Экономические аспекты взаимозаменяемости препаратов в психиатрии (на примере атипичного антипсихотика амисульприда)
Скачати 63.57 Kb.
НазваЭкономические аспекты взаимозаменяемости препаратов в психиатрии (на примере атипичного антипсихотика амисульприда)
Дата конвертації12.10.2013
Розмір63.57 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы

Назва статті

Экономические аспекты взаимозаменяемости препаратов в психиатрии (на примере атипичного антипсихотика амисульприда)

Автори

Н. В. Бездетко, д-р мед. наук, проф.Национальный фармацевтический университет (г. Харьков) e-mail:

З рубрики

Діагностика та лікування психічних та наркологічних розладів

Рік

2012

Номер журналу

Том 20, вип.1(70)

34

40-44

Тип статті

Наукова стаття

Індекс УДК

616.89.003:615.214

Індекс БКК
Анотація

Шизофренія спричиняє серйозні фінансові витрати, як для хворих та їх родичів, так і для бюджету держави. Одним зі шляхів зниження витрат на лікування даного захворювання є заміна оригінальних антипсихотиків на генерики. Однак, при недоведеній терапевтичній еквівалентності оригінального препарату генерика при заміні не виключена ймовірність загострення. У цьому разі альтернативою економії витрат за рахунок переведення пацієнта на генерик будуть додаткові витрати, пов'язані з можливим загостренням захворювання. Мета дослідження — моделювання альтернативних витрат при переведенні пацієнтів з шизофренією з оригінального на генеричний препарат амісульприда. Використано метод фармакоекономічного аналізу «загальна вартість захворювання». В результаті проведених розрахунків показано, що за умови відсутності загострення заміна оригінального амісульприду на його генерик дозволяє економити до 40 % коштів на фармакотерапію, в той же час при виникненні загострення (ймовірність якого не виключена при заміні) витрати з бюджету на його лікування перекриють економію на фармакотерапії в 1,5—2,4 рази.

^ Ключові слова

шизофренія, фармакоекономічний аналіз,аналіз загальної вартості захворювання, амісульприд, генерики.

^ Доступ до повної статті, pdf

За згодою автора

Перелік використаної літератури

1. Абрамов, В. А. Атипичный антипсихотик солиан: результаты исследования STAR [Текст] / В. А. Абрамов, Е. М. Денисов, Т. Л. Ряполова // Нейроnews. — 2008. — № 2.

2. Аведисова, А. С. Амисульприд (солиан): наиболее атипичный из атипичных антипсихотиков [Текст] / А. С. Аведисова, Д. В. Ястребов // Фарматека. — 2006. — № 2. — С. 2—6.

3. Аптека on line. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.pharmbase.com.ua — Название с экрана.

4. Биоэквивалентность как один из видов клинических испытаний : Руководство по клиническим испытаниям лекарственных средств [Текст] / [В. Н. Коваленко, Л. И. Ковтун, А. П. Викторов, И. А. Зупанец]; под ред. А. В. Стефанова, В. И. Мальцева, Т. К. Ефимцевой. — К.: Авиценна, 2001. — С. 36—48.

5. Государственный комитет статистики Украины [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http:/www.ukrstat.gov.ua

6. Гурович, И. Я. Фармакоэпидемиология и фармакоэкономика в психиатрии [Текст] / И. Я. Гурович, Е. Б. Любов. — М. Медпрактика, 2003. — 264 с.

7. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

8. Зупанец, И. А. Оригинальный препарат или копия: проблема выбора. На примере препаратов гастроэнтерологического профиля компании Abbott [Текст] / И. А. Зупанец, С. К. Шебеко, И. А. Отришко // Здоров'я України. — 2011. — № 11/12. — С. 46—47.

9. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання алкоголю. Психотичний розлад, шизофреноподібний : Наказ МОЗ України № 681 від 21.09.2009.

10. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на шизофренію : Наказ МОЗ України № 59 від 05.02.2007.

11. Концепція Державної цільової комплексної Програми розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на 2006—2010 роки [Текст] // Здоровье Украины. — 2006. — № 13—14. — С. 32.

12. Крутов, В. В. Обзор зарубежных фармакоэкономических исследований типичных и атипичных антипсихотиков / В. В. Крутов // Фармакоэкономика. — 2009. — № 3. — С. 19—23.

13. Марута, Н. А. Применение солиана при лечении пациентов с острым началом или обострением шизофрении [Текст] / Н. А. Марута, И. А. Явдак // Український вісник психоневрології. — 2008. — Т. 16, вип. 1(54). — С. 55—60.

14. Марценковский И. А. Критерии выбора генерического атипичного антипсихотика в психиатрической практике [Текст] / . А. Марценковский // Здоровье Украины. — 2010. — № 3(14). — С. 53.

15. Обзор требований к исследованиям биоэквивалентности генерических лекарственных средств. Требования ВОЗ и Министерства здравоохранения Канады / [А. Н. Конюшкова, А. Ю. Савченко, К. С. Давыдова и др.] // Ремедиум. — 2011. — № 7. — С. 52—55.

16. Обзор требований к исследованиям биоэквивалентности генерических лекарственных средств. Требования FDA / [А. Н. Конюшкова, А. Ю. Савченко, К. С. Давыдова и др.] // Там же. — 2011. — № 5. — С. 54—56.

17. Оценка биоэквивалентности лекарственных средств : Методические указания МЗСР РФ. — М., 2008. — 32 с.

18. Про затвердження Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення : Наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005.

19. Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики : Наказ МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р.

20. Психиатрическая помощь больным шизофренией : Клиническое руководство [Текст] / под ред. Краснова В. Н., Гуровича И. Я., Мосолова С. Н., Шмуклера А. Б. — М.: Медпрактика-М, 2007. — 260 с.

21. Рудык, Ю. С. К вопросу о терапевтической эквивалентности лекарственных средств // Рациональная фармакотерапия [Текст] / Ю. С. Рудык. — Киев, 2007. — № 2. — С. 40—48.

22. Фармакоекономіка / [Л. В. Яковлєва, Н. В. Бездітко, О. О. Герасимова та їн.] — Вінниця: Нова книга, 2009. — 208 с.

23. Фармацевтична енциклопедія / [Авраменко Н. М., Азаренко Ю. М., Алексєєва Л. М. та ін.]; за ред. В. П. Черних. — [2-е вид., доп.]. — К.: МОРИОН, 2010. — 1632 c.

24. Хмельницкая, Е. А. Фармакоэкономический анализ применения рисперидона (рисполепта) и традиционных нейролептиков для лечения шизофрении [Текст] / Хмельницкая Е. А. Болбат Н. С.,

Буйская Н. И. // Медицинская панорама. — 2004. — № 11. — С. 11—19.

25. Цыганков, Б. Д. Современные и классические ант и психотические препараты: сравнительный анализ эффективности и безопасности [Текст] / Б. Д. Цыганков, Э. Г. Агасарян // Психиатрия и психофармакотерапия. — 2006. —Т.8, № 6. — C. 31—36.

26. Черних, В. П. Дефініції в сучасній фармації та фармакології, або як називати ліки [Текст] / В. П. Черних // Рациональная фармакотерапия. — 2010. — № 2. — С. 15—19.

27. Яковлева, Л. В. Оценка рентабельности комплексной кардиоваскулярной терапии с оротатом магния у пациентов с хронической сердечной недостаточностью [Текст] / Л. В. Яковлева, О. Н. Кириченко, О. Я. Мищенко // Там же. — 2011. — № 3. — С. 32—37.

28. A pharmaco-economic analysis of patients with schizophrenia switching to generic risperidone involving a possible compliance loss [Text] / [M. Treur, B. Heeg, H. J. Moller et al.] // BMC Health Services Research. — 2009. — Vol. 9. — P. 32—41.

29. Amisulpride — an unusual atypical antipsychotic: a metaanalysis of randomized controlled trials [Text] / [Leucht S., PitschelWalz G., Engel R. et al.] // Am J Psychiatry. — 2002. — Vol. 159. — P. 180—190.

30. Borgheini, G. The bioequivalence and therapeutic efficacy of generic versus brand-name psychoactive drugs [Text] / G. Borgheini //Clin Ther. — 2003. — Vol. 25, № 6. — Р.1578—1592.

31. Branded versus generic clozapine: bioavailability comparison and interchangeability issues [Text] / [Y. W. Lam, L. Ereshefsky, G. B. Toney et al.] // J. Clin. Psychiatry. — 2001. — Vol. 62, Suppl. 5. — P. 18—22.

32. Clinical effects of a randomized switch of patients from clozaril to generic clozapine [Text] / [J. Kluznik, N. Walbek, M. Farnsworth et al.] // Clin. Psychiatry. — 2001. — Vol. 62, Suppl 5. — P. 14—17.

33. Consensus on the Practical Use of Amisulpride, an Atypical Antipsychotic, in the Treatment of Schizophrenia [Text] / [Y. Lecrubier, M. Azorin, T. Bottai et al.] // Neuropsychobiology. — 2001. — Vol. 44, Is. 1. — P. 41—46.

34. Cost of disorders of the brain in Europe 2010 [Text] / [А. Gustavs son, М. Svensson, F. Jacobi et al.] // Eur Neuropsychopharmacol. — 2011. — Vol. 21(10). — P. 718—779.

35. Current approaches to the use of generic antiepileptic drugs / [G. Kraemer, A. Biraben, M. Carreno et al.] // Epilepsy & Behavior. — 2007. — № 11. — Р. 46—52.

36. Druss, B. G. Improving Health and Health Care for Persons With Serious Mental Illness: The Window for US Federal Policy Change / B. G. Druss, T. H. Bornemann // JAMA. — 2010. — Vol. 303(19). — P. 1972—1973.

37. Evaluation of an interchangeability switch in patients treated with clozapine: A retrospective review [Text] / [S. Alessi-Severini, P. Honcharik, D. Simpson et al.] // J. Clin. Psychiatry. — 2006. — Vol. 67, № 7. — Р. 1047—1054.

38. Health Care for Patients with Serious Mental Illness: Family Medicine's Role [Text] / [N. Morden, L. Mistler, W. Weeks et al.] // JABFM. — Vol. 22, № 2. — Р. 187—195.

39. Kilian, R. The impact of antipsychotic medication on the incidence and the costs of inpatient treatment in people with schizophrenia: results from a prospective observational study / R. Kilian, M. C. Angermeyer // Psychiatr. Prax. — 2004. — Vol. 31, № 3. — Р. 138—146.

40. Layton, S. Generic replacement of clozapine: a simple decision model from a Canadian perspective / S. Layton, M. Barbeau // Curr. Med. Res. Opin. — 2004. — Vol. 20, № 4. — Р. 453—459.

41. Mangalore, R. Cost of schizophrenia in England / R. Mangalore, M. Knapp // J. Ment. Health. Policy Econ. — 2007. — Vol. 10, № 1. — Р. 23—41.

42. Mofsen, R. Case reports of the reemergence of psychotic symptoms after conversion from brand-name clozapine to a generic formulation / R. Mofsen, J. Balter // Clin. Ther. — 2001. — Vol. 23, № 10. — P. 1720—1731.

43. Morbidity and Mortality in People with Serious Mental Illness [Text] / [J. Parks, D. Svendsen, P. Singer et al.] // National Association of State Mental Health Program Directors (NASMHPD). — 2006. — 87 р.

44. Plasma clozapine and norclozapine in patients prescribed different brands of clozapine (Clozaril, Denzapine, and Zaponex) [Text] / [L. Couchman, P. Morgan, E. Spenser et al.] // Ther. Drug. Monit. — 2010. — Vol. 32, № 5. — 624—627. 45. Rascati, K. L. Essentials of pharmacoeconomics [Text] / K. L. Rascati. — Lippincott Williams & Wilkins, 2009. — 250 р.

46. Revicki, D. A. The new atypical antipsychotics: a review of pharmacoeconomic studies [Text] / D. A. Revicki // Expert. Opin. Pharmacother. — 2000. — № 2. — 249—260.

47. Size of burden of schizophrenia and psychotic disorders [Text] / [W Rossler, H. J. Salize, J. van Os et al.] // Eur. Neuropsychopharmacol. — 2005. — Vol. 15, № 4. — Р. 399—409.

48. Symptom relapse following switch from Celexa to generic citalopram: an anxiety disorders case series [Text] / [M. Van Ameringen, C. Mancini, B. Patterson et al.] // J. Psychopharmacol. — 2007. — Vol. 21. — P. 472—476.

49. Tandon, R. Compearing efficacy of first-line atypical antipsy chotics: no evidence of differential efficacy between risperidone, olanzapine, quetiapine, ziprasidone and aripiprazole [Text] / R. Tandon, M. D. Jibson // Intern. J. Psych. Clin. Practice. — 2005. — Vol. 9, № 3. — Р. 204—212.

50. Taylor, D. Pharmacoeconomics in psychiatry [Text] / Taylor D., Knapp М., Kerwin R. — Martin Dunitz, 2002. — 120 р.

51. The economic burden of schizophrenia in the United States in 2002 [Text] / [E. Q. Wu, H. G Birnbaum, L. Shi et al.] // J. Clin. Psychiatry. — 2005. — Vol. 66, № 9. — 1122—1129.

52. The generic alternative in schizophrenia: opportunity or threat? [Text] / [P. Nuss, D. Taylor, M. De Hert et al.] // CNS Drugs. — 2004. — Vol. 18, № 12. — P. 769—775.

53. The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe [Text] / [H. U. Wittchen, F. Jacobi, J. Rehm et al.] // Eur. Neuropsychopharmacol. — 2011. — Vol. 21, № 9. — Р. 655—679.

54. Tse, G. Generic clozapine: a cost-saving alternative to brand name clozapine? [Text] / Tse G., Thompson D., Procyshyn R. M. // Pharmacoeconomics. — 2003. — Vol. 21, № 1. — С. 1—11.

Схожі:

Экономические аспекты взаимозаменяемости препаратов в психиатрии (на примере атипичного антипсихотика амисульприда) iconВведениіе
Теоретические аспекты финансово-кредитной системы унитарных государств 5
Экономические аспекты взаимозаменяемости препаратов в психиатрии (на примере атипичного антипсихотика амисульприда) iconДодаток 2
На примере произведения Ж. Б. Мольера «Мещанин во дворянстве» раскройте особенности классицистической комедии
Экономические аспекты взаимозаменяемости препаратов в психиатрии (на примере атипичного антипсихотика амисульприда) iconМеждународная научно-практическая конференция для
«формирование экономического профиля национальной инфраструктуры украины: методологический и теоретический аспекты»
Экономические аспекты взаимозаменяемости препаратов в психиатрии (на примере атипичного антипсихотика амисульприда) iconІнтегрований курс «Література» (російська та світова)
На примере произведения Ж. Б. Мольера «Мещанин во дворянстве» раскройте особенности классицистической комедии
Экономические аспекты взаимозаменяемости препаратов в психиатрии (на примере атипичного антипсихотика амисульприда) icon11. Образование производного спроса
В-третьих, для фирмы уровень цен на ресурс определяет размер их затрат и выбор объема производства конечных товаров. Поэтому задача...
Экономические аспекты взаимозаменяемости препаратов в психиатрии (на примере атипичного антипсихотика амисульприда) iconГоу впо «Магнитогорский государственный университет», г. Магнитогорск
Преподавание анимационной среды программирования скретч в системе дополнительного образования (на примере кружка)
Экономические аспекты взаимозаменяемости препаратов в психиатрии (на примере атипичного антипсихотика амисульприда) iconФинансовые аспекты
Расходы участников, которые касаются пребывания на конференции (проезд, проживание, питание), осуществляются за собственный счет...
Экономические аспекты взаимозаменяемости препаратов в психиатрии (на примере атипичного антипсихотика амисульприда) iconА. А. Минко гу «Институт неврологии, психиатрии и наркологии амн украины» (г. Харьков),e-mail

Экономические аспекты взаимозаменяемости препаратов в психиатрии (на примере атипичного антипсихотика амисульприда) iconЛуганс ь ка обласна нау кова меди чна б І бл І отека
Актуальные аспекты хирургической тактики в лечении коррозионной травмы верхних отделов пищеварительного тракта / И. В. Йоффе, О....
Экономические аспекты взаимозаменяемости препаратов в психиатрии (на примере атипичного антипсихотика амисульприда) iconЮ. Ю. Чайка, В. Л. Луцик Государственное учреждение «Институт неврологии,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка