Підвищення рівня організації праці на підприємстві
Скачати 61.52 Kb.
НазваПідвищення рівня організації праці на підприємстві
Дата конвертації19.03.2013
Розмір61.52 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
Підвищення рівня організації праці на підприємстві
ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП …………………………………………………………………….

3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ НА СУЧАСНОМУ ВИРОБНИЦТВІ. ………….


5

  1. Сутність організації праці та її значення в сучасних умовах

5

  1. Характеристика показників організації праці на підприємстві

12

1.3. Організація праці в зарубіжних фірмах і компаніях.

16

1.4. Підготовка резерву керівників

29

^ РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА «UNITRON» ……………………………………….


36

2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства

36

2.2. Методичні основи аналізу рівня організаційної культури на підприємстві «UNITRON».

41

2.3. Результати проведеного дослідження по визначенню типу організаційної культури.


54

2.4. Аналіз ефективності організації праці на підприємстві

60

РОЗДІЛ. 3. ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ «UNITRON». …………………………………….


83

3.1. Покращення профорієнтації та адаптації на фірмі.

83

3.2. Раціоналізація трудової діяльності в управлінні фірмою «UNITRON».

89

3.3. Умови праці та техніка безпеки на фірмі «UNITRON».

95

ВИСНОВКИ ………………………………………………………………

99

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …………………………..

101

ДОДАТКИ ………………………………………………………………..

104ВСТУП
Виробничо-господарська діяльність відображає взаємодію продуктивних сил та виробничих відносин. Вивчення цієї взаємодії здійснюється за допомогою підвищення рівня організації праці на підприємстві.

Метою підвищення рівня організації праці є вивчення шляхів подальшого поліпшення управління господарством, найбільш раціонального використання ресурсів, природних багатств, усунення зайвих витрат і втрат. Досягнення в інтересах суспільства найоптимальніших результатів при якнайменших витратах є непорушним законом виробничо-господарської діяльності.

Сучасне виробництво та підприємницька діяльність вимагають від управління господарством значного підвищення рівня економічних розрахунків та аналітичних обґрунтувань.

Суттєве місце у системі аналізу показників праці належить обліку та аналізу. На жаль, ще й досі результати статистичного аналізу та методики аналізу показників праці свідчать про необхідність розробки та удосконалення системи базових показників, визначення доцільності та оптимальності звітності, економічного обґрунтування та розрахунків окремих показників праці, організації аналітичної роботи у кожній ланці управління працею та виробництвом. Інструменти статистичних досліджень та основних показників праці потребують вдосконалення.

Метою дипломної роботи є узагальнення досвіду провідних іноземних та вітчизняних вчених щодо організації праці робітників її аналізу та покращення ефективності праці на вибраному підприємстві.

Відповідно до мети завданнями дипломного дослідження є:

 • охарактеризувати теоретичні основи організації праці на підприємствах;

 • дати організаційно-економічну характеристику вибраного підприємства та зробити аналіз його діяльності;

 • намітити шляхи підвищення рівня організації праці на підприємстві.

Об’єктом дослідження наукової роботи є вибране підприємство «UNITRON».

Предмет дослідження визначений нами як підвищення рівня організації праці на підприємстві

При рішенні виробничих завдань одну з провідних ролей відіграє рівень організації праці на підприємстві. Тому на сучасному етапі є вкрай актуальним є покращення діяльності різних підприємств державного та приватного сектору.

Встановлення й використання найбільш раціональних методів і прийомів праці є одним із центральних питань організації праці. Воно припускає аналіз і розробку всіх частин трудового процесу, включаючи побудову й координацію рухів, вибір зручного робочого положення, способу володіння інструментом і керування машинами й механізмами.

Кроком до того, щоб зробити працю робітника більш продуктивною, є професійна орієнтація і соціальна адаптація в колективі. Якщо керівництво зацікавлене в успіху працівника на новому робочому місці, воно повинно завжди пам’ятати, що організація – це суспільна система, а кожен працівник – це особистість. Коли нова людина приходить в організацію, вона приносить із собою раніше набуті досвід і погляди, що можуть вписатися або не вписатися в нові рамки.
^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бернард Ч. Функция руководителя. – М.: ЮНИТИ, 1999. –134 с.

 2. Бізюкова І.В. Кадри управління - підбір та оцінка. М.: Економіка, 2002.– 212с.

 3. Бойдел Т. Как улучшить управление организацией. Пособие для руководителей.- М.: ФИС, 2005. – 316 с.

 4. Бурлакова В.В., Абрамова А.И. Совершенствование стилей и методов руководства предприятиями и организациями. – К.: Знання, 2005 – 240 с.

 5. Гаузнер Н., Иванов Н., Михина М. Стратегия развития человеческих ресурсов в условиях перехода к рынку // МЭМО. – 2003.-№9.- с.30-45.

 6. Завадский И., Червинская Л. Факторы мотивации персонала в менеджменте// Экономика Украины –2004 - №4.- с.79-84.

 7. Зайцева О.А., Радугин А.А., Рогачева Н.И. Основы менеджмента. Учебное пособие для вузов.- М.: Центр, 1998.- 264 с.

 8. Івановська Л.В., Свистунов В.М. Забезпечення системи управління персоналом на підприємстві. –Харків.: ДАУ, 2005. – 132с.

 9. Катаєва Л.Д., Абрамова Л.Г. Управління персоналом. – Суми.: ВІЧЕ 2006. – 240с.

 10. Колпаков В. М. Маркетинг персоналу: (Навч. посіб. для студ. серед. і вищ. навч. закл.) – К.: МАУП, 2006. - С 34- 38.

 11. Колпаков В. М. Методы управления. – К.: МАУП, 2003. – 138 с.

 12. Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. И доп. – К.: МАУП, 2004. – С. 56 – 75.

 13. Коротков Є.М. Концепція менеджменту.- Харків: Просвіта, 1999.-258 с.

 14. Кучеров А.В.. Комерціалізація нових технологій з урахуванням суб’єктів іноваціонного бізнесу. // Науковий журнал “Економіний вісник донбасу” №1(2). 2005. – c.33-42^ ДОДАТОК 1
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК-ДОВІДНИК


Аналіз показників праці на підприємстві - це оперативне вивчення рівня, динаміки, стану, резервів використання кількості працівників, фонду оплати праці та продуктивності праці.

Аналітична оцінка складності праці - засіб оцінки складності процесу праці аналітичним методом, сутність якого полягає у розчленуванні окремих виробничих функцій, властивих конкретному виду робіт. Функції праці поділяються на прості, середні та складні. Кожен з цих ступенів складності має мінімальну та максимальну оцінку. По цим характеристикам та показникам визначається загальна оцінка по бальній системі.

Аналітичний метод нормування праці - метод встановлення норми часу на основі результатів безпосереднього вивчення витрат робочого часу співробітника та використання обладнання за часом.

Атестація - визначення (встановлення) кваліфікації працівника відповідно до вимог, які стеляться до виконуваної роботи або займаної посади.

Баланс робочого часу - показники, які характеризують ресурси робочого часу та розподіл його по сферам та галузям прикладання.

Баланс трудових ресурсів - це складова частина балансу народного господарства характеризує відтворення робочої сили. Становить систему показників, які розкривають різні сторони використання робочої сили - загальна кількість трудових ресурсів, їх кількісний склад за віком, статтю, соціальними групами, видами зайнятості, галузями виробництва, професіями. Складається з двох частин - ресурсної та розподільчої. Основний документ планового регулювання трудових ресурсів.

Баланс кваліфікованих робітників - метод визначення якісної сторони відтворення робочої сили. Розкриває наявність кадрів у певному періоді з розподілом їх по видам виробництва, галузям, сферам зайнятості.

Безпека праці - забезпечення на виробництві заходів, гарантуючих безпечні умови роботи та збереження здоров'я людини.

Вартість робочої сили - вартість набору споживчих товарів та послуг, який забезпечує розширене відтворення робочої сили, відповідає середньому рівню споживання у суспільстві. Грошовим або натуральним вираженням цієї вартості є ціна робочої сили, яка знаходить своє відображення у зарплаті.

Втомленість - фізіологічне явище, яке виникає у процесі праці. Це тимчасове зменшення працездатності, яке знаходить своє вираження у зниженні кількості і якості роботи, у погіршенні самопочуття або координації робочих функцій.

Схожі:

Підвищення рівня організації праці на підприємстві icon12. Соціальне партнерство в організації
Підвищення рівня культури працівників як напрям формування високого рівня організаційної культури
Підвищення рівня організації праці на підприємстві iconНаказ Мінпраці Про внесення змін до Порядку видачі довідки про кількість...
Наказ Мінпраці Про внесення змін до Порядку видачі довідки про кількість працюючих інвалідів та загальну кількість працюючих на підприємстві...
Підвищення рівня організації праці на підприємстві icon26 Ви працюєте на підприємстві «Зодіак» економістом
Ви працюєте на підприємстві «Зодіак» економістом. Перед Вами була поставлена задача: визначити рівень виробництва, необхідний для...
Підвищення рівня організації праці на підприємстві iconАналіз функціональних обов язків педагогічних працівників птнз І...
Методичні аспекти організації підвищення кваліфікації педагогів професійної школи на підставі диференціойваного підходу
Підвищення рівня організації праці на підприємстві iconПравила внутрішнього трудового розпорядку Загальні положення
Правила мають на меті забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності,...
Підвищення рівня організації праці на підприємстві iconОснови створення І впровадження системи управління пожежною безпекою на підприємстві
Стан безпеки підприємства, об'єднання підприємств, окремої галузі визначає система управління спосіб організації (встановлення І...
Підвищення рівня організації праці на підприємстві iconТехнологій навчання загальноосвітніх
Закону України „Про загальну середню освіту” з метою підвищення рівня організації навчально-виховного процесу І оснащення навчального...
Підвищення рівня організації праці на підприємстві iconНавчальна програма до вивчення дисципліни «Макроекономіка»
Головна суперечність суспільства. Матеріальні потреби людей та їх форми. Економічні ресурси та їх характеристика. Підвищення ефективності...
Підвищення рівня організації праці на підприємстві iconЗатверджено
Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", днаоп 00 15-98 "Положення...
Підвищення рівня організації праці на підприємстві iconНака з
З метою подальшого удосконалення організації роботи управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка