Про управління
НазваПро управління
Сторінка1/6
Дата конвертації19.12.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4   5   6
ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА


МЕНЕДЖМЕНТ: СУЧАСНА НАУКА

ПРО УПРАВЛІННЯ

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик

1982-2013 рр.

Кривий Ріг

2013
УДК 016:005

ББК 91.9:65.05

М 50
Менеджмент: cучасна наука про управління / Наукова бібліотека КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»; упоряд. О. Б. Поліщук; за ред. О. А. Дікунової. – Кривий Ріг, 2013. – 54 с.
Бібліографічний покажчик присвячено проблемам організації менеджменту. Акцентовано особливу увагу на економічній природі, сутності, функціях, принципах і методах здійснення ефективного менеджменту організацій. Розкрито системи мотивацій, економічний та організаційний механізми управління сучасними підприємницькими структурами. Пропонована література містить відомості про найпоширеніші та апробовані інструменти сучасного менеджменту, застосування яких в Україні допоможе уникнути багатьох помилок у підприємницькій діяльності. Розглянуто діяльність менеджерів, спрямовану на підвищення креативності організації та формування в ній корпоративної культури. У тематичних розділах представлено матеріали з проблем організації менеджменту в цілому, з історії менеджменту, підготовки менеджера, психології менеджменту, культури управління, видів менеджменту (окрім освітнього менеджменту).
Покажчик призначено для студентів вищих навчальних педагогічних та економічних закладів у системі базової та післядипломної освіти; для викладачів, аспірантів і всіх тих, кого цікавлять питання ефективної організації управлінської діяльності.

З М І С Т
Передмова ……………………………………………………………………4

Розділ 1. Загальні питання………………………………………………..6

Розділ 2. Історія менеджменту……………………………………...........12

Розділ 3. Підготовка менеджера ……….…………………………………13

Розділ 4. Професія – менеджер……………………………………...........16

Розділ 5. Психологія менеджменту……………………………………….19

Розділ 6. Види менеджменту…………………………………………….....22

6.1 Екологічний менеджмент…………………………………….. 22

6.2 Політичний менеджмент………………………………………23

6.3 Соціальний менеджмент………………………………………25

6.4 Корпоративний менеджмент……………………………….....26

6.5 Менеджмент персоналу………………………………………...28

6.6 Менеджмент туризму……………………………………..……30

6.7 Менеджмент в економіці………………………………………31

6.8 Фінансовий менеджмент……………………………………….34

6.9 Інформаційний менеджмент ………………………………….35

6.10 Бібліотечний менеджмент……………………………………36

6.11 Інші види менеджменту…………………………………........41

Іменний покажчик………………………………………………….............43

ПЕРЕДМОВА
У ХХІ столітті важко назвати більш важливу і багатогранну сферу діяльності, чим управління, або менеджмент, від якого в значній мірі залежать і ефективність виробництва, і якість обслуговування населення.

Менеджмент – це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань. Менеджмент пронизує всю організацію, торкається практично всіх сфер її діяльності.

Менеджмент як наука виникла і розвивається в зв’язку з необхідністю з'ясувати, чому та в наслідок чого процвітають чи руйнуються організації. Науковці в галузі менеджменту шляхом випробувань та практики в сфері управління методом спроб та помилок шукають відповіді на проблему забезпечення успіху організацій.

Організації складають основу світу менеджерів, саме в них спостерігаються процеси і стани, які є причиною існування менеджменту. Першочергова задача менеджменту полягає в створенні організаційної культури, творчого інноваційного клімату, які стимулюють працівників на інновації.

Бібліографічний рекомендаційний покажчик складено на основі перегляду електронного каталогу, традиційного (карткового) систематичного каталогу та систематичної картотеки статей Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» і є вибірковим.

Хронологічно охоплено період з 1982 по 2013 рр.

Бібліографічний покажчик  містить 299 джерел українською та російською мовами (за зведеним українсько-російським алфавітом).

Покажчик включає 6 основних розділів:
Розділ 1. Загальні питання

Розділ 2. Історія менеджменту

Розділ 3. Підготовка менеджера

Розділ 4. Професія-менеджер

Розділ 5. Психологія менеджменту

Розділ 6. Види менеджменту

Представлений матеріал в межах кожного розділу згруповано за алфавітом прізвищ авторів та назв публікацій. Нумерація суцільна. Допоміжний апарат покажчика складається з іменного покажчика, передмови та схеми групування (зміст).

Бібліографічний опис здійснено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Електронна версія покажчика розміщена на веб-сайті бібліотеки: http://kdpu-library.ucoz.ru

РОЗДІЛ 1. 

^ ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ


 1. 33 С
  А 66 Андрушків Б. М.
  Основи менеджменту / Б. М. Андрушків, О. Кузьмін. – Львів : Світ, 1995. – 296 с.

 2. 338

Б 24 Барамзин С. В. Комплексная система управления качеством / С. В. Барамзин. – М. : Экономика, 1982. – 80 с.

 1. 658(075.8)
  Б 53  Бєсєдін М. О.
  Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підхід (модульний варіант) : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М. О. Бєсєдін, В. М. Нагаєв. – К. : ЦНЛ, 2005. – 496 с.

 2. Богоявленська Ю. Праксеологічні підходи у менеджменті / Ю. Богоявленська // Економіка України. – 2004. – № 12. – С. 48–51; 2005. – № 1. – С. 59–64.

 3.  Брасс О. Поняття менеджменту / О. Брасс // Управління освітою. – 2007. – № 18. – С. 10–12.

 4. Воронкова А. Концептуальні основи побудови моделі менеджменту / А. Воронкова, Н. Гринькова // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 2. – С. 39–47.

 5. 658(075.8)

Г 55 Глухов В. В. Менеджмент: учебное пособие для студентов экономических специальностей вузов / В. В. Глухов. – 3-е изд. – Спб. : Питер, 2005. – 608 с.

 1. Гуленко В. Персонология и менеджмент / В. Гуленко // Соционика, ментология и психология личности. – 2000. – № 3. – С. 16–23.

 2. 658(075.8)

Д 48 Дикань Н. В. Менеджмент: навчальний посібник / Н. В. Дикань, І. І. Борисенко. – К. : Знання, 2008. – 389 с.

 1. 33 С
   З-13 Завадський Й. С.
  Менеджмент. Т. 1. / Й. С. Завадський. – К. : УФІМБ, 1997. – 543 с.

 2. Инновационные методы обучения принятию управленческих решений / В. Е. Бруцман, А. В. Кузнецов, В. А. Кунин, А. В. Поскряков // Вестник Московского университета. Сер. Экономика. – 2008. – № 6. – С. 42–55.

 3. 33 С(07)
  И 66
  Инновационный менеджмент : методическое пособие, ч. 1. – К. : Рамо, 1991. – 112 с.

 4.   33С(07)

И 66 Инновационный менеджмент : методическое пособие, ч. 2. – К. : Рамо, 1991. – 134 с.

 1.  Кезин А. В. Менеджмент процессов эквифинального развития организаций / А. В Кезин, М. В. Локтионов // Вестник Московского университета. Сер. Социология и политология. – 2000. – № 4. – С. 115–127.

 2.  Кокурина О. Стратегический менеджмент в современных условиях / О. Кокурина // Персонал. – 2002. – № 8. – C. 77–83.

 3.  331.108.2(075.8)

К 61 Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений : учебное пособие для студентов вузов / В. М. Колпаков. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : МАУП, 2004. – 504 с.

 1. Королько В. Менеджмент консалтинговою організацією:  особливості маркетингу і PR / В. Королько, О. Некрасова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – № 4. – С. 127–139.

 2.  Локтионов М. В. О системных методах в менеджменте / М. В. Локтионов // Вестник Московского университета. Сер. Философия. – 2000. – № 5. – С. 105–107. 1. 65.011

Л 86 Луценко И. А. Технологии эффективного управления / И. А. Луценко. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2004. – 152 с.

 1.  658(075.8)
  М 29 Мартиненко М. М.
  Основи менеджменту : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М. М. Мартиненко. – К. : Каравела, 2005. – 496 с.

 2. Мельник В. Менеджмент как социокультурный процесс / В. Мельник // Личность. Культура. Общество. – 2001. – Т. 3, вып. 4 (10). – С. 84–93.

 3.  658(075.8)

М 50 Менеджмент організацій: методи виконання випускних робіт / за ред. Н. М. Петровича. – 2-е вид., перероб. і доп. – Львів: Львівська політехніка, 2004. – 180 с.

 1. 331

М 92  Мухаметлатыпов Ф. У. Трудовая мобильность : Концептуальная модель, реальные тенденции, проблемы управления / Ф. У. Мухаметлатыпов. – Уфа : Башкирское книжное изд-во, 1990. – 180 с.

 1. 62-50

Н 59 Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта / под ред. Д. Поспелова. – М. : Наука, 1986. – 312 с.

 1. 331.108

П 14 Палеха Ю. І. Ключі до успіху, або Організаційна та управлінська культури : монографія / Ю. І. Палеха. – К. : Видавництво Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 211 с.

 1.   Панков В. Інноваційний менеджмент великого акціонерного товариства / В. Панков // Економіка України. – 2002. – № 12. – С. 4–12.
 1.  Пилипів В. Управлінські аспекти децентралізації в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні / В. Пилипів // Економіка України. – 2008. – № 3. – С. 12–19.

 2. Предводителева М. Учебный курс «менеджмент» и его практическое значение / М. Предводителева // Народное образование. – 2001. – № 10. – С. 183–188.

 3.  Самоменеджмент человека : стратегия и тактика // Персонал. – 2002. – № 10. – С. 56–61.

 4.  65.012.123(075.8)

 С 21 Сафонов Ю. М. Методи прийняття управлінських рішень : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю. М. Сафонов, Н. В. Шандова. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2010. – 174 с.

 1. 65.014.1(075.8)

С 21 Сафонов Ю. М. Стратегічне управління : навчальний посібник для студентів / Ю. М. Сафонов, Т. І. Макаренко. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2010. – 300 с.

 1.  Слонов Н. Н. Парадигма менеджмента в зеркале учения Бубера о двойственности отношения человека к миру / Н. Н. Слонов // Философские науки. – 2007. – № 12. – С. 48–66.

 2.  658(075.8)

С 91 Сучасні концепції менеджменту : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. Л. І. Федулової. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 536 с.

 1. 658.512(075.8)

Т 19 Тарасюк Г. М. Управління проектами: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г. М. Тарасюк. – 2-е вид. – К. : Каравела, 2006. – 320 с.


 1.  94(477)(082) 

Г 47 Ураков Д. В. Атрибути сучасного менеджменту: соціально-філософський аналіз / Д. В. Ураков // Гілея. Науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2009. – Вип. 26. – С. 202–207.

 1.  Фадеева М. Л. Возможности трансформации организационной культуры / М. Л. Фадеева // Личность. Культура. Общество. – 2001. – Т. 3, вып. 2. – С. 239–251.

 2. Фесянов В. Инновационный менеджмент как конструктивная сила современного управления / В. Фесянов // Персонал. – 2003. – № 1. – С. 70–75.

 3.  Хміль Ф. Міфи зарубіжної науки менеджменту і українські реалії / Ф. Хміль // Економіка України. – 2005. – № 5. – С. 66–71 .

 4. Хміль Ф. Про шляхи формування менеджменту в Україні / Ф. Хміль // Економіка України. – 1996. – № 11. – С. 92–98.

 5. Шавкун І. Г. Тенденції розвитку сучасного менеджменту / І. Г. Шавкун // Грані. – 2007. – № 1. – С. 54–57.

 6. 658.56(075.8)
  Ш 24 Шаповал М. І.
   Менеджмент якості : підручник / М. І. Шаповал. – К. : Знання, 2006. – 471 с.

 7. Шевченко Н. В. Самоменеджмент как технология профессионального саморазвития выпускника вуза / Н. В. Шевченко // Грані. – 2012. – № 4. – С. 115–118.

 8.  658(075.8)

Ш 38 Шегда А. В. Менеджмент : учебник / А. В. Шегда. – 3-е изд., испр. и доп. – К. : Знання, 2006. – 645 с.

 1. Шепель В. Человековедческая сущность управления: идеология управленческой деятельности / В. Шепель // Народное образование. – 2000. – № 9. – С. 41–50.

 2. Шепель В. Человековедческие технологии / В. Шепель // Народное образование. – 2001. – № 1. – С. 74–83.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Про управління icon1. Управління та менеджмент, принципи та завдання менеджменту
Розрізняють три види управління: управління в технічних системах або управління речами; управління в живих організмах; управління...
Про управління iconПоложення про відділ автоматизованої обробки інформації та контролю...
Селидівської міської ради /далі − управління/ є структурним підрозділом управління, що утворюється за наказом начальника управління...
Про управління iconПоложення про сектор нагляду за правильністю призначення І виплати...
Селидівської міської ради (далі -управління) є структурним підрозділом управління, що утворюється за наказом начальника управління...
Про управління iconПоложення про сектор з контролю використання коштів державного бюджету,...
Селидівської міської ради (далі - управління) є структурним підрозділом управління, що утворюється за наказом начальника управління...
Про управління iconПоложення про сектор організаційно-кадрової та правової роботи, забезпечення...
Селидівської міської ради (далі - управління) є структурним підрозділом управління, що утворюється за наказом начальника управління...
Про управління iconПоложення
Відділ прийняття рішень /далі – відділ/ управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради /далі – управління/...
Про управління iconПоложенн я про фінансово-господарський відділ управління праці та...
Фінансово-господарський відділ (далі − відділ) управління праці та соціального захисту населення (далі − управління), є структурним...
Про управління iconПро управління
Менеджмент: cучасна наука про управління / Наукова бібліотека кпі двнз «Криворізький національний університет»; упоряд. О. Б. Поліщук;...
Про управління iconУкраїна управління праці та соціального захисту населення селидівської міської ради наказ
Головного управління державної служби України та Української Академії державного управління при Президентові України 10. 05. 2002...
Про управління iconПоложення про управління агропромислового розвитку Великобурлуцької...
Управління утворюється головою Великобурлуцької районної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про місцеві державні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка