впливи.

Література: [1b: c.197-223], [2: c.447-464]
СЕМІНАР 6. (Тема 7) Моделі ринку –1 (2 год.)

Ринок досконалої конкуренції. Попит на продукт конкурентного продавця. Максимізація прибутку у коротко- та довгостроковому періодах. Чиста конкуренція і ефективність ринку. Чиста монополія. Монопольний ринок. Природні монополії. Монопольний попит. Економічні наслідки монополії.

Література: [1b: c.224-284], [2: c.465-480]
СЕМІНАР 7. (Тема 8) Моделі ринку – 2 (2 год.)

Ринок олігопольної конкуренції. Олігополія і теорія ігор. Моделі олігополії. Олігополія і ефективність ринку. Монополістична конкуренція (МК). МК: ціна та обсяг виробництва; прибутковість у короткостроковому та довгостроковому періоди. МК і нецінова конкуренція.

Література: [1b: c.285-327]
СЕМІНАР 8. (Тема 9) ^ Фактори виробництва (2 год.)

Визначення факторів виробництва. Праця. Природні ресурси. Капітал. Підприємницький талан. Технологічні зміни. Інвестиції та інвестиційний клімат. Попит на ресурси з точки зору теорії граничної продуктивності. Еластичність попиту на ресурс. Критерії оптимальності використання ресурсів.

Література: [1b: с.331-351], [4: c.327-332, 348-351], [8: c.15-55], [9: с.36-37]

СЕМІНАР 9. (Тема 10) ^ Ціноутворення і ефективність

використання ресурсів (2 год.)

Номінальна та реальна заробітня плата (ЗП). Чинники, що визначають рівень ЗП. ЗП в умовах конкуренції та монопсонії. Мінімальна заробітна плата: аргументи “за” та “проти”. Суть економічної ренти. Єдиний земельний податок: аргументи “за” і “проти”. Позиковий процент та чинники, що визначають його рівень. Суть підприємницького доходу. Джерела створення економічного прибутку. Функції прибутку.

Література: [1b: с.352-397]
СЕМІНАР 10. (Теми 11-a, 11-b, 12) ^ Ефективність ринку і соціальна справедливість.

Неспроможність ринку (2 год.)

Часткова і загальна рівновага. Причини нерівності та перерозподіл доходів. Крива Лоренца. Суспільний добробут і справедливість. Справедливість, ефективність і політичні рішення держави. Шляхи підтримання рівня доходів. Суспільні (громадські) блага. Зовнішні ефекти (побічні наслідки). Проблема забруднення довкілля. Проблема ринкової інформації.

Література: [1b: с.401-428, 504-527]
СЕМІНАР 11. (Теми 13-a, 13-b)^ Теорія суспільного вибору. Роль держави

в ринковій економіці (2 год.)

Методологічні основи теорії суспільного вибору. Пряма демократія і суспільний вибір. Представницька демократія і суспільний вибір. Економіка бюрократії. Економічні функції уряду.

Література: [1b: с.401-454], [2: c.537-552]

^
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
 1. Принципи економічної теорії (1 год.)

 2. Основні школи економічної думки (1 год.)

 3. Провідні українські учені-економісти XIX-XX століть (1 год.)

 4. Цінностно-політичний та суспільно-економічний підходи до

типізації економічних систем (2 год.)

 1. Власність як економічна категорія. Проблеми реформування

власності в Україні (3 год.)

 1. Приватний та державний сектори як складові змішаної економіки (3 год.)

 2. Перехід від командної до ринкової економіки в Україні та інших

посткомуністичних країнах (3 год.)

 1. Суть, функції та економічні основи розвитку підприємництва [11] (4 год.)

 2. Маркетинг і маркетингове управління [11] (4 год.)

 3. Менеджмент в теорії і на практиці [11] (4 год.)

 4. Економічні функції держави (1 год.)

 5. Антимонопольне законодавство України та США (3 год.)

 6. Основні проблеми економіки сільського господарства (3 год.)

 7. Основні проблеми економіки охорони здоров’я (3 год.)

 8. Ринок робочої сили: трудовий рух, дискримінація

та міграція (2 год.)
Разом: 38 год.

ЛІТЕРАТУРА
^

Основна література


 1. Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю Аналітична економія: принципи, проблеми і політика: Пер. з англ. Науковий редактор перекладу Т.Панчишин

  1. Ч.1: Макроекономіка – Львів: “Просвіта” – 1997

  2. Ч.2: Мікроекономіка – Львів: “Просвіта” – 1999

 2. З.І.Ватаманюк, С.М.Панчишин, С.К. Реверук та ін. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка. – К.: Видавничий дім “Альтернативи”, 2001Додаткова література

 1. Н. Грегори Мэнкью Принципы экономикс. – СПб: Питер Ком, 1999. – 784 с.

 2. Экономика: Учебник. 3-е изд./ Под ред. А.С. Булатова. – М.: Юристъ, 2001. – 896 с.

 3. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студентів екон. спец. закл. освіти: У 2 ч./ С.Будаговська, О.Кілієвич, І.Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. – К.: Основи, 1998. – 518с.

 4. Пол Э. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус Экономика.: Пер. с англ.: 16-е изд.: Уч. Пос. – М.: Изд.дом «Вильямс», 2000. – 688с.

 5. Bradley R. Schiller The Economy Today – 4th ed.,Random House, NY, 1989

 6. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін: Навч. посібник. – К.: Заповіт, 1996. – 240 с.

 7. Бутук А.И. Экономическая теория: Учеб. Пособие. – К.: Вікар, 2000. – 644 с.

 8. Edwin Mansfield Microeconomics: Theory/Applications. – 6th ed., W.W. Norton & Company, Inc. 1988

 9. Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн. / За ред. Ю.В.Ніколенка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 1998


^
Умови визначення навчального рейтингу
Види робіт

Кількість робіт

Термін

Максимум балів

Семінари

11

Триместр

20**

Тест 1 (теми* 1-5)

1

4-й семінар

15

Тест 2 (теми* 6-10)

1

9-й семінар

15

Залік

1

Сесія

50

Разом

Х

100

100

* Див. розд. ЛЕКЦІЇ.

** Виставляється після останнього семінару. Враховує відвідуваність та активність на семінарських заняттях на протязі триместру.


Викладач

Кандидат економічних наук Орел Є.М.

Схвалено кафедрою “___” ____________ 200_ р.

Декан ФЕН

Доктор економічних наук

Професор Бажал Ю.М.
Схожі:

Робочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної теорії” (Частина 1) (для студентів Правничого Факультету) iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної...
Курс “Основи економічної теорії” пропонує студентам базові концепції економіки. Метою другої частини курсу (5-й триместр) є розкриття...
Робочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної теорії” (Частина 1) (для студентів Правничого Факультету) iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни “соціальна економіка”...
Семінар (Теми 1, 2) Предмет, метод І завдання соціальної економіки. Соціально-економічний розвиток І прогрес людства (2 год.)
Робочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної теорії” (Частина 1) (для студентів Правничого Факультету) iconТематичний план для студентів денної форми навчання з навчальної дисципліни «Інформаційні війни»
Тема Вступ до навчальної дисципліни. Теоретичні та прикладні аспекти спеціальних інформаційних операцій
Робочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної теорії” (Частина 1) (для студентів Правничого Факультету) iconКалендарно-тематичний план лекцій з дисципліни «пропедевтика педіатрії»...
З дисципліни «пропедевтика педіатрії» для студентів IІІ курсу медичного факультету
Робочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної теорії” (Частина 1) (для студентів Правничого Факультету) iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче провадження“ для студентів факультету №4 / Уклад.: В. В. Комаров,...
Робочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної теорії” (Частина 1) (для студентів Правничого Факультету) iconКалендарно-тематичний план практичних занять з дисципліни «сестринська...
Модуль «Основні обов'язки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення»
Робочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної теорії” (Частина 1) (для студентів Правничого Факультету) iconКалендарно-тематичний план лекцій з дисципліни «педіатрія» для студентів...
Особливості адаптації недоношених новонароджених. Організація виходжування та годування недоношених дітей
Робочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної теорії” (Частина 1) (для студентів Правничого Факультету) iconРозгорнутий тематичний план для студентів денної форми навчання з...
Мета: Сформувати концептуальне бачення у студентів про процедуру вироблення та основні технології, що використовуються при створенні...
Робочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної теорії” (Частина 1) (для студентів Правничого Факультету) iconТематичний план лекцiй з пропедевтики внутрiшньої медицини для студентів...
...
Робочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної теорії” (Частина 1) (для студентів Правничого Факультету) iconТематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету...
Ематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету журналістики в 2009-2010 н р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка