Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1
Скачати 459.76 Kb.
НазваТеоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1
Сторінка3/4
Дата конвертації07.01.2014
Розмір459.76 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
1   2   3   4
Тема 10. Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина XX ст.)

^ План

/4 год./

 1. Особливості розвитку світового господарства в ІІ пол. ХХ ст.

 2. Вплив військово-конверсійних факторів на розвиток національних економік провідних країн Європи після Другої світової війни.

 3. Економічна могутність США в післявоєнному світі.

 4. Шлях Німеччини до європейського економічного лідерства.

 5. Розвиток економіки Англії та Франції

 6. Економічний розвиток Японії.

 7. Неолібералізм та його особливості в країнах Європи.

 8. Неокейнсіанські теорії економічного зростання.

 9. Вплив наднаціональних організацій (ООН, МОП, МВФ) на розвиток національних економік провідних країн Європи та США у 50-70-ті роки ХХ ст. та його відображення в дослідженнях Дж. Вайнера, Дж. Міда, Р. Ліпсі.

 10. Економічне зростання в інституціональній теорії.


^ Основні терміни і визначення:

Науково-технічна революція, інтернаціоналізація господарського життя, інтернаціоналізація капіталу, транснаціональні корпорації, умови рівноваги на товарному ринку, план Маршалла, постіндустріальне суспільство, посткейнсіанство, неокейнсіанство, монетарне кейнсіанство, неолібералізм, соціальне ринкове господарство, ордолібералізм, сформоване суспільство, економічні регіональні союзи, транснаціональна корпорація, міжнародна економічна інтеграція, наукомістке виробництво.

Теми рефератів, доповідей:

1. План Маршалла та його вплив на економіку Європи.

2. Економічні наслідки науково-технічної революції в Європі та США

3. Економічні наслідки ІІ світової війни.

4. Формування трьох центрів світового капіталізму: США, ФРН, Японія – нові економічні лідери.

5. Сутність теорії раціональних очікувань та її відмінність від теорії адаптивних очікувань.

6.Чикагська школа неолібералізму( монетаризм) М. Фрідмана.

7.Економічні наслідки НТР.

8.Фрайбузька школа неолібералізму (німецька неоліберальна теорія).

9.Французької школи неолібералізму (дирижизм).

10.Економічне зростання у США в 50-70-ті роки ХХ ст.

Питання для роздуму, самоперевірки, повторення:

1.Чому сучасний неолібералізм є продовженням класичної економічної традиції?

2. Визначте проблематику досліджень німецького неолібералізму.

3. Знайдіть спільні ознаки й відмінності англомовного та німецького неолібералізму.

4. Охарактеризуйте ідеальні типи економічних систем, визначені В. Ойкеном.

5. Чим відрізняється політика ладу від політики процесу?

6. Дайте визначення соціального ринкового господарства та його структурних елементів.

7. Що таке “соціальне вирівнювання”?

8. У чому полягають основні теоретичні та практичні висновки монетаризму?

9. Чим зумовлюються попит і пропозиція грошей у монетаристській теорії?

10. Чому економічну теорію пропозиції вважають теоретичною основою

“рейганоміки”?

Питання для самостійного вивчення та виступу на практичному занятті:

 1. Концепції НТР.

 2. Вплив державного регулювання на розвиток національних економік Англії та Франції у 50-70-ті роки ХХ ст.

 3. Німецьке економічне „диво” та роль представників німецького неолібералізму в його підготовці.

 4. Економічні наслідки науково-технічної революції в Європі та США

Тестові завдання:

1. Назвіть представників неоліберального напрямку:

а) Г. Кері;

б) Ф. Ліст;

в) Р. Ерхард;

е) У. Мітчелл;

ж) В. Ойкен;

з) А. Мюллер-Армак;

г) Дж. М. Кейнс;

д) Дж. Коммонс;

і) Дж. Гелбрейт;

к) Дж. Робінсон.

3. «План Маршалла» втілювався:

а) після І світової війни,

б) після ІІ світової війни;

в) на початку ХХ ст.

4. Представниками якого з названих напрямів є Ф.Хайєк, В.Ойкен, Л.Ерхард:

а) інституціоналізм; б) кейнсіанство;

в) неолібералізм; г) неокласичний синтез.

5. Як в історико-економічній літературі називають французьку школу неолібералізму?

а) дирижизм, б) ліберальний дирижизм;

в) французький лібералізм.

6. Програма, аналогічна плану Маршалла, розроблена для Японії:

а) “план Доджа-Макартура”, б) “план Дауеса”;

в) “план Робертса-Макартура”; г) “план Доджа-Юнга”.

8. У 1944 р. на міжнародній валютно-фінансовій конференції в Бреттон-Вудсі було створено:

а) МВФ; б) ЄБРР;

в) ООН; г) ЄЕС.

Тема 11. Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець XX — початок XXI ст.)

План

/2 год./

1.Розвиток світової економіки в останній третині ХХ – на початку ХХІ ст.

2.“Рейганоміка” та “тетчеризм”.

3. Особливості економічного розвитку Азії, Африки і Латинської Америки.

4.Грошовий сектор економіки та економічна суть монетаризму.

5.Зміна ролі факторів економічного розвитку та еволюція інституціоналізму у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

6.Теорії економіки пропозиції і раціональних очікувань та їх практичне використання.

7.Теоретичні особливості неоінституціоналізму.

^ Основні терміни і визначення:

Міжнародна економічна інтеграція, Європейський Союз, глобалізація світової економіки, нові індустріальні країни, технотронний характер економічного розвитку, постіндустріальна епоха, “нова економіка”, науково-виробничі комплекси, кількісна теорія грошей, попит і пропозиція грошей, грошове правило Фрідмена, перманентний дохід, тимчасовий дохід, фактори пропозиції, інфляційні очікування.

Теми рефератів, доповідей:

1. Проблеми паливно-енергетичного сектору.

2. Міжнародні економічні організації та їх діяльність.

3. Особливості економічного розвитку Азії, Африки і Латинської Америки.

4. Г. Мюрдаль: синтез інституціоналізму і шведської школи.

5. Характерні риси економічної системи Д. Б'юкенена.

6. Особливості вивозу капіталу в світовому глобалізованому господарстві.

Питання для роздуму, самоперевірки, повторення:

1. Яке значення має науково технічний прогрес для роз витку національних

господарств і світової економіки в цілому?

2. Охарактеризуйте місце сільського господарства в світовому і національних

господарствах.

3. Яка роль держави в розвитку національних господарств розвинених країн?

4. Визначте основні форми і напрями розвитку міжнародних економічних відносин.

5. Проаналізуйте особливості розвитку міжнародної торгівлі. Які зміни відбулися в товарній структурі та географічному розподілі зовнішньої торгівлі?

6. Перелічіть нові індустріальні країни. Розкрийте стратегію їхніх економічних програм.

7. Які риси є характерними для фінансової та кредитно-грошової системи

економічно розвинених держав світу?

8. Які визначальні риси економічної думки в кін. ХХ – на поч. ХХІ ст.?

Питання для самостійного вивчення та виступу на практичному занятті:

 1. Зміна ролі факторів економічного розвитку та еволюція інституціоналізму у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

 2. Теорема Р.Коуза.

 3. Інтеграція Європи та особливості економічного розвитку в її умовах

Тестові завдання:

1. Назвіть авторів указаних теорій:

а) “ідеальних типів господарських систем”;

б) “постіндустріального суспільства”;

в) “нового індустріального суспільства”;

г) “ультраімперіалізму”;

д) “імперіалізму як вищої стадії розвитку капіталізму”

2. Визначити відповідність:

1. неокласицизм;

2. інституціоналізм;

3. кейнсіанство;

4. монетаризм;

а) макроекономічний аналіз;

б) обмежене втручання держави в економіку;

в) основна сфера регулювання – грошово-кредитна;

г) включення в аналіз позаекономічних факторів

3. Визначте прихильників інституціональної теорії:

а) Р.Коуз;

б) У.Мітчелл;

в) М.Фрідмен;

д) Л.Вальрас;

г) Дж.Гелбрейт;

є) Т.Веблен;

ж) А.Пігу;

з) Дж.Р.Коммонс;

к) Г.Шмоллер.

4. Визначте відповідність:

1. Платон;

2. В. Ойкен;

3. Р. Оуен;

4. Арістотель;

5. Е. Бернштейн;

а) принцип соціалізму:”від кожного – за здібностями, кожному – за працею”;

б) теорія про економіку і хрематистику;

в) концепція ідеальних типів господарських систем;

г) теорія “демократизації капіталу”;

д) проект “ідеальної держави”.

5. Асоціацію держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) створено:

а) 1967 р.; б) 1957 р.;

в) 1970 р.; г) 1965 р.

6. Визначіть країни Європейського Союзу:

а) Англія, Німеччина, Канада, Китай;

б) Франція, Німеччина, Іспанія, Італія;

в) Швейцарія, Австрія, Чехія, Нідерланди.
Тема 12. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці

План

/2 год./

1. Економіка України в міжвоєнний період.

2. Політика „воєнного комунізму” та її відображення в дискусіях 20-х років ХХ ст.

3. Становлення господарської системи радянського типу та теоретичне осмислення її засад в працях українських економістів.

4. Українські землі в період ІІ світової війни та післявоєнної відбудови.

5. Спроби лібералізації адміністративно-командної системи господарства в період „хрущовської відлиги”.

6. Реформи 60-90-х років ХХ ст. як спроба вдосконалення радянської господарської системи, період перебудови.

7. Розвиток економічної думки.

^ Основні терміни і визначення:

Націоналізація, конфіскація, воєнний комунізм, неп, продрозкладка, продподаток, главкізм, централізація управління, директивне планування, сталінська індустріалізація, суцільна колективізація, індустріальний центр, антигітлерівська коаліція, ленд-ліз, економічна стратегія, сталінська економіка, дотація, командно-адміністративна система, евакуація, моделювання економіки, грошові доходи, “відлига”, госпрозрахунок, директивне планування, гіпертрофований ринок, бюджетний дефіцит.

Теми рефератів, доповідей:

1. Місце України в системі радянського господарства.

2. Економічні причини розпаду СРСР.

3. Трести в період непу.

4. Тенденційність та ідеологічна упередженість української радянської економічної думки.

5. Особливості дорадянської економічної думки.

6. Економічна політика гетьмана П. Скоропадського.

7. Проведення індустріалізації в Україні.

Питання для роздуму, самоперевірки, повторення:

1. Розкажіть про економічну політику урядів Центральної Ради, Гетьманату,

Директорії та ЗУНР.

2. Як впроваджували більшовики "воєнний комунізм" і неп в Україні?

3. Які фінансові реформи проводилися в Україні в 1914— 1919 рр.?

4. Як проходили в Україні сталінські експерименти — індустріалізація і

колективізація сільського господарства?

5. Визначте економічні втрати України у роки ІІ світової війни. Порівняйте

вихідний рівень її господарства з іншими країнами на початок відбудови.

6.Охарактеризуйте господарські підсумки відбудовного періоду. Як проходили індустріалізація, колективізація у західних областях України?

7. Які зміни відбулися протягом 30—80-х рр. у системі управління та планування господарства України? На скільки ефективним було реформування?

8. Визначте основні напрями розвитку господарства України у 50—80-х рр.

Обгрунтуйте стагнаційний характер його наприкінці 70—80-х рр.

9. Проаналізуйте промисловий розвиток України у 50— 80-х рр.

10. Як відбувалося науково-технічне переоснащення господарства України?

Доведіть, що панував екстенсивний (затратний) тип економічного розвитку.

11.Проаналізуйте аграрну політику держави у 50—80-х рр. Яка результативність індустріалізації сільського господарства.

12. Які економічні проблеми існували у невиробничій сфері? Обгрунтуйте

положення, що з кін. 70-х рр. у господарстві України розвивалися кризові явища.

13.Чому назріла необхідність перебудови економіки на основі ринкових відносин?

14. Особливості дорадянської економічної думки.

Питання для самостійного вивчення та виступу на практичному занятті:

 1. Радянська індустріалізації, її джерела і соціально-економічні наслідки.

 2. Форми господарювання в аграрному секторі України в 20-30-ті роки ХХ ст.

 3. Суцільна колективізація та її наслідки.

 4. Вибір економічної стратегії розвитку в повоєнний період.

 5. Джерела відбудови та розвитку господарства.

 6. Обгрунтування необхідності та шляхів подальшого реформування радянської економіки у процесі теоретичних дискусій початку 60-х років.

 7. „Косигінська” реформа (1965 р.), її суть та реалізація в Україні.

Тестові завдання:

1. Визначити відповідність:

1. В. Леонтьєв;

2. А. Чаянов;

3. Л. Вальрас;

4. Ф. Лассаль;

5. А. Сміт і Д.Рікардо

а) економіко-математичний напрямок в

політичній економії;

б) метод “затрати-випуск”;

в) трудова теорія вартості;

г) залізний закон заробітної плати;

д)”Короткий курс кооперації”

2. Хто з названих учених заклав основи сучасної інвестиційної теорії циклів:

а) Дж.М. Кейнс, б) Л. Вальрас; в) А. Маршалл;

г) М. Туган-Барановський; д) А. Сміт.

3. Перший п’ятирічний план було затверджено:

а) 1926 р.; в) 1935 р;

б) 1929 р.; г) 1936 р.

4. Назвіть економічні причини розпаду СРСР.

5. Західноукраїнські землі були приєднані до СРСР в:

а) 1939 р.: в) 1921 р.;

б) 1945 р.; г) 1938 р.

6. Вкажіть, хто з названих учених є прихильником трудової теорії вартості:

а) М.Зібер; б) К.Маркс; в) Ж.Б.Сей; г) К.Менгер; д) Д.Рікардо.

7. Політику «перебудови» започаткував:

а) Горбачов; б) Хрущов;

в) Брежнєв; г) Косигін.

8. Напрям економічної думки в Україні (марксизм у вигляді догм) представляли:

а) В. Чубар, С. Косіор, В. Затонський, Д. Мануїльський, Г. Петровський, О.

Шліхтер,

б) В. Корнієнко, І. Лукінов, Ю. Пахомов, А. Покритан, А. Чухно, І. Ястремський.


^ Тема 13. Формування основ ринкового господарства в Україні (90-ті роки XX ст.)

План

/2 год./

 1. Становлення та розвиток засад ринкової економічної системи в Україні (друга половина 90-х років).

2. Спроби реформування економіки в перші роки незалежності.

3. Економічна політика в ІІ пол. 90-х рр. – поч. ХХІ ст.

4.Реформування аграрного сектора України у 90-ті роки ХХ ст.

5.Міжнародне економічне співробітництво України.

6. Розвиток економічної теорії в сучасній Україні.

Основні терміни і визначення:

Лібералізація цін, проінфляційна політика, бартеризація економіки, приватизація, тіньова економіка, ринкова економіка, лібералізація еко-номіки, регульована економіка, національна конкурентоспроможність.
1   2   3   4

Схожі:

Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної...
Курс “Основи економічної теорії” пропонує студентам базові концепції економіки. Метою другої частини курсу (5-й триместр) є розкриття...
Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної...
Курс “Основи економічної теорії” пропонує студентам базові концепції економіки. Метою першої частини курсу (4-й триместр) є розкриття...
Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 iconПрактичних занять з дисципліни
Змістовий модуль Основи інформаційних технологій в галузі охорони здоров’я. Методологія обробки та аналізу медичних даних. Формалізація...
Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 iconКалендарно-тематичний план практичних занять з дисципліни «догляд за хворими (практика)»
Змістовий модуль «Структура та основні завдання догляду за хворими дітьми в стаціонарі»
Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 iconЕкономічна думка стародавнього світу
Зародження економічної думки збігається зі становленням людсь­кого суспільства. Початок викладу історії економічної думки пов'яза­ний...
Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 iconКількість годин
Змістовий модуль Принципи діяльності та організація роботи медичної сестри терапевтичного стаціонару
Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 iconКількість годин
Змістовий модуль Принципи діяльності та організація роботи медичної сестри терапевтичного стаціонару
Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 icon1. економічна думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм
Процес вивчення курсу історії економічної думки багато в чому залежить від вдалого використання та співставлення раніше отриманих...
Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 iconКалендарно-тематичний план практичних занять з пропедевтики внутрішньої медицини
Змістовий модуль Основні симптоми та синдроми при захворюваннях органів дихання
Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 iconІндивідуальний план навчального процесу студента 5 курсу (кафедра акушерства І гінекології)
Змістовий модуль Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка