Закон україни
Скачати 272.24 Kb.
НазваЗакон україни
Сторінка1/3
Дата конвертації18.03.2013
Розмір272.24 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Економіка > Закон
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ


УКРАЇНИ
01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, тел. 253-93-94, факс 226-31-81

МІNISTRY ОF ЕСОNОМY ОF UКRAINЕ

01008, Куіv, 12/2 М.Нrushevskogо str.,

tе1. 253-93-94, fах 226-31-81

www.me.gоv.uа Е-mаіl: mесоnоmу@mе.gоv.uа


04.08.2005 № 32/7-10/4977--10На №

Рада підприємців України при Кабінеті Міністрів України

Відповідно до вимог Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000р. № 915 з подальшими змінами, та згідно постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005р. № 951, Міністерство економіки направляє для погодження проект Закону України “Про ціни і ціноутворення”.

Просимо погодити даний законопроект у найкоротші терміни.

Додаток: Проект Закону на 16 арк..

Пояснювальна записка на 3 арк..


В.о. Міністра

С. Романюк
Внк. Малиш А. Тел. 516 86 35

Проект
^ ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ціни і ціноутворення

Цей Закон визначає основні засади політики ціноутворення в Україні і регулює відносини, що виникають у процесі формування, встановлення та застосування цін.

Розділ І
^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Законодавство України про ціни і ціноутворення

Законодавство України про ціни і ціноутворення складається з Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Митного кодексу України, цього Закону, Законів України “Про природні монополії”, “Про захист економічної конкуренції, “Про місцеве самоврядування в Україні”, інших законів України, що регулюють окремі питання ціноутворення. Інших актів законодавства, виданих відповідно до цього Закону.

Якщо міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлюються інші правила, ніж ті, що передбачені Законами України, то застосовуються правила міжнародних договорів.

Стаття 2. Сфера застосування Закону

Цей Закон регулює відносини, пов’язані з діяльністю у сфері ціноутворення, нагляду та контролю за цінами і поширюється на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, установи, організації, підприємства, незалежно від форм власності, їх філії, відокремлені структурні підрозділи, дочірні підприємства, фізичних осіб-підприємців, інших суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність на території України.

Стаття 3. Визначення термінів.

Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні:

ціноутворення - процес формування та затвердження цін, який характеризує способи визначення їх рівня;

ціна — грошове визначення вартості одиниці товару, яке може мати форму тарифу, плати, ставки або збору (крім тих, що включаються до системи оподаткування);

вартість - ціна товару або грошовий вираз витрат на його придбання, виконання робіт та послуг;

товар - продукція, роботи, послуги, майнові та немайнові права, що підлягають продажу, реалізації (сплатній передачі);

продаж (реалізація) - господарська операція, під час здійснення якої передбачається обмін товару на еквівалентну суму грошових коштів або будь-які інші види компенсацій вартості товару;

калькулювання собівартості - розрахунок витрат на виробництво та реалізацію одиниці товару;

формування цін - визначення розміру ціни на товар суб’єктом господарювання самостійно або за рішенням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

встановлення цін - затвердження (фіксація) розміру ціни на товар;

застосування цін — дотримання відповідності цін при продажу (реалізації) товару встановленим (сформованим) відповідно до визначеного порядку;

регулювання цін - запровадження органами державної влади або органами місцевого самоврядування методів встановлення (формування) цін або їх розмірів, обов’язкових для суб’єктів господарювання;

декларування зміни цін - обов’язкове погодження, в установленому порядку, зміни цін з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

мораторій цін - тимчасова заборона зміни встановлених цін;

моніторинг цін - оперативне дослідження цінової ситуації на товарних ринках;

контроль за цінами - перевірка діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання з питань дотримання ними вимог законодавства про ціни і ціноутворення;

державна дисципліна цін - вимоги щодо додержання визначеного розміру фіксованої ціни або порядку формування, встановлення та застосування регульованих цін;

інформація - відомості в будь-якій формі й вигляді та збережені на будь-яких носіях, пояснення осіб та інші публічно оголошені чи документовані відомості;

роздрібні ціни - ціни, за якими здійснюється продаж (реалізація) товарів безпосередньо громадянам, юридичним особам та іншим споживачам для їх кінцевого використання, незалежно від форми розрахунків;

оптові ціни - ціни фактичного продажу (реалізації) товару (з урахуванням знижок, надбавок) підприємством — виробником (постачальником) суб’єктам господарювання для їх подальшого продажу (реалізації);

вільні (ринкові) ціни - ціни, які встановлюються суб’єктами господарювання самостійно, відповідно до кон’юнктури ринку;

державні фіксовані ціни - ціни, які встановлені відповідними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування у абсолютній величині і не можуть бути змінені суб’єктами господарювання;

державні (регульовані) ціни - ціни, порядок формування, встановлення та застосування яких визначається відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

граничні ціни - максимальні або мінімальні ціни, які встановлені органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

контрактні (зовнішньоторговельні) ціни - ціни, які зафіксовані в контракті з іноземними суб’єктами господарювання;

тариф, ставка, збір - вид ціни. розмір оплати, за якою реалізуються товари, продукція, роботи, послуги, майнові та немайнові права;

торговельна надбавка (націнка) - сума витрат обігу (в тому числі амортизаційних відрахувань) та прибутку, необхідних суб’єкту господарювання для здійснення його діяльності;

постачальницько-збутова надбавка - сума витрат обігу суб’єкта господарювання, що склалася при продажу (реалізації) товару при надходженні його від підприємства - виробника (постачальника) на відповідний товарний ринок, та прибутку, необхідного йому для здійснення цієї діяльності;

знижка (понижуючий коефіцієнт) - зменшення ціни товару при його продажу (реалізації);

собівартість товару (продукції, робіт, послуг) - грошовий вираз витрат суб’єктів господарювання на виробництво і продаж (реалізацію) товару, встановлений за визначеним порядком;

рентабельність ціни - відношення прибутку до собівартості товару;

прибуток від продажу (реалізації) - сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати;

дохід (виручка) - грошові кошти або інші види компенсації, одержані суб’єктами господарювання за продаж (реалізацію) товару;

економічне обґрунтування цін - відповідність рівня цін витратам на виробництво та продажу (реалізації) товару;

необґрунтоване одержана виручка - різниця між фактичною виручкою від продажу (реалізації) товару та виручкою за цінами, сформованими згідно з вимогами законодавства.
Розділ II

^ ЦІНОВА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ

Стаття 4. Завдання державної цінової політики

Державна цінова політика має на меті:

встановлення порядку ціноутворення в Україні;

свободу підприємницької діяльності у межах, визначених законодавством;

запобігання зловживанням монопольним (домінуючим) становищем;

системність і узгодженість дій органів державної влади при реалізації цінової політики;

розвиток економіки країни;

створення рівних умов конкуренції та розвитку всіх суб’єктів господарювання та конкурентного середовища;

збалансованість ринку засобів виробництва, товарів, послуг;

підвищення якості продукції ;

соціальні гарантії, в першу чергу, для малозабезпечених громадян, включаючи систему компенсаційних виплат у зв’язку із зростанням цін;

створення необхідних економічних гарантій для вітчизняного товаровиробника;

орієнтацію цін внутрішнього ринку на рівень цін світового ринку;

регулювання державою відносин обміну між суб’єктами ринку з метою забезпечення еквівалентності в процесі реалізації національного продукту;

стабільність оптових та роздрібних цін.

Стаття 5. Повноваження Верховної Ради України у сфері ціноутворення

Верховна Рада України визначає основні засади державної політики у сфері ціноутворення, законодавчі основи її реалізації.

Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України:

забезпечує в Україні проведення державної цінової політики;

визначає перелік товарів, на які запроваджується державне регулювання цін;

визначає порядок та методи регулювання цін;

запроваджує та скасовує державне регулювання цін на визначений ним перелік товарів;

визначає повноваження органів виконавчої влади щодо регулювання, встановлення і застосування цін, а також з контролю за цінами.
Стаття 7. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері ціноутворення

Органи місцевого самоврядування забезпечують реалізацію цінової політики у межах компетенції, визначеної законами України.

Стаття 8. Цінова політика у сфері діяльності природних монополій

Цінова політика у сфері діяльності природних монополій здійснюється відповідно до вимог та у межах, визначених законодавством України про природні монополії та цим Законом.

^ Розділ III

ЦІНОУТВОРЕННЯ

Стаття 9. Види цін

Суб’єктами господарювання використовуються у господарській діяльності :

вільні ціни,

державні фіксовані ціни;

державні регульовані ціни.

Стаття 10. Вільні ціни

Вільні ціни встановлюються на всі товари, за винятком тих, щодо яких запроваджено державне регулювання цін.

Вільні ціни визначаються суб’єктами господарювання самостійно з дотриманням вимог законодавства.

Стаття 11. Державні ціни

Державні фіксовані та регульовані ціни встановлюються органами виконавчої влади у порядку, визначеному законодавством про ціни і ціноутворення.

Стаття 12. Ціни на товари, що виробляються (реалізовуються) суб’єктами природних монополій

Ціни на товари, що виробляються (реалізовуються) суб’єктами природних монополій встановлюються згідно вимог цього Закону у порядку, визначеному законодавством про природні монополії.

Ціни на товари (послуги) природних монополій мають бути обґрунтованими та недискримінаційними.

При формуванні цін на товари (послуги) суб’єктів природних монополій, що виробляються (реалізуються) ними на ринках природних монополій та на суміжних ринках, включення до них витрат, які безпосередньо не пов’язані Із наданням відповідних послуг, не допускається, крім тих, перелік та розміри яких визначаються Кабінетом Міністрів України чи відповідними національними комісіями, або іншими органами, що регулюють діяльність природних монополій.

Розділ IV
^ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН
Стаття 13. Державне регулювання цін

Державне регулювання цін запроваджується на товари за рішенням Кабінету Міністрів України. Державні фіксовані та регульовані ціни встановлюються Кабінетом Міністрів України або органами виконавчої влади згідно наданих їм повноважень.

Державне регулювання цін може запроваджуватися на товари суб’єктів господарювання, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку.

Органи місцевого самоврядування здійснюють державне регулювання цін самостійно, в межах наданих їм повноважень.

Стаття 14. Запровадження державного регулювання цін

Державне регулювання цін здійснюється шляхом:

встановлення :

державних фіксованих цін;

граничних рівнів цін або граничних відхилень від державних фіксованих цін;

декларування зміни цін;

граничних рівнів торговельних (постачальницько-збутових) надбавок;

граничних рівнів постачальницьких винагород;

тарифів, ставок, зборів (крім тих, що включені до системи оподаткування);

доплат, знижок (понижуючих коефіцієнтів);

граничних нормативів рентабельності.

Кабінетом Міністрів України можуть запроваджуватись інші методи регулювання цін.

Стаття 15. Порядок формування та встановлення цін при здійсненні експортних, імпортних операцій та на експортні та імпортні товари

При здійсненні експортних та імпортних операцій безпосередньо або через зовнішньоторговельного посередника в розрахунках із зарубіжними партнерами застосовуються контрактні (зовнішньоторговельні) ціни, що формуються відповідно до цін і умов світового ринку або індикативних цін.

Порядок регулювання цін на експортні та імпортні товари визначається Кабінетом Міністрів України.

Міждержавний обмін продукцією здійснюється за договірними цінами.

Стаття 16. Гарантії суб’єктам господарювання при запровадженні державного регулювання цін

При встановленні органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування цін, застосування яких суб’єктами господарювання унеможливлює одержання ними прибутку, відповідні органи зобов’язані надати цим суб’єктам дотацію відповідно до законодавства.

Розділ V

^ ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Стаття 17. Основні завдання та принципи державного нагляду та контролю у сфері ціноутворення

Державний нагляд у сфері ціноутворення здійснюється з метою одержання оперативної інформації про цінову ситуацію та її динаміку на товарних ринках для здійснення ефективного впливу у випадку її змін.

Державний контроль у сфері ціноутворення запроваджується з метою обов’язкового виконання вимог законодавства про ціни і ціноутворення і ґрунтується на принципах рівності всіх суб’єктів зазначених правовідносин перед законом та неухильності вимог щодо його виконання.

Стаття 18. Державний нагляд у сфері ціноутворення

Державний нагляд у сфері ціноутворення здійснюється шляхом проведення моніторингу цін.

Моніторинг цін здійснюється шляхом дослідження динаміки розвитку цінових процесів на регіональних і загальнодержавних товарних ринках, вивчення та аналізу структури ціни на товари.

Перелік товарів та порядок проведення моніторингу цін визначається Кабінетом Міністрів України.

За результатами моніторингу цін визначаються методи впливу на економічні процеси та цінову ситуацію на відповідних ринках згідно вимог законодавства.

Стаття 19. Державний контроль за додержанням державної дисципліни цін

Державний контроль за додержанням державної дисципліни цін здійснюється при формуванні, встановленні і застосуванні державних цін.

Порядок здійснення контролю за додержанням державної дисципліни цін визначається Кабінетом Міністрів України.
  1   2   3

Схожі:

Закон україни iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон україни iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон україни iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон україни iconЗакон инерции закон інерції закон природы закон природи закон сохранения...
В взаимодействие взаємодія взвешивание зважування вектор вектор внутренняя энергия внутрішня енергія время час
Закон україни iconЗакон україни
Закон україни n 208/94-вр від 14. 10. 1994 р. Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності
Закон україни iconЗакон україни
Закон україни n 2806-iv від 06. 09. 2005р. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Закон україни iconЗакон України про бібліотеки І бібліотечну справу
Закон вводиться в дію Постановою Верховної Ради України №33/95-вр від 27. 01. 95 р
Закон україни iconЗакон України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (Закон від 06. 12. 2012 №5515-vi)

Закон україни iconЗакон україни
З 1 січня 2013 рокуцей Закон втратить чинність згідно із Законом України від 17 листопада 2011 року n 4050-vi
Закон україни iconЗакон україни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка