Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки облік І аудит для студентів денної (заочної;
Скачати 363.69 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки облік І аудит для студентів денної (заочної;
Сторінка1/4
Дата конвертації31.01.2014
Розмір363.69 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

«ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ»ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки

ОБЛІК І АУДИТ

для студентів денної (заочної; денно-заочної) форми навчання

^
Галузь знань: 0306 «Менеджмент і адміністрування »

Напрям(и) підготовки: 6.030601 «Менеджмент»

Донецьк, 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

^

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ
^

КАФЕДРА «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇщодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки
ОБЛІК І АУДИТ
для студентів денної (заочної; денно-заочної) форми навчання


^
Галузь знань: 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Напрям підготовки: 6.030601 «Менеджмент»


Розглянуто

на засіданні кафедри

«Бухгалтерський облік та аудит»

Протокол №____ від «___» «____________» 2013р.


Затверджено на засіданні

Навчально-видавничої

Ради ДонНТУ

Протокол №___ від «___» «_____________» 2013р.


Донецьк, 2013

УДК - ________________
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Облік і аудит» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент організацій» напряму підготовки: 6.030601 «Менеджмент».Укл. Є.В. Стародубцев-Донецьк: ДонНТУ, 2013. – 19 с.

У методичних рекомендаціях викладено основні матеріали, які можуть

бути корисні студентам при самостійному опрацюванні теоретичного та практичного матеріалу з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Облік та аудит» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент організацій» напряму підготовки: 6.030601 «Менеджмент».


Укладач:

Є.В.Стародубцев, к.е.н., професор
Відповідальний за випуск

В.А. Гавриленко, д.е.н., професорр

Зміст
Зміст навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни

Стор.

1

2

3

1

Анотація змісту нормативної навчальної дисципліни
2

Програма навчальної дисципліни
3

Робоча програма навчальної дисципліни
4

Засоби діагностики з навчальної дисципліни (шкала та критерії оцінювання)
5

Конспект лекцій з навчальної дисципліни
6

Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з навчальної дисципліни
7

Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення семінарських занять з навчальної дисципліни

Не передбачено

8

Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни

Не передбачено

9

Методичні рекомендації щодо виконання курсових проектів (робіт) з навчальної дисципліни
10

Методичні рекомендації щодо організації індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни

Не передбачено

11

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни
12

Завдання (білети) до кожного модулю з навчальної дисципліни
13

Комплекти екзаменаційних білетів з навчальної дисципліни (для студентів заочного факультету)
14

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни
15

Білети перевірки остаточних знань з навчальної дисципліни (білети комплексних контрольних робіт)
16

Контрольні питання та тести самоконтролю
17

Перелік науково-методичного забезпечення навчальної дисципліни
18

Література


Вступ
Самостійна робота студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Облік і аудит» передбачена навчальним та робочим планами для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент».


 1. ^ Загальні положення.


Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах та з Галузевим стандартом вищої освіти України самостійна робота студента є одним з основним засобів оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять.

Зміст самостійної роботи студента над конкретною навчальною дисципліною визначається програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, практикум тощо.

Для самостійної роботи студенту також рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна і періодична література.

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної навчальної дисципліни може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних кабінетах, комп'ютерних класах (лабораторіях), а також в домашніх умовах.

У необхідних випадках ця робота проводиться відповідно до заздалегідь складеного графіка, що гарантує можливість індивідуального доступу студента до потрібних дидактичних засобів. Графік доводиться до відома студентів на початку поточного семестру.

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.

^ 2. Програма навчальної дисципліни
Приступаючи до вивчення навчальної дисциплін студент повинен знати про те, що організація навчального процесу у вищому навчальному закладі здійснюється згідно нормативним документам Міністерства освіти України.

Одним з головних документів є «Освітньо-професійна програма» (ОПП), що є державним нормативним документом, в якому окреслюється нормативний зміст навчання, установлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки фахівців.

Цей стандарт є складовою системи стандартів вищої освіти і використовується в процесі:

 • розроблення та коректування відповідних навчальних планів і програм нормативних навчальних дисциплін;

 • розроблення засобів діагностики якості освітньо-професійної підготовки фахівця:

 • визначення змісту навчання як бази для опанування нових напрямів підготовки та кваліфікацій;

 • розроблення вищим навчальним закладом варіативної компоненти до галузевого стандарту.

Реалізація освітньо-професійної програми здійснюється на підставі навчальних планів відповідних напрямів підготовки.

Навчальні плани передбачають перелік навчальних дисциплін, їх обсяг та форми навчальної роботи студентів.

Програми навчальних дисциплін розробляються згідно переліку навчальних дисциплін навчального плану.

Розрізняють програми нормативних навчальних дисциплін та програми вибіркових (варіативних) навчальних дисциплін.

Програма нормативної навчальної дисципліни розробляється згідно галузевого стандарту «Освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра (спеціаліста, магістра) за напрямом підготовки відповідної галузі знань», іншим нормативним документам МОН України, рішенням вищого навчального закладу і діє на протязі дії цього стандарту вищої освіти.

Програма вибіркової навчальної дисципліни розробляється з урахуванням нормативних документів МОН України, рішень вищого навчального закладу.

Програми нормативної та вибіркової навчальних дисциплін розробляються кафедрою, що її викладає, для напрямів підготовки певної галузі знань з кожного кваліфікаційного рівня.

Програма навчальної дисципліни погоджується головами методичних комісій напрямів підготовки (спеціальностей, спеціалізацій), для яких її розроблено, та затверджується деканом факультету (директором інституту), що здійснює підготовку фахівців певного кваліфікаційного напряму (спеціальності, спеціалізації).

Програма навчальної дисципліни містить:

 • Титульну сторінку

 • Лист погодження

 • Пояснювальну записку

 • Організаційні форми вивчення навчальної дисципліни

 • Тематичний виклад змісту навчальної дисципліни

 • Вимоги до рівня засвоєння змісту навчальної дисципліни

 • Засоби діагностики з навчальної дисципліни (шкала та критерії

оцінювання)

 • Список літератури.Пояснювальна записка програми містить:

- Загальні відомості про навчальну дисципліну (значення навчальної дисципліни і її місце в реалізації освітньо-професійної програми підготовки фахівців, мету, завдання, предмет курсу) та про те, що є підставою для її розробки.

- Значення навчальної дисципліни висвітлює її актуальність в формуванні професійних знань фахівців відповідного напряму підготовки.

- Місце навчальної дисципліни в переліку дисциплін навчального плану передбачує перелік навчальних дисциплін, що передують та викладаються пізніше навчальної дисципліни, для якої складено навчальну програму.

^ Організаційні форми вивчення навчальної дисципліни
Згідно з «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» навчальний процес у вищих навчальних закладах здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять у вищих навчальних закладах є лекція, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація.

Висвітлюючи організаційні форми вивчення навчальної дисципліни необхідно визначити ті з них, які використовуються з метою озброєння студентів фаховими теоретичними знаннями, практичними навичками та уміннями.

Вимоги до організаційних форм навчання також викладено у «Положенні про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах».
^ Тематичний виклад змісту навчальної дисципліни:
- Для нормативної навчальної дисципліни назви тем повинні суворо відповідати змісту тематики Освітньо-професійної програми;

- Для вибіркової навчальної дисципліни тематика розробляється кафедрою.

При розкритті змісту теми навчальної дисципліни необхідно навести у логічній послідовності основні питання, що є складовими відповідної теми.

^ Вимоги до рівня засвоєння змісту навчальної дисципліни
Професійне призначення та умови використання випускників вищих навчальних закладів у вигляді переліку первинних посад, освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників вищих навчальних закладів наведені в «Освітньо-кваліфікаційних характеристиках (ОКХ) бакалавра, спеціаліста, магістра відповідного напряму підготовки».

Керуючись метою, ціллю, завданнями курсу та вимогами ОКХ, необхідно сформулювати основні теоретичні знання, практичні навички та уміння, якими повинен володіти фахівець після освоєння певної навчальної дисципліни.

Для викладення основних очікуваних знань, умінь та навичок рекомендовано наступне формулювання:

 • У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:………..;

 • У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен мати уяву про:…..;

 • У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен уміти:………..;

 • У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен мати навички…..


Таким чином, студент на підставі програми навчальної дисципліни може ознайомитися з тематикою навчальної дисципліни та вимогами до студента, щодо оволодіння теоретичним матеріалом навчальної дисципліни.

Програма навчальної дисципліни містить також перелік літератури, яка необхідна для якісного оволодіння теоретичним та практичним матеріалом з цієї навчальної дисципліни.

Програма з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Облік і аудит» для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» наведена у додатках до навчально-методичного комплексу з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Облік і аудит» для студентів всіх форм навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент.
^ 3. Робоча програма навчальної дисципліни
Згідно Наказу МОН України № 161 від 2.06.93 р. «Для кожної навчальної дисципліни на підставі програми та навчального плану вищим навчальним закладом складається робоча програма навчальної дисципліни, яка є нормативним документом вищого навчального закладу».

Робоча програма навчальної дисципліни складається кафедрою, що її викладає, для кожного року набору кожного напряму підготовки (спеціальності, спеціалізації) певної галузі знань певного кваліфікаційного рівня.
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки облік І аудит для студентів денної (заочної; iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів...
«Вступ до фаху» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво» напряму...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки облік І аудит для студентів денної (заочної; iconВиди самостійної роботи
Робочої навчальної програми дисципліни “Звітність підприємств” І включені до Карти самостійної роботи студентів з дисципліни “Звітність...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки облік І аудит для студентів денної (заочної; iconМетодичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів...
Камінський П. П. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання напряму 0601...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки облік І аудит для студентів денної (заочної; iconКонспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання напряму...
«Звітність підприємств»: конспект лекцій для студентів для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 030509, спеціальностей...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки облік І аудит для студентів денної (заочної; iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки облік І аудит для студентів денної (заочної; iconНавчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони...
Нмк з нормативної навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів нту напрямів підготовки 030401 “Правознавство”, 030503...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки облік І аудит для студентів денної (заочної; iconМетодичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни...
Автори: Чернявська О. В., д е н., професор кафедри фінансів Полтавського університету економіки І торгівлі
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки облік І аудит для студентів денної (заочної; iconКонспект лекцій з дисципліни “Стратегічний аналіз” (для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни “Стратегічний аналіз” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 050106 “Облік І аудит”)....
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки облік І аудит для студентів денної (заочної; iconМетодичні рекомендації для самостійної підготовки студентів фармацевтичного...
Методичні рекомендації підготували: Олійник П. В.,Чаплик В. В., Пилипів Я.І., Гуменюк В. В., Садлій В. В., Євстратьєв Є.Є.,Варава...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки облік І аудит для студентів денної (заочної; iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка