Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності
Сторінка3/4
Дата конвертації06.12.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
1   2   3   4

Індекси промислової продукції (у відсотках до попереднього року)

Галузі промисловості

Роки

Заголовки колонки

Шапка таблиці

2008

2009

Підзаголовки

колонки

Промисловість, всього

94,8

78,1Добувна та переробна промисловість

94,4

76,7
Рядки

Добувна промисловість

95,7

89,4Переробна промисловість

94

73,5Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

98,2

88,9Боковик

Колонки

У таблиці боковик не повинен займати більше, ніж 1/3 її формату, а висота заголовка - більше, ніж 1/3 висоти таблиці. Вертикальні графи нумерують у тих випадках, якщо в тексті на них є посилання або якщо таблицю частково переносять на наступну сторінку, а також при виконанні розрахунків за даними, розміщеними в різних графах. Назву їх пишуть з великої літери, а підзаголовки, якщо вони граматично пов'язані з назвою, з малої, в інших випадках - з великої. Розміщення заголовка таблиці по діагоналі не дозволяється. Висота рядка має бути не меншою, ніж 8 мм. Графу «№ з/п» в таблицю не вводять. Якщо таблицю переносять на іншу сторінку, то пишуть: «Продовження табл. ...».

Якщо всі показники таблиці мають однакові одиниці виміру, їх виносять у заголовок, якщо різні - вказують у боковику. Позначення одиниць виміру повинно відповідати стандартам. Якщо текст у таблиці повторюється і складається з двох або більше слів, при першому повторенні його замінюють сполученням «те саме», а далі - лапками. Не дозволяється ставити лапки замість повторюваних цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів. Якщо цифрові або інші дані відсутні, то ставлять пропуск. Цифри в графах таблиці належить проставляти так, щоб відповідні розряди чисел по всій колонці були розміщені один під одним. Потрібно дотримуватись однакової кількості десяткових знаків для всіх значень цифрових величин в одній графі.

Кожну таблицю необхідно супроводжувати коротким аналізом змісту й висновками. Якщо є посилання на таблицю, то вказують її номер і слово «таблиця...» в скороченому вигляді. Наприклад: табл. 1.2.

4.5. Формули

Формули, на які дається посилання в тексті, нумеруються арабськими цифрами в межах розділу.

Номер формули розміщується з правого поля аркуша в круглих дужках. Наприклад, (3.2) – друга формула третього розділу.

Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони подані в формулі, і кожне – з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менш як один вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (–), множення (×) і ділення (:).

^ 4.6. Посилання на літературу

Список використаних джерел містить їх бібліографічні описи, розміщені у порядку появи посилань у тексті. Посилання у тексті позначаються порядковим номером за переліком списку використаних джерел і їх сторінками, виділеними квадратними дужками. Наприклад, [2; с.15-20] (посилання на текст сторінок 15-20 другого джерела списку використаної літератури).

4.7. Додатки

Додатки оформлюють як продовження роботи після списку використаних джерел, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. Додатки нумеруються відповідно до суцільної нумерації.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований симетрично тексту сторінки. Праворуч у верхньому куті над заголовком друкується слово „Додаток”. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: „Додаток А”, „Додаток Б” тощо.
^ 5. РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Випускник повинен додати до роботи відгук керівника організації, яка була об'єктом дослідження, завірений печаткою. Цей відгук має свідчити про достовірність наведеної в роботі інформації, правдивість фактичних даних. У ньому повинні бути підтверджені актуальність теми для підприємства, самостійність дослідження, практична значущість аналітичного розділу та можливості й перспективи впровадження запропонованих рекомендацій.

На виконану дипломну роботу керівник готує відзив, в якому дає оцінку якості виконання самої роботи і праці студента над нею та робить висновок про можливість допуску дипломної роботи до захисту в ДЕК (додаток З).

Дипломна робота, підписана студентом та його науковим керівником, за наявності позитивного письмового відзиву наукового керівника, подається на попередній захист комісії у складі викладачів кафедри – (рецензування членом комісії, стисла доповідь, ретельний перегляд наочних матеріалів). Члени комісії роблять відповідний запис поряд з відзивом наукового керівника.

Рукопис у твердій палітурці подається студентом завідувачу кафедри, який приймає рішення щодо дозволу до захисту. Якщо завідувач кафедри вважає за неможливе допустити дипломну роботу до захисту через її незадовільну якість, то питання виноситься на засідання кафедри за участю наукового керівника. Обговорення оформлюється протоколом і подається на затвердження декану факультету і ректору університету.

До внутрішньої сторінки обкладинки дипломної роботи студент приклеює конверт для супроводжувальних документів (лист-замовлення, відзив керівника підприємства, відзив наукового керівника). Робота реєструється на кафедрі і направляється декану факультету для прийняття остаточного рішення про допущення на зовнішню рецензію.

Зовнішніми рецензентами можуть бути провідні спеціалісти, які працюють на підприємствах, у наукових установах, викладачі інших вищих навчальних закладів, інших кафедр університету.

Зовнішня рецензія подається у письмовому вигляді має містити такі складові (додаток И):

 • висновки щодо актуальності обраної теми, практичної значущості виконаної дипломної роботи;

 • характеристику повноти завдання щодо розкриття теми дипломної роботи, відповідність змісту роботи її завданням;

 • висновки щодо використання в роботі сучасних методів дослідження, методичних підходів до вдосконалення діяльності підприємства згідно з напрямом теми дипломної роботи;

 • оцінку конкретних пропозицій, рекомендацій щодо вдосконалення управління певними аспектами діяльності, підвищення його ефективності;

 • оцінку загальних вражень від дипломної роботи (оформлення, стиль і грамотність викладення тощо);

 • інші питання на розсуд рецензента;

 • висновок рецензента про відповідність якості виконаної дипломної роботи до вимог, що висуваються до таких робіт, про можливість допущення її до захисту і, за бажанням, може бути висловлено думку про оцінку роботи за чотирьохбальною системою: відмінно, добре, задовільно, незадовільно.

Рецензент має підписатися та зазначити своє прізвище, ім'я та по батькові, місце роботи, посаду, яку обіймає, і завірити підпис. За наявності зауважень рецензента студентові надається можливість ознайомитися з рецензією до захисту роботи на засіданні ДЕК. Рецензія вкладається у конверт разом з іншими супровідними документами.

За умов успішного складання державного екзамену з фаху захист дипломної роботи відбувається на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії, графік роботи якої затверджує ректор університету.

На засідання ДЕК до початку захисту подаються такі документи:

 • витяг із наказу ректора про затвердження персонального складу цієї комісії;

 • список студентів екзаменаційної групи, які допущені до захисту дипломних робіт (проектів) чи до складання державного екзамену за підписом декана факультету;

 • довідка від деканату про виконання студентом навчального плану та про одержані ним оцінки з теоретичних дисциплін, навчальних та виробничих практик;

 • дипломна робота студента;

 • письмовий відзив керівника дипломної роботи;

 • зовнішня рецензія на дипломну роботу;

 • інші матеріали, які характеризують наукову і практичну цінність виконаної дипломної роботи (довідки про впровадження пропозицій студента у практичну діяльність підприємства, видані статті студента за темою дипломної роботи та ін.).

Під час підготовки до захисту студент має погодити зі своїм науковим керівником складену ним стислу доповідь щодо дипломної роботи і підготовлені наочні матеріали (4-6 сторінок з найважливішими ілюстративними матеріалами: плакати або роздатковий матеріал, дискети, слайди, фотографії, макети, рекламні проспекти тощо). Зразок оформлення роздаткового матеріалу наведено у додатку К.

Обсяг тексту доповіді має відповідати 10 хвилинам виступу, містити основні результати аналізу матеріалів діючого підприємства і творчих розробок щодо визначених моделей управління, пропозицій і рекомендацій, які є результатом проведеного дослідження. Перед захистом слід ретельно прочитати рецензію, особливу увагу звернути на висловлені рецензентом зауваження, і за можливістю, усунути зазначені недоліки або дати аргументовану відповідь у доповіді.

Наочні матеріали мають послідовно ілюструвати доповідь студента і забезпечувати повноту висвітлення всіх положень, які підлягають захисту.

^ Процедура захисту протоколюється секретарем комісії.

Студент стисло доповідає комісії сутність проведеного дослідження, дає оцінку отриманим результатам, ілюструючи доповідь наочними матеріалами.

Після доповіді студента голова ДЕК зачитує рецензію на дипломну роботу, а студент відповідає на всі зауваження рецензента.

Під час захисту дипломної роботи члени ДЕК, присутні на захисті викладачі, спеціалісти можуть задавати студентові запитання щодо змісту дипломної роботи. Відповіді студента мають бути конкретними, аргументованими і короткими.

Після відповіді студента на запитання оголошується відзив наукового керівника виконаної дипломної роботи.

За результатами захисту дипломної роботи ДЕК приймає рішення щодо оцінки захисту й роботи та про присвоєння спеціалісту відповідної кваліфікації і про видачу йому диплома державного зразка.

Студент, який отримав на захисті дипломної роботи незадовільну оцінку, має бути відрахованим з ВНЗ, і в цьому випадку йому видається академічна довідка встановленого зразка. За ним залишається право бути повторно допущеним до складання державних екзаменів (якщо він одержав незадовільну оцінку на екзамені) або до захисту дипломної роботи протягом наступних трьох років. Повторно дипломна робота виконується за наявності заяви студента про допуск до захисту, дозволу ректора і рішення випускової кафедри про затвердження теми й об'єкта дослідження, призначення наукового керівника. На вимогу кафедри тему дипломної роботи може бути змінено або в межах тієї ж теми матеріали роботи можуть бути ним суттєво оновлені і доповнені.
Якщо захист дипломної роботи не відбувся з поважних причин, (про що студент має подати відповідні документи у ДЕК, то ректор університету може подовжити термін його навчання до наступного терміну роботи ДЕК із захисту дипломних робіт, але не більше ніж на один рік.
Незалежно від причин повторний захист дипломних робіт та складання державних екзаменів у той самий рік категорично забороняється.

На всіх засіданнях ДЕК складається протокол, в який вносяться відповідні оцінки за складання екзаменів і захист, записуються запитання членів ДЕК і присутніх на захисті, особисті думки членів ДЕК, оцінюється набутий рівень, а також відомості про державний документ про освіту, що видається випускникові університету.

Протоколи підписують голова і члени ДЕК, що брали участь у засіданні, і зберігаються в університеті протягом 75 років.

Державна екзаменаційна комісія після завершення роботи складає звіт, в якому відображаються основні кількісні показники щодо рівня й якості успішності по проведених екзаменах і захистах, характеристиках виконаних дипломних робіт щодо впровадження конкретних пропозицій у практику діючих підприємств, застосування сучасних інформаційних і комп'ютерних технологій в аналітичних дослідженнях і т. ін.

Звіт ДЕК обговорюється на вченій раді УСЗ. Захищені дипломні роботи кафедра здає в архів УСЗ не пізніше як через 3 дні після завершення роботи ДЕК, де вони зберігаються протягом 5 років.

ДОДАТКИ

Додаток А
^ ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ


 1. Аналіз та прогнозування кон'юнктури товарних ринків при здійсненні зовнішньоторговельних операцій.

 2. Бізнес-планування діяльності підприємства: зовнішньоекономічний аспект.

 3. Виробнича кооперація підприємств на міжнародному рівні та механізм її здійснення.

 4. Вплив глобалізаційних процесів на зовнішньоекономічну діяльність підприємства.

 5. Вплив інституційних структур на управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні.

 6. Вплив інтеграційних процесів на зовнішньоекономічну діяльність підприємства.

 7. Інноваційна політика підприємства в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

 8. Інноваційно-інвестиційна політика в зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

 9. Інформаційне забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю.

 10. Менеджмент зовнішньоекономічних зв'язків промислового підприємства.

 11. Менеджмент зовнішньоекономічних зв'язків агропромислового підприємства.

 12. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства в умовах транскордонного співробітництва.

 13. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства в зонах пріоритетного розвитку.

 14. Механізм дослідження ринкової кон’юнктури в зовнішньоекономічній діяльності.

 15. Механізм дослідження маркетингового середовища підприємства суб'єкта - зовнішньоекономічної діяльності.

 16. Механізм фінансування зовнішньої торгівлі на підприємстві.

 17. Оптимізація зовнішньоторговельного  балансу України.

 18. Організація валютних операцій на підприємстві.

 19. Організація діяльності підприємства на міжнародних фондових біржах.

 20. Організація діяльності підприємства на міжнародних товарних бірж.

 21. Організація міжнародних розрахункових операцій на підприємстві.

 22. Організація та функціонування міжнародних валютних ринків.

 23. Організаційна культура підприємства – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.

 24. Організація міжнародної ліцензійної торгівлі.

 25. Організація та механізм здійснення міжнародного лізингу.

 26. Організація і управління транспортними перевезеннями в зовнішній торгівлі.

 27.  Організація зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах туристичного бізнесу.

 28. Організація діяльності торгово-посередницьких фірм на зовнішніх ринках.

 29. Процеси глобалізації менеджменту та їх вплив на національні економіки.

 30. Регулювання інвестиційних процесів на міжнародному рівні.

 31. Регулювання патентно-ліцензійної діяльності на міжнародному рівні.

 32. Трансфер технологій як форма міжнародного співробітництва у науковій сфері.

 33. Управління діяльністю міжнародних холдингів.

 34. Управління діяльністю транснаціональних корпорацій на національному рівні.

 35. Управління діяльністю міжнародних фінансово-промислових груп (ФПГ).

 36. Управління діяльністю франчайзингової компанії.

 37. Управління міжнародними інвестиційними проектами.

 38. Управління зовнішньоекономічними операціями банківських структур.

 39. Управління зовнішньоекономічними операціями страхової фірми.

 40. Франчайзинг як форма міжнародного підприємництва.

 41. Наслідки вступу України в СОТ.

 42. Ефективність використання експортного потенціалу України в умовах глобалізації.

 43. Вплив зовнішньоекономічної діяльності на розвиток підприємництва в Україні.

 44. Розвиток новітніх форм зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств як необхідна умова інтеграції України до світового господарства.

 45. Іноземні інвестиції як фактор структурних перетворень в економіці перехідного періоду.

 46. Ефективність управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в умовах ринку.

 47. Формування умов і механізмів ефективної діяльності міжнародних спільних підприємств України.

 48. Міжнародний ринок інтелектуальної власності та особливості участі України у його функціонуванні.

 49. Міжнародний ринок робочої сили та особливості міграційних процесів в Україні.

 50. Світовий ринок цінних паперів та особливості участі в ньому України.

 51. Рушійні сили розвитку міжнародних економічних відносин.

 52. Міжнародне науково-технічне співробітництво та участь України в ньому.

 53. Інтернаціоналізація господарського життя та його форми.

 54. Світовий ринок позик, суть та сучасні тенденції його еволюції.

 55. Глобальне управління та його удосконалення.

 56. Світовий ринок страхування та сучасні тенденції розвитку.

 57. Особливості входження України до системи міжнародного страхування.

 58. Позиціювання України на світовому ринку сировинної продукції.

 59. Світовий ринок наукоємної продукції та проблеми рівноправної участі у ньому українських суб'єктів господарювання.

 60. Механізм регулювання експортно-імпортної діяльності в Україні.

 61. Світовий досвід оподаткування (на прикладі окремих держав).

 62. Податкова політика підприємства як джерело підвищення ефективності його діяльності.

 63. Митна система та її роль в економіці України.

 64. Ціноутворення на науково-технічну продукцію: світовий досвід та національні особливості.

 65. Роль зовнішньоекономічних зв'язків в технологічному оновленні виробничого потенціалу України.

 66. Україна в міжнародній науково-технічній та виробничій кооперації.

 67. Участь України в діяльності міжнародних наукових фондів та організацій.

 68. Спільне підприємство як фактор економічного розвитку України.

 69. Роль іноземних інвестицій в управлінні структурними зрушеннями економіки України.

 70. Вплив міжнародної економічної інтеграції на розвиток світового господарства.

 71. Державне регулювання діяльності міжнародних монополій.

 72. Розвиток світового ринку патентів і ліцензій.

 73. Система міжнародного менеджменту та тенденції його сучасного розвитку.

 74. Стратегія міжнародного менеджменту: сучасні особливості розробки та реалізації.

 75. Система планування в міжнародному менеджменті та механізм його здійснення.

 76. Стратегія міжнародного менеджменту: сучасні особливості розробки та реалізації.

 77. Посередницька діяльність при здійсненні експортних операцій світовий досвід та національні особливості.

 78. Конкурентна стратегія: види та особливості використання при виході українських підприємств на світовий ринок.

 79. Форми міжнародних господарських об'єднань ТНК та їх сучасні особливості.

 80. Механізм проникнення фірми на світовий ринок.

 81. Фінансові ризики та їх місце в системі міжнародного менеджменту.

 82. Стратегія розміщення міжнародного виробництва та національні особливості її розробки.

 83. Маркетингові фактори планування в міжнародному менеджменті.

 84. Особливості економічного співробітництва між країнами СНД.

 85. Управління євро інтеграційними процесами в Україні.

 86. Механізм встановлення нового міжнародного економічного порядку.

 87. Проблеми платіжних балансів розвинутих країн в кризових умовах.

 88. Проблеми валютних відносин країн – членів ЄС та їх суперечності.

 89. Патентно-ліцензійні відносини у світовому господарстві в сучасних умовах.

 90. Сутність, форми і методи економічної агресії в міжнародних відносинах.

 91. Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків України з країнами, що розвиваються.

 92. Роль міжнародних фінансових центрів у глобалізації світогосподарських зв'язків.

 93. Регулювання міжнародних економічних відносин в умовах регіональної інтеграції.

Додаток Б
Зразок документа (листа-замовлення) від організації

на виконання дипломної роботи^ На бланку організації
Ректору

Університету сучасних знань

_________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


(повна назва організації)
Просить Вас доручити випускнику Університету сучасних знань

____________________________________________________________,

що навчається за спеціальністю 7.050206 "Менеджмент ЗЕД", виконання дипломної роботи на тему:

__________________________________________________________________________________________________________________________

Організація забезпечить студента необхідною інформацією щодо діяльності підприємства в межах теми дослідження.

^ Керівник організації

________________________ ______________________________

підпис прізвище та ініціали
Додаток В
Зразок оформлення титульного аркуша дипломної роботи

^ УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Іванов Іван Іванович

УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА


ДИПЛОМНА робота

^ НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ „СПЕЦІАЛІСТ”

за спеціальністю 7.050206 «МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”


^ Дипломна робота допущена

до захисту рішенням кафедри

протокол № _________

від «___» ___________ 201__ р.
завідувач кафедри

____________________________

(підпис, ініціали, прізвище)


^ Науковий керівник:(науковий ступінь, вчене звання)(підпис, ініціали, прізвище)Київ 201_

Додаток Г

Зразок оформлення завдання на дипломну роботу

^ УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ
Факультет економічний

Кафедра економіки та менеджменту

Спеціальність Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри_____________

"___"_____________ 200_р.
ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу студентові

___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

^ 1. Тема дипломної роботи ___________________________________________

___________________________________________________________________

Затверджена наказом по університету від "____" _____________ 200__р. №__
2. Термін подання студентом завершеної роботи_______________________
3. Цільова установа та вихідні дані до роботи _________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Перелік графічного матеріалу _____________________________________

___________________________________________________________________
^ 5. Консультанти по роботі, із зазначенням розділів, що їх стосуються:

Розділ

Консультант (прізвище, ініціали)

Підпис, дата

^ Завдання видав

Завдання прийняв

^ 6. Зміст дипломної роботи, перелік питань, що їх належить розробити

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Продовження додатка Г

Зразок оформлення зворотної сторони завдання дипломну роботу
^ 7. Календарний план виконання роботи

з/п

Зміст виконаної роботи

Строки виконання

Відмітка керівника про виконанняВибір теми, вивчення літературних джерел та складання плану роботи

Підготовка 35% роботи та подання її керівнику


Підготовка 70% роботи та подання її керівнику

Підготовка 100% роботи та подання її керівнику
Доопрацювання роботи з урахуванням зауважень керівника

Отримання відгуку керівника роботи

Захист роботи


8. Дата видачі завдання "___"___________200__р.
Керівник роботи _________________ _______________________________

підпис прізвище та ініціали
^ Завдання прийняв до виконання

студент-дипломник __________________________

(підпис студента)

Додаток Д

Зразок оформлення реферату
Реферат
Робота містить ___ сторінок, ___ таблиць, ___ рисунків, список використаних джерел – ___ найменувань, ___ додатків.

^ Назва дипломної роботи
Об’єктом дослідження є ……. Предметом дослідження є ….

Мета роботи - …….

За результатами дослідження сформульовані (обґрунтовані, розроблені) ……..

Одержані результати можуть бути використані ……..

Додаток Е

Зразок оформлення змісту дипломної роботи
ЗМІСТ

ВСТУП

5

^ РОЗДІЛ 1. НАЗВА РОЗДІЛУ

10

1.1. Назва підрозділу

10

1.2. Назва підрозділу

18

1.3. Назва підрозділу

23

^ РОЗДІЛ 2. НАЗВА РОЗДІЛУ

27

2.1. Назва підрозділу

27

2.2. Назва підрозділу

38

2.3. Назва підрозділу

40

^ РОЗДІЛ 3. НАЗВА РОЗДІЛУ

53

3.1. Назва підрозділу

53

3.2. Назва підрозділу

64

3.3. Назва підрозділу

74

ВИСНОВКИ

87

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

90

ДОДАТКИ (за необхідності)

95


Додаток Ж

Приклади оформлення

бібліографічного опису у списку використаних джерел

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:
Один автор

   1. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Д. Г. Коренівський — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

   2. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл. Кіл: Ін-т соц. Іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України ; т. 1).

Два автори

Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. зал.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.
^

Три автори


Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д.; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс - Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

Чотири автори

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Лисицький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ „Украгропромпродуктивність”, 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

П’ять і більше авторів

Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. Центр, 2007. — 510 с.


Без автора

Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: [зб.наук.праць / наук. Ред. Каліущенко В. Та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.


Багатотомний документ

Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х. Право, 2002 — Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.
1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності iconРоботи
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи магістра для студентів спеціальності 050108 – ”Маркетинг” / Уклад.: Т. Б. Решетілова....
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 03040101 “Правознавство” всіх форм навчання /Укл.: В....
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності iconФінанси підприємств
...
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності iconВиконання магістерської кваліфікаційної роботи є завершальним етапом навчальної програми
Ці методичні вказівки встановлюють основні норми та правила, містять рекомендації щодо виконання магістерських кваліфікаційних робіт...
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності iconДипломної роботи
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи за напрямом 030601 «Менеджмент» (для студентів денної І заочної форм навчання)....
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів спеціальності 050103, 050103 “Міжнародна економіка”
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та написання курсових робіт...
Методичні рекомендації щодо підготовки та написання курсових робіт для студентів спеціальності 010201 «Фізичне виховання» складені...
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни «Процеси І апарати харчових виробництв»
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії
Леоненко П. М., Поліванов В.Є., Сліпенчук О. П. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії (для студентів...
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка