Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1
Скачати 459.76 Kb.
НазваТеоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1
Сторінка4/4
Дата конвертації07.01.2014
Розмір459.76 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
1   2   3   4

^ Теми рефератів, доповідей:

1. Проблеми української приватизації.

2. Залишки командно-адміністративної системи в економіці України.

3. Розвиток авіабудівної і космічної галузей в Україні.

4. Розвиток та проблеми енергетики України.

5. Ринкова економіка та її державне регулювання в сучасній Україні.

Питання для роздуму, самоперевірки, повторення:

1. Визначте економічні втрати України у перехідний період. Порівняйте вихідний рівень її господарства з іншими країнами на початок 90-х рр.

2. Охарактеризуйте господарські підсумки періоду першої половини 90-х рр.

3. Які зміни відбулися протягом 90-х рр. у системі управління господарства

України? На скільки ефективним було реформування?

4. Визначте основні напрями розвитку господарства України у 90-х рр. Обгрунтуйте його стагнаційний характер.

5. Проаналізуйте промисловий розвиток України у в ІІ пол. 90-х рр. – поч. ХХІ ст.

6. Як відбувалося науково-технічне переоснащення господарства України?

Доведіть, що панував екстенсивний (затратний) тип економічного розвитку.

7. Проаналізуйте аграрну політику держави.

8. Які економічні проблеми існували у невиробничій сфері?

9.Обгрунтуйте положення, що з кінця 80 х рр. у господарстві України розвивалися кризові явища. Чому назріла необхідність перебудови економіки на основі ринкових відносин?

10. Проаналізуйте розвиток української економіки в роки незалежності. Які

проблеми вирішуються в Україні в ході ринкових перетворень?

11. Які основні тенденції в розвитку української економічної думки на сучасному етапі?

Питання для самостійного вивчення та виступу на практичному занятті:

1.Становлення та розвиток засад ринкової економічної системи в Україні (друга половина 90-х років).

2.Реформування аграрного сектора України у 90-ті роки ХХ ст.

Тестові завдання:

1. Введення грошової одиниці гривні відбулося в:

а) 1998 р.; б) 1996 р.;

в) 1993 р.;г) 2000 р.

2. Програма «Реформи заради добробуту» належить уряду:

а) Кучми Л.; в) Кінаха А.;

б) Ющенка В.; г) Януковича В.

3. Україна стала членом СОТ у:

а) 2000 р.; б) 2008 р.;

в) 2005 р.; г) 1996 р.

4. До яких міжнародних організацій входить Україна?

а) ООН, СНД, СОТ, ГУАМ;

б) ЄС, ООН, СОТ, АСЕАН.

в) НАТО, СОТ, СНД, ГУАМ.

5. Визначіть послідовність прем’єр-міністрів України:

а) Марчук, Лазаренко, Кучма, Масол;

б) Пустовойтенко, Ющенко, Кінах, Янукович;

в) Тимошенко, Ющенко, Кінах, Янукович.

6. Земля сільськогосподарського призначення в Україні є:

а) предметом купівлі-продажу;

б) нею заборонено торгувати.

7. Верховна Рада затвердила “Основи національної економічної політики” в:

а) березні 1991 р.; б) вересні 1991 р.;

в) грудні 1992 р.; г) серпні 1993 р.

^ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

 1. Поясніть, що розумів Арістотель під «економікою» і «хремастикою»?

 2. Які два виду «справедливих цін» обґрунтував Ф. Аквінський.

 3. Політика протекціонізму у сучасній економіці.

 4. Поясніть зміст наступного положення фізіократів: «Промисловість і торгівля існують тільки завдяки сільському господарству. Сільське господарство постачає сировину для промисловості і товари для торгівлі і оплачує як ту, так і іншу».

 5. Що розуміється під «догмою Сміта»?

 6. В яких економічних питаннях Д. Рікардо не погоджувався з А. Смітом?

 7. Чи правильними були розрахунки Т. Мальтуса? Наведіть докази як на користь, так і проти його теорії народонаселення.

 8. Розкрийте сутність «закона Сея».

 9. Чому С. Сісмонді пропонував обмежити розвиток капіталізму?

 10. В чому полягала ідея «народного банку» П.Ж.Прудона?

 11. Що означає термін «утопія»?

 12. Чи відповідають методи впровадження утопічних теорій їхній меті досягнення загальної справедливості та рівності?

 13. Розкрийте сутність теорії «перетворених форм» К.Маркса.

 14. Що таке «селянський соціалізм?

 15. Чим українське народництво відрізнялось від російського?

 16. Як М. Туган-Барановський розумів взаємозв’язок цін та грошей в обігу?

 17. Ідеї якої економічної школи були розвинуті представниками історичної школи?

 18. Як економічний закон розумівся в «старій» та «молодій» історичній школі?

 19. Сформулюйте закон спадної граничної корисності і спадної граничної продуктивності.

 20. З поглядами якого економіста середньовіччя схожа психологічна теорія процента Е. Бем-Баверка?

 21. Хто до Л. Вальраса розробляв теорію економічної рівноваги?

 22. В чому полягає динамічний характер економічної теорії Й. Шумпетера?

 23. Назвіть відмінності неоінституціоналізму від інституціоналізму.

 24. Економічні та політичні рекомендації Дж.Кейнса мають короткостроковий чи довгостроковий характер?

 25. Чи бажана інфляція в економічній теорії Дж.Кейнса?

 26. В кейнсіанській теорії гроші відіграють активну чи пасивну роль?

 27. В чому схожість поглядів представників посткейнсіанства і марксизму?

 28. Чим «спонтанний» порядок Ф. Хайека відрізняється від «конкурентного» порядку В. Ойкена?

 29. Назвіть відмінності неокласичних теорій економічного зростання від неокейнсіанських.

 30. Ваші особисті враження від «Економікса» П. Самуєльсона.

 31. Які особливості розвитку сучасного суспільства зумовили виникнення теорій технологічного детермінізму?

 32. Економічні теорії добробуту мають колективістський чи індивідуалістичний характер?

 33. Радянська економічна думка: ідеалізм чи матеріалізм?

 34. Які особливості побудови селянського господарства в радянському союзі називає О. Чаянов?

 35. Доведіть справедливість теорії ціноутворення А. Маршалла.

 36. Зробіть порівняльний аналіз меркантилізму і класичної школи політичної економії (суть, представники, історичні умови виникнення, методологія та трактування основних економічних категорій).

 37. Визначте спільні та відмінні риси привласнювального та виробничого типу господарства.

 38. Дайте визначення та зробіть порівняльну характеристику промислового перевороту в Англії, Франції, Німеччині і США (передумови, періоди, особливості та наслідки).

 39. Проаналізуйте процес становлення теорії вартості в економічному спадку В.Петті, А.Сміта, Д.Рікардо та К.Маркса.

 40. Порівняйте особливості методології кейнсіанства та неолібералізму та їх підходів до вирішення макроекономічних проблем.
1   2   3   4

Схожі:

Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної...
Курс “Основи економічної теорії” пропонує студентам базові концепції економіки. Метою другої частини курсу (5-й триместр) є розкриття...
Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної...
Курс “Основи економічної теорії” пропонує студентам базові концепції економіки. Метою першої частини курсу (4-й триместр) є розкриття...
Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 iconПрактичних занять з дисципліни
Змістовий модуль Основи інформаційних технологій в галузі охорони здоров’я. Методологія обробки та аналізу медичних даних. Формалізація...
Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 iconКалендарно-тематичний план практичних занять з дисципліни «догляд за хворими (практика)»
Змістовий модуль «Структура та основні завдання догляду за хворими дітьми в стаціонарі»
Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 iconЕкономічна думка стародавнього світу
Зародження економічної думки збігається зі становленням людсь­кого суспільства. Початок викладу історії економічної думки пов'яза­ний...
Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 iconКількість годин
Змістовий модуль Принципи діяльності та організація роботи медичної сестри терапевтичного стаціонару
Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 iconКількість годин
Змістовий модуль Принципи діяльності та організація роботи медичної сестри терапевтичного стаціонару
Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 icon1. економічна думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм
Процес вивчення курсу історії економічної думки багато в чому залежить від вдалого використання та співставлення раніше отриманих...
Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 iconКалендарно-тематичний план практичних занять з пропедевтики внутрішньої медицини
Змістовий модуль Основні симптоми та синдроми при захворюваннях органів дихання
Теоретичний курс з дисципліни «історія економіки та економічної думки» Змістовий модуль 1 iconІндивідуальний план навчального процесу студента 5 курсу (кафедра акушерства І гінекології)
Змістовий модуль Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка