Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1
Скачати 459.76 Kb.
НазваТеоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1
Сторінка2/4
Дата конвертації07.01.2014
Розмір459.76 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
1   2   3   4
Тема 6. Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (друга половина XVII – перша половина XIX )

^ План

/4 год./

 1. Промисловий переворот в Англії, його суть і значення для розвитку ринкового господарства країн Європейської цивілізації.

 2. Особливості розвитку ринкового господарства у Франції (середина ХVІІ - середина ХІХ ст.).

 3. Особливості розвитку ринкового господарства у Німеччині (середина ХVІІ - середина ХІХ ст.).

 4. Особливості становлення ринкового господарства в США.

5.Економічне вчення А.Сміта.

6.Економічне вчення Д.Рікардо.

7.Економічне вчення Ж.Б.Сея.

8.Економічне вчення Г.Ч.Кері.

9.Марксизм.

10.Історична школа.

Основні терміни і визначення:

Промисловий переворот, буржуазія, робітничий клас, машине виробництво, “фабрика світу”, “світовий перевізник”, луддити, чартисти, хлібні закони, фритредерство, парцелли, грюндерство, рантьє, економічний лібералізм, вільна конкуренція, фактори виробництва, теорія вартості, прибуток, процент на капітал, витрати виробництва, капітал, споживча вартість, мінова вартість, розподіл витрат, “залізний закон заробітної плати”, закон ринків Сея, закон народонаселення, кількісна теорія грошей, вартість, ціна, основний і оборотний капітал, дохід та його джерела.

Теми рефератів, доповідей:

1. Наслідки Англійської буржуазної революції.

2. Причини війни за незалежність американських колоній.

3. Суть теорії недоспоживання С. Сісмонді.

4. Промисловий переворот в Англії.

5. Теорія народонаселення Т. Мальтуса.

6. А. Сміт – теоретик лібералізму.

7. Виникнення та розвиток марксизму.

Питання для роздуму, самоперевірки, повторення:

1. В чому полягає суть промислового перевороту? Які його наслідки? Які

особливості промислового перевороту у Великобританії, Німеччині, Австрії та США?

2. Розкрийте основний зміст процесу індустріалізації. Покажіть динаміку та

особливості індустріального розвитку США, Німеччини, Великобританії.

3. Які об'єктивні процеси економічного життя спричинили виникнення класичної школи?

4. Поясніть значення основних теоретичних положень класичної школи.

5. Порівняйте економічні погляди В. Петті та П. Буагільбера.

6. Охарактеризуйте основні положення фізіократичної школи.

7. У чому полягає значення "Економічної таблиці" Ф. Кене?

8. Поясніть вислови "економічна людина", "невидима рука".

9. Визначте основні складові економічного вчення А. Сміта.

10. Поясніть теорії вартості та доходів А. Сміта.

11. Чи можна вважати універсальним закон народонаселення Т. Мальтуса?

12. Кому належить теорія трьох факторів виробництва? У чому вона полягає?

13. Охарактеризуйте трудову теорію Д. Рікардо.

Питання для самостійного вивчення та виступу на практичному занятті:

 1. Економічні погляди соціалістів-утопистів: К.А.Сен-Сімона, Ш.Фур’є, Р.Оуена.

 2. Економічні погляди представників німецької історичної школи: Ф.Ліста, В.Рошена, Б.Гільдебранда, К.Кніса, Г.Шмоллера, К.Бюхера, Л.Брентано, М.Вебера, В.Зомбарта.

3.Економічні погляди П.Ж.Прудона. Економічні погляди К.Родбертуса.

4.Економічні погляди Ф.Лассаля.

5. Д.Рікардо і К.Маркс про промисловий переворот та його наслідки.

6.А. Сміт про мануфактуру. К.Маркс про фабрику.

Тестові завдання:

1. Праця «Економічна таблиця» належить:

а) Тюрго; б) Мальтусу;

в) Кене; г) Рікардо.

2. Визначіть представників школи фізіократів:

а) Сміт, Рікардо; в) Мальтус, Сеніор;

б) Кене, Тюрго; г) Петті, Баугільбер.

3. Хто з зазначених економістів відстоював інтереси землевласників:

а) Мальтус; б) Мілль; в) Рікардо.

4. Хто започаткував тезу про обмежену родючість ґрунту:

а) Мальтус; б) Менгер; в) Маршалл; г) Рікардо.

5. Які з зазначених економістів виправдовували отримання прибутку капіталістом:

а) Сей; б) Маркс; в) Кері; г) Бастіа; д) Сісмонді.

6. Марксизм виник в:

а) 50-х рр. ХІХ ст.; б) 40-х рр. ХІХ ст.;

в) 70-х рр. ХІХ ст.; г) 30-х рр. ХІХ ст.

Змістовий модуль 2.

Економіка та економічна думка індустріальної ери

Тема 7. Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (друга половина XIX — початок XX ст.)

План

/2 год./

1.Перехід до панування монополій.

2.Промислове піднесення Німеччини та розвиток німецької економічної думки в наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.(Р.Штольцман, Р. Штаммлер, О. Шпанн, Ф. Оппенгеймер).

3.Нові форми господарювання в США наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

4.Розвиток господарства Англії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

5.Основні тенденції господарського розвитку Франції наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

6. Розвиток та становлення маржиналізму.

Основні терміни і визначення:

Міжнародний поділ праці, міжнародна торгівля, міжнародні міграційні процеси, кооперативний рух, артільний рух, кредитні товариства, стадії економічного розвитку, історичний метод, принцип історизму, господарський критерій, маржиналізм, маржинальна революція, гранична корисність, цінність, споживчий вибір, індивідуальний обмін, криві байдужості, процент на капітал, обмін благ, альтернативні витрати, ціна попиту, ціна пропозиції, двокритеріальна сутність вартості товару, закон попиту та пропозиції, еластичність попиту, гранична продуктивність, “криві байдужості”.

Теми рефератів, доповідей:

1. Економічний розвиток Японії.

2. Економічні наслідки об’єднання Німеччини.

3. «Чесний курс» Т. Рузвельта і «Доктрина Монро»

4. Теорія загальної економічної рівноваги Л. Вальраса.

5. Американська школа маржиналізму.

Питання для роздуму, самоперевірки, повторення:

1. Які структурні зміни відбулися в економіці провідних країн світу протягом

останньої третини XIX—на поч. XX cт.?

2. Використавши конкретні приклади і факти, порівняйте аграрний розвиток

провідних країн світу в період їх індустріалізації.

3. Проаналізуйте два напрями розвитку (революційний та еволюційний) сільського господарства США, Японії та європейських країн.

4. Коли завершилося формування світовою ринку? Дайте визначення поняття

"світовий ринок". Які зміни відбулися в світовій економіці в кінці XIX—на початку XX cт.?

5. Доведіть, що на зламі XIX—XX cт. сформувалося світове господарство.

6. Охарактеризуйте методологію маржиналізму. Як виникла назва цієї течії?

7. Чому австрійська школа характеризується крайнім суб’єктивізмом і

психологізмом?

8. Поясніть взаємозв’язок граничної корисності та ціноутворення.

9. У чому полягає сучасне значення теорії відсотка О. Бем-Баверка?

10. Що таке “альтернативні витрати”? Наведіть приклади.

11. Чому А. Маршалла вважають засновником неокласичного аналізу? У чому полягає відмінність його поглядів від попереднього маржиналізму?

12. Доведіть справедливість теорії ціноутворення А. Маршалла.

13. Визначте поняття еластичності попиту та його економічний зміст.

Питання для самостійного вивчення та виступу на практичному занятті:

 1. Економічна думка Р.Штольцмана, Р.Штаммлера, О.Шпанна, Ф. Оппенгеймера.

 2. Маржинальна революція.

 3. Економічні погляди представників Австрійської школи маржиналізму: К.Менгера, О.Бем-Баверка, Ф.Візера.

 4. Економічне вчення Дж.Б.Кларка.

 5. Економічні погляди представників Лозаннської школи маржиналізму: Л.Вальраса, В.Парето.

Тестові завдання:

1. Завершення формування світового ринку сталося на рубежі:

а) XVIII – XIX ст.; б) ХІХ – ХХ ст.; в) XVII – XVIII ст.

2. Назва останньої стадії капіталізму:

а) імперіалізм; б) соціал-демократія;

в) монополізм; г) колоніалізм.

3. «Чесний курс» втілював президент:

а) Т. Рузвельт; б) Ф. Рузвельт;

в) Вільсон; г) Грант.

4. Евекта – це

а) державне торгове мито на вивіз товарів,

б) вид цінного паперу;

в) випуск в обіг грошей;

г) довгострокова оренда;

5. На початку ХХ ст. Німеччина займала за промисловим виробництвом:

а) 2 місце; б) 3 місце;

в) 1 місце; г) 4 місце.

6. Визначити відповідність:

1. А. Монкретьєн;

2. Ф. Ліст;

3. Е. Хансен;

4. Ф. Візер;

7. Дж. Б.Кларк

а) концепція граничної продуктивності;

факторів виробництва;

б) «гранична корисність»;

в) «політична економія»;

г) концепція акселератора;

д) «національна політекономія».
^ Тема 8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина XIX — початок XX ст.)

План

/2 год./

 1. Характерні особливості розвитку економіки України в пореформений період (60 – 70-ті роки ХІХ ст.) та відображення цих процесів у вітчизняній економічній думці.

 2. Особливості промислового розвитку України на межі ХІХ – ХХ ст.

 3. Селянська реформа 1861 р. в Росії та її здійснення в Україні.

 4. Українська економічна думка про становлення та сутність монополій.

 5. Київська соціально-психологічна школа (М.Х. Бунге, М.І. Туган-Барановський, В.Я. Железнов, Д.І. Піхно).

^ Основні терміни і визначення:

Йосифінські реформи, ліквідація панщини, Маніфест про скасування кріпацтва, фабрично-заводська промисловість, споживча кооперація, артільний рух, кредитні товариства, західноукраїнська кооперація, кредитна кооперація, виробнича кооперація, психологічна теорія цінності, інвестиційна теорія економічних циклів, теорія кон’юнктури, соціальна теорія розподілу, кооперативна теорія, анархічний комунізм, математична теорія споживання.

Теми рефератів, доповідей:

1. Розвиток банківської сфери.

2. Історіографія Селянської реформи 1861 р.

3. М. Туган-Барановський – вчений-економіст і урядовець.

4. Зародження та розвиток цукровиробництва в Україні.

5. Внутрішня торгівля в Україні у ІІ пол. ХІХ ст.

Питання для роздуму, самоперевірки, повторення:

1. Охарактеризуйте передумови, основні етапи та наслідки промислового

перевороту в Україні. Які його особливості ?

2. У чому полягає суть індустріалізації України? Які найважливіші наслідки її до початку першої світової війни?

3. Як вплинули промисловий переворот та індустріалізація на розвиток українських міст?

4. Розкрийте зміст аграрних реформ 1848 і 1861 pp. та порівняйте їх.

5. Які зміни відбулися в українському селі у пореформений період?

6. В чому полягало прогресивне значення столипінської аграрної реформи?

7. Розкрийте зміст і покажіть наслідки грошових реформ, проведених російським урядом у XIX cт.

8. Назвіть характерні риси податкової політики Російської та Австро-Угорської імперій.

9. Проаналізуйте головні форми організації внутрішньої торгівлі в Україні. Яка роль належала Україні в системі світового ринку

10. Порівняйте економічні погляди “легального марксизму” та народництва.

11. У чому полягають відмінності позицій революційного та ліберального

народництва?

12.Чи справедливим є визначення “пропагандисти марксизму” щодо М. Зібера та Г. Плеханова?

13. Поясніть основні економічні ідеї М. Туган-Барановського.

Питання для самостійного вивчення та виступу на практичному занятті:

 1. Становлення інституціональної наукової традиції в українській економічній думці.

 2. Вплив німецької історичної школи на розвиток економічної думки в Україні.

 3. Розвиток економічної думки у Галичині.

Тестові завдання:

1. Найвизначнішою в діяльності П. Столипіна була:

а) аграрна реформа;

б) фінансова реформа;

в) бюджетна реформа.

2. Види земельноі власності в Україні в XVII cт.

а) селянська, шляхетська, церковна;

б) козацька, колективна, селянська;

в) шляхетська, селянська, колонатна.

3. Аграну реформу в Східній Україні проведено в:

а) 1861 р.; б) 1845 р.;

в) 1848 р.; г) 1868 р.

4. Аграну реформу в Західній Україні проведено в:

а) 1861 р.; б) 1845 р.;

в) 1848 р.; г) 1868 р.

5. Перший етап промислового перевороту в Східній Україні відбувся в:

а) 20-40 рр. ХІХ ст.; б) 30-40 рр. ХІХ ст.;

в) 20-30 рр. ХІХ ст.; г) 50-60 рр. ХІХ ст.

6. У 1863 році розпочалось будівництво першої залізниці від:

а) Балти до Одеси; б) Києва до Харкова;

в) Києва до Одеси; г) Полтави до Донецька.

7. Фундатор сучасної інвестиційної теорії економічних циклів:

а) Туган-Барановський;

б) Зібер;

в) Подолинський;

г) Слуцький.
Тема 9. Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (перша половина XX ст.)

План

/4 год./

 1. Економічні наслідки І світової війни.

 2. Версальська угода та її економічна суть.

 3. Сутність політики «Нового курсу» Ф.Д. Рузвельта.

 4. Зміни в господарствах країн Західної цивілізації в 20 – 30 рр. ХХ ст. та їх відображення в теоретичній системі Дж.М. Кейнса.(Кейнсіанська теорія зайнятості, мультиплікатор Кейнса).

 5. Економічний розвиток Німеччини.

 6. “Велика депресія” (1929-1933 р.р.).

7.Плани Дауеса та Юнга, їх суть та мета.

8.Теорії конкуренції Е. Чемберліна, Дж. Робінсон.

Основні терміни і визначення:

“Стерлінговий блок”, репараційний план, Велика депресія, ефективний попит, “основний психологічний закон”, схильність до споживання, очікувана прибутковість капіталовкладень, методи державного регулювання, мультиплікатор, недосконала конкуренція, структура ринку, концентрація виробництва, нецінова конкуренція, цінова дискримінація, монопсонія.

Теми рефератів, доповідей:

1. «Велика депресія».

2. Причини мілітаризації економіки Німеччини.

3. План Юнга.

4. Неокейнсіанські теорії та їх вплив на економічний розвиток Європи та США.

5. Зміни в грошово-банківській системі після І світової війни.

6. Війни за переділ світу та їх вплив на світове господарство.

Питання для роздуму, самоперевірки, повторення:

1. Про що свідчить існування ортодоксальних та неортодоксальних течій

кейнсіанства?

2. Чим обумовлено виникнення теорії Дж. М. Кейнса?

3. Як Кейнс визначав причини циклічного спаду економіки?

4. Які причини та наслідки Великої депресії.

5. Чим була зумовлена мілітаризація провідних країн світу?

6. Які країни отримали найбільше економічних переваг після І-ї світової війни і чому?

7. Які причини запровадження планів Дауеса та Юнга?

8. В чому проявилося сповільнення темпів економічного розвитку в Англії?

9. Порівняйте економічний розвиток Англії та Франції в міжвоєнний період.

10. Якими заходами здійснювалася відбудова економіки Німеччини після І-ї світової війни?

Питання для самостійного вивчення та виступу на практичному занятті:

 1. Становлення світового господарства.

 2. Концепції імперіалізму як відображення зовнішньоекономічної політики країн Західної Європи.

 3. Причини виникнення та наслідки економічної кризи 1929-1933 років для країн Європейської цивілізації.

 4. Економічна криза 1929-1933 років та особливості її прояву в Англії та Франції.

 5. Особливості економічної кризи 1929-1933 років у Німеччині.

 6. Роль німецької школи неолібералізму у господарському відродженні країни.

Тестові завдання:

1. Першу макроекономічну модель відтворення створив:

а) В.Петті;

б) Ф. Кене;

в) А. Сміт;

г) К. Маркс;

д) Дж. М. Кейнс.

2. Витрати воюючих країн у І-й світовій війні склали:

а) 200 млрд. $;

б) 300 млрд. $;

в) 100 млрд. $;

г) 150 млрд. $.

3. Причина кризи поч. 20-их рр., яка охопила США, Японію, Англію, Францію:

а) нерівномірний галузевий розвиток у воєнний період, розповсюдження

багатьох посередницьких фірм, що використовували проблеми військового часу;

б) наслідки І-ї світової війни;

в) циклічний спад економіки.

4. “Велика депресія” відбувалася в:

а) 1929-1933 рр.;

б) 1930-1940 рр.;

в) 1933-1938 рр.;

г) 1922-1929 рр.

5. Програму “Новий курс” проводив президент:

а) Т. Рузвельт;

б) Ф. Рузвельт;

в) Вільсон;

г) Грант.

6. Книгу Дж. М. Кейнса „Загальна теорія зайнятості, процента і грошей” видано в:

а) 1933 р.; б) 1936 р.;

в) 1938 р.; г) 1929 р.

7. Кейнс виділяв такі види попиту:

а) особистий, виробничий;

б) реальний, прихований;

в) інвестиційний, виробничий.

8. Плани Дауеса та Юнга мали на меті покращити економіку:

а) Німеччини; б) СРСР;

в) Франції; г) Італії.
1   2   3   4

Схожі:

Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної...
Курс “Основи економічної теорії” пропонує студентам базові концепції економіки. Метою другої частини курсу (5-й триместр) є розкриття...
Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної...
Курс “Основи економічної теорії” пропонує студентам базові концепції економіки. Метою першої частини курсу (4-й триместр) є розкриття...
Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 iconПрактичних занять з дисципліни
Змістовий модуль Основи інформаційних технологій в галузі охорони здоров’я. Методологія обробки та аналізу медичних даних. Формалізація...
Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 iconКалендарно-тематичний план практичних занять з дисципліни «догляд за хворими (практика)»
Змістовий модуль «Структура та основні завдання догляду за хворими дітьми в стаціонарі»
Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 iconЕкономічна думка стародавнього світу
Зародження економічної думки збігається зі становленням людсь­кого суспільства. Початок викладу історії економічної думки пов'яза­ний...
Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 iconКількість годин
Змістовий модуль Принципи діяльності та організація роботи медичної сестри терапевтичного стаціонару
Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 iconКількість годин
Змістовий модуль Принципи діяльності та організація роботи медичної сестри терапевтичного стаціонару
Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 icon1. економічна думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм
Процес вивчення курсу історії економічної думки багато в чому залежить від вдалого використання та співставлення раніше отриманих...
Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 iconКалендарно-тематичний план практичних занять з пропедевтики внутрішньої медицини
Змістовий модуль Основні симптоми та синдроми при захворюваннях органів дихання
Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 iconІндивідуальний план навчального процесу студента 5 курсу (кафедра акушерства І гінекології)
Змістовий модуль Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка