Методичні вказівки
НазваМетодичні вказівки
Сторінка1/9
Дата конвертації01.02.2014
Розмір1.2 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА “КРОК”
В.В. Морозов, В.О.Хрутьба, В.О.Кузнецов, А.С.Хрутьба


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання розділу

«Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»

в дипломних роботах
для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії»,

спеціальностей 8.18010013 «Управління проектами» та

8.18010016 «Бізнес адміністрування»

Схвалено

Вченою радою

Університету економіки та права “КРОК”

«___»_________2012р.

КИЇВ 2012

^ В.В. Морозов, В.О.Хрутьба, В.О.Кузнецов, А.С.Хрутьба
Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в дипломних роботах для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальностей 8.18010013 «Управління проектами» та 8.18010016 «Бізнес адміністрування» /Укл.: В.В.Морозов, В.О.Хрутьба, В.О.Кузнецов, А.С.Хрутьба - К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. - 76 с.

За допомогою цих методичних вказівок до виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в дипломних роботах студенти вказаних спеціальностей зможуть ознайомиться з вимогами до змісту та оформлення основних елементів заключного розділу дипломної роботи. Особливу увагу приділено рекомендаціям щодо розрахунків з безпеки та охорони праці робочих місць менеджерів з бізнесу та управління проектами. Наведено приклад оформлення розділу.

© Університет економіки та права «КРОК»
ЗМІСТ^ 1. ВИМОГИ ДО РОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ» В ДИПЛОМНІЙ РОБОТІ 7

1.2. Структура і обсяг розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» 8

^ 2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОЗРОБКИ РОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ» 10

2.1. Вступна частина 10

2.2. Система управління охороною праці в проектно-орієнтованій організації (підприємстві, установі або при створенні підприємства) 11

2.2.1. Законодавчі та нормативно правові акти з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях, що регламентують діяльність підприємства 11

2.2.2. Діяльність служби охорони праці на підприємстві 14

^ 2.3. Охорона праці в проектному офісі (відділі, підрозділі, на робочому місці членів проектної команди) 15

2.3.1. Вибір робочого місця 16

2.4. Розробка рекомендацій по покращенню умов праці 28

2.4.1. Ранжирування шкідливих та небезпечних виробничих факторів 28

2.4.2. Оцінка ризиків небезпеки умов праці на підприємстві для життя та здоров’я працівників 32

2.4.3. Проведення заходів покращання умов праці 36

2.4.4. Оцінка ефективності модернізації та заходів щодо охорони праці 41

^ 3.ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, ІНШИХ МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 45

Додаток 52

ВСТУП
Прагнення України вступити до Світової організації торгівлі потребує адаптації нормативно-правової бази з питань промислової безпеки до вимог стандартів та директив Європейського Союзу. Найбільш досконалим стандартом по організації менеджменту з питань охорони праці, який широко використовується у всьому світі, є міжнародний стандарт по розробці систем управління охороною здоров’ям та безпекою персоналу OHSAS 18001 «Occupational Health and Safety Management Systems». В ньому система менеджменту управління охороною праці будується на ідентифікації та оцінці ризику небезпек виникнення нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Національний стандарт України ДСТУ OHSAS 18001:2010 «Система управління безпекою та гігієною праці. Вимоги» встановлює вимоги до системи управління гігієною та безпекою праці, щоб дати змогу організаціям сформулювати і реалізувати політику, встановити і досягти цілі, які враховують правові вимоги й інформацію про суттєві ризики у сфері охорони здоров'я та забезпечення безпеки праці (ОЗіБП). Це відбувається в світлі зростаючих вимог з боку законодавства, вдосконалення економічної політики та інших заходів, на основі передового досвіду у галузі безпеки праці , а також зростаючої зацікавленості сторін питаннями охорони праці.

Управління системою охорони праці повинно забезпечувати впевненість організації в тому, що її діяльність не тільки в даний час, але і в майбутньому буде відповідати законодавчим та нормативним вимогам, а також вимогам її власної політики і соціальної ефективності – збереження здоров'я і полегшення праці робітників, зменшення кількості робітників, які займаються тяжкою фізичною працею, а також зазнають дії шкідливих виробничих факторів. Окрім соціального, охорона праці має важливе економічне значення – це висока продуктивність праці, зниження витрат на оплату лікарняних, компенсації за важкі, небезпечні й шкідливі умови праці тощо. Отже, забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку є важливою складовою системи управління підприємством.

Задачею вищого навчального закладу є формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомлення нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі.

Заключним етапом підготовки спеціалістів і магістрів у вищих навчальних закладах України є виконання дипломної роботи та захист її на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії.

З метою забезпечення підвищення рівня знань студентів, курсантів та слухачів вищих навчальних закладів Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України» № 969/922/216 від 21.10.2010 р. передбачено включення окремих розділів (питань) охорони праці до програм переддипломної практики, а також до дипломних робіт.

Розділ «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» є невід’ємною частиною дипломної роботи випускника ВНЗ відповідно до частини восьмої статті 18 Закону України "Про охорону праці", статті 33 Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", Закону України "Про правові засади цивільного захисту", пункту 2 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.

Розділ «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» повинен містити: характеристику системи управління охороною праці на підприємстві (організації, установі), яка здійснює розробку та впровадження проекту; аналіз стану умов і безпеки праці проектної команди; аналіз ризиків небезпеки для життя та здоров’я працівника умов праці на всіх стадіях життєвого циклу проекту; оцінку ефективності заходів з охорони праці; рекомендації, направлені на поліпшення охорони праці на даному підприємстві (організації, установі) при реалізації проекту.

Зміст розділу визначається темою дипломної роботи, вимогами нормативних документів з охорони праці, індивідуальним завданням і повинен бути угодженим з викладачем-консультантом з охорони праці.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 03040101 “Правознавство” всіх форм навчання /Укл.: В....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання атестаційної дипломної роботи (проекту) для спеціалістів за спеціальністю «Інтелектуальні системи...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання атестаційної дипломної роботи (проекту) для спеціалістів за спеціальністю «Інтелектуальні системи...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання атестаційної дипломної роботи (проекту) для спеціалістів за спеціальністю «Інтелектуальні системи...
Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту “Розрахунок регенератора мартенівської печі” для студентів 3-го курсу спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в дипломних роботах (проектах) для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки щодо виконання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство (Харчові продукти)” / О. Р. Сергєєва, О. В. Кузьменко...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки...
Методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України одеська національна академія...
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Автоматизований електропривод» для студентів спеціальності „Автоматизація...
Методичні вказівки iconА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування І контроль на підприємстві" для студентів денної та заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка