А. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Скачати 360.29 Kb.
НазваА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Сторінка3/3
Дата конвертації31.01.2014
Розмір360.29 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
1   2   3
Тема 18 Планування загального обсягу виробництва товарної продукції
Зміст

Вступ.

 1. Товарна продукція та її роль в оцінці діяльності підприємства.

 2. Нормативна база,що використовується при плануванні обсягів виробництва товарної продукції.

 3. Організаційно-економічна характеристика підприємства.

 4. Аналіз виконання плану з товарної продукції на підприємстві.

 5. Планування товарної продукції на підприємстві.

  1. Заходи по оптимізації структури та обсягів товарної продукції.

  2. Визначення відповідності обсягів товарної продукції і діючих виробничих потужностей підприємства.

  3. Розрахунок плану товарної продукції у натуральних одиницях.

  4. Розрахунок плану товарної продукції у вартісних одиницях.

Висновки та пропозиції.

Література:[2], [5], [9], [15], [18], [19], [20]
Тема 19. Планування доходів підприємства
Зміст

Вступ.

 1. Економічна сутність доходів підприємства.

 2. Методи планування доходів підприємства.

 3. Організаційно-економічна характеристика підприємства.

 4. Оцінка доходів підприємства.

  1. Оцінка динаміки доходів по видам.

  2. Оцінка динаміки структури доходів.

  3. Аналіз методів планування доходів на підприємстві.

 5. Удосконалення системи планування доходів на підприємстві.

Висновки та пропозиції.

Література:[1], [3], [4], [10], [12], [14], [16], [17], [20]
Тема 20. Оперативне планування діяльності підприємства
Зміст

Вступ.

 1. Сутність оперативного планування діяльності підрозділів підприємства.

 2. Зміст оперативно-виробничого планування при різних типах виробництва.

 3. Організаційно-економічна характеристика підприємства.

 4. Планування виробництва продукції на місяць сутки, зміну на підприємстві.

 5. Розробка графіків і доведення завдань до внутрішніх структурних підрозділів підприємства.

 6. Міжцехове і внутрицехове оперативне планування на підприємстві.

 7. Календарне планування і діспетчерезація виробництва на підприємстві.

 8. Напрямки удосконалення оперативного планування на підприємстві.

Висновки та пропозиції.

Література:[1], [3], [4], [10], [12], [14], [16], [17].

ЛІТЕРАТУРА 1. Семенов Г. А., Станчевский В. К., Панкова М. О., Семенов А. Г., Гребінець К. М. Організація і планування на підприємстві: Навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.— 528 с.

 2. Бельтюков Е.А., Бревнов А.А., Парсяк В.Н. Планирование деятельности предприятия: Учебное пособие. — Харьков: Одиссей, 2006. — 384 с.

 3. Бринк И. Ю., Савельева Н. А. Бизнес-план предприятия. Теория и практика / Серия «Учебники, учебные пособия».- Ростов н/Д: «Феникс», 2003. — 384 с.

 4. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. К.: Знання-Прес, 2004. — 424 с.

 5. Зінь Е.А., Турченюк М.О. Планування діяльності підприємства: Підручник. - К.: ВД "Професіонал", 2004.- 320 с.

 6. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности. М.: Юнити ДАНА, 2000. – 623 с.

 7. Пересада А.А. та ін. Інвестування: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. /А.А. Пересада, О.О. Смірнова, С.В. Онікієнко, О.О.Ляхова. – К.: КНЕУ, 2001. – 251с.

 8. Планування діяльності підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.А. Бєлов, Д.М. Євдокимова, В.Є. Москалюк та ін.; За заг. ред. В.Є. Москалюка. — К.: КНЕУ, 2002. — 252 с.

 9. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О., Шапринська Л.М. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування; Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2001. – 160 с.

 10. Свінцицька О.М. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. - 332 с.

 11. Тарасюк Г. М., Шваб Л. І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. - К.: "Каравела", 2003. - 432 с.

 12. Хасси Д. Стратегия и планирование /Пер. с англ. под ред. Л.А. Трофимовой. – СПб: Питер, 2001. – 384с.

 13. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник. — Львів: «Новий Світ—2000», 2004. — 268 с.

 14. Закон о налогообложении прибыли предприятий //www.infodisk.com.ua.

 15. Методические рекомендации по формированию себестоимости перевозок (работ, услуг) на транспорте, утвержденные приказом Министерства транспорта Украины от 05.02.2001г. № 65.

 16. Внутрішній економічний механізм підприємства: навчальний посібник / В.М. Гончаров, Н.В. Касьянова, Н.В. Вецепура, Д.В. Солоха та ін.. – Донецьк: СПД Купріянов В.С., 2007. – 284 с.

 17. Афанасьєв М.В., Селезньова Г.О. Стратегія підприємства: Навч.-метод. посібник. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2007. – 272 с.

 18. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.. – К. : ЦУЛ, 2003. – 395с.

 19. Савченко В.Д., Байдик М.І., Шелудько Р.М. Стратегія підприємства: Навч.посіб. / Харківський національний аграрний ун- т ім. В.В.Докучаєва. – Х., 2004. – 206с.

 20. Стратегія підприємства: Навч. посібник до самост. вивчення курсу / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / О.І. Ковтун (уклад.) – Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. – 336с.

 21. Назаренко О.В. Стратегія підприємства: Навч. посіб. / Національний фармацевтичний ун-т. – Х. : Видавництво НФаУ, 2003. – 142с.


Додаток А


Додаток Б
Тематика курсових робіт дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» 1. Розробка стратегії розвитку підприємства.

 2. Розробка плану по збуту продукції.

 3. Планування виробництва продукції на підприємстві.

 4. Оперативно-календарне планування на підприємстві.

 5. Планування матеріально - технічного забезпечення виробництва.

 6. Обґрунтування виробничої програми потужністю підприємства.

 7. Планування потреби підприємства у персоналі.

 8. Планування оплати труда на підприємстві.

 9. Планування зниження витрат на виробництво.

 10. Розробка фінансового плану підприємства.

 11. Розробка бізнес - плану діяльності підприємства.

 12. Планування і контроль рівня запасів.

 13. Планування забезпечення підприємств ремонтним обслуговуванням виробництва.

 14. Планування забезпечення підприємств транспортним обслуговуванням виробництва.

 15. Формування плану оновлення продукції.

 16. Ціноутворення в системі фінансового планування та фінансового контролю на підприємстві.

 17. Планування прибутку підприємства.

 18. Планування загального обсягу виробництва товарної продукції.

 19. Планування доходів підприємства.

 20. Оперативне планування діяльності підприємства.

 21. Планування собівартості продукції на підприємстві

 22. Планування росту продуктивності праці на підприємстві.

 23. Планування технічного переозброєння підприємства.

 24. Планування організаційно-технічного розвитку підприємства.

 25. Планування роботи інструментального господарства підприємства.


Додаток В

МІНІСТЕРСТВООСВІТИ , НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙІНСТИТУТЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ

кафедра економіки підприємства


КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни “Планування діяльності підприємтса”
на тему:

Планування собівартості продукції”


Виконав: ст. гр. ЕП-110 ОстапчукО.С.

Перевірив: к.е.н., доц. Ткаченко Н.В.

Запоріжжя 2012
1   2   3

Схожі:

А. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом...
А. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи iconМетодичні вказівки щодо виконання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство (Харчові продукти)” / О. Р. Сергєєва, О. В. Кузьменко...
А. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи iconЕкономічний аналіз методичні вказівки для виконання курсової роботи...
Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання курсової роботи. – Мелітополь. – 2011. – 36 с
А. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи iconДержавний економіко-технологічний університет транспорту”
Наведено методичні вказівки до виконання І оформлення курсової роботи з дисципліни “Організація обліку”
А. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи iconМіністерство освіти І науки України одеська національна академія...
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Автоматизований електропривод» для студентів спеціальності „Автоматизація...
А. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи iconДержавна податковa адміністрація україни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи складені на основі програми курсу “Податкові системи зарубіжних країн”, затвердженої...
А. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки...
А. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи icon1. Вказівки до виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи по курсу "Статистика" для студентів заочної форми навчання спеціальності " Банківська...
А. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 03040101 “Правознавство” всіх форм навчання /Укл.: В....
А. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи iconМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії
Леоненко П. М., Поліванов В.Є., Сліпенчук О. П. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії (для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка