Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності
Сторінка4/4
Дата конвертації06.12.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
1   2   3   4

Продовження додатка Ж

^

Матеріали конференцій, з’їздів

   1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.

   2. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.

Словники


Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.

Законодавчі та нормативні документи

Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).
^

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

1. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.

2. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.

Електронні ресурси

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. :

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.


Додаток З

ВІДГУК

наукового керівника на дипломну роботу

студента ___________________ групи _________

за спеціальністю 7.050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

НА ТЕМУ: _________________________________________________________

___________________________________________________________________

За матеріалами _____________________________________________________

___________________________________________________________________

Актуальність теми: _________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Загальна характеристика роботи ______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Наукова і практична значимість роботи ________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Рівень підготовки студента ___________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Відношення студента до виконання та загальна оцінка роботи ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Науковий

керівник ____________________ _____________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
Дата _________________

Додаток И

РЕЦЕНЗІЯ


на дипломну роботу

студента ___________________ групи _________

спеціальності 7.050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"
___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

НА ТЕМУ: _________________________________________________________

___________________________________________________________________

Актуальність теми: __ _____________________________________________

__

Характеристика роботи: __ _____________________________________________

(відповідність змісту поставленій темі, глибина теоретичного аналізу, практичне значення, обґрунтованість рекомендацій, застосовані комп’ютерні програмні продукти, відповідність оформлення стандартам)

^ Новизна результатів роботи: __

__

__

(навести оригінальні рішення, пропозиції, методики і т. ін., які запропоновані автором, та їх значимість для теорії і практики)

Зауваження:Загальний висновок:(відповідність змісту і обсягу кваліфікаційної роботи стандартам МОН, практичне значення, рекомендація до захисту, оцінка рецензента, рекомендація до присвоєння автору кваліфікації за фахом)

Рецензент:

(посада, вчене звання і вчений ступінь)(підпис) (прізвище та ініціали рецензента)

Підпис

ЗАСВІДЧУЮ:

(підпис, посада, прізвище відповідальної особи)

Місце печатки

“ ____” _____________ 201_ року

Додаток К
^ УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
ІЛЮСТРАТИВНІ ДОДАТКИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
на тему
УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА


студента V курсу групи _________

економічного факультету,

спеціальності 7.050206 «Менеджмент

зовнішньоекономічної діяльності»

Іванова Івана Івановича
Науковий керівник:

к.е.н., доцент Петров П.П.

Київ–201_
ЗМІСТВступ

3

 1. Загальні положення

5

 1. Організація виконання дипломної роботи

8

 1. Зміст структура та обсяг дипломної роботи

9

 1. Вимоги до оформлення дипломної роботи

13

 1. Рецензування та захист дипломної роботи

19

Додатки

211   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності iconРоботи
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи магістра для студентів спеціальності 050108 – ”Маркетинг” / Уклад.: Т. Б. Решетілова....
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 03040101 “Правознавство” всіх форм навчання /Укл.: В....
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності iconФінанси підприємств
...
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності iconВиконання магістерської кваліфікаційної роботи є завершальним етапом навчальної програми
Ці методичні вказівки встановлюють основні норми та правила, містять рекомендації щодо виконання магістерських кваліфікаційних робіт...
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності iconДипломної роботи
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи за напрямом 030601 «Менеджмент» (для студентів денної І заочної форм навчання)....
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів спеціальності 050103, 050103 “Міжнародна економіка”
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та написання курсових робіт...
Методичні рекомендації щодо підготовки та написання курсових робіт для студентів спеціальності 010201 «Фізичне виховання» складені...
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни «Процеси І апарати харчових виробництв»
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії
Леоненко П. М., Поліванов В.Є., Сліпенчук О. П. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії (для студентів...
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка