1. Предмет, об’єкт І основні категорії паблік рілейшнз як навчальної дисципліни. Загальна характеристика системи зв’язків з громадськістю Предмет, об’єкт І основні категорії паблік рілейшнз як науки І управлінської діяльності
Скачати 204.31 Kb.
Назва1. Предмет, об’єкт І основні категорії паблік рілейшнз як навчальної дисципліни. Загальна характеристика системи зв’язків з громадськістю Предмет, об’єкт І основні категорії паблік рілейшнз як науки І управлінської діяльності
Дата конвертації18.03.2013
Розмір204.31 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ім. Вадима Гетьмана
Факультет управління персоналом та маркетингу

Кафедра політології та соціології

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної роботи

____________________ А.М. Колот

“____” ____________ 2010 р.

Методичні матеріали

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного

і підсумкового контролю їх знань зі спецкурсу

«Зв’язки з громадськістю

в економічній діяльності»
Укладачі: проф. Білоус В.С., ас. Ковтун-Стеценко К.К.


Декан факультету

___________________ В.Я. Кардаш “____” березня 2010 р.
Завідувач кафедри

___________________ В.Ф. Смолянюк

“____” березня 2010 р.


Київ 2010
^ 1. Питання, що виносяться на залік зі спецкурсу

Зв’язки з громадськістю в економічній діяльності”


ТЕМА 1. Предмет, об’єкт і основні категорії паблік рілейшнз як навчальної дисципліни. Загальна характеристика системи зв’язків з громадськістю


 1. Предмет, об’єкт і основні категорії паблік рілейшнз як науки і управлінської діяльності.

 2. Сутність і основні елементи системи зв’язків з громадськістю.

 3. Функції системи зв’язків з громадськістю та завдання її елементів.ТЕМА 2. Система масових комунікацій у суспільстві стратегічні комунікації. Планування організації та здійснення зв’язків з громадськістю


 1. Принципи організації і функціонування системи засобів масової комунікації.

 2. Зв’язок в Україні – ключовий фактор системи засобів масової комунікації.

 3. Стратегічні комунікації та їх роль у зв’язках з громадськістю.

 4. Планування організації та здійснення зв’язків з громадськістю.ТЕМА 3. Механізм взаємодії з засобами масової інформації

 1. Засоби масової інформації (ЗМІ): сутність, цілі, функції, права і обов’язки.

 2. Зв’язки і співпраця з ЗМІ, механізм взаємодії.ТЕМА 4. Зв’язки з громадськістю в промисловій і комерційній діяльності

 1. Сутність і завдання системи зв’язків з громадськістю в промисловості..

 2. Особливості зв’язків з громадськістю в комерційній діяльності.

 3. Проблеми внутрішньо-промислових і комерційних комунікацій.


ТЕМА 5. Зв’язки з громадськістю в фінансовій сфері

 1. Система зв’язків з громадськістю в фінансовій сфері, її завдання та функції.

 2. Зв’язків з громадськістю у відносинах з інвесторами.ТЕМА 6. Корпоративний імідж та його використання у зв’язках з громадськістю

 1. Сутність і основні складові корпоративного іміджу.

 2. Місце і роль особистого іміджу керівника (лідера) у формуванні корпоративного іміджу.

 3. Просівання і використання корпоративного іміджу у зв’язках з громадськістю.ТЕМА 7. Зв’язки з громадськістю – важлива умова успіху в маркетингу

 1. Мета і завдання зв’язків з громадськістю в сучасному маркетингу.

 2. Вплив зв’язків з громадськістю на ефективність реалізації концепції маркетингу.ТЕМА 8. Зв’язки з громадськістю і відносини з державою


 1. Взаємозв’язок з закладами державного управління – ключ до успіху у виробничій і комерційній діяльності.

 2. Лобіювання.

 3. Зв’язки з громадськістю в фінансовій галузі.ТЕМА 9. Політичні зв’язки з громадськістю
1. Політична система і зв’язки з громадськістю.

2. Сутність і характеристика основних політичних сил в сучасній Україні.

3. Виборчі технології як найважливіша складова зв’язків з громадськістю.
ТЕМА 10. Міжнародні зв’язки з громадськістю

1. Сутність, суб’єкти і об’єкти міжнародних зв’язків з громадськістю.

2. Імідж країни та його роль у міжнародних зв’язках з громадськістю.

3. Міжнародні комунікації і аналіз міжнародної інформації.

^ 2. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА


Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

^ Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

1

2

3

4

Денна та вечірня форма навчання

І. Обов’язкові

  1. Підготовка до семінарських занять

Протягом семестру

Оцінка системності та активності роботи на семінарських заняттях

60

^ За виконання модульних завдань

  1. Модульне завдання № 1

За графіком проведення занять

Оцінка правильності виконання модульних робіт

10

  1. Модульне завдання № 2

За графіком проведення занять

Оцінка правильності виконання модульних робіт

10

^ Разом балів за обов’язкові види СРС

80

ІІ. Вибіркові

(Примітка: студент може вибрати не більше двох видів самостійної роботи)

  1. Написання реферату (есе) за заданою тематикою

Протягом семестру

Доповідь за матеріалами реферату (есе) та її обговорення під час аудиторних занять та годин ІКР із застосуванням кооперативних методів

10

  1. Пошук, підбір та огляд науково-літературних джерел з політології за заданою тематикою

Протягом семестру

Презентація та обговорення підібраних джерел під час аудиторних занять та годин ІКР із застосуванням кооперативних методів

10

  1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій
Протягом семестру

Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять та годин ІКР

10

  1. Участь у наукових конференціях, круглих столах, семінарах, симпозіумах тощо

За графіком проведення

Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять та годин ІКР

10

^ Разом балів за вибіркові види СРС

20

Всього балів за СРС


100

^ Заочна форма навчання

І. Обов’язкові

  1. Підготовка до семінарських занять

За графіком проведення занять

Активна участь у семінарських заняттях

10

  1. Підготовка до модульної контрольної роботи

За графіком проведення занять

Модульна контрольна робота

10

  1. Написання реферату за заданою тематикою

Відповідно до навчального плану

Перевірка реферату

30

^ Разом балів за обов’язкові види СРС

50

ІІ. Вибіркові

(Примітка: студент може вибрати не більше двох видів самостійної роботи)

2.1. Пошук, підбір та аналітичний огляд науково-літературних джерел спецкурсу

Відповідно до навчального плану

Перевірка правильності виконання завдань

25

  1. Підготовка есе з проблемних питань спецкурсу

Відповідно до навчального плану

Перевірка правильності виконання завдань

25

  1. Участь у наукових студентських конференціях та підготовка до публікацій матеріалів з проблем спецкурсу

Відповідно до навчального плану

Перевірка правильності виконання завдань

25

^ Разом балів за вибіркові види СРС

50

Всього балів за СРС

100 1. ^ Порядок поточного і підсумкового

оцінювання знань студентів
Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною системою з наступним переведенням у традиційну 4-бальну систему.

^ Порядок оцінювання семінарських занять для студентів денної і вечірньої форм навчання.

Системність та активність роботи студента протягом семестру оцінюється за максимальною оцінкою 60 балів, якими оцінюється вся робота, винесена на поточний контроль.

Шкала оцінювання відповідей на семінарських заняттях становить 0-10 балів за кожне семінарське заняття (0-1 балів – повторне вивчення теми, 2-3 бали – оцінка «незадовільно», 4-6 балів – оцінка «задовільно», 7-8 балів – оцінка «добре», 9-10 балів – оцінка «відмінно»).

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент протягом семестру на семінарах (60 балів), розраховується на підставі реальної кількості занять, відведених згідно з навчальним планом на даний вид роботи (6 семінарів). При цьому враховуються:

для оцінки «задовільно» та «добре» – активність та рівень знань при обговоренні передбачених програмою питань, винесених на семінар;

для оцінки «відмінно» – успішність при виконанні різного роду практичних завдань, що пропонуються для виконання, а також компетенції, які повинні сформуватися у студентів під час даного виду занять (обговорення проблемного питання, кейсу, ситуаційної вправи, презентації тощо).

^ Порядок проведення модульних завдань для студентів денної і вечірньої форми навчання.

Передбачається виконання 2-х модульних завдань. Оцінка модульних завдань визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв і становить 0-20 балів, якими оцінюється вся робота студентів, винесена на поточний контроль (0-10 балів за кожний модуль).

Перше модульне завдання містить питання, що відносяться до тем 1-5, друге – до тем 6-10.

Порядок і час складання модульних завдань визначаються кафедрою, включаються до робочої програми і доводяться до студентів на початку семестру.
^ Виконання індивідуальних (обов’язкових і вибіркових) завдань студентами денної і вечірньої форми навчання.

Написання реферату (есе) за заданою тематикою передбачає висвітлення актуальної проблеми спецкурсу з формулюванням відповідних практичних висновків. Даний вид самостійної роботи оцінюється в межах 0-10 балів.

^ Пошук, підбір та огляд науково-літературних джерел з проблем спецкурсу за заданою тематикою передбачає формування вмінь та навичок адекватного орієнтування в інформаційному просторі, селекції необхідної інформації та вміння її застосовувати в реальному житті. Даний вид самостійної роботи оцінюється в межах 0-10 балів.

^ Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій має на меті формування в структурі аналітичної діяльності студента навичок щодо критичного осмислення інформації, її оцінювання відповідно до певних аксіологічних систем та подальшого використання в дидактичному процесі. Даний вид самостійної роботи оцінюється в межах 0-10 балів.

^ Участь у наукових конференціях, круглих столах, семінарах, симпозіумах є додатковим чинником активізації пізнавальної активності студента, формування в його дидактичній культурі науково-аналітичної складової. Даний вид самостійної роботи оцінюється в межах 0-10 балів.

При цьому студент може вибрати не більше двох видів самостійної роботи.

^ Виконання індивідуальних (обов’язкових і вибіркових) завдань студентами заочної форми навчання в цілому відповідає підходам, розробленим для денної і вечірньої форм (за винятком балів).

Зокрема, активна участь у семінарських заняттях оцінюється в межах 0-10 балів, модульна контрольна робота – 0-10 балів, написання реферату за заданою тематикою – до 30 балів.

Важливим критерієм оцінки реферату є самостійність автора у висновках та вміння поєднати теоретичний матеріал з проблемами сучасного українського суспільства.

Реферат складається із плану; вступу, 2-3 питань; висновків; списку літератури. Відповідь на кожне питання має містити:

короткий зміст першоджерел (наукові роботи, державні документи);

теорію питання (визначення категорій, принципів, закономірностей, випадковостей);

соціальну практику (як теорія використовується в життєдіяльності);

висновки.

Необхідною вимогою є посилання на першоджерела під текстом на кожній сторінці або загальний список в кінці реферату чи розділу.

Реферати оцінюються:

у 25-30 балів – реферат, що повністю відповідає вимогам до такого виду письмових робіт, а саме: обґрунтована актуальність проблеми, що досліджується; демонструється вільний виклад питань теми; поєднано теоретичний матеріал з проблемами сучасного суспільства; є висновки (як по кожному питанню так і загальний); автор демонструє глибоке розуміння матеріалу, що використовується;

у 18-24 бали – реферат, що в основному відповідає вимогам до такого виду робіт, але є окремі неточності, недостатньо показано зв’язок теоретичного матеріалу з практикою, відсутня власна оцінка проблеми тощо;

у 10-17 балів – реферат, у якому поверхнево висвітлена проблема, відсутні висновки, немає розуміння зв’язку теорії з практикою, не простежується самостійність в аналізі досліджуваної проблеми;

до 10 балів – реферат, у якому наявна невідповідність питань плану їх змісту, відсутній теоретичний аналіз проблеми, немає ніяких висновків, повністю відсутня власна думка з обраної проблеми.
Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням в традиційну 4-бальну та шкалу за системою ECTS в такому порядку:


^ Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

A

90-100

(відмінно)

B

80-89

(добре)

C

70-79
D

66-69

(задовільно)

E

60-65
FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-20

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


^ 4. Теми рефератів із дисципліни

Зв’язки з громадськістю в економічній діяльності”

(заочна форма навчання)
ТЕМА 1. Предмет, об’єкт і основні категорії

Паблік рілейшнз як навчальної дисципліни
1. Зв’язки з громадськістю, їх сутність і функції.

2. Основні категорії паблік рілейшнз як науки.

3. Сем Блек: “Що таке паблік рілейшнз”?
Література.

 1. Білоус В.С. Зв’язки з громадськістю (Паблік рілейшнз) в економічній діяльності. – К.: КНЕУ, 2005.

 2. Блек Сем. Паблик рілейшенз. Что это такое. – М., 1999.

 3. Королько В.Г. Паблік рілейшнз. Наукові основи, методика, практика. – К., 2001.

 4. Куліш А. Publik relations для общественных организаций. – х., 2002.

 5. Почепцов Г. Паблік рілейшнз. – К: “Знання”, 2001.

 6. Шаповалов В.И. Законы синергетики и глобальные тенденции // ОНС, 2002, № 3, с. 141-145.


ТЕМА 2. Загальна характеристика системи зв’язків з громадськістю (ЗЗГ).

 1. Зв’язки з громадськістю як система, її структурні елементи.

 2. Функції системи зв’язків з громадськістю.

 3. Прямий і зворотній зв’язок з цільовою аудиторією.

 4. Два основних аспекти функціонування системи зв’язків з громадськістю.


Література.

 1. Алешина И.В. Паблік рілейшнз для менеджерів й бізнесменів. М. 1997.

 2. Білоус В.С. Зв’язки з громадськістю (Паблік рілейшнз) в економічній діяльності. – К.: КНЕУ, 2005.

 3. Королько В.Г. Паблік рілейшнз. Наукові основи, методика, практика. – К., 2001.

 4. Рубель К.В. Система зв'язків з громадськістю провідних країн світу. К., 1997.

 5. Сайтел Ф. Современные паблик рилейшнз. Пер. с англ. – М., 2002.ТЕМА 3. Система масових комунікацій у суспільстві. Стратегічні комунікації

1. Основні складові системи зв’язків з громадськістю та їх характеристика.

2. Зв’язок - ключовий фактор системи масових комунікацій.

3. Стратегічні комунікації.

 1. Організаційні форми управління зв’язками з громадськістю.

 2. Система масових комунікацій у суспільстві.

 3. Кампанія Паблік рілейшнз.Література.

 1. Білоус В.С. Зв’язки з громадськістю (Паблік рілейшнз) в економічній діяльності. – К.: КНЕУ, 2005.

 2. Алешина И.В. Паблік рілейшнз для менеджерів й бізнесменів. М. 1997.

 3. Блэк Сэм. Введение в Паблик рілейшнз. Ростов-на-Дону, 1998.

 4. Занецька О.В. Нові засоби масової комунікації (соціокультурний аспект).

-К.,1993.

 1. Королько В.Г. Паблік рілейшнз. Наукові основи, методика, практика. – К., 2001.

 2. Синяєва И.М. Паблік рілейшнз в коммерческой деятельности. - М. 1998.

 3. Слісаренко І.Ю. Паблік рілейшнз у системі комунікації та управління. – К., 2001.ТЕМА 4. Планування, організація та здійснення

зв’язків з громадськістю

 1. Сутність і види планів зв’язків з громадськістю.

 2. Оперативний план зв’язків з громадськістю та умови його реалізації.

 3. Алгоритм розробки програми зв’язків з громадськістю.

 4. Кампанія зі ЗЗГ, її сутність та основні складові.

 5. Програма зв’язків з громадськістю, її сутність і основні елементи.


Література.

 1. Білоус В.С. Зв’язки з громадськістю (Паблік рілейшнз) в економічній діяльності. – К.: КНЕУ, 2005.

 2. Блек Сем. Паблик рилейшнз. Что это такое? – М., 1999.

 3. Королько В.Г. Паблік рілейшнз. Наукові основи, методика, практика. Підручник. 2-е видання. – К., 2001.

 4. Почепцов Г. Паблік рілейшнз. Новий посібник. К, 2000

 5. Харрисон Ш. Связи с общественностью. Пер. с англ.. – М., 2003.


ТЕМА 5. Механізм взаємодії з засобами масової інформації (ЗМІ)

 1. Види засобів масової інформації та їх роль у зв’язках з громадськістю.

2. Механізм взаємодії з засобами масової інформації.

3. Звернення та його роль у зв‘язках з громадськістю.
Література.

 1. Білоус В.С. Зв’язки з громадськістю (Паблік рілейшнз) в економічній діяльності. – К.: КНЕУ, 2005.

 2. Королько В.Г. Паблік рілейшнз. Наукові основи, методика, практика. – К., 2001.

 3. Моисеев В. Паблик рілейшнз – средство социальной комуникации (теория и практика) – К., Дакор, 2001.

 4. Почепцов Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. – М., К., 2001.

 5. Синяєва И.М. Паблік рилейшнз в комерческой деятельности. - М. 1998.

 6. Слісаренко І.Ю. Паблік рілейшнз у системі комунікації та управління. – К., 2001.


ТЕМА 6. Зв’язки з громадськістю в промисловості

та комерційній діяльності


 1. Промислові партнери і ділове спілкування з ними.

 2. Синергетично-демократичний тип ділового спілкування.

 3. Проблеми внутрішньо-промислових і комерційних комунікацій.

 4. Споживачі і клієнти як цільові аудиторії.

 5. Сутність і роль реклами в комерційній діяльності.


Література.

 1. Білоус В.С. Зв’язки з громадськістю (Паблік рілейшнз) в економічній діяльності. – К.: КНЕУ, 2005.

 2. Алешина И.В. Паблік рілейшнз для менеджерів й бізнесменів. М. 1997.

 3. Блэк Сэм. Введение в паблик рилейшнз. Ростов-на-Дону “Феникс”, - 1998.

 4. Королько В.Г. Паблік рілейшнз. Наукові основи, методика, практика. – К.: “Скарби”, 2001.

 5. Синяєва И.М. Паблік рилейшенз в комерческой деятельности. - М.: ЮНИТИ, 1998.

 6. Економіка підприємства. За заг. ред.. Поколівного С.Ф., 2001.ТЕМА 7. Зв’язки з громадськістю у фінансовій сфері


 1. Фінансова сфера життєдіяльності суспільства як сукупність фінансових відносин та їх регулювання.

 2. Особливості системи зв’язків з громадськістю в фінансовій сфері.

 3. Необхідність і основні напрямки досліджень в рамках фінансових зв’язків з громадськістю.

 4. Зв’язки з громадськістю в системі відносин з інвесторами.


Література.

 1. Білоус В.С. Зв’язки з громадськістю (Паблік рілейшнз) в економічній діяльності. – К.: КНЕУ, 2005.

 2. Алешина И.В. Паблік рілейшнз для менеджерів й бізнесменів. М. 1997.

 3. Блэк Сэм. Введение в паблик рилейшнз. Ростов-на-Дону “Феникс”, - 1998.

 4. Занецька О.В. Нові засоби масової комунікації (соціокультурний аспект).

-К.,1993.

 1. Королько В.Г. Паблік рілейшнз. Наукові основи, методика, практика. – К.: “Скарби”, 2001.

 2. Почепцов Г. Паблік рілейшнз. – К: “Знання”, 2001.

 3. Синяєва И.М. Паблік рилейшенз в комерческой деятельности. - М.: ЮНИТИ, 1998.

 4. Економіка підприємства. За заг. ред.. Поколівного С.Ф., 2001.


ТЕМА 8. Корпоративний імідж та його використання

у зв’язках з громадськістю


 1. Корпоративний імідж: сутність і основні характеристики.

 2. Функції корпоративного іміджу.

 3. Імідж як лідер фірми і роль ЗЗГ в його формуванні.


Література.

 1. Білоус В.С. Зв’язки з громадськістю (Паблік рілейшнз) в економічній діяльності. – К.: КНЕУ, 2005.

 2. Джей Р. Мало затратний маркетинг. – Спб., 2003.

 3. Глухов В.В. Менеджмент: Учебник. - Спб., 2002.

 4. Почепцов Г. Паблик рилейшнз или как управлять общественным мнением. – М., 1998.ТЕМА 9. Зв’язки з громадськістю - важлива умова успіху

в маркетингу та менеджменті


 1. Маркетинг і зв’язки з громадськістю.

2. Роль зв‘язків з громадськістю у забезпеченні успіху в маркетингу.

3. Роль зв’язків з громадськістю в діяльності менеджера.

4. Зростання ролі зв’язків з громадськістю в ринкових відносинах.

 1. Роль зв’язків з громадськістю у запобіганні кризових ситуацій та їх розв’язання.

 2. Менеджмент і зв’язки з громадськістю.


Література.

 1. Алешина И.В. Паблік рілейшнз для менеджерів й бізнесменів. М. 1997.

 2. Алешина И.В. Паблик рилейшнз для менеджеров: курс лекцій.- М., 2002.

 3. Синяєва И.М. Паблік рилейшенз в комерческой деятельности. - М.: 1998.

 4. Білоус В.С. Зв’язки з громадськістю (Паблік рілейшнз) в економічній діяльності. – К.: КНЕУ, 2005.

 5. Джей Р. Малозатратний маркетинг. – Спб., 2003.ТЕМА 10. Зв’язки з громадськістю і відносини з державою


 1. Система ЗЗГ виробничих та комерційних структур з органами державної влади.

 2. Лобіювання як механізм впливу на прийняття рішень державними закладами.

 3. Зв’язки з закладами судової влади та їх роль в економічній діяльності.

 4. Зв’язки з громадськістю законодавчої влади та їх вплив на якість законів.

 5. Прямий і зворотній зв’язок органів виконавчої влади з громадянським суспільством.


Література.

 1. Алешина И.В. Паблік рілейшнз для менеджерів й бізнесменів. М. 1997.

 2. Білоус В.С. Зв’язки з громадськістю (Паблік рілейшнз) в економічній діяльності. – К.: КНЕУ, 2005.

 3. Моисеев В. Паблик рилейшнз – средство социальной комуникации (теория и практика) – К., 2002.

 4. Почепцов Г. Паблик рилейшнз или как управлять общественным мнением. – М., 1998.

 5. Закон України. Про звернення громадян. Відомості Верховної Ради , 1996, № 47, ст. 256.ТЕМА 11. Політичні зв’язки з громадськістю


 1. Сутність, цілі і завдання політичних зв’язків з громадськістю.

2. Виборчі технології.

3. “Вихідні” функції політичної системи і роль зв’язків з громадськістю в їх реалізації.

 1. Зв’язки з громадськістю та відносини з державними закладами.


Література.

 1. Баури Филипп А. Паблик рілейшнз или стратегия доверия. – М, 2001.

 2. Білоус В.С. Зв’язки з громадськістю (Паблік рілейшнз) в економічній діяльності. – К.: КНЕУ, 2005.

 3. Калиберда А.Д. Связи с общественостю: вводный курс. – М., 2002

 4. Моисеев В. Паблик рилейшнз – средство социальной комуникации (теория и практика) – К., Дакор, 2002.

 5. Почепцов Г. Как становятся президентами. Избирательные технологии ХХ века. – К., 1999.

 6. Рубель К.В. Система зв'язків з громадськістю провідних країн світу. К., 1997.

 7. Томенко М. Право вибору: політичні партії та виборчі блоки. – К., 1998.ТЕМА 12. Міжнародні зв’язки з громадськістю


 1. Сутність і необхідність міжнародних зв’язків з громадськістю.

2. Збирання і аналіз міжнародної інформації.

3. Система міжнародних комунікацій і тенденції її розвитку.
Література.

 1. Білоус В.С. Зв’язки з громадськістю (Паблік рілейшнз) в економічній діяльності. – К.: КНЕУ, 2005.

 2. Блэк Сэм PR: международная практика. – М., 1997.

 3. Герчинова И.Н. Деловая этика и регулирование международной комерческой практикой. Учебное пособие – М., 2002.

 4. Королько В.Г. Паблік рілейшнз. Наукові основи, методика, практика. – К., 2001.

 5. Россохин Д. Лебедева А. Всемирная информационная паутина "Іnternet"-М., 1997.

 6. Рубель К.В. Система зв'язків з громадськістю провідних країн світу. К., 1997.

 7. Сайтел Ф. Современные паблик рилейшнз. Пер. с англ. – М., 2002.

 8. Слісаренко І.Ю. Паблік рілейшнз у системі комунікації та управління. – К., 2001.


^ 5. Рекомендована література

І. Основна.

  1. Алешина И.В. Паблік рілейшнз для менеджерів і бізнесменів. М. 1997.

  2. Астахова Т.В. Связи с общественностью для третьего сектора. – М. 1996.

  3. Білоус В.С. Зв’язки з громадськістю (Паблік рілейшнз) в економічній діяльності. Навч. посіб. К.: КНЕУ, 2005.

  4. Блэк Сэм. Паблик рилейшнз, что это такое. - М. 1990.

  5. Королько В. Паблик рилейшнз. – К. 2001

  6. Почепцов Г. Паблік рілейшнз. Навчальний посібник. – К. 2000.

  7. Синяева И.М. Паблик рилейшнз в комерческой деятельности. - М. 1998.

  8. Ситниченко А. Першоджерела комунікативної філософії: - К., 1996.


ІІ. Додаткова.

2.1. Бернар Гурне. Державне управління. – К., 1993.

2.2. Занецька О.В. Нові засоби масової комунікації (соціокультурний аспект). – К., 1993.

2.3. Королько В. Основы Паблик рилейшнз. – К., 1997.

2.4. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг. Навчально-методичний посібник. – К. 1999.

2.5. Почепцов Г. Паблик рилейшнз или как управлять общественным мнением. – М., 1998.

2.6. Россохин Д., Лебедева А. Всемирная информационная паутина “Internet” – М., 1997.

2.7. Рубель К.В. Система зв’язків з громадськістю провідних країн світу. К., 1997.

2.8. Куліш А. Public relations для общественных организаций. – Х., 2002.

2.9. Слісаренко І.Ю. Паблік рілейшнз у системі комунікації та управління. – К., 2001.Схожі:

1. Предмет, об’єкт І основні категорії паблік рілейшнз як навчальної дисципліни. Загальна характеристика системи зв’язків з громадськістю Предмет, об’єкт І основні категорії паблік рілейшнз як науки І управлінської діяльності iconВикористання технологій
Тому завдання зовнішньополітичних установ, а саме їх пр-підрозділів, розробляти стратегію керування інформаційними потоками, використовуючи...
1. Предмет, об’єкт І основні категорії паблік рілейшнз як навчальної дисципліни. Загальна характеристика системи зв’язків з громадськістю Предмет, об’єкт І основні категорії паблік рілейшнз як науки І управлінської діяльності iconЩо таке наука?
Предмет І об'єкт у науці: критерії виокремлення предмету І об'єкту, предмет І об'єкт в соціології
1. Предмет, об’єкт І основні категорії паблік рілейшнз як навчальної дисципліни. Загальна характеристика системи зв’язків з громадськістю Предмет, об’єкт І основні категорії паблік рілейшнз як науки І управлінської діяльності icon1. Предмет І основні категорії психології вищої школи як нової галузі...
Семінарське заняття Предмет, методи І сучасний стан розвитку психології вищої школи
1. Предмет, об’єкт І основні категорії паблік рілейшнз як навчальної дисципліни. Загальна характеристика системи зв’язків з громадськістю Предмет, об’єкт І основні категорії паблік рілейшнз як науки І управлінської діяльності icon1. Об’єкт І предмет вивчення навчальної дисципліни «контролінг»
Тема Прогнозування, планування, складання бюджетів при оперативному контролінгу
1. Предмет, об’єкт І основні категорії паблік рілейшнз як навчальної дисципліни. Загальна характеристика системи зв’язків з громадськістю Предмет, об’єкт І основні категорії паблік рілейшнз як науки І управлінської діяльності iconОднорідний, відокремлений вид управлінської діяльності, який слід...
Функція управління — це вид діяльності, що заснована на поділі й кооперації управлінської праці й характеризується визначеною однорідністю,...
1. Предмет, об’єкт І основні категорії паблік рілейшнз як навчальної дисципліни. Загальна характеристика системи зв’язків з громадськістю Предмет, об’єкт І основні категорії паблік рілейшнз як науки І управлінської діяльності iconКомунікації у сфері паблік рілейшнз
Ср деякі дослідники (наприклад, група Сергія Кургінян) пов'язують з поразкою в комунікативній війні, в результаті чого західна символіка...
1. Предмет, об’єкт І основні категорії паблік рілейшнз як навчальної дисципліни. Загальна характеристика системи зв’язків з громадськістю Предмет, об’єкт І основні категорії паблік рілейшнз як науки І управлінської діяльності iconЛекція. Предмет, завдання, об’єкт та суб’єкт брендінгу

1. Предмет, об’єкт І основні категорії паблік рілейшнз як навчальної дисципліни. Загальна характеристика системи зв’язків з громадськістю Предмет, об’єкт І основні категорії паблік рілейшнз як науки І управлінської діяльності iconЧи тотожні об'єкт І предмет дослідження дисцип ліни "Розміщення продуктивних сил"
Чи тотожні об'єкт І предмет дослідження дисципліни "Розміщення продуктивних сил"
1. Предмет, об’єкт І основні категорії паблік рілейшнз як навчальної дисципліни. Загальна характеристика системи зв’язків з громадськістю Предмет, об’єкт І основні категорії паблік рілейшнз як науки І управлінської діяльності icon1. Об’єкт І предмет загального мовознавства
Літературна моа як головна форма існування мови. Основні ознаки літературної мови
1. Предмет, об’єкт І основні категорії паблік рілейшнз як навчальної дисципліни. Загальна характеристика системи зв’язків з громадськістю Предмет, об’єкт І основні категорії паблік рілейшнз як науки І управлінської діяльності icon1. Мета, завдання, об’єкт та предмет дисципліни "Економіка праці І соціально-трудові відносини"
Охарактеризуйте працю й соціально-трудові відносини як предмет наукового економічного дослідження
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка