Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки вступ до фаху для студентів денної (заочної;
Скачати 253.03 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки вступ до фаху для студентів денної (заочної;
Дата конвертації01.02.2014
Розмір253.03 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

«ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ»ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки

ВСТУП ДО ФАХУ

для студентів денної (заочної; денно-заочної) форми навчання

^
Галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво»

Напрям(и) підготовки: 6.030509 «Облік і аудит»

Донецьк, 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

^

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ
^

КАФЕДРА «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇщодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки
ВСТУП ДО ФАХУ
для студентів денної (заочної; денно-заочної) форми навчання


^
Галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво»

Напрям підготовки: 6.030509 «Облік і аудит»


Розглянуто

на засіданні кафедри

«Бухгалтерський облік та аудит»

Протокол №____ від «___» «____________» 2013р.


Затверджено на засіданні

Навчально-видавничої

Ради ДонНТУ

Протокол №___ від «___» «_____________» 2013р.


Донецьк, 2013
УДК - ________________
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної та практичної «Вступ до фаху» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво» напряму підготовки: 6.030509 «Облік і аудит».Укл. Є.В. Стародубцев-Донецьк: ДонНТУ, 2013. – 19 с.

У методичних рекомендаціях викладено основні матеріали, які можуть

бути корисні студентам при самостійному опрацюванні теоретичного та практичного матеріалу з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Вступ до фаху» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво» напряму підготовки: 6.030509 «Облік і аудит».


Укладач:

Є.В.Стародубцев, к.е.н., професор
Відповідальний за випуск

В.А. Гавриленко, д.е.н., професорр

Зміст
Зміст навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни

Стор.

1

2

3

1

Анотація змісту нормативної навчальної дисципліни

вибіркова

2

Програма навчальної дисципліни
3

Робоча програма навчальної дисципліни
4

Засоби діагностики з навчальної дисципліни (шкала та критерії оцінювання)

залік

5

Конспект лекцій з навчальної дисципліни
6

Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з навчальної дисципліни

Не передбачено

7

Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення семінарських занять з навчальної дисципліни

Не передбачено

8

Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни

Не передбачено

9

Методичні рекомендації щодо виконання курсових проектів (робіт) з навчальної дисципліни

Не передбачено

10

Методичні рекомендації щодо організації індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни
11

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни
12

Завдання (білети) до кожного модулю з навчальної дисципліни

Не передбачено

13

Комплекти екзаменаційних білетів з навчальної дисципліни (для студентів заочного факультету)

залік

14

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни
15

Білети перевірки остаточних знань з навчальної дисципліни (білети комплексних контрольних робіт)
16

Контрольні питання та тести самоконтролю
17

Перелік науково-методичного забезпечення навчальної дисципліни
18

Література

Вступ
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни варіативної частини за вибором студента циклу професійної та практичної підготовки «Вступ до фаху» передбачена програмою та робочим планом для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».


 1. ^ Загальні положення.


Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах та з Галузевим стандартом вищої освіти України самостійна робота студента є одним з основним засобів оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять.

Зміст самостійної роботи студента над конкретною навчальною дисципліною визначається програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, практикум тощо.

Для самостійної роботи студенту також рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна і періодична література.

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної навчальної дисципліни може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних кабінетах, комп'ютерних класах (лабораторіях), а також в домашніх умовах.

У необхідних випадках ця робота проводиться відповідно до заздалегідь складеного графіка, що гарантує можливість індивідуального доступу студента до потрібних дидактичних засобів. Графік доводиться до відома студентів на початку поточного семестру.

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.

^ 2. Програма навчальної дисципліни
Приступаючи до вивчення навчальної дисциплін студент повинен знати про те, що організація навчального процесу у вищому навчальному закладі здійснюється згідно нормативним документам Міністерства освіти України.

Одним з головних документів є «Освітньо-професійна програма» (ОПП), що є державним нормативним документом, в якому окреслюється нормативний зміст навчання, установлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки фахівців.

Цей стандарт є складовою системи стандартів вищої освіти і використовується в процесі:

 • розроблення та коректування відповідних навчальних планів і програм нормативних навчальних дисциплін;

 • розроблення засобів діагностики якості освітньо-професійної підготовки фахівця:

 • визначення змісту навчання, як бази для опанування нових напрямів підготовки та кваліфікацій;

 • розроблення вищим навчальним закладом варіативної компоненти до галузевого стандарту.

Реалізація освітньо-професійної програми здійснюється на підставі навчальних планів відповідних напрямів підготовки.

Навчальні плани передбачають перелік навчальних дисциплін, їх обсяг та форми навчальної роботи студентів.

Програми навчальних дисциплін розробляються згідно переліку навчальних дисциплін навчального плану.

Розрізняють програми нормативних навчальних дисциплін та програми вибіркових (варіативних) навчальних дисциплін.

Програма нормативної навчальної дисципліни розробляється згідно галузевого стандарту «Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра (спеціаліста, магістра) за напрямом підготовки відповідної галузі знань», іншим нормативним документам МОН України, рішенням вищого навчального закладу і діє на протязі дії цього стандарту вищої освіти.

Програма вибіркової навчальної дисципліни розробляється з урахуванням нормативних документів МОН України, рішень вищого навчального закладу.

Програми нормативної та вибіркової навчальних дисциплін розробляються кафедрою, що її викладає, для напрямів підготовки певної галузі знань з кожного кваліфікаційного рівня.

Програма навчальної дисципліни погоджується головами методичних комісій напрямів підготовки (спеціальностей, спеціалізацій), для яких її розроблено, та затверджується деканом факультету (директором інституту), що здійснює підготовку фахівців певного кваліфікаційного напряму (спеціальності, спеціалізації).

Програма навчальної дисципліни містить:

 • Титульну сторінку

 • Лист погодження

 • Пояснювальну записку

 • Організаційні форми вивчення навчальної дисципліни

 • Тематичний виклад змісту навчальної дисципліни

 • Вимоги до рівня засвоєння змісту навчальної дисципліни

 • Засоби діагностики з навчальної дисципліни (шкала та критерії

оцінювання)

 • Список літератури.


Пояснювальна записка програми містить:

- Загальні відомості про навчальну дисципліну (значення навчальної дисципліни і її місце в реалізації освітньо-професійної програми підготовки фахівців, мету, завдання, предмет курсу) та про те, що є підставою для її розробки.

- Значення навчальної дисципліни висвітлює її актуальність в формуванні професійних знань фахівців відповідного напряму підготовки.

- Місце навчальної дисципліни в переліку дисциплін навчального плану передбачує перелік навчальних дисциплін, що передують та викладаються пізніше навчальної дисципліни, для якої складено навчальну програму.

^ Організаційні форми вивчення навчальної дисципліни
Згідно з «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» навчальний процес у вищих навчальних закладах здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять у вищих навчальних закладах є лекція, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація.

Висвітлюючи організаційні форми вивчення навчальної дисципліни необхідно визначити ті з них, які використовуються з метою озброєння студентів фаховими теоретичними знаннями, практичними навичками та уміннями.

Вимоги до організаційних форм навчання також викладено у «Положенні про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах».
^ Тематичний виклад змісту навчальної дисципліни:
- Для нормативної навчальної дисципліни назви тем повинні суворо відповідати змісту тематики Освітньо-професійної програми;

- Для вибіркової навчальної дисципліни тематика розробляється кафедрою.

При розкритті змісту теми навчальної дисципліни необхідно навести у логічній послідовності основні питання, що є складовими відповідної теми.
^ Вимоги до рівня засвоєння змісту навчальної дисципліни
Професійне призначення та умови використання випускників вищих навчальних закладів у вигляді переліку первинних посад, освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників вищих навчальних закладів наведені в «Освітньо-кваліфікаційних характеристиках (ОКХ) бакалавра, спеціаліста, магістра відповідного напряму підготовки».

Керуючись метою, ціллю, завданнями курсу та вимогами ОКХ, необхідно сформулювати основні теоретичні знання, практичні навички та уміння, якими повинен володіти фахівець після освоєння певної навчальної дисципліни.

Для викладення основних очікуваних знань, умінь та навичок рекомендовано наступне формулювання:

 • У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:………..;

 • У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен мати уяву про:…..;

 • У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен уміти:………..;

 • У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен мати навички…..


Таким чином, студент на підставі програми навчальної дисципліни може ознайомитися з тематикою навчальної дисципліни та вимогами до студента, щодо оволодіння теоретичним матеріалом навчальної дисципліни.

Програма навчальної дисципліни містить також перелік літератури, яка необхідна для якісного оволодіння теоретичним та практичним матеріалом з цієї навчальної дисципліни.

Програма з навчальної дисципліни варіативної частини за вибором студента циклу професійної та практичної підготовки «Вступ до фаху» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» наведена у додатках до навчально-методичного комплексу з навчальної дисципліни варіативної частини за вибором студента циклу професійної та практичної підготовки «Вступ до фаху» для студентів всіх форм навчання галузі знань: 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».
^ 3. Робоча програма навчальної дисципліни
Згідно Наказу МОН України № 161 від 2.06.93 р. «Для кожної навчальної дисципліни на підставі програми та навчального плану вищим навчальним закладом складається робоча програма навчальної дисципліни, яка є нормативним документом вищого навчального закладу».

Робоча програма навчальної дисципліни складається кафедрою, що її викладає, для кожного року набору кожного напряму підготовки (спеціальності, спеціалізації) певної галузі знань певного кваліфікаційного рівня.


Структура робочої програми навчальної дисципліни


 • Титульна сторінка

 • Лист погодження

 • Лист перезатвердження

 • Пояснювальна записка

 • Список літератури

Пояснювальна записка містить розподіл навчального навантаження.

З навчального плану набору фахівців відповідного рівня підготовки року набору, для якого складається робоча програма навчальної дисципліни, наводиться розподіл годин навчальної дисципліни по семестрах та видах навчального навантаження, а також форма семестрового контролю знань студента.

Таким чином, на підставі робочої програми навчальної дисципліни студент може уявити:

  • форму контролю знань;

  • загальний обсяг навчального навантаження за видами навчання:

  • лекції. (Наводиться перелік тем лекцій);

  • лабораторні заняття. (Наводиться перелік тем лабораторних занять);

  • практичні заняття. (Наводиться перелік тем практичних занять);

  • семінарські заняття. (Наводиться перелік тем семінарських занять);

  • склад та обсяг самостійної роботи:

  • виконання курсового проекту (курсової роботи). (Наводиться перелік тем);

  • виконання індивідуального завдання. (Наводиться перелік тем);

  • самостійного опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях, але обов”язково виносяться на семестровий контроль знань. (Наводиться перелік тем).


Робоча програма з навчальної дисципліни варіативної частини за вибором студента циклу професійної та практичної підготовки «Вступ до фаху» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» наведена у додатках до навчально-методичного комплексу з навчальної дисципліни варіативної частини за вибором студента циклу професійної та практичної підготовки «Вступ до фаху» для студентів всіх форм навчання галузі знань: 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».

4. Засоби діагностики з навчальної дисципліни варіативної частини за вибором студента циклу професійної та практичної підготовки «Вступ до фаху» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».
З навчальної дисципліни варіативної частини за вибором студента циклу професійної та практичної підготовки «Вступ до фаху» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» навчальним планом передбачено форму контролю знань студентів – ЗАЛІК.


 1. ^ Конспект лекцій.


Конспект лекцій з навчальної дисципліни варіативної частини за вибором студента циклу професійної та практичної підготовки «Вступ до фаху» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» наведено у додатках до навчально-методичного комплексу з навчальної дисципліни варіативної частини за вибором студента циклу професійної та практичної підготовки «Вступ до фаху» для студентів всіх форм навчання галузі знань: 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».


 1. ^ Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з навчальної дисципліни


З навчальної дисципліни варіативної частини за вибором студента циклу професійної та практичної підготовки «Вступ до фаху» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» практичні заняття не передбачено навчальним планом.


 1. ^ Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення семінарських занять з навчальної дисципліниЗ навчальної дисципліни варіативної частини за вибором студента циклу професійної та практичної підготовки «Вступ до фаху» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» семінарські заняття не передбачено навчальним планом.
^ 8.Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни

З навчальної дисципліни варіативної частини за вибором студента циклу професійної та практичної підготовки «Вступ до фаху» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» лабораторні заняття не передбачено навчальним планом.
^ 9.Методичні рекомендації щодо виконання курсових проектів (робіт) з навчальної дисципліни
З навчальної дисципліни варіативної частини за вибором студента циклу професійної та практичної підготовки «Вступ до фаху» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» виконання курсової роботи (курсового проекту) не передбачено навчальним планом.
^ 10. Методичні рекомендації щодо організації індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації щодо організації індивідуальної роботи з навчальної дисципліни варіативної частини за вибором студента циклу професійної та практичної підготовки «Вступ до фаху» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» наведено у додатках до навчально-методичного комплексу з навчальної дисципліни варіативної частини за вибором студента циклу професійної та практичної підготовки «Вступ до фаху» для студентів всіх форм навчання галузі знань: 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».
^ 11.Завдання (білети) до кожного модулю з навчальної дисципліни та комплекти екзаменаційних білетів з навчальної дисципліни (для студентів заочного факультету)
З навчальної дисципліни варіативної частини за вибором студента циклу професійної та практичної підготовки «Вступ до фаху» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» формою контролю передбачено ЗАЛІК.
^ 12. Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання з навчальної дисципліни варіативної частини за вибором студента циклу професійної та практичної підготовки «Вступ до фаху» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» наведено у додатках до навчально-методичного комплексу з навчальної дисципліни варіативної частини за вибором студента циклу професійної та практичної підготовки «Вступ до фаху» для студентів всіх форм навчання галузі знань: 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».
^ 13. Білети перевірки остаточних знань з навчальної дисципліни
Білети перевірки остаточних знань з навчальної дисципліни варіативної частини за вибором студента циклу професійної та практичної підготовки «Вступ до фаху» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» наведено у додатках до навчально-методичного комплексу з навчальної дисципліни варіативної частини за вибором студента циклу професійної та практичної підготовки «Вступ до фаху» для студентів всіх форм навчання галузі знань: 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».
^ 14. Контрольні питання та тести самоконтролю

Контрольні питання


 1. Історія Державного вищого навчального закладу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Донецький національний технічний університет» (ДВНЗ ДонНТУ).

 2. Історія навчально-наукового інституту «Вища школа економіки та менеджменту» Донецького національного технічного університету.

 3. Історія факультету економіки навчально-наукового інституту «Вища школа економіки та менеджменту» Донецького національного технічного університету.

 4. Історія кафедри бухгалтерського обліку та аудиту факультету економіки навчально-наукового інституту «Вища школа економіки та менеджменту» Донецького національного технічного університету.

 5. Історія напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» факультету економіки навчально-наукового інституту «Вища школа економіки та менеджменту» Донецького національного технічного університету.

 6. Правила внутрішнього розпорядку Державного вищого навчального закладу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Донецький національний технічний університет» (ДВНЗ ДонНТУ).

 7. Знаходження у вузі.

 8. Особливості навчання у вузі, аудиторні заняття, заліки та іспити.

 9. Позааудиторна робота студентів, учбовий розпорядок.

 10. Робота на лекціях, підготовка до занять, заліків та іспитів.

 11. Виробнича практика.

 12. Переддипломна практика.

 13. Дипломне проектування.

 14. Робота в бібліотеці.

 15. Науково-дослідна робота студентів.

 16. Болонська система підготовки бухгалтерів- перспектива вищої школи.

  1. Етапність.

  2. Мобільність.

  3. Облікові одиниці.

  4. Контроль.

  5. Бально-рейтингова оцінка підготовки студента.

 17. Вибір професії-відповідальний крок.

 18. Компетенції фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».

 19. Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціальності (напряму підготовки) «Бухгалтерський облік» бакалавра, спеціаліста і магістра напряму підготовки 0305 – «Економіка і підприємництво».

 20. Еволюція професії-бухгалтер.

  1. Основні етапи розвитку бухгалтерського обліку.

  2. Структура сучасного бухгалтерського обліку.

20.2.1. Облік у Стародавньому світі.

20.2.2. Бухгалтерський облік в Єгипті.

20.2.3. Бухгалтерський облік в Греції.

20.2.4.Бухгалтерський облік в Рим.

20.2.5. Бухгалтерський облік в Месопотамії.

20.2.6. Бухгалтерський облік у Середньому віці. Розвиток вартісної піраміди.

20.2.7. Зародження подвійної бухгалтерії.

20.2.8. Подвійна бухгалтерія в Європі.

20.2.9. Техніка бухгалтерського обліку і формування галузевих систем бухгалтерського обліку (XVIII-початок XIX сторіччя).

20.2.10 Виникнення науки про облік в Італії.

20.2.11. Розвиток економічної теорії бухгалтерського обліку у Франції.

20.2.12. Німецька школа бухгалтерського обліку.

20.2.13. Облік та аудит в Англії.

20.2.14. Облік та аудит в Росії.

- Еволюція обліку до реформ Петра І;

- Російська форма рахівництва Ф.В. Єзерського;

- Мінова теорія обліку;

- Балансова теорія бухгалтерського обліку.

20.2.15 Бухгалтерський облік в Німеччині.

20.2.16 Бухгалтерський облік у Франції.

20.2.17 Створення теорії обліку у Сполучених Штатах Америки.

20.2.18 Бухгалтерський облік у СРСР протягом 1917-1930 років.

20.2.19. Бухгалтерський облік при соціалізмі (1930-1991 роки).

20.2.20. Бухгалтерський облік в Україні (з 1991 року).

20.2.21. Зміни у бухгалтерському обліку з 2000 року.

21. Розкрийте основні причини виникнення бухгалтерського обліку.

22. Вимоги щодо професії бухгалтера.

22.1. Етичні та психологічні аспекти бухгалтерської професії.

22.2. Професійна етика бухгалтера.

22.3. Кодекс етики бухгалтера.

23. Професія бухгалтера в Україні.

24. Бухгалтерський облік: сутність, значення, стандарти.

24.1. Бухгалтерський облік.

24.2. Фінансовий облік.

24.3 Управлінський облік.

25. Стандарти обліку.

25.1. Міжнародні стандарти.

25.2 Бухгалтерські стандарти.

26. Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.

27.План рахунків бухгалтерського обліку. Його мета та структура.

28. Мета і завдання бухгалтерського обліку.

29. Облікова політика підприємства.

30.Суттєвість господарського обліку. Види обліку. Задачі бухгалтерського обліку.

31. Предмет і об’єкт бухгалтерського обліку.

32.Мета бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

33.Основні принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

34.Ключові поняття (терміни) бухгалтерського обліку: майно (активи), зобов'язання, капітал, доходи, витрати, фінансові результати.(Див «Закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність»).

35.Класифікація господарських засобів і джерел їх формування.

36.Класифікація господарських процесів і фінансових результатів діяльності підприємства.

37.Вимоги, що пред’являються до бухгалтерського обліку та принципи його організації.

38.Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.

39.Метод бухгалтерського обліку, його елементи і їх взаємозв’язок.

40.Бухгалтерський баланс промислового підприємства, його структура, зміст і значення.

41.Елементи балансу, їх визнання та оцінка. Основне балансове рівняння.

42.Актив та пасив балансу. Статті балансу.

43.Зміни в балансі, що відбуваються під впливом господарських операцій.

44.Поняття бухгалтерського рахунку. Призначення і структура бухгалтерських рахунків.

45.Рівняння відкриття рахунків. Активні і пасивні рахунки, основні і регулюючі рахунки.

46.Подвійний запис, його сутність і значення.

47.Кореспонденція рахунків. Бухгалтерські проводки і їхня класифікація.

48.Синтетичний і аналітичний облік.

49.Класифікація рахунків.

50.План рахунків бухгалтерського обліку.

51.Зв’язок між рахунками і балансом.

52.Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку: оборотна відомість, шахова відомість.

53.Документи, їх зміст і класифікація.

54.Поняття про первинний облік. Первинні облікові документи, їх зміст та реквізити.

55.Порядок перевірки й опрацювання документів.

56.Методи виправлення помилок у документах.

57.Форми бухгалтерського обліку.

58. Звітність, її роль і значення. Принципи підготування і якісні характеристики фінансової звітності.

59.Бухгалтерська звітність. Фінансова звітність. Основні вимоги, запропоновані до фінансової звітності.

60.Склад і елементи фінансової звітності, її подання та обнародування

Тести для самоперевірки знань.


 1. Який прийом бухгалтерського обліку почав використовуватися наприкінці ХV сторіччя і є основним у дійсний час?

 1. Інвентаризація;

 2. Подвійний запис;

 3. Калькуляція;

 4. Оцінка.
 1. Який обліковий вимірник використовується у бухгалтерському обліку?

 1. Якісний;

 2. Кількісний;

 3. Грошовий;

 4. Фінансовий.
 1. За допомогою якого вимірника можна визначити кількість праці, що витрачена виробництво роботи?

 1. Вартісного;

 2. Натурального:

 3. Трудового;

 4. Грошового.
 1. Де зародився облік?

 1. Вавілон;

 2. Стародавня Греція;

 3. Єгипет;

 4. Персія.
 1. Батьківщиною якого пристрія рахівництва є Стародавня Греція?

 1. Конторські рахівниці;

 2. Калькулятор;

 3. Абак;

 4. Арифмометр.
 1. У чому полягає основна заслуга Луки Пачолі?

 1. Відкриття подвійного запису;

 2. Відкриття шахового балансу;

 3. Відкриття оборотного балансу:

 4. Відкриття сальдового бухгалтерського балансу.
 1. Формування інформації про стан фінансово-господарської діяльності підприємства є задачею обліку:

 1. Оперативного;

 2. Статистичного;

 3. Бухгалтерського;

 4. Податкового.
 1. Об’єктами бухгалтерського обліку є:

 1. Майно і джерела їх утворення;

 2. Господарські процеси і майно;

 3. Майно і джерела їх утворення і господарські процеси;

 4. Джерела утворення майна і господарські процеси. 1. До власних джерел утворення майна підприємства відносять:

 1. Дебіторську заборгованість;

 2. Прибуток;

 3. Уставний капітал;

 4. Довгострокові займи.
 1. Способом перевірки відповідності фактичного і облікового стану майна підприємства є:

 1. Документація;

 2. Калькуляція;

 3. Інвентаризація;

 4. Грошова оцінка.
 1. Заборгованість юридичної або фізичної особи перед підприємством є:

 1. Бухгалтерською;

 2. Дебіторською;

 3. Кредиторською;

 4. Фінансовою.
 1. Сукупність способів та прийомів, за допомогою яких здійснюється бухгалтерський облік є:

 1. Об’єкти бухгалтерського обліку;

 2. Предмет бухгалтерського обліку;

 3. Елементи методу бухгалтерського обліку;

 4. Господарська операція.
 1. Яким є бухгалтерський рахунок для обліку майна:

 1. Активний;

 2. Пасивний;

 3. Активно-пасивний;

 4. Контрарний.
 1. Сальдо це:

 1. Дебет рахунку;

 2. Кредит рахунку;

 3. Залишок рахунку;

 4. Оборот.
 1. Записи на бухгалтерських рахунках здійснюються на підставі:

 1. Наказа керівника;

 2. Первинного документу;

 3. Наказа головного бухгалтера;

 4. Розпорядження головного бухгалтера.
 1. Укажіть правильну формулу визначення кінцевого сальдо пасивного рахунку:

 1. Ск=Сп+Обк-Обд;

 2. Ск=Сп-Обк+Обд;

 3. Ск=Сп+Обк+Обд;

 4. Ск=Сп-Обк-Обд. 1. Ліва частина бухгалтерського балансу називається;

 1. Дебет;

 2. Актив;

 3. Пасив;

 4. Кредит.
 1. Валюта активу балансу повинна бути:

 1. Менше ніж валюта пасиву балансу;

 2. Більше ніж валюта пасиву балансу;

 3. Дорівнювати валюті пасиву балансу;

 4. Не дорівнювати валюті пасиву балансу.
 1. Стаття балансу це:

 1. Розділ балансу;

 2. Окрема строка, що відображає чисельний показник, який характеризує стан майна, або джерел утворення майна;

 3. Частина балансу;

 4. Валюта балансу.
 1. Кореспонденція рахунків це взємозв’язок між:

 1. Дебетом одного рахунку і кредитом другого рахунку;

 2. Дебетом одного рахунку і дебетом другого рахунку;

 3. Кредитом одного рахунку і кредитом другого рахунку;

 4. Дебетом і кредитом одного рахунку.
 1. Подвійний запис забезпечує зв’язок між:

 1. Бухгалтерськими рахунками;

 2. Бухгалтерськими рахунками та балансом;

 3. Розділами бухгалтерського балансу;

 4. Об’єктами обліку.
 1. З яких двох частин складається бухгалтерський рахунок:

 1. Активу та пасиву;

 2. Дебету та активу;

 3. Дебету та кредиту;

 4. Кредиту та пасиву.
 1. Облікові регістри це:

 1. Первинні документи;

 2. Бухгалтерські книги;

 3. Таблиці різноманітної графовки;

 4. Бухгалтерський баланс.
 1. Предметом бухгалтерського обліку є:

 1. Інформація про факти господарської діяльності підприємства;

 2. Господарська діяльність підприємства;

 3. Результат господарської діяльності підприємства;

 4. Стан активів та пасивів підприємства. 1. Першим рахунковим приладом були:

 1. Підручні матеріали;

 2. Пальці рук;

 3. Пальці ніг;

 4. Рахівниці.
 1. Перша форма рахівництва з”явилась у:

 1. Англії;

 2. Італії;

 3. Франції;

 4. Німеччині.
 1. Бюджетні організації використовують форму обліку:

 1. Журнально-ордерну;

 2. Меморіально-ордерну;

 3. Спрощену;

 4. Шахову.


15. Перелік науково-методичного забезпечення навчальної дисципліни.
16 Література


 1. Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: В 2-х частинах. Ч.I: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / 2-е вид., доп і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2001.- 512 с.

  1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» від 16.07.99 № 996.

  2. Лень В.С., Нехай В.А. Облік і аудит. Вступ до фаху: Навч. Посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009.-256с.

  3. Остап “юк М.Я., Лучко М.Р., Даньків Й.Я. Історія бухгалтерського обліку: Навч посіб. – К: Знання, 2005. – 276с.

  4. Пачоли. Л. Трактат о счетах и записях. – М.: Финансы и статистика. 2001.
Схожі:

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки вступ до фаху для студентів денної (заочної; iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів...
«Облік І аудит» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент організацій» напряму підготовки:...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки вступ до фаху для студентів денної (заочної; iconМетодичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів...
Камінський П. П. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання напряму 0601...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки вступ до фаху для студентів денної (заочної; iconВиди самостійної роботи
Робочої навчальної програми дисципліни “Звітність підприємств” І включені до Карти самостійної роботи студентів з дисципліни “Звітність...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки вступ до фаху для студентів денної (заочної; iconМетодичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни...
Автори: Чернявська О. В., д е н., професор кафедри фінансів Полтавського університету економіки І торгівлі
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки вступ до фаху для студентів денної (заочної; iconМетодичні рекомендації для самостійної підготовки студентів фармацевтичного...
Методичні рекомендації підготували: Олійник П. В.,Чаплик В. В., Пилипів Я.І., Гуменюк В. В., Садлій В. В., Євстратьєв Є.Є.,Варава...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки вступ до фаху для студентів денної (заочної; iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки вступ до фаху для студентів денної (заочної; iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни „ Університетська освіта ”
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки вступ до фаху для студентів денної (заочної; iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний...
Спеціальні питання гідрогазодинаміки ” для студентів за фахом 090510 -«Теплоенергетика» / Укл. О. Д. Горбунов. Дніпродзержинськ,...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки вступ до фаху для студентів денної (заочної; iconА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування І контроль на підприємстві" для студентів денної та заочної...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки вступ до фаху для студентів денної (заочної; iconТематичний план для студентів денної форми навчання з навчальної дисципліни «Інформаційні війни»
Тема Вступ до навчальної дисципліни. Теоретичні та прикладні аспекти спеціальних інформаційних операцій
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка