Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності
Сторінка2/4
Дата конвертації06.12.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
1   2   3   4

Перший розділ, теоретичний, може містити декілька параграфів. Теоретичне обґрунтування має визначати роль і місце досліджуваних явищ та процесів у діяльності підприємства. Розглядаються загальні теоретичні підходи до теми з використанням лише літературних джерел з досліджуваної проблеми, можливе порівняння різних точок зору, використання опублікованих статистичних даних із посиланням на джерела.

Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції предмета дослідження, методичні підходи повинні мати певні елементи полемічності, власної позиції щодо обраних методів дослідження, тобто чітко визначене теоретичне поле роботи дає змогу перейти в наступному розділі до конкретного аналітичного дослідження.

Бажано ілюструвати текст графічними матеріалами – схемами, графіками, діаграмами тощо.

Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 25 % загального обсягу дипломної роботи.
^ Другий розділ, аналітичний забезпечуючи логічну послідовність дослідження, має стати перехідним до наступного третього розділу і поєднати набуті теоретичні знання та вміння використовувати обрані методи і певний методичний інструментарій.

^ Характеристика (предмет дослідження) на (об'єкт дослідження).

Сучасний стан (предмет дослідження) на (об'єкт дослідження).

Дослідження (предмету дослідження) на (об’єкт дослідження).

Опис, характеристика сучасного стану досліджуваної теми на об'єкті дослідження, діагностування діяльності підприємства щодо обраного напрямку дослідження, ґрунтовний аналіз із використанням накопиченого фактичного матеріалу та усіх теоретичних знань, певного методичного інструментарію. Кожен абзац починається з теоретичних положень, але всі приклади наводяться лише з досліджуваного підприємства (сучасний стан). Результатом дослідження буде критичний аналіз.

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися тлумаченням та висновками, які дозволяють визначити сутність управлінських процесів, що мають місце в організації, їх особливості, тенденції, створити базу для виявлення невикористаних резервів. Якщо можливо, текст слід ілюструвати реальними документами (до додатків), які обов'язково супроводжувати стислим коментарем.

Для виконання другого розділу студент має зібрати фактичні дані під час переддипломної практики. Письмове клопотання до керівника організації з проханням надати потрібні для виконання дипломної роботи матеріали студент отримує на кафедрі.

Джерелом інформації є планові і фактичні показники господарської діяльності, статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати спостережень, опитувань і обстежень та інших методів збирання первинної інформації, які використовує студент під час переддипломної практики.

Особливе значення має правильне узагальнення нагромадженого фактичного матеріалу, групування та обробка даних, на основі яких здійснюється кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції.

З метою підтримки набутих навичок роботи на ПК і умінь з алгоритмізації та складання програм кожен студент у дипломній роботі повинен використати комп'ютер.

Не можна обмежитися використанням стандартної програми для аналізу динаміки основних економічних та фінансових показників під час стислої характеристики об'єкту дослідження або використати тільки програму-редактор для друку і оформлення тексту та ілюстрацій. Потрібно використовувати адаптовані автором стандартні програми або розробку власної програми для спрощення трудомістких розрахунків в аналітичному чи рекомендаційному розділі.

Під час опису цього етапу роботи слід зазначити:

 • поставлену задачу;

 • програму, за якою вона буде вирішуватися;

 • базу даних (бажано у додатку навести реальні документи, які є джерелами первинної інформації – баланс, інші форми звітності);

 • формули розрахунку;

 • блок-схему алгоритму розв'язання задачі;

 • результат – у формі підсумкової таблиці, діаграм, графіків тощо;

 • аналітичний опис результату.

Обсяг другого розділу – у межах 30-35 % загального обсягу дипломної роботи.
У третьому розділі, рекомендаційному, на підставі проведеного аналізу наводяться конкретні рекомендації, пропозиції, моделі управління параметрами розвитку та діяльності організації на базі основних теоретичних положень, методичних підходів, методичного інструментарію, що викладені у першому розділі, а також висновків щодо проведеного у другому розділі дослідження.
^ Удосконалення (предмет дослідження) на (об'єкт дослідження).

Шляхи вдосконалення ... (предмет дослідження) на ... (об'єкт дослідження).
Детальні пропозиції щодо вдосконалення діяльності організації відповідно до напряму дослідження: кожна з розгорнутим обґрунтуванням, у зв'язку і як наслідок висновків з аналізу, який проведено у розділі 2, відштовхуючись від виявлених відхилень, проблем та недоліків. Запропоновані удосконалення та інновації мають містити розрахунково-кількісне обґрунтування.

Пропозиції студента щодо науково-практичного вирішення досліджуваної теми повинні відповідати критеріям оптимальності, цільової ефективності та практичної втіленості. «Як свідчить аналіз, проведений у п. 2.1., у ... існує такий істотний недолік, як .... Для успішного подальшого розвитку ... можна запропонувати ...». «З метою ... можна запровадити ...».

Пропозиції можуть бути найсміливіші, з найсучаснішого досвіду відомих фірм світу (студент демонструє свою освіченість та менеджерський світогляд), але якщо ця пропозиція зараз нездійсненна для об'єкту дослідження, необхідно обов'язково це пояснити (відсутність коштів, недосконалість законодавства, непідготовленість кадрів, інфляція, політична та економічна нестабільність тощо), тобто студент повинен демонструвати реалізм мислення та знання проблем реального об'єкту.

У розрахунках для обґрунтування пропозицій можливо використання ПК.

Обсяг третього розділу може становити до 30 % загального обсягу дипломної роботи.
^ Висновки і пропозиції складають окремий розділ дипломної роботи і є стислим викладанням підсумків проведеного дослідження. У висновках коротко висвітлюються найбільш важливі теоретичні положення розв'язаної проблеми, оцінка результатів дослідження з точки зору відповідності меті дипломної роботи» та поставлених у вступі завдань; пропозиції щодо удосконалення досліджуваного напряму діяльності організації, які було детально обґрунтовано у 3-му розділі. Висновки не можуть містити пропозиції, які не було розглянуто у 3-му розділі.

Обсяг висновків і пропозицій не повинен перевищувати 3-5 сторінок.
^ Список використаних джерел включає не менше 40 найменувань, у тому числі законодавчі, нормативно-правові акти, навчальну, наукову літературу, публікації у економічній та галузевій періодиці, статистичні дані.
Додатки включають:

 • вихідні дані підприємства, що використовуються в процесі дослідження;

 • рекламні матеріали;

 • проміжні математичні доведення, формули, розрахунки;

 • таблиці допоміжних цифрових даних;

 • інструкції, методики, опис алгоритмів і програм розв’язання задач на ПЕОМ, що розроблені в процесі виконання роботи;

 • ілюстрації допоміжного характеру.

^ 4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
4.1. Загальні вимоги
Оформлення випускної роботи має відповідати вимогам ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”.

Робота має виконуватися державною (українською) мовою. Викладення повинне мати науковий характер, бути чітким, без орфографічних і синтаксичних помилок, логічно послідовним. Обов'язкова умова високої якості роботи - її грамотність, чіткість логіки викладення, правильність мовностилістичного оформлення. Текст повинен бути старанно вивіреним автором після друку. Відповідальність за достовірність числових, фактичних даних, запису цитат несе автор дослідження.

Завершена робота має бути зброшурована в тверду палітурку.

Робота повинна бути виконана згідно правилами оформлення, інакше вона не буде допущена до захисту, незалежно від її змісту.

Титульна сторінка містить найменування вищого навчального закладу, прізвище, ім'я та по батькові та інші відомості про автора; тему дипломної роботи з посиланням на об'єкт дослідження; прізвище, вчене звання (посаду) наукового керівника; місто і рік. Завершену й оформлену належним чином роботу обов'язково підписує автор на титульній сторінці.

Дипломна робота має бути виконана у вигляді комп'ютерного набору на одній сторінці аркуша формату А4 (210 х 297 мм). Допускається розміщувати таблиці та інші ілюстративні матеріали на аркушах формату А3 (не більше 40 рядків на сторінку).

Текст розмішується на сторінці, яка обмежується полями: ліве – 30 мм, праве - 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм.

Текст друкується через 1,5 інтервали на одній сторінці стандартного аркуша білого кольору, шрифт – Times New Roman, кегль – 14. Абзацні відступи дорівнюють 15 мм.

Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів роботи. У змісті перераховуються всі структурні частини курсової роботи та сторінки, на яких вони розміщені. Заголовки структурних частин роботи "ЗМІСТ", "ВСТУП", "ВИСНОВКИ", "ДОДАТКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", «ДОДАТКИ» не мають порядкового номера.

Текст основної частини поділяють на розділи, підрозділи. Заголовки структурних частин "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "ДОДАТКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", «ДОДАТКИ» друкують великими літерами по центру рядка. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку є кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 2 інтервали.

Основний текст від заголовку підрозділу пишеться без інтервалу, відстань між попереднім текстом і заголовком підрозділу - 4 інтервали.

Не можна вміщувати заголовок внизу однієї сторінки, а текст починати з іншої.

Процес літературного оформлення роботи передбачає знання і дотримання певних вимог , а саме:

 • чіткість, зрозумілість, систематизація і послідовність викладу матеріалу;

 • поділ тексту на абзаци: кожен абзац містить самостійну думку, виражену одним чи кількома реченнями; абзац починається з нового рядка, з великої літери, на відстані 1-1,5 см від полів;

 • працюючи над текстом, слід уникати повторів; не закінчивши попередню думку, не переходити до нової; скорочувати занадто довгі, ускладнені речення;

 • не подавати необґрунтованих пропозицій, висновків; якщо висловлюється спірна думка, то потрібно вказати, що вона лише приватна; не бажано в тексті посилатися на себе, але за необхідності можна вживати вирази у третій особі: «автор вважає», «на наш погляд»; неозначено-особові: «проводять аналіз результатів», «силами групи студентів розроблено...» тощо;

 • необхідно дотримуватись єдиних умовних позначень і скорочень слів, які відповідали б загальноприйнятим нормам. Наприклад, не можна писати 10 тонн чи 10тн, а лише 10 т (без крапки);

 • якщо поряд стоять дві цифри (позначки), одну з цих потрібно писати словами - 5 стометрових рулонів;

 • якщо речення починається з цифри, її потрібно писати словами: п'ятдесят аналізів; приблизні цифри теж пишуться словами: близько ста партій;

 • граничні величини починаються таким чином: від 25 до 50, або 25-50, або 25...50;

 • не можна скорочувати нулі нижньої границі: 10000-150000, а не 10-150000;

 • позначки ставляться біля верхньої границі: 20-25 млн.т;

 • римські цифри вживаються на позначення століть, кварталів року, місяців, томів, частин, черговості конгресів, з'їздів чи конференцій;

 • відмінкове закінчення ставиться після останньої цифри: 5,7,13-го числа; не ставляться відмінкові закінчення в номерах додатків, розділів, таблиць, тощо;

 • знаки +, -, %, ставляться лише біля цифр і не подвоюються: 5,8 а не 58;

 • № 8, 10, а не № шість чи № № 2,4; знак № не ставиться у порядковій нумерації розділів, сторінок, додатків, таблиць, малюнків, а також при скороченнях;

 • округлення числових значень величин повинно бути однаковим: 1, 75; 2,00 а не 1,75:2;

 • не допускається заміна слова буквеною позначкою: температура, на складі, а не І на складі;

 • не можна вживати індекс НТД без реєстраційного номера: відповідно до ДОСТу виробляється;

 • у тексті потрібно дотримуватись загальноприйнятих скорочень слів: табл., стор., рис. тощо; правила застосування скорочень регулюються стандартом ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила»;

 • не дозволяється використання довільних складоскорочень: молзавод, шкірвзуття тощо.

Текст основної частини роботи поділяється на розділи, і підрозділи згідно із планом, викладеним у завданні на виконання дипломної роботи.

Заголовки структурних частин дипломної роботи: "ЗМІСТ", "ВСТУП", "ГЛАВА" або "РОЗДІЛ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ", "ДОДАТКИ", пишуться або друкуються великими літерами по центру сторінки. Заголовки підрозділів пишуться або друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3-4 інтервалам в основному тексті. Кожну структурну частину дипломної роботи слід починати з нової сторінки.
4.2. Нумерація

Усі сторінки мають бути пронумеровані. Починається нумерація з титульного листа (без позначення на ньому сторінки), арабськими цифрами у верхньому правому куті сторінки. Першим аркушем із зазначенням нумерації за номером 5 (п’ять) є вступ. Нумерація сторінок роботи є суцільною.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №..

Нумерацію розділів, підрозділів подають арабськими цифрами. Номер розділу ставлять після слова „РОЗДІЛ”. Підрозділи нумеруються в межах кожного розділу і складаються з номеру розділу та порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. Наприклад, „1.2.” (другий підрозділ першого розділу). Кожний розділ починається з нової сторінки.
4.3. Ілюстрації

Зміст ілюстрацій має доповнювати текст роботи, поглиблювати розкриття суті явища, наочно ілюструвати думки автора – і тому в тексті на кожну з них повинно бути посилання з коментарем.

Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми тощо) і таблиці слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше або на наступній сторінці. Якщо вони містяться на окремих сторінках дипломної роботи, їх включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких перевищують формат А4 враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті.

Діаграми за формою побудови бувають площинні, лінійні та об'ємні. Найчастіше використовуються лінійні, а із площинних -стовпчикові та секторні /сегментні/. На лінійні діаграми можна наносити показники, використовуючи такий самий колір, як і для позначення ліній.

На стовпчикових діаграмах дані зображують у вигляді вертикальних прямокутників однакової ширини, на стрічкових - у вигляді горизонтальних прямокутників однакової висоти.

Секторна діаграма - це коло, поділене на сектори, розмір яких відповідає величинам зображених предметів або рівням показників.

Схема за допомогою умовних позначень без дотримання масштабу передає основну конструкцію будь-якого механізму, показує взаємозв'язок явищ. Креслення слід виконувати чорним кольором.

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка: наприклад, "Рис. 1.2" (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією.

4.4. Таблиці

Таблиці мають бути уніфікованими, а цифрова інформація - вірогідною. Кожна таблиця повинна мати тематичний заголовок, який відтворює її зміст.

Заголовки розміщують над таблицею. Усі таблиці нумерують. Справа над тематичним заголовком з великої літери пишуть слово «Таблиця», її порядковий номер. Знак «№» перед цифрою не ставиться. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою. Наприклад: Таблиця 1.3. (третя таблиця першого розділу).
Таблиця 1.3
1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності iconРоботи
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи магістра для студентів спеціальності 050108 – ”Маркетинг” / Уклад.: Т. Б. Решетілова....
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 03040101 “Правознавство” всіх форм навчання /Укл.: В....
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності iconФінанси підприємств
...
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності iconВиконання магістерської кваліфікаційної роботи є завершальним етапом навчальної програми
Ці методичні вказівки встановлюють основні норми та правила, містять рекомендації щодо виконання магістерських кваліфікаційних робіт...
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності iconДипломної роботи
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи за напрямом 030601 «Менеджмент» (для студентів денної І заочної форм навчання)....
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів спеціальності 050103, 050103 “Міжнародна економіка”
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та написання курсових робіт...
Методичні рекомендації щодо підготовки та написання курсових робіт для студентів спеціальності 010201 «Фізичне виховання» складені...
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни «Процеси І апарати харчових виробництв»
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії
Леоненко П. М., Поліванов В.Є., Сліпенчук О. П. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії (для студентів...
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка