Економіки І менеджменту” протокол № від 2011 р. Затверджено на засіданні навчально видавничої Ради Доннту протокол № від 2011 р. Красноармійськ 2011
Скачати 155.33 Kb.
НазваЕкономіки І менеджменту” протокол № від 2011 р. Затверджено на засіданні навчально видавничої Ради Доннту протокол № від 2011 р. Красноармійськ 2011
Дата конвертації01.02.2014
Розмір155.33 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра економіки і менеджменту

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

з дисципліни “Економіка праці”

(для студентів спеціальності

“Менеджмент організацій”

всіх форм навчання)

Затверджено

на засіданні кафедри “Економіки

і менеджменту”

протокол № від 2011 р.
Затверджено

на засіданні навчально - видавничої

Ради ДонНТУ

протокол № від 2011 р.


^

Красноармійськ - 2011


УДК 331(075.8)
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Економіка праці ” (для студентів спеціальності “Менеджмент організацій” всіх форм навчання) / Уклад. Н.А. Табачкова, Н.Ю.Ляшок. – Красноармійськ, 2011. – 14 с.
В методичних вказівках до виконання курсової роботи з дисципліни “Економіка праці ”, що підбиває підсумки вивчення теоретичного курсу, представлено етапи підготовки курсової роботи, особливості її оформлення та захисту, а також надано список рекомендованих джерел до виконання курсової роботи.

Відповідальний за випуск: С.М.Лисенко


Укладачі: Н.А. Табачкова

Н.Ю.Ляшок

Рецензент: О.О.Школяренко

ЗМІСТ


1. Загальні положення………………………………………………………………….4

2. Етапи підготовки курсової роботи………………………………………………….5

2.1. Вибір теми курсової роботи і складання плану……………………………….5

2.2. Підбір літератури, статистичної інформації та інших матеріалів……………8

2.3. Структура і зміст курсової роботи……………………………………………...8

3. Оформлення і захист курсової роботи……………………………………………...9

4. список рекомендованих джерел до виконання курсової роботи………………...12


  1. Загальні положення


Мета курсової роботи — поглиблення, закріплення і узагальнення теоретичних і практичних знань, отриманих студентом у процесі вивчення курсу, а також придбання вмінь і навичок щодо управління працею на макро - і мікрорівнях.

Курсова робота є однією з основних ефективних форм самостійної роботи студентів. Вона підбиває підсумки вивчення теоретичного курсу, сприяє дослідницькій діяльності, розвитку самостійності і відповідальності студентів.

При її написанні студент повинен виявити глибокі знання законів України, постанов та декретів уряду, спеціальної літератури з вивчених питань.

Виконання курсової роботи дає можливість студенту навчитися самостійно працювати з різними інформаційними джерелами, реферувати матеріали періодичної літератури, глибше вивчати основні проблеми економіки праці і на підставі цього робити самостійні теоретичні і практичні висновки і прогнози.

У курсовій роботі студент повинен всебічно й глибоко розкрити зміст обраної теми, показати знання літературних джерел.

Зміст теоретичного розділу курсової роботи має відповідати сучасному рівню розвитку економічної науки. Студент повинен глибоко і всебічно висвітлити актуальні проблеми економіки праці, проаналізувати статистичні дані.

Може бути, що в економічній літературі немає єдиної точки зору з питань, які досліджує студент. У цьому разі слід навести думки кількох авторів, дати критичну оцінку їхніх поглядів. Одночасно студент повинен викласти власні погляди з даного питання. Це допомагає глибше засвоїти матеріал.

Обсяг курсової роботи має бути в межах 35—40 сторінок стандартного формату. Зміст роботи повинен відповідати плану, який, у свою чергу, має відбивати сутність теми, що розглядається, її внутрішню структуру і логіку дослідження.


  1. ^ Етапи підготовки курсової роботи


Підготовка курсової роботи включає такі етапи: вибір теми, складання попереднього плану, підбір літературних джерел і фактичного матеріалу, консультація з науковим керівником і уточнення плану роботи, написання та оформлення курсової роботи, передання її на кафедру для рецензування, доопрацювання після рецензії, захист.


    1. 2.1. Вибір теми курсової роботи і складання плану


Перший етап виконання курсової роботи — вибір теми. Студент може запропонувати свою тему курсової роботи, погоджену з викладачем.
Перелік рекомендованих тем:
1. Регулювання доходів населення

2. Шляхи підвищення рівня життя населення

3. Значення і роль продуктивності в ринковій економіці

4. Продуктивність та ефективність виробництва

5. Науково-технічний прогрес — основа підвищення продуктивності

6. Вплив приватизації на зростання продуктивності

7. Розвиток підприємництва — важливий фактор підвищення продуктивності

8. Аналіз і шляхи підвищення продуктивності праці

9. Комплексний аналіз і оцінка резервів підвищення продуктивності праці

10. Аналіз використання резервів зниження трудомісткості продукції

11. Напрямки раціонального використання робочої сили на підприємстві

12.Скорочення плинності кадрів — важливий фактор підвищення ефективності виробництва

13. Аналіз причин плинності кадрів і шляхи їх усунення

14. Шляхи поліпшення використання робочого часу на підприємстві

15. Удосконалення використання робочого часу керівників, професіоналів, фахівців на підприємстві

16. Удосконалення використання робочого часу робітників

17. Шляхи підвищення рівня організації праці на підприємстві

18. Формування вартості робочої сили на ринку праці

19.Макроекономічні проблеми регулювання заробітної плати в Україні

20. Договірне регулювання заробітної плати

21. Взаємозв'язок цін, заробітної плати й зайнятості

22. Державне регулювання трудових доходів населення

23. Формування і розподіл доходів підприємства

24. Аналіз використання фонду споживання

25. Ефективність систем стимулювання праці

26. Механізм диференціації заробітної плати

27. Ефективність стимулювання поліпшення якості продукції

28. Ефективність стимулювання підвищення продуктивності праці

29. Ефективність оплати праці робітників

30. Ефективність оплати праці фахівців

31. Удосконалення методів оцінки трудового внеску у колективний результат

32. Аналіз рівня і динаміки трудових доходів працівників

33. Тарифна система оплати праці та шляхи її удосконалення

34. Шляхи вдосконалення оплати праці керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців на підприємстві

35. Удосконалення форм і систем оплати праці працівників на підприємстві

36. Удосконалення систем преміювання праці працівників

37. Передовий досвід організації оплати праці в умовах її колективної організації

38. Оцінювання участі працівників у прибутку організації

39. Контрактна система оплати праці

40. Економічні основи реформування оплати праці в Україні

41. Удосконалення організації заробітної плати в організації

42. Удосконалення матеріального стимулювання праці

43. Роль чинного законодавства України у стимулюванні праці

44. Планування праці та шляхи його вдосконалення

45. Методичні основи планування трудових показників

46. Удосконалення професійно-кваліфікаційної структури кадрів

47. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих кадрів працівників в умовах становлення ринкової економіки

48. Удосконалення структури витрат на робочу силу в організації

49. Сучасні регіональні проблеми використання трудових ресурсів

50. Сучасні регіональні особливості формування ринку праці
На основі вивчення нормативних документів, статистичних збірників, спеціальної літератури, консультацій з викладачем студент складає спочатку стислий, а потім деталізований план курсової роботи, який у процесі подальшої роботи може доповнюватись і уточнюватись.

План - основа будь-якої роботи. План визначає структуру, зміст, логічний взаємозв'язок частин роботи. З плану видно, наскільки глибоко студент вивчив матеріал обраної теми і зміг виділити головне, як він зрозумів проблему в цілому й окремі її частини. План роботи та її основні положення необхідно узгоджувати з викладачем, який веде курс, чи з керівником роботи. Структура плану повинна підкреслювати дослідницьку спрямованість роботи і відповідати вимогам, що ставляться до курсової роботи.
Зразок плану курсової роботи
Тема: «Удосконалення організації заробітної плати в організації»
Вступ

^ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

1.1. Сутність організації заробітної плати

1.2. Принципи й елементи організації заробітної плати

1.3. Правове регулювання заробітної плати

^ 2. АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ «КРАСНОЛИМАНСЬКА» З ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ

2.1. Аналіз основних техніко-економічних показників роботи шахти

2.2 Аналіз стану оплати праці на підприємстві

2.3 Аналіз систем преміювання працівників

^ 3. ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ ДП «ВК «Краснолиманська»

3.1. Впровадження сучасних систем оплати праці

3.2 Удосконалення систем преміювання працівників

Висновки

Додатки


    1. ^ 2.2. Підбір літератури, статистичної інформації та інших матеріалів


Літературу з питань курсової роботи студент підбирає самостійно, використовуючи для цього бібліотечний каталог. Консультацію з питань підбору літератури студент може отримати у викладачів кафедри чи у працівників бібліотеки. Рекомендований кафедрою перелік літератури міститься у даних методичних рекомендаціях.

Особливу увагу слід звернути на першоджерела, що стосуються теми, періодичні видання (газети, журнали), наукові статті, передовий вітчизняний і зарубіжний досвід. Статистичну інформацію можна знайти в спеціальних виданнях Держкомстату України, Мінекономіки України, Мінпраці та соціальної політики України та періодичних виданнях.

Після складання бібліографії студент повинен приступити до вивчення літератури.


    1. ^ 2.3. Структура і зміст курсової роботи


При написанні курсової роботи необхідно забезпечити:

- відповідність основних положень роботи та її спрямованості законам України та постановам і декретам Уряду;

достатню повноту і комплексність фактичного матеріалу, що дає змогу аналізувати всі основні питання вибраної теми;

- економічну грамотність і достатню глибину аналізу матеріалу;

- використання економіко-математичних методів.

Крім переліченого, робота обов'язково має містити пропозиції і висновки щодо вдосконалення питань обраної теми. Вона має бути охайно виконаною без граматичних помилок.

Курсова робота повинна мати чітку і логічну структуру, складовими якої є вступ, основна частина та висновки.

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, її теоретичну і практичну значущість. Треба також вказати мету і завдання курсової роботи, які методи дослідження використовувались при виконанні роботи.

При написанні основної частини роботи необхідно відповідно до плану глибоко й всебічно розкрити сутність проблеми. Слід використовувати матеріали літературних джерел. Поряд з нормативними документами, статистичними даними необхідно використовувати фактичні дані.

На всі ці матеріали потрібно робити посилання за встановленою формою.

У висновках необхідно підвести підсумки дослідження, дати рекомендації з усіх його аспектів, виходячи зі змісту роботи. Рекомендації можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обґрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.

Після додатків розміщується список використаних літературних джерел.


  1. ^ Оформлення і захист курсової роботи


Робота повинна бути надрукована за допомогою ЕОМ або пишучої машинки, грамотно і охайно. Слід уникати в роботі книжкових висловів і фраз. Необхідно самостійно формувати свої думки, не допускати повторень, уважно стежити за тим, щоб у роботі не було суперечностей між окремими її положеннями. Недоцільно часто цитувати першоджерела.

При оформленні курсової роботи слід дотримуватись установлених стандартом вимог.

Текст друкується на білому папері формату А4. Кожна сторінка обмежується полями: зліва — 30 мм, справа — 10 мм, зверху — 20 мм, знизу — 20 мм.

Відстань між заголовком і текстом має бути 15—20 мм. Кожне питання, зазначене в плані курсової роботи, починається з нової сторінки і повинно мати свій заголовок.

На всі таблиці, схеми, малюнки, графіки у тексті необхідно давати посилання. Назви таблиць мають відображати основний зміст числової інформації. Таблицю розміщують після першого посилання на неї в тексті. Кожна таблиця супроводжується порядковим номером.

Громіздкі таблиці і схеми допоміжного чи довідкового характеру слід винести у додатки.

У списку використаної літератури треба подати джерела у такій послідовності: закони України, постанови і декрети уряду, статистичні збірники, а потім додаткова література в алфавітному порядку із зазначенням прізвища та ініціалів автора. Треба також вказати матеріали, які були зібрані на підприємствах і в організаціях та використані при написанні роботи.

Відібрані книги і брошури слід записувати у такій формі; прізвище та ініціали автора, назва книги, місто видання, назва видавництва, рік видання. Міста Москва, Київ зазначаються першими літерами: - М., -К., а назви інших міст - повністю.

Журнальні та газетні статті треба записувати так: прізвище та ініціали автора, назва статті, назва журналу чи газети, рік видання, номер журналу чи газети.

Посилання в тексті на першоджерела треба робити в примітках або позначати в дужках порядковий номер джерела в списку використаної літератури.

Кожна сторінка, починаючи з плану роботи, має бути пронумерована. Номер сторінки проставляється в правому верхньому кутку сторінки.

Після списку літератури студент ставить свій підпис і дату виконання роботи.

Завершену роботу студенти подають на кафедру економіки і менеджменту згідно з терміном, визначеним навчальним графіком.

Курсову роботу рецензує викладач кафедри. У рецензії він відзначає позитивні сторони і недоліки роботи.

Курсова робота, яка має позитивну оцінку, допускається до захисту. При підготовці до захисту студенту необхідно ознайомитись з рецензією. На захисті студент повинен розкрити основний зміст роботи, обґрунтувати свій погляд, відповісти на запитання рецензента і членів комісії.

Після захисту курсової роботи студент отримує оцінку («відмінно», «добре», «задовільно»), яку викладач виставляє в екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.

Робота, оцінена незадовільно, має бути перероблена протягом терміну, встановленого кафедрою. Студент, що отримав незадовільну оцінку, не допускається до екзамену з даного курсу. Рішенням директорату, прийнятому на підставі клопотання кафедри і деканату, такий студент може бути повторно залишений на тому самому курсі.

Оцінку «відмінно» отримує студент, котрий охайно і правильно оформив курсову роботу, яка містить глибокий аналіз питань обраної теми, чітко сформульовані та аргументовані висновки і пропозиції, елементи наукового дослідження в теоретичному аспекті та певний практичний результат.

Оцінку «добре» одержує студент за роботу, в якій виконані всі зазначені вище вимоги, але є деякі недоліки стилістичного чи методичного характеру, недостатньо аргументовані висновки і пропозиції. Ця робота має бути виконана правильно й акуратно.

Оцінку «задовільно» отримує студент, у якого робота містить мало елементів наукового дослідження, теоретичні питання розкриті неповно, висновки і пропозиції аргументовані недостатньо, оформлення неохайне.

Роботи, які не відповідають установленим вимогам, повертаються на доопрацювання.


4. Список рекомендованих джерел до виконання курсової роботи
1. Закон України «Про зайнятість населення» // Законодавство України про працю станом на 25 травня 1999 р. - К.: Істина, 1999.

2. Закон України «Про колективні договори і угоди» // Законодавство України про працю станом на 25 травня 1999 р. - К.: Істина,, 1999.

3. Закон України «Про оплату праці» // Законодавство України про працю станом на 25 травня 1999 р. - К.: Істина, 1999.

4. Закон України «Про загальнообов'язкове державне страхування на випадок безробіття» - К., 2000.

5. Закон України «Про охорону праці». - К., 2000.

6. Кодекси України: В 4 т. - К.: АТЗТ, Право. - 1997. -Т.4.

7. Конвенція МОП № 131 «Про встановлення мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються» від 3 червня 1970 р

8. Конвенція МОП № 142 «Про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів» від 23 червня 1975р.

9. Конвенція МОП № 168 «Про сприяння зайнятості і захист від безробіття» від 21 червня 1988 р.

10.Конвенція МОП №150 «Про регулювання питань праці: роль, функції й організація» від 7 червня 1978 р.

11. Конвенція МОП № 160 «Про статистику праці» від 25 червня 1985 р.

12. Абрамов В.М., Данюк В.М., Грошенко А.М., Колот А.М., Чернов В.І. Нормування праці. - К., 1995.

ІЗ. Абрамов В.М, Данюк В.М., Колот А.М. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку - Одеса, 1995.

14. Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е. Экономика и социология труда: Учебник. - М.: ЮНИТИ, 1999.

15. Акимова Н.В. Производительность труда в промышленности: Проблемы измерения й стимулирования. - К.: Наук, думка, 1991.

16. Бандур С.І., Романенко О.М. Приватизація і потреба в робочій силі.- К., 1995,

17. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці. - К.: «Знання-Прес», 2000.

18. Васильченко В.С. Ринок праці та зайнятість. - К., 1996.

19. Васильченко В.С., Васильченко П.М. Ринок праці; теоретичні основи і державна практика. - К., 2000.

20. Волгин Н.А., Плаксин В.И. Доходы й занятость: мотивационный аспект. - М.: Луч, 1994.

21. Гангслі Теренс. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки.- К.: Основа. 1995.

22. Данюк В.М. Управление трудом в условиях рыночной экономики.- К.: Знание, 1991.

23. Десслер Гарри. Управление персоналом. - М., 1997.

24.Дятлов В.А., КибановА. Я., Пихало В.Т. Управление персоналом: Учебник. - М. 1998.

25. Завіновська Г.Т. Економіка праці. - К.: КНЕУ, 2000.

26. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка - К.:МАУП, 1995.

27. Казановский А.В., Колот А.М. Соціальне партнерство на ринку праці. - Краматорськ: Нац. центр продуктивності, 1995.

28. Колот А.М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення. - К: Фірма «Праця», 1997.

29. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу.-К.: КНЕУ, 1998.

30. Лукьянченко Н.Д. Управление трудом в промышленных предприятиях. - Донецк, 1996.

ЗІ. Марцинкевич В.И., Соболева И.В. Экономика человека. Учебн. пособие. - М.: Аспект Пресс, 1995.

32. Основи ринкової економіки / За ред. В.М. Петюха - К.: Урожай, 1995.

33. Петти В., Смит А., Рикардо Д. Антология экономической мысли. - М., 1993.

34. Пирожков С. И. Трудовой потенциал в демографическом измерении. - К.: Наук, думка, 1992.

35. Петюх В.М Ринок праці, - К.: КНЕУ, 1999.

36. Петюх В.М. Ринок праці та зайнятість. - К., 1997.

37. Петюх В.Н. Рыночная экономика: настольная книга делового человека. - К.: Урожай, 1995.

38. Погосян Г.Р., Жуков Л.И., Горшков В.В. Практикум по экономике, организации, нормированию труда. - М.: Экономика, 1991.

39. Рофе А.И., Збышко Б.Г., Ишин В.В. Рынок труда, занятость населения, экономика ресурсов для труда: Учебн. пособие / Под ред. А. Й. Рофе. - М.: МИК, 1997.

40. Скуратівський В. та ін. Соціальна політика: Навч. посібник. - К.: УАДУ, 1997.

41. Слезингер Г.3. Труд в условиях рыночной зкономики. - М., 1996.

42. Стеценко С.Г., Швець В.Т. Статистика населення. - К.:Вища шк., 1993.

Схожі:

Економіки І менеджменту” протокол № від 2011 р. Затверджено на засіданні навчально видавничої Ради Доннту протокол № від 2011 р. Красноармійськ 2011 iconУправління освіти Горлівської міської ради
На підставі Закону України «Про загальну середню освіту», наказу по міському управлінню освіти №544 від 16. 08. 2011 р. «Про організацію...
Економіки І менеджменту” протокол № від 2011 р. Затверджено на засіданні навчально видавничої Ради Доннту протокол № від 2011 р. Красноармійськ 2011 iconРвнз «кримський гуманітарний університет» кафедра філософії та соціальних наук філософія
Затверджено на засіданні вченої ради Кримського гуманітарного університету, протокол №1 від 30. 08. 2011 р
Економіки І менеджменту” протокол № від 2011 р. Затверджено на засіданні навчально видавничої Ради Доннту протокол № від 2011 р. Красноармійськ 2011 iconРвнз «кримський гуманітарний університет» кафедра філософії та соціальних наук філософія
Затверджено на засіданні вченої ради Кримського гуманітарного університету, протокол №2 від 28. 09. 2011 р
Економіки І менеджменту” протокол № від 2011 р. Затверджено на засіданні навчально видавничої Ради Доннту протокол № від 2011 р. Красноармійськ 2011 iconВикористання
Затверджено рішенням ради слов’янського міського навчально-методичного центру від 22. 03. 2011 р. Протокол №2
Економіки І менеджменту” протокол № від 2011 р. Затверджено на засіданні навчально видавничої Ради Доннту протокол № від 2011 р. Красноармійськ 2011 iconЗатверджено рішенням педагогічної ради протокол №6 від 02. 09. 2011 року
У результаті біосфера вже неспроможна само очищуватися,саморегулюватися та самовдосконалюватися,вона починає деградувати. І тому...
Економіки І менеджменту” протокол № від 2011 р. Затверджено на засіданні навчально видавничої Ради Доннту протокол № від 2011 р. Красноармійськ 2011 iconПояснювальна записка Вступ
Протокол комісії з інформатики Науково-методичної ради з питань мон молоьспорту №8 від 22. 12. 2011 р
Економіки І менеджменту” протокол № від 2011 р. Затверджено на засіданні навчально видавничої Ради Доннту протокол № від 2011 р. Красноармійськ 2011 iconНака з
...
Економіки І менеджменту” протокол № від 2011 р. Затверджено на засіданні навчально видавничої Ради Доннту протокол № від 2011 р. Красноармійськ 2011 iconДепартамент освіти, молоді та спорту горлівської міської ради
«Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 10. 12. 2008р.№615», на виконання міської Програми профорієнтації...
Економіки І менеджменту” протокол № від 2011 р. Затверджено на засіданні навчально видавничої Ради Доннту протокол № від 2011 р. Красноармійськ 2011 iconНака з
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 10. 06. 2011 №572 «Про Типові навчальні плани початкової школи», рішення...
Економіки І менеджменту” протокол № від 2011 р. Затверджено на засіданні навчально видавничої Ради Доннту протокол № від 2011 р. Красноармійськ 2011 iconПрограми для 1-4 класів з російською мовою
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 10. 06. 2011 №572 «Про Типові навчальні плани початкової школи», рішення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка