А. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Скачати 360.29 Kb.
НазваА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Сторінка1/3
Дата конвертації31.01.2014
Розмір360.29 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор
А.В.Сипко

Методичні вказівки до виконання курсової роботи

з дисципліни " Планування і контроль на підприємстві "

для студентів денної та заочної форми навчання за напрямком підготовки:

6.030504 Економіка підприємства

Запоріжжя

2013

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування і контроль на підприємстві" для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки: 6.030504 “Економіка підприємства/ Укладач к.е.н., доц. Панкова М.О. - Запоріжжя: ЗІЕІТ, 2013.


Укладач:

к.е.н., доц. Панкова Марина Олексіївна

Ухвалено на засіданні

кафедри економіки підприємства протокол № ______________

від "___"___________2013 р.

Зав. кафедри ____________

Д.е.н., проф. Двігун А.А.

ЗМІСТВСТУП………………………………………………………………………

4

 1. ЗНАЧЕННЯ ТА МІСЦЕ КУРСОВОЇ РОБОТИ В ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ…………………….……………….

5

 1. ФОРМУВАННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ЗА СТУДЕНТАМИ ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ…………………………………………………….

5

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ…………………

5

 1. ГРАФІК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ………………..……..

7

 1. КЕРІВНИЦТВО ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КУРСОВОЇ РОБОТИ…………………………………………………………………

8

 1. ЗМІСТ ТА ОБСЯГ КУРСОВИХ РОБІТ………………………………..

8

 1. РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ…………………

9

 1. ПРИБЛИЗНІ СХЕМИ ПЛАНІВ КУРСОВИХ РОБІТ ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА………………………………….

10

ЛІТЕРАТУРА……………………………………………………..………..

19

ДОДАТКИ…………………………………………………………….……

21


ВСТУП

Відповідно до галузевого стандарту освітньо-професійної програми для бакалаврів економічних напрямів підготовки 030504 «Економіка підприємства» головною метою дисципліни «Планування і контроль на підприємства» є розкриття суті і механізму планування; формування теоретичної та методологічної бази, необхідної для оволодіння практикою з проведення планових техніко-економічних розрахунків, розробки альтернативних планів та обґрунтування оптимальних варіантів розвитку підприємства, основами проведення наукових досліджень у напрямку планування з використанням сучасного інструментарію; розвинути навички самостійного, творчого використання теоретичних знань у практичній сфері.

Для успішного досягнення цієї мети навчальним планом підготовки бакалаврів за спеціальністю «Економіка підприємства» передбачено виконання студентами 4 курсу курсової роботи з дисципліни “ Планування і контроль на підприємстві ”.

Виконання курсової роботи з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» базується на знаннях отриманих студентом при вивченні таких дисциплін як «Економічний аналіз», «Фінансовий аналіз» «Інвестування», «Економіка підприємства», «Фінанси підприємства», «Ціноутворення», «Економічний аналіз», «Статистика», «Економіко-математичні методи і моделі», та ін.

^ 1 ЗНАЧЕННЯ ТА МІСЦЕ КУРСОВОЇ РОБОТИ В ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ

Курсова робота як складова частина навчального процесу є завершальною стадією вивчення дисципліни та сприяє закріпленню у студентів теоретичних знань та придбання практичних навичок у розробці оптимальних планових показників

Метою курсової роботи є підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки в сфері планування, а також формування студентами початкових навичок наукового дослідження з фаху.

Курсова робота має виявити знання студентом методологічних основ планування як наукового напряму, сутності та функціональної ролі системи планів в економічних системах; уміння і здатність глибоко аналізувати й узагальнювати статистичний матеріал, формувати власні висновків та пропозицій з відповідним розрахунковим, аналітичним та логічним обґрунтуванням.

^ 2 ФОРМУВАННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ЗА СТУДЕНТАМИ ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ

Кафедрою економіки підприємства затверджується тематика курсових робіт. Тематика курсових робіт щорічно оновлюється в зв’язку зі змінами в нормативно-правовій базі та змінами умов роботи підприємства. Тематика повинна бути актуальною, сприяти рішенню проблем, що виникають у діяльності підприємства. Затверджена тематика курсових робіт передається у бібліотеку для ознайомлення студентів. Студенти самостійно вибирають тему і узгоджують її з викладачем-керівником курсової роботи. Узгодження теми необхідно для уникнення дублювання тем, урахування індивідуальних здібностей студента, бази його практики. Не допускається виконання однієї теми двома і більше студентами на матеріалах одного підприємства . Після закріплення теми викладач керівник видає кожному студенту письмове завдання установленої форми (додаток А) . Завдання додається до виконаної курсової роботи. Тематика курсових робіт наведена в додатку Б.

^ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Процес виконання курсової роботи включає наступні етапи:

 1. Вибір теми курсової роботи і її узгодження з викладачем керівником.

 2. Отримання завдання для курсової роботи.

 3. Складання плану курсової роботи та узгодження його с керівником.

 4. Підбір та вивчення необхідної літератури.

 5. Збір практичного матеріалу по темі курсової роботи.

 6. Обробка, аналіз зібраних даних, виконання необхідних розрахунків.

 7. Узагальнення матеріалу, написання висновків та пропозицій.

При виконанні курсової роботи основна увага повинна бути приділена розкриттю сутності предмета дослідження , узагальненню матеріалу, аналізу, висновкам та пропозиціям.

Тема курсової роботи повинна розкриватися на основі вивчення студентами Законів України, нормативних документів, літературних джерел. Матеріал курсової роботи викладається у відповідності до плану, кожен пункт якого є підзаголовком роботи. Це дозволить чітко висвітлити питання плану, уникнути повторень. Вільне скорочення слів в тексті курсової роботи, таблицях та додатках не допускається. Обсяг курсової роботи 40-45 сторінок.

Текст роботи друкується на одній сторінці аркуша білого паперу, формату А4, через 1,5 інтервалу ; поля на сторінці : ліве -30, верхнє і нижнє – 20, праве -10.

Нумерація сторінок наскрізна, першою сторінкою є титульний лист . На ньому номер не ставиться. Другою сторінкою є зміст , на ньому ставиться номер два і т.п. Номер ставить арабськими цифрами у правому верхньому куті.

Текст курсової роботи розділяється на розділи і підрозділи. Розділи нумеруються арабськими цифрами (наприклад, 1,2,3). Підрозділи нумеруються в межах розділу. Номер підрозділу складається із номера розділу та підрозділу(наприклад 1.1, 1.2, 1.3). Заголовки розділі друкуються великими буквами, підрозділів прописними (за винятком першої). В кінці заголовка крапку не ставлять. Підкреслення і переноси слів в заголовках не допускаються. Відстань між заголовком і наступним текстом дорівнюється 2 міжрядковим інтервалам.

Рисунки нумеруються арабськими цифрами . Номер рисунка складається з номеру розділу та порядкового номеру рисунку у даному розділі, розділених крапкою. Рисунки розміщуються відразу після посилання на них у тексті. При необхідності рисунки супроводжують тестом, у даному випадку номер рисунка ставлять після підрисуночного тексту.

Цифровий матеріал розміщується у таблицях. Кожна таблиця має назву (що розміщується по центру аркуша), з права над назвою вказується номер таблиці (наприклад : Таблиця 2.1). Нумерація таблиця аналогічна рисункам.

Формули у тексті виділяються міжрядковим інтервалом і нумеруються. Номер складається з номеру розділу та порядкового номеру формули у даному розділі, розділених крапкою, заключається у дужки і розміщується справа від формули. Значення символів пояснюється під формулою в той же послідовності в якій вини надані у формулі. При повторному використанні формули її символи не пояснюються.

Список використаних джерел подається у порядку їх використання в роботі. Посилання на джерело у тексті записується у квадратних дужках.

Робота пишеться у минулому часі, у множині, в інфінітивній формі

Курсова робота повинна включати наступні розділи:

 1. Титульний лист (зразок – додаток В).

 2. Зміст.

 3. Текст роботи.

 4. Список використаних джерел.

 5. Додатки.

Виконання роботи здійснюється у відповідності с завданням і календарним графіком, затвердженим керівником курсової роботи.

^ 4 ГРАФІК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ.
/№Етапи роботи


Термін виконанняРозподіл тем та їх закріплення

5-6 вересняОтримання завдання для курсової роботи та його з'ясування

10 вересняСкладання огляду літератури та нормативно- правової бази за темою

20 вересняСкладання плану, узгодження його з керівником

25 вересняЗбір практичного матеріалу для виконання курсової роботи

ЖовтеньСкладання макетів аналітичних таблиць, графіків, схем та узгодження їх з керівником

10 листопадаОбробка практичного матеріалу та написання теоретичної частини курсової роботи

10 фу дняОформлення курсової роботи згідно зі стандартами, комп'ютерний набір тексту, здача роботи на рецензування.

20 фудняЗахист курсової роботи

25 грудняОстаточний варіант роботи подається на рецензування і захист не пізніше 2 тижнів до початку екзаменаційної сесії.
^ 5 КЕРІВНИЦТВО ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Робота зі студентами у період виконання курсової роботи будується у відповідності до графіку і завдання на курсову роботу. Викладач – керівник курсової роботи розробляє графік консультацій по курсовим роботам. Доцільно проводити консультації по курсовим роботам на менше двох раз у місяці. Також керівник курсової роботи надає допомогу у підборі практичного матеріалу.

Основне завдання керівника складається в організації самостійної роботи студентів по виконанню курсової роботи. На першій груповій консультації по виконанню курсової роботи керівник курсової роботи повинен донести до студентів, що курсова робота носить дослідницький характер і її виконання повинно внести конкретний вклад в підвищення ефективності господарської діяльності підприємства, на матеріалах якого виконується курсова робота. Керівник надає індивідуальну допомогу кожному студенту у підборі літератури по темі, в складанні таблиць та висновків. Керівник курсової роботи контролює графік виконання курсової роботи , у випадку відставання від графіку студент повинен надати пояснення курівнику. Керівник курсової роботи інформує кафедру о ході виконання курсових робіт.

^ 6 ЗМІСТ ТА ОБСЯГ КУРСОВИХ РОБІТ

Курсова робота складається з 3 частин: вступ, основна частина, висновки та пропозиції. Кожна частина має заголовок. Основна частина підрозділяється на розділи та підрозділи.

У вступі студент коротко викладає значення проблеми, якій присвячена курсова робота, формулює цілі і завдання курсової роботи.

Перше питання носить теоретичний характер і відображає сутність досліджуваної проблеми. Перше питання виконується на основі літературних джерел. Обсяг першого питання до 10 сторінок. Основна частина виконується на основі практичного матеріалу. Спочатку дається кратка організаційно-економічна характеристика підприємства на матеріалах якого виконується курсова робота. Тут необхідно відобразити порядок організації підприємства, його організаційно-правову форму та форму власності, структуру управління, ринкову позицію, ступень монополізації, надати характеристику видів діяльності, привести основні показники діяльності (економічний паспорт ) за 2 останні роки.

В процесі дослідження практичного матеріалу дається оцінка стану досліджуваного питання , виявляється і узагальнюється досвід в управлінні цим питанням, виявляються недоліки в роботі і їх причини, визначаються напрямки удосконалення управління досліджуваної проблеми. При виконанні курсової роботи доцільно використовувати інформацію о діяльності підприємства не менш ніж за 2 роки, як в цілому по підприємству, так і по підрозділам.

Данні повинні підтверджуватися звітністю підприємства. К таблицям повинні бути наведені розрахунки Всі розрахунки і матеріали таблиць повинні завершуватись висновками, в яких висвітленні недоліки у роботі підприємства та виявленні невикористанні резерви. Також надається критична оцінка поставленої проблеми. Обсяг основної частини 25-30 сторінок.

В висновках підводиться підсумок проведеного дослідження, викладаються конкретні пропозиції по підвищенню ефективності роботи підприємства по напрямку вибраної теми курсової роботи. Обсяг третьої частини курсової роботи (висновків і пропозицій) 4-5 сторінок. 1. ^ РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТВиконана курсова робота здається керівнику. Викладач в термін не більше 7 діб перевіряє роботу і разом з письмовою рецензією повертає студенту для ознайомлення (доопрацювання у випадку необхідності) і підготовки до захисту.

На відкритий захист виносяться курсові роботи у яких добре опрацьовано практичний матеріал, використовуються нестандартні прийоми дослідження, економічно обґрунтовані висновки та пропозиції. Захист супроводжується показом слайдів. В усній доповіді (7-10 хвилин) студент обґрунтовує актуальність теми, викладає результати дослідження, ознайомлює с пропозиціями, відповідає на зауваження зроблені рецензентом, відповідає на питання, що задані у процесі захисту.

Для об’єктивної оцінки в склад комісії по захисту рекомендовано включати сильних студентів.

Індивідуальний захист проводиться у формі співбесіди викладача з кожним студентом. При оцінюванні роботи приймається до уваги глибина узагальнення, значимість пропозицій, точність і повнота відповідей під час захисту, загальний рівень курсової роботи, якість її оформлення. Після захисту доцільно провести бесіду з аналізом результатів роботи в цілому по групі, вказати переваги та недоліки окремих студентів.

Викладач-керівник курсових робіт повинен доповісти на засіданні кафедри результати захисту курсових робіт, проблеми з якими стикалися студенти під час написання курсової роботи, для того щоб подальше урахувати їх в індивідуальній роботі зі студентами по виконанню курсових робіт.


 1. ^ ПРИБЛИЗНІ СХЕМИ ПЛАНІВ КУРСОВИХ РОБІТ ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА(Студент має право вносити зміни до плану курсової роботи і зобов’язаний розширити перелік використаної літератури )
  1   2   3

Схожі:

А. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом...
А. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи iconМетодичні вказівки щодо виконання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство (Харчові продукти)” / О. Р. Сергєєва, О. В. Кузьменко...
А. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи iconЕкономічний аналіз методичні вказівки для виконання курсової роботи...
Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання курсової роботи. – Мелітополь. – 2011. – 36 с
А. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи iconДержавний економіко-технологічний університет транспорту”
Наведено методичні вказівки до виконання І оформлення курсової роботи з дисципліни “Організація обліку”
А. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи iconМіністерство освіти І науки України одеська національна академія...
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Автоматизований електропривод» для студентів спеціальності „Автоматизація...
А. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи iconДержавна податковa адміністрація україни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи складені на основі програми курсу “Податкові системи зарубіжних країн”, затвердженої...
А. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки...
А. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи icon1. Вказівки до виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи по курсу "Статистика" для студентів заочної форми навчання спеціальності " Банківська...
А. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 03040101 “Правознавство” всіх форм навчання /Укл.: В....
А. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи iconМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії
Леоненко П. М., Поліванов В.Є., Сліпенчук О. П. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії (для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка