Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів напрямів підготовки 030401 “Правознавство” 030503 “Міжнародна економіка”
НазваНавчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів напрямів підготовки 030401 “Правознавство” 030503 “Міжнародна економіка”
Сторінка1/6
Дата конвертації01.01.2014
Розмір0.92 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра екології та безпеки життєдіяльності


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
з нормативної дисципліни


«Основи охорони праці»

для студентів напрямів підготовки
6.030401 “Правознавство”

6.030503 “Міжнародна економіка”

6.030504 “Економіка підприємства”

6.030508 “Фінанси і кредит”

6.030509 “Облік і аудит”

6.030601 “Менеджмент”

6.140103 “Туризм”


ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні Навчально-методичної ради

Національного транспортного університету

Протокол №___від «___»____________2013 р.

Перший проректор,

професор______________^ М.О. БІЛЯКОВИЧ
КИЇВ - 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра екології та безпеки життєдіяльності


^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
з нормативної дисципліни


«Основи охорони праці»

для студентів напрямів підготовки
6.030401 “Правознавство”

6.030503 “Міжнародна економіка”

6.030504 “Економіка підприємства”

6.030508 “Фінанси і кредит”

6.030509 “Облік і аудит”

6.030601 “Менеджмент”

6.140103 “Туризм”

КИЇВ - 2013
Навчально-методичний комплекс (НМК) з нормативної навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів НТУ напрямів підготовки 6.030401 “Правознавство”, 6.030503 “Міжнародна економіка”, 6.030504 “Економіка підприємства”, 6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.030509 “Облік і аудит”, 6.030601 “Менеджмент”, 6.140103 “Туризм”
Укл.: В.П. Матейчик, М.В. Половко, Т.М. Пальчик, В.С. Гринчук, І.В. Самойленко – К.: НТУ, 2013. – 63 с.

Укладачі: професор В.П. Матейчик,

доцент М.В. Половко,

ст. викладач В.С. Гринчук,

асистент Т.М. Пальчик,

асистент І.В. Самойленко

Відповідальний за випуск
докт. техн. наук, професор В.П. Матейчик

Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Основи охорони праці” структурований і складений на основі Робочої програми дисципліни “Основи охорони праці” за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України у відповідності із Типовою навчальною програмою нормативної дисципліни “Основи охорони праці”, затвердженою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту на виконання спільного наказу із Міністерством надзвичайних ситуацій України та Держгірпромнагляду за №969/922/216 від 21.10.2012 року.
© В.П. Матейчик, М.В.Половко, В.С. Гринчук, Т.М. Пальчик, І.В. Самойленко 2013

ЗМІСТ


ЗМІСТ 4

ВСТУП 6

^ 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 8

2. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ, СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ ЗА МОДУЛЯМИ 11

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 15

4. НАВЧАЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 25

^ 5. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 28

6. ПЛАНИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 32

1 32

2 32

3 32

4 32

№ 1, 2 32

Дослідження освітленості на робочому місці 32

1.Загальні поняття про умови праці 32

2.Небезпечні і шкідливі виробничі чинники 32

3.Поняття та складові виробничої санітарії 32

4.Природне та штучне освітлення 32

5.Параметри (характеристика) освітлення 32

6.Нормування освітлення. Негативні фактори освітлення 32

7.Прилади для вимірювання освітленості на робочому місці 32

8.Порядок розрахунку штучного та природного освітлення 32

9.Вимоги до виробничого освітлення 32

Співбесіда, 32

звіт про виконану роботу,
тестування 32

№ 3, 4 32

Дослідження метеорологічних умов на робочих місцях 32

1.Мікроклімат робочої зони 32

2.Нагляд за дотриманням санітарних вимог до стану повітряного середовища на виробництві 32

3.Класифікація приміщень за небезпекою електротравм 32

4.Вологість повітря: абсолютна, відносна. Вплив вологості на працездатність працівника 32

5.Прилади для вимірювання вологості 32

6.Рухомість повітря на робочому місці. Вплив на працездатність працівника 32

7.Прилади для вимірювання рухомості повітря 32

Співбесіда, 32

звіт про виконану роботу,
тестування 32

1 33

2 33

3 33

4 33

№ 5, 6 33

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві 33

1.Основні поняття, терміни та визначення 33

2.Права громадян на охорону праці 33

3.Охорона праці жінок та неповнолітніх 33

4.Органи державного нагляду та громадського контролю, їх повноваження та права 33

5.Повноваження комісії з охорони праці профспілкового комітету та громадських профспілок з охорони праці 33

6.Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці 33

7.Служба охорони праці на підприємстві 33

8.Навчання та інструктажі з охорони праці 33

9.Обов’язкові медичні огляди 33

10.Обов’язки роботодавця щодо соціального страхування від нещасного випадку на виробництві 33

11.Знаки безпеки праці 33

Співбесіда, 33

звіт про виконану роботу,
тестування 33

1 34

2 34

3 34

4 34

№ 7,8 34

Вивчення конструкції та принципу дії вогнегасників 34

1.Поняття «пожежа» та «пожежна безпека» 34

2.Небезпечність та шкідливі фактори, пов’язані з пожежами 34

3.Категорії об’єктів та приміщень за вибухонебезпечністю 34

4.Системи попередження пожеж та пожежного захисту 34

5.Первинні засоби гасіння пожежі 34

6.Типи вогнегасників принципи їх дії, властивості та сфера застосування 34

Співбесіда, 34

звіт про виконану роботу,
тестування 34

№ 9 34

Дослідження шуму та засобів звукоізоляції 34

1.Поняття шум, ультразвук, інфразвук 34

2.Параметри ультра- та інфразвук 34

3.Допустимі рівні шуму, ультразвуку, інфразвуку 34

4.Методи та засоби захисту від шуму, ультра- та інфразвуку 34

Співбесіда, 34

звіт про виконану роботу,
тестування 34

Примітка: 34

кількість навчаьних годин, які відводяться для проведення лабораторних робіт (кількість лабораторних робіт), терміни та послідовність їх виконання визначаються графіком навчального процесу та Робочою навчальною програмою на кожний навчальний рік; 34

лабораторні роботи виконуються в порядку встановленому відповідними методичними вказівками. 34

^ 7. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 35

Примітка: 38

8. ФОРМИ КОНТРОЛЮ, КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗНАНЬ ТА РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ 40

(МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ) 48

^ 10. ПИТАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ЗА ТЕМАМИ АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 49

11. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 53

12.ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 55

^ 13. КОНТРОЛЬНІ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ ТА ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАЛІКУ 57

Примітка: на кожний навчальний рік екзаменаційні питання та питання для заліку можуть змінюватися 59

14. КОНТРОЛЬНІ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ ДО БІЛЕТІВ ДЕРЖАВНИХ ЕКЗАМЕНІВ СТУДЕНТІВ-БАКАЛАВРІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗА НАПРЯМАМИ ПІДГОТОВКИ: “Економіка підприємства” та “Міжнародна економіка”. 60

^ 15. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 64

Базова 65ВСТУП
Державна політика в галузі охорони праці визначається відповідно до Конституції України Верховною Радою і спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобіганню нещасним випадкам та професійним захворюванням.

Одним із головних принципів політики є принцип проведення навчання, професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників а також інформування населення з питань охорони праці.

Реалізація цього принципу, забезпечується, зокрема, виконанням всіма центральними і місцевими органами виконавчої влади, асоціаціями, концернами, об’єднаннями підприємств, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та видів діяльності вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці.

Типовим положенням встановлюється порядок навчання і перевірки знань посадових осіб та інших працівників у процесі їх трудової діяльності, а також учнів, курсантів, слухачів та студентів навчальних закладів під час їх трудового і професійного навчання. Спрямоване положення на реалізацію в Україні системи безперервного навчання з питань охорони праці всіх верств населення, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварій.

Вивчення основ охорони праці у вищих навчальних закладах проводиться у відповідності із Типовою навчальною програмою нормативної дисципліни «Основи охорони праці», затвердженою 18.03.2011 р. Міністерством освіти і науки, молоді та спорту (МОН) на виконання спільного наказу МОН, МНС України та Держгірпромнагляду за № 969/922/216 від 21.10.2010 р.

У Національному транспортному університеті (НТУ) дисципліна «Основи охорони праці» вивчається студентами за навчальною програмою, тематичним планом та планами лекційних, лабораторних занять а також самостійної роботи, розробленими і викладеними у даному навчально-методичному комплексі на основі вищевказаної Типової програми та Робочої програми дисципліни.

Надалі поглиблене вивчення питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві передбачається на етапі підготовки спеціалістів (магістрів) за професійно орієнтованими програма­ми, розробленими згідно з Державними стандартами освіти і спрямо­ваними на оволодіння студентами методами і засобами створення безпечних умов праці з урахуванням специфічних особливостей ви­робництва за профілем спеціальностей на базі знань дисципліни «Ос­нови охорони праці» і профілюючих дисциплін.

В основу даного навчально-методичного комплексу покладені модулі (змістові модулі) вивчення дисципліни та оцінення рівня знань студентів у відповідності до кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ– IV рівня акредитації.

Методологія навчання та оцінювання рівня знань студентів в рамках такої системи організації навчального процесу полягає у його переорієнтації із лекційно-інформативної на індивідуально-диференційовану, особистісно-орієнтовану форму та на організацію самоосвіти студента – індивідуальну роботу студента.

^ 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Метою вивчення дисципліни є надання студентам знань, умінь та компетенцій для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності, формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентами знань, умінь і здатностей ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності.

Згідно із вимогами освітньо-професійної програми у результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні

знати:

 • основні поняття у галузі охорони праці, їх терміни та визначення;

 • основні законодавчі акти про охорону праці, їх загальну характеристику;

 • основні положення нормативно-правових актів з охорони праці;

 • систему державного нагляду і громадського контролю за охороною праці в Україні, функції та повноваження органів нагляду і контролю;

 • систему державного управління охороною праці та організацію охорони праці на підприємстві;

 • систему бюджетного та позабюджетного фінансування заходів та засобів з охорони праці;

 • порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, фінансування розслідування;

 • порядок виплати компенсації постраждалим на виробництві у відповідності із вимогами;

 • методи аналізу та заходи щодо профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань, фінансування заходів;

 • основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії;

 • основи електробезпеки, загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів, а також безпеки при експлуатації машин та механізмів, систем під тиском, кріогенної техніки, інженерних мереж тощо;

 • загальні вимоги з охорони праці щодо конструкцій об’єктів, машин та механізмів підвищеної небезпеки і організації їх безпечної експлуатації;

 • основи пожежної безпеки: пожежонебезпечні властивості речовин і матеріалів, безпека об’єктів, системи попередження пожеж та системи пожежного захисту;

 • систему державного пожежного нагляду в Україні та основи організації навчання посадових осіб та працівників з питань пожежної безпеки;

 • міру відповідальності посадових осіб та працівників за порушення законодавства про працю і охорону праці.

уміти:

 • проаналізувати і оцінити стан організації охорони праці на підприємстві та його відповідність вимогам законодавчих та нормативних актів з охорони праці;

 • розробити й організувати систему управління охороною праці на підприємстві;

 • розробити план навчання і перевірки знань з охорони праці працівників підприємства з урахуванням специфіки робіт та у порядку, визначеному Типовим положенням про навчання;

 • організувати проведення інструктажів з охорони праці на підприємстві;

 • обґрунтувати первинні засоби пожежогасіння для конкретних виробничих умов підприємства і організувати проведення інструктажів працюючих щодо користування цими засобами;

 • організувати розслідування нещасного випадку на підприємстві у відповідності з вимогами законодавчо-нормативних актів;

 • обґрунтувати необхідність, як планового так і позапланового фінансування заходів та засобів з охорони праці.


^ 2. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ, СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ ЗА МОДУЛЯМИ
Структурно навчальна дисципліна «Основи охорони праці» побудована за модульною системою і складається із двох Модулів: Модуля І (Правові та організаційні основи охорони праці. Виробничий травматизм та професійні захворювання) та Модуля ІІ (Гігієна праці та виробнича санітарія. Основи техніки безпеки. Пожежна безпека).

У свою чергу Модулі за окремими навчальними елементами структуровані змістовими (тематичними) модулями.

Загальний обсяг дисципліни за Модулями та змістовими модулями має наступний вигляд:

Модуль I. Правові та організаційні основи охорони праці. Виробничий травматизм та професійні захворювання.

^ Змістовий модуль1. Законодавча та нормативна база з охорони праці.

Змістовий модуль 2. Державне управління охороною праці. Організація охорони праці на підприємстві.

Модуль II. Гігієна праці та виробнича санітарія. Основи техніки безпеки. Пожежна безпека.

Змістовий модуль 3. Основи фізіології, гігієни праці та виробнича санітарія.

Змістовий модуль 4. Основи техніки безпеки. Пожежна безпека.

Черговість вивчення Модулів та змістових модулів, тематичні питання їх змісту, та розподіл навчальних годин для вивчення студентами, визначені у розділі 4.

Кількість лекційних, лабораторних робіт та тема­тика самостійної роботи студентів передбачені відповідними планами (розділи 5, 6, 7).

Тематика аудиторних занять та самостійної роботи не повторюються а вивчаються паралельно відносно тем лекційних занять.

Оцінка рівня знань студентів за тематикою аудиторних занять та самостійної роботи дисципліни, виконується за результатами модульного контролю і у межах кожного Модуля визначається шляхом отримання студентами певної кількості балів.

Бали нараховуються також за додатковими показниками: систе­матичність відвідування занять та активність на них, участь студентів у науково-дослідній роботі, в олімпіадах тощо.

До модульного контролю студент допускається завжди.

Детально порядок проведення поточного та підсумкового модульного контролю рівня знань студентів викладені у розділі 8.

Зокрема, тематичним планом робочої навчальної програми курсу перед­бачено виконання студентами:

 • модульного контролю за двома Модулями;

 • поточного контролю за чотирма змістовими (тематичними) модулями за темами аудиторних занять;

 • поточного контролю за чотирма змістовими (тематичними) модулями самостійної роботи студентів;

 • контрольної роботи за темами змістових модулів дисципліни в цілому (для студентів заочної форми навчання);

 • підсумкового контролю рівня знань студентів у вигляді екзамену.

Поточний контроль слугує для оцінювання поточного рівня знань студентів з кожної теми змістового модуля і спрямований на перевірку репродук­тивних знань студентів.

Поточний рівень знань студентів може контролюватися шляхом тестування, співбесіди, виконанням студентами Модульних контрольних робіт та рефератів, теми яких надаються у 10 та 11 розділах цього комплексу, а також індивідуальних завдань (розділ 12).

Підсумковий контроль слугує визначенню кінцевого рівня знань студентів.

Лабораторні роботи. Головним завданням при виконанні лабо­раторних занять є: отримання студентами практичних навичок дослід­ження параметрів освітлення робочої зони; вміння оцінити метеоро­логічні умови праці; освоєння Порядку розслідування та оформлення необхідної документації за результатами розслідування нещасних випадків на виробництві; набуття практичних навичок оцінки чинників санітарно-гігієнічних умов праці; вивчення побудови, принципу дії та практичного застосування вогнегасників різних типів та інших навичок, передбачених кваліфікаційними вимогами.

Знайомство з першоджерелами курсу спрямоване на набуття студентом навичок самостійного мислення, рефлексії і саморефлексії, що передбачає роботу з науковою, законодавчо-нормативною та до­відковою літературою і формування здібностей по її застосуванню в аргументації власної позиції при розгляді певних проблем. Студент повинен навчитися самостійно опрацьовувати літературу, визначати головну проблематику, понятійний апарат, які в ній застосовуються, і формувати власну точку зору, яка повинна базуватися на законодавчо-нормативних вимогах (критеріях) щодо проблемного питання.

Окрім того, у комплексі наведені електронні адреси інформаційних інтернет-ресурсів. Комплекс також містить перелік контрольних екзаменацій­них питань та список першоджерел основної, додаткової літе­ратури та літератури, яка розміщена на сайті НТУ (кафедри) в електронному вигляді, якими рекомендується користуватися при вивченні дисципліни «Основи охорони праці».

Структура дисципліни за напрямами підготовки відповідно до вимог Європейської кредитно-трансферної системи кредитних одиниць (ECTS) приведена у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

^ Галузь знань:

0305 Економіка та підприємництво

0306 Менеджмент і адміністрування

0304 Право

1401 Сфера обслуговування

Нормативна


Напрям підготовки:

6.030503 Міжнародна економіка

6.030504 Економіка підприємства

6.030508 Фінанси і кредит

6.030509 Облік і аудит

6.030601 Менеджмент

6.030401 Правознавство

6.140103 Туризм

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

7.03050301 Міжнародна економіка

7.03050401 Економіка підприємства

7.03050801 Фінанси і кредит

7.030509 01Облік і аудит

7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування

7.03040101 Правознавство

7.03040101 Логістика

Рік підготовки:

Змістових модулів – 5

4 - й

3,4 - й

Загальна кількість годин - 54Семестр

7 - й

6,7 - й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:
Бакалавр

18 год.

4 год.

^ Практичні, семінарські

-

-

Лабораторні

18 год.

4 год.

^ Самостійна робота

18 год.

46 год.

Індивідуальні завдання:

-

^ Вид підсумкового контролю: екзамен


При зміні кількості годин відведених Робочою навчальною програмою для проведення лекційних та лабораторних занять, змінюється кількість годин на самостійну роботу студентів, при цьому загальна кількість годин не змінюється.

Кредит (заліковий кредит) – це одиниця виміру навчального навантаження необхідного для засвоєння навчального матеріалу модулів.

За шкалою ECTS 1 кредит = 36 академічних годин (аудиторних та самостійної роботи студентів).

За національною шкалою 1 кредит = 54 академічним годинам.

^ 3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Навчальна програма розроблена на основі Типової навчальної програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для вищих навчальних закладів, затвердженої 18.03.2011 р. Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України на виконання спільного наказу МОН України, МНС України та Держгірпромнагляду за № 969/922/216 від 21.10.2010 р.
Модуль І.

Правові та організаційні основи охорони праці. виробничий травматизм та професійні захворювання.
Змістовий модуль 1. Законодавча та нормативна база з охорони праці
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів напрямів підготовки 030401 “Правознавство” 030503 “Міжнародна економіка” iconНавчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Антинаркотична...
Кримінологія: Навчально-методичний комплекс // Укладачі: к ю н. Расюк Е. В., к ю н. Микитчик А. В. К.: Навс. 2011. 18 с
Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів напрямів підготовки 030401 “Правознавство” 030503 “Міжнародна економіка” iconНавчально-методичний комплекс з курсу “ основи електронного бізнесу”...
Навчально-методичний комплекс з курсу “Основи електронного бізнесу”./ Укл. С. М. Коваленко – К., 2003. – 24 c
Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів напрямів підготовки 030401 “Правознавство” 030503 “Міжнародна економіка” iconЗатверджую
Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для студентів 1 курсу юридичного факультету нні права та безпеки, напряму підготовки...
Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів напрямів підготовки 030401 “Правознавство” 030503 “Міжнародна економіка” iconНавчально-методичний комплекс дисципліни "Економетрика" для студентів...
Навчально-методичний комплекс дисципліни "Економетрика" для студентів спеціальності фінанси, облік І аудит Укл., к ф м н., доц. Вертегел...
Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів напрямів підготовки 030401 “Правознавство” 030503 “Міжнародна економіка” iconРобочий зошит
Економіка І підприємництво” напряму підготовки: 030502 „Економічна кібернетика”, 030503 “Міжнародна економіка”, 030504 „Економіка...
Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів напрямів підготовки 030401 “Правознавство” 030503 “Міжнародна економіка” iconПерелік запитань для підготовки до іспиту з дисципліни «основи охорони праці»
Наведіть основні законодавчі документи щодо охорони праці в Україні, дайте їм коротку характеристику
Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів напрямів підготовки 030401 “Правознавство” 030503 “Міжнародна економіка” iconЗатверджено
Типова навчальна програма визначає зміст І обсяг навчання, форми контролю знань студентів вищих навчальних закладів для всіх напрямів...
Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів напрямів підготовки 030401 “Правознавство” 030503 “Міжнародна економіка” iconНавчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання...
Г 21 Гаряєва Г. М. Правознавство. Навчально-методичний посібник «Правознавство» призначений для студентів денної форми навчання технічних...
Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів напрямів підготовки 030401 “Правознавство” 030503 “Міжнародна економіка” iconНавчальна програма нормативної дисципліни «охорона праці в галузі»...
Розглянута та рекомендована Комісією з охорони праці та безпеки життєдіяльності Науково-методичної ради та Інститутом змісту І методів...
Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів напрямів підготовки 030401 “Правознавство” 030503 “Міжнародна економіка” iconНавчально-методичний комплекс з курсу «логіка» для самостійної роботи...
Навчально-методичний комплекс з курсу “Логіка” для самостійної роботи студентів (для студентів егі денної форми навчання) / Укл.:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка