Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів спеціальності 050103, 050103 “Міжнародна економіка” полтава
Скачати 329.37 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів спеціальності 050103, 050103 “Міжнародна економіка” полтава
Сторінка1/3
Дата конвертації01.02.2014
Розмір329.37 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
  1   2   3


Вищий навчальний заклад Укоопспілки

Полтавський університет економіки і торгівлі”

Кафедра міжнародної економіки

УПРАВЛІННЯ МіжнароднОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА”

Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів спеціальності 7.050103, 8.050103 “Міжнародна економіка”

полтава

рвв пуЕТ

2010


Автор:

Безрукова Н. В. доцент кафедри міжнародної економіки Полтавського університету економіки і торгівлі

Рецензенти:

Костишина Т.А. професор кафедри управління персоналом Полтавського університету економіки і торгівлі

Пожар А.А. доцент кафедри міжнародної економіки Полтавського університету економіки і торгівлі


^ Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри міжнародної економіки 5 жовтня 2010 р., протокол № 4

ВСТУП

Згідно з навчальним планом спеціальності 7.050103, 8.050103 “Міжнародна економіка”, вивчення студентами професійно орієнтованої дисципліни “Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства” закінчується виконанням курсової роботи, яка займає особливе місце в системі діагностики якості підготовки фахівців. У процесі виконання курсової роботи формується професійність майбутнього фахівця.

Виконання курсової роботи з дисципліни “Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства” передбачає необхідність самостійно проведеного аналізу та обґрунтування висновків та пропозицій щодо практичної реалізації результатів дослідження.

У процесі підготовки курсової роботи студент повинен виявити вміння використовувати спеціальну літературу, грамотно формулювати та висловлювати власні думки, робити висновки та обґрунтовувати пропозиції.

При захисті курсової роботи студент має довести здатність виконувати наступні завдання:

  • застосовувати навички самостійної роботи, отримані в процесі навчання, щодо проведення наукового дослідження;

  • уміти узагальнювати і критично оцінювати економічну ситуацію;

  • професійно користуватися законодавчими та нормативними актами, інструктивними матеріалами, узагальнювати та критично аналізувати зміст літературних джерел;

  • використовувати сучасні методи оцінки конкурентного середовища та визначення рівня конкурентоспроможності підприємства;

  • професійно користуватися сучасними автоматизованими інформаційними технологіями для розв’язання завдань теми дослідження.


^ МЕТА, ЗАВДАННЯ, СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ

КУРСОВОЇ РОБОТИ

Метою курсової роботи є отримання необхідних практичних навичок щодо оцінки рівня міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних чи міжнародних підприємств, досвіду роботи з інформаційними джерелами під час проведення досліджень міжнародного конкурентоного середовища, норматив­ними документами та їх практичним застосуванням у сфері управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств.

Основні завдання курсової роботи полягають у:

  • поглибленні і закріпленні теоретичних знань та отриманні практичних навичок з дисципліни “Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства”;

  • формуванні творчого та системно-дослідного підходу до вирішення проблем вибору та реалізації форм та методів оцінки міжнародного конкурентного середовища;

  • отриманні професійної компетенції менеджера з управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства;

  • набутті досвіду самостійної праці з різними інформаційними джерелами;

  • здобутті досвіду та техніки проведення оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприємства.

Всі студенти виконують курсову роботу на тему: “Оцінка міжнародної конкурентоспроможності підприємства”, використовуючи нормативно-правову і законодавчу базу України, норми міжнародного права, дані вітчизняних чи міжнародних підприємств, що займаються ЗЕД, статистичні матеріали, матеріали періодичної преси.

Оцінку міжнародної конкурентоспроможності підприємства студент оформлює у вигляді проекту, в якому виділяється декілька етапів: 1)  аналіз міжнародного конкурентного середовища вітчизняного чи міжнародного підприємства; 2) визначення стратегії підприємства в умовах конкурентної боротьби; 3) шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Побудова моделі підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємства має бути економічно обґрунтована.

Курсова робота “Оцінка міжнародної конкурентоспроможності підприємства” (на прикладі підприємства, що займається ЗЕД) є комплексною навчально-практичною роботою, яка виконується в рамках навчальної дисципліни “Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства”.

Виконання роботи дає можливість оцінити якість знань студента, його вміння застосовувати їх на практиці. У зв’язку з цим обов’язковою вимогою до курсової роботи є проведення дослідження практичних аспектів організації управління міжнародною конкурентоспроможністю вітчизняних чи міжнародних підприємств, використання методів оцінки конкурентоспроможності підприємств, аналізу міжнародного конкурентного середовища підприємства на світовому ринку.

На підставі проведеного аналізу студент має сформулювати чіткі, висновки щодо вирішення поставленої проблеми, з’ясувати шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності конкретного підприємства.

Обов’язковим у процесі виконання роботи є використання сучас­них інформаційних технологій, математичних методів та ЕОМ, зокрема ППП “Excel”, текстових редакторів, ресурсів Internet тощо.

Виконану і належним чином оформлену роботу з відзивом наукового керівника від кафедри (внутрішня рецензія) студент здає на кафедру міжнародної економіки за два тижні до закінчення навчального семестру. Захист робіт здійснюється в присутності комісії, сформованої з викладачів кафедри. Час захисту курсового проекту встановлює кафедра.

^ Обсяг, зміст та структура курсової роботи

Обсяг курсової роботи має бути у межах 30-35 сторінок машинописного тексту. Приблизний обсяг структурних складових машинописного варіанту: вступ - 2-3 сторінки, основна частина - 25-30 сторінок, висновки та пропозиції - 2-3 сторінки, бібліографія - 1-1,5 сторінки.
Рекомендований зміст курсової роботи:

Вступ

Розділ 1. Аналіз міжнародного конкурентного середовища підприємства.

Розділ 2. Визначення міжнародної конкурентоспроможності підприємства.

Розділ 3. Основні напрями вдосконалення стратегії підприємс-тва в умовах конкурентної боротьби.

Висновки та пропозиції

Додатки

Список використаних джерел

У процесі розробки курсової роботи кожний студент обирає конкретне підприємство, діяльність якого визначатиме предмет дослідження в аспекті забезпечення конкурентоспроможності, та узгоджує цей вибір з керівником.

При виборі підприємства варто враховувати можливості отримання відповідної інформації для оцінки конкуренто-спроможності, як власне підприємства, так і оцінки міжнародного конкурентного середовища галузі, опрацюванняі відповідних літера-турних джерел, даних, що кількісно ілюструють сучасний стан розвитку відповідної проблеми, а також можливості пошуку інформації в мережі Інтернет.

Тема курсової роботи закріплюється за студентом на основі рішення кафедри міжнародної економіки. Розглянута на засіданні кафедри тематика курсових робіт подається на затвердження декану факультету. Згідно з поданням кафедри та наказом декана факультету за студентами закріплюються наукові керівники.

Структура курсової роботи: титульний аркуш (додаток A), внутрішня рецензія, зміст, вступ, основна частина, висновки та пропозиції, додатки (таблиці, схеми, графіки, діаграми тощо), список використаних джерел,.

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, сформулювати мету, завдання роботи, визначити об'єкт, предмет, методи дослідження. Обсяг вступу складає 2-3 сторінки друкованого тексту.

Основна частина курсової роботи складається із трьох розділів.

В першому розділі слід проаналізувати сучасний стан та окреслити перспективи розвитку відповідної галузі на світовому ринку. Окреслити основні ринки збуту продукції даної галузі, основні країни-виробники та провідні світові підприємства-виробники відповідної продукції, тощо.

В другому розділі слід діагностувати стан міжнародної конкурентоспроможності підприємства та визначити його статус на світовому та регіональних ринках. Слід провести маркетинговий аналіз діяльності підприємства та порівняльний аналіз його товарної номенклатури, проаналізувати внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства з використанням SWОT-аналізу. Провести аналіз конкурентоспроможності підприємства використовуючи методичні підходи та системи показників приймаючи до уваги галузь підприємства та номенклатуру його продукції. Використовуючи методи bench-markingу порівняти конкурентоспроможність підприємства з основними конкурентами.

У третьому розділі необхідно визначити існуючу конкурентну стратегію підприємства та обгрунтувати основні напрями її вдосконалення або запропонувати іншу, проаналізувати систему управління міжнародною конкурентоспроможністю та визначити основні напрями її вдосконалення.

Висновки та пропозиції повинні стисло відображати головні результати проведеного дослідження та містити практичні рекомендації щодо вирішення виявлених проблем. Висновки мають бути сформульовані у відповідності з завданнями, визначеними у вступі курсової роботи. Обсяг висновків 2-3 сторінки.

Список використаних джерел. Викладається у відповідності до вимог оформлення списку літератури Бюлетень ВАК України №3 за 2008 р. (додаток Б).

^ Обов’язковим елементом курсової роботи є написання іноземною мовою анотації курсової роботи (2-3 сторінки друкованого тексту). Анотація розміщується у додатках до курсової роботи та позначається “Додаток А”.
^ ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Загальні вимоги

Курсову роботу друкують за допомогою комп’ютера на одній стороні білого паперу формату А4 (210x297 мм) з використанням шрифтів текстового редактора Word кегель 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Текст курсової роботи необхідно друкувати, залишаючи береги (поля) не менше таких параметрів: лівий - 20 мм, правий - 10 мм, верхній - 20 мм, нижній - 20 мм. Курсова робота друкується чорним кольором, без використання кольорових вставок, підкреслювань, виділень жирним шрифтом чи іншими шрифтами (зазначене стосується рисунків і таблиць), не допускається використання заливки. Шрифт має бути чітким, середньої жирності, однакової щільності.

Зміст включає перелік всіх складових курсової роботи із зазначенням сторінок, на яких розміщується початок відповідного тексту. Складовими курсової роботи, назви яких відображаються у змісті є: вступ, основні розділи, висновки та пропозиції, список використаних джерел, додатки.

Заголовки структурних частин курсової роботи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 2 рядкам полуторним інтервалам. Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки.

Порядок нумерації та правила оформлення таблиць, ілюстрацій. Нумерацію сторінок, розділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш (зразок додаток A). На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини курсової роботи, як зміст, вступ, висновки та пропозиції, список використаних джерел не мають порядкового номера. Необхідно звернути увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини курсової роботи, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна писати: “1. ВСТУП” або “Розділ 6. ВИСНОВКИ”. Номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ”, після номера крапку не ставлять.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) та таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно у межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації, розміщеної по тексту, повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: “Рис. 1.2.” (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в курсовій роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Аналогічні вимоги існують щодо нумерації і розташування таблиць. Відмінність полягає у тому, що напис «Таблиця» із зазначенням її номера розміщують в правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці. На наступному рядку, після номеру таблиці, розміщують симетрично до тексту назву. Приклад побудови таблиці подано нижче.

Таблиця 2.1

^ Частка високотехнологічного експорту в

промисловому експорті 2007 р.*[275]


Країна

Частка високотехнологічного експорту, %

Країна

^ Частка високотехнологічного експорту, %

Ірландія

46,9

Ізраїль

25,0

Швейцарія

42,9

БРИК

24,6

Північна Корея

33,0

Японія

23,1

США

32,9

Франція

22,8

Китай

32,8

ОЕСР

22,6

Угорщина

31,9

Фінляндія

20,1

Мексика

28,4

ЕС-19

19,8

*Примітка. За даними OECD, STAN Indicators Database, 2009 edition

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблицю розміщують таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку дипломної роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою.

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший сторінку. При перенесенні таблиці на іншу сторінку назву розміщують тільки над її першою частиною. В іншій частині визначають нумерацію колонок, починаючи з першої. Над перенесеною частиною таблиці розміщують визначення її номеру за таким зразком: «Продовження табл. 2.1».

Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах одної сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то у першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, в другому випадку - боковик.

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад, “див. табл. 1.3”.

Посилання на джерело інформації, яке стало основою наведеної в тексті таблиці здійснюється наступним чином: якщо таблиця взята з першоджерела повністю і використана в курсовій роботі без змін, посилання на таку інформацію робиться в квадратних дужках у таких формах, як це зазначалось вище; якщо автором на підставі статистичної інформації в таблиці зроблені власні розрахунки, посилання робиться у вигляді спеціального тексту під таблицею. А саме: “Таблицю складено на основі [12, с. 81; 13, с. 14]”, або “Складено нами на основі [12, с. 81; 13, с. 14]”, або “Розраховано за даними [12, с. 81; 13, с. 14]”.

Рисунки оформляються згідно з наведеною наочністю.


Рис. 3.4. Склад інноваційної інфраструктури за основними елементами [84].
Кожна таблиця, рисунок, графік, схема тощо мають містити інформацію стосовно джерела наведеної інформації. Посилання на джерело походження даних роблять так, як це показано у попередніх прикладах або через наведення інформації, що розміщується під таблицею чи рисунком, наприклад так:
Рис. 3.4. Склад інноваційної інфраструктури за основними елементами

Джерело: [84].

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркушу на рівні відповідної формули в круглих дужках. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок поясення починають зі слова «де» без двокрапки.

Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, передбачених правилами пунктуації: а) якщо у тексті перед формулою є узагальнююче слово; б) якщо цього вимагає побудова тексту, що передує формулі.

Приклад:

Приріст поточної вартості майбутніх доходів унаслідок інвестицій визначається так (3.2):

, (3.2),
де Vm - приріст поточної вартості майбутніх доходів;

Cm - розмір інвестицій (втрачених доходів) у період m;

Rk - норма віддачі всіх інвестицій рівня k.
Правила цитування та посилання на використані джерела

При здійсненні посилань на першоджерела у тексті, порядковий номер джерела за списком використаної літератури і номера відповідних сторінок, вказуються в квадратних дужках. Наприклад: “Як відзначає Герчикова І. К., зовнішньоекономічна діяльність ТНК не тільки охоплює експортні операції, але і спрямована на розвиток закордонного виробництва. А це викликає необхідність посилення й ускладнення контролю за виробничо-збутовою діяльністю [7, с. 478]”.

Вимоги до цитування такі:

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться у тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз “так званий”;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту, оскільки це викликає зміни його змісту. За потреби вибіркового цитування ставляться три крапки у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, у кінці);

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів, і давати відповідні посилання на джерело.

Порядок оформлення списку використаних джерел

Бібліографічний опис в курсовій роботі подають за формою, визначеною в літературних виданнях або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів (скорочення назв тощо). Всі використані літературні джерела включають до загального переліку в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Зразок порядку оформлення використаних джерел наводиться в додатку Б.
Порядок оформлення додатків

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Він повинен мати заголовок, надрукований угорі посередині сторінки, наприклад “Додаток А”.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Ґ, Є, И, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. За додатком Я слідують додатки АА, АБ, АВ і т.д.

Текст кожного додатку за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, Б. 2 - другий розділ додатку Б; В. 3.1 - перший підрозділ третього розділу додатку В.

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д. 1.2 - другий рисунок першого розділу додатку Д); формула (Ж. 1) - перша формула додатку Ж.
  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів спеціальності 050103, 050103 “Міжнародна економіка” полтава iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та написання курсових робіт...
Методичні рекомендації щодо підготовки та написання курсових робіт для студентів спеціальності 010201 «Фізичне виховання» складені...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів спеціальності 050103, 050103 “Міжнародна економіка” полтава iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів спеціальності 050103, 050103 “Міжнародна економіка” полтава iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів спеціальності 050103, 050103 “Міжнародна економіка” полтава iconМетодичні рекомендації призначені для підготовки до семінарських...
України: Плани та методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності «Міжнародна інформація» / Укл. Бучин М. А.,...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів спеціальності 050103, 050103 “Міжнародна економіка” полтава iconЗатверджено
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Фінанси» для студентів 3 курсу спеціальності «Фінанси І кредит» усіх...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів спеціальності 050103, 050103 “Міжнародна економіка” полтава iconМетодичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни...
Автори: Чернявська О. В., д е н., професор кафедри фінансів Полтавського університету економіки І торгівлі
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів спеціальності 050103, 050103 “Міжнародна економіка” полтава iconА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування І контроль на підприємстві" для студентів денної та заочної...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів спеціальності 050103, 050103 “Міжнародна економіка” полтава iconМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії
Леоненко П. М., Поліванов В.Є., Сліпенчук О. П. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії (для студентів...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів спеціальності 050103, 050103 “Міжнародна економіка” полтава iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Політична економія»
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія», складені на основі робочої навчальної програми,...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів спеціальності 050103, 050103 “Міжнародна економіка” полтава icon1 Лабораторна робота №1 Методи еволюційного пошуку 7
Сучасний штучний інтелект” для студентів спеціальності 080403 “Програмне забезпечення автоматизованих систем” напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка