Склад комісії з колдоговірного регулювання виробничих соціально-економічних відносин міської організації профспілки працівників освіти І науки України Голова комісії
НазваСклад комісії з колдоговірного регулювання виробничих соціально-економічних відносин міської організації профспілки працівників освіти І науки України Голова комісії
Сторінка1/9
Дата конвертації21.03.2013
Розмір0.78 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Склад комісії

з колдоговірного регулювання виробничих соціально-економічних відносин міської організації профспілки працівників освіти і науки України

Голова комісії:

Селіванова Ірина Вікторівна – вихователь ДНЗ №39
Члени комісії:

Набокова Ірина Іванівна – вчитель ЗОШ №6

Процишин Микола Михайлович – інженер з О.П. МІСЬКУО

Положення

про комісію з колдоговірного регулювання виробничих соціально-економічних відносин міської організації профспілки працівників освіти

I. Загальні положення

 1. Комісія створюється на термін повноважень Президії організації профспілки.

 2. Кількість і склад комісії визначається і затверджується Президією.

 3. До складу комісії можуть входити голови первинних профспілкових організацій з урахуванням їх підготовки та компетентності з питань колдоговірного регулювання виробничих відносин.

 4. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", будує свою роботу згідно даного Положення,

^ II. Зміст роботи комісії

2.1 Спрямовує свою діяльність на організацію виконання завдань щодо колдоговірного
регулювання виробничих соціально-економічних відносин.

2.2 Разом з головою організації профспілки веде переговори, укладає колективну угоду, контролює її виконання, звітує про її виконання на Раді, Президії.

2.3 Здійснює контроль за дотриманням роботодавцем трудового законодавства.

2.4 Надає методичну допомогу в навчанні голів комісії з колдоговірного регулювання ППО.

2.5 Координує діяльність первинних профспілкових організацій, контролює виконання ними пунктів колективних договорів.

2.6 Вносить пропозиції до Президії.

2.7 Бере участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, розмірів заробітної плати та умов оплати праці, пенсії та соціальні виплати працівників закладів освіти, розробці соціальних програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують їм гідне життя та соціальний захист у раді повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, безробіття, а також у старості та інший випадках, передбачених законодавством.

^ III. Порядок роботи комісії, її права

 1. Комісія працює згідно плану, затвердженому на засіданні та звітує про свою роботу перед Президією міської організації профспілки.

 2. Засідання проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу у три місяці.

 3. Комісія з колдоговірного регулювання здійснює свою діяльність у тісному контакті з іншими комісіями.

 4. Комісія має право отримувати від роботодавця інформацію з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів своїх членів, про результати господарської діяльності організацій, статистичні дані з питань праці та соціально-економічних питань.

 5. Члени комісії мають право вносити пропозиції до плану роботи комісії, пропозиція члена комісії за його вимогою повинна бути проголосованою на засіданні комісії.Профспілка працівників освіти і науки України

Запорізька обласна організація профспілки
Обласний комітет профспілки

69044, м.Запоріжжя, майд. Профспілок, 5, факс. 33-22-81; 33-43-41

Інформаційно-методичні


матеріали працівникам профспілки
спецвипуск

Укладання колективних договорів”

^

м. Запоріжжя


квітень 2006 р.

Шановні колеги!
Запропонований Вашій увазі проект колективного договору та додатків до нього не варто розглядати як модель, з якої можна механічно копіювати договір. Він – тільки орієнтир, метою якого є найбільш повне врахування питань при укладенні колективного договору. Він повинен доповнюватись, уточнюватись та використовуватись з урахуванням конкретних умов і можливостей того чи іншого закладу.

Макети додатків до колективного договору пропонують Вам більш ретельно підійти до їх узгодження, деякі пропонують лише форму додатку, зміст якого потрібно підготувати самостійно або який у Вас повинен бути.

Звертаємо увагу, що згідно постанови Президії ФПУ від 05.11.04 р. № П-10-2 оголошено Всеукраїнський конкурс на кращий колективний договір з метою поліпшення роботи по укладанню колективних договорів, розповсюдження передового досвіду. Сподіваємось, що даний проект колективного договору допоможе Вам у якісній координації роботи по підготовці, укладанні, оприлюдненні та реалізації колективних договорів у первинних ланках профспілки.

^ Про свої пропозиції з питання покращення ведення колдоговірної компанії просимо надсилати до Запорізького обкому профспілки працівників освіти і науки України.
Від розробників:

Каплій Віталій Миколайович – заступник голови обкому (т. 34-26-11)

Бринза Лілія Григорівна – юрисконсульт обкому (т. 34-63-40)


Колективний договір - реальна необхідність

Залишається актуальним питання про обов'язкову наявність колективного договору на підприємствах, у закладах та установах України. Нормами діючого законодавства передбачено, що на всіх підприємствах, що використовують найману працю, повинні укладатись колективні договори, якими регулюються виробничі, трудові і соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства.
Про це також говориться у тексті ст. 11 КЗпП України і ст. 1 Закону України «Про колективні договори й угоди» від 01.07.1993 р. № 3356-ХП (далі - Закон № 3356).
З метою контролю за дотриманням норм трудового законодавства і законодавства про охорону праці Кабінет Міністрів України постановою від 18.01.2003 р. № 50 затвердив Положення про Державний департамент нагляду за дотриманням законодавства про працю, а Міністерство праці і соціальної політики зобов'язав затвердити порядок проведення перевірок стану дотримання законодавства про працю. Посадові особи департаменту наділені повноваженнями у випадках, передбачених законом, складати протоколи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення відповідно до законодавства, а також вносити роботодавцям пропозиції про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб, винних у порушенні законодавства про працю. Контроль і нагляд за дотриманням законодавства про колективні договори покладені також на Генеральну прокуратуру України.
Підвищена увага до колективного договору у закладі пов’язана і з тим, що деякі його розділи являють собою внутрішню нормативну базу закладу і укладені з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, узгодження інтересів власників і трудового колективу.
Сторонами в колективному договорі, згідно ст.12 КЗпП України і ст.3 Закону № 3356, є, з одного боку, власник або уповноважений ним орган, з іншого боку, трудовий колектив в особі профспілкового органа, що діє на даному підприємстві, або інший уповноважений на представництво орган, обраний на загальних зборах трудового колективу.
Згідно ст. 14 КЗпП України і ст. 10 Закону № 3356, укладенню колективного договору передують колективні переговори. Кожна зі сторін не раніше трьох місяців до закінчення терміну дії колективного договору, чи угоди в терміни, визначені цими документами, письмово повідомляє другій стороні про початок переговорів. Друга сторона протягом семи днів повинна почати переговори.

Проект колективного договору обговорюється в трудовому колективі і виноситься на розгляд загальних зборів трудового колективу. У випадку якщо проект буде відхилений, протягом 10 днів сторони можуть вести переговори для пошуку необхідного рішення. Якщо проект буде схвалений, то протягом 5 днів він підписується уповноваженими представниками сторін, якщо інше не буде встановлено зборами трудового колективу.
Згідно ст. 13 КЗпП України і частини другої ст.7 Закону № 3356, у колективному договорі установлюються взаємні зобов'язання сторін по регулюванню виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:

- зміни в організації виробництва і праці;

- забезпечення продуктивної зайнятості;

- нормування й оплата праці, установлення форми, системи, розмірів заробітної плати й інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій і ін.);

- установлення гарантій, компенсацій, пільг;

- участь трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом підприємства);

- режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку;

- умови й охорона праці;

- забезпечення житло-побутового, культурного, медичного обслуговування, організація оздоровлення і відпочинку працівників;

- гарантії діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих;

 • умови регулювання фонду оплати праці і встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці.


Колективний договір може передбачати додаткові, у порівнянні з чинним законодавством і угодами, гарантії, соціально-побутові пільги.
Як випливає з норми частини другої ст.21 КЗпП України, колективним договором може бути заборонено сумісництво, тобто укладення працівником трудового договору одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях.
В чинних законодавчих актах передбачена обов’язковість визначення у колективному договорі деяких питань.

Це стосується, зокрема:

 • статей 42-1, 44, 50, 84, 97, 98, 105, 108, 115, 161, 162, 200, 249, 250, 252 Кодексу законів про працю України;

 • статей 7, 8, 9, 13, 19, 20, 25 Закону України “Про охорону праці”;

 • статей 4, 7, 8, 10, 23 Закону України “Про відпустки”;

 • пунктів 2, 4 Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346.


Згідно ст. 17 КЗпП України та статті 9 Закону №3356, колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеному у ньому.
Після закінчення терміну дії колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий чи не переглянуть діючий, якщо інше не передбачено договором.
Колективний договір зберігає дію у випадку:

- зміни складу, структури, найменування уповноваженого власником органа, від імені якого укладений цей договір;

- реорганізації підприємства, установи, організації. При цьому колективний договір зберігає дію протягом терміну, на який він укладений, чи може бути переглянутий за згодою сторін;

- зміни власника протягом терміну його дії, але не більш одного року. У цей період сторони повинні почати переговори про висновок нового чи зміні або доповненні діючого колективного договору;

 • ліквідації підприємства, установи, організації протягом усього терміну проведення ліквідації.


Наявність колективного договору і положення про оплату праці є підставою захисту соціальних і економічних інтересів працівників перед адміністрацією підприємства. Відповідно до частини першої ст.9 Закону про колективні договори, положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і обов'язкові як для чи власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників підприємства. Положення генеральної, галузевої, регіональної угод діють безпосередньо і є обов'язковими для всіх суб'єктів, що перебувають у сфері дії сторін, що підписали угоди.
У відповідності зі ст. 5 Закону № 3356, умови колективних договорів, укладених відповідно до чинного законодавства, є обов'язковими для сторін, що їх уклали.
Умови колективних договорів, що погіршують у порівнянні з чинним законодавством положення працівників, є недійсними; їх забороняється включати в колективні договори. Також забороняється включати в трудові договори умови, що погіршують положення працівників у порівнянні з чинним законодавством, колективними договорами й угодами.
Згідно ст. 15 КЗпП України та ст. 9 Закону № 3356, колективні договори підлягають повідомчій реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади, що проводиться з метою забезпечення обліку їхніх умов під час розгляду трудових суперечок (індивідуальних і колективних), що можуть виникнути за результатами застосування норм цих угод (договорів) уповноваженими на те органами, і засвідчує автентичність (не плутати з ідентичністю; автентичний - справжній, ідентичний - тотожний) екземплярів і копій, поданих на реєстрацію.
Порядок реєстрації колективних договорів визначений Положенням про порядок повідомчої реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів, затверджений Постановою КМУ від 05.04.1994 р. № 225. Даним Положенням встановлено, що колективний договір реєструється районними державними адміністраціями, районними в містах Києві і Севастополі державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних і міських рад у трьох екземплярах (перша, другий і копія) разом із усіма доповненнями до нього, протоколами розбіжностей, якщо вони були, а також інформацією про склад повноважних представників сторін, що брали участь у колективних переговорах.
У повідомчій реєстрації може бути відмовлено тільки в тому випадку, якщо подані на реєстрацію екземпляри колективного договору (угоди) не будуть автентичними.
Реєстрація проводиться в двотижневий термін із дня одержання колективного договору. Не пізніше наступного дня після реєстрації або прийняття рішення про відмовлення в реєстрації перший і другий екземпляри угоди, колективного договору повертаються сторонам, які подали їх на реєстрацію.

^ ОСНОВНІ СТАДІЇ

процесу укладання та реєстрації колективного договору
з/п

Стадії укладання колективного договору

Документ


1.

Визначення сторін при розробці проекту колективного договору, уповноважених вести колективні переговори

Створення робочої комісії з представників сторін.

Письмове повідомлення про початок переговорів, направлене одній зі сторін.

Загальне рішення сторін.

Наказ по закладу щодо створення робочої комісії.

2.

Початок колективних переговорів.

2.1. У випадку розбіжностей:

 • вирішення протиріч шляхом:

консультацій;

формування примирливої комісії; звернення до посередника

Протокол засідання робочої комісії.

Протокол розбіжностей.
Рекомендації.

3.

Формування проекту колективного договору та обговорення його у трудовому колективі.

Протокол зборів у трудових колективах.

Протокол робочої комісії щодо прийняття проекту колективного договору.

4.

Розгляд підсумкового проекту на загальних зборах (конференції) трудового колективу.

У разі відхилення проекту:

 • додаткові переговори;

 • новий розгляд проекту;

 • схвалення проекту колективного договору.

Протокол рішення загальних зборів (конференції) трудового колективу.

5.

Підписання колективного договору уповноваженими представниками сторін.

Колективний договір та додатки до нього.

6.

Подача колективного договору на реєстрацію у міськвиконкоми, райдержадміністрацію за місцем розташування закладу, виконавчі комітети сільських, селищних рад.

Згідно Положення про порядок повідомчої реєстрації галузевих та регіональних угод, колективних договорів, затвердженого постановою КМУ від 05.04.94 р. № 225.

7.

Реєстрація колективного договору (відмова у реєстрації).

-“-

Перевірка на відповідність діючому законодавству

8.

Повернення двох примірників колективного договору у заклад

По закінченні 2-х тижневого строку з дня подачі.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Склад комісії з колдоговірного регулювання виробничих соціально-економічних відносин міської організації профспілки працівників освіти І науки України Голова комісії iconСклад комісії прес-служби та інформації міської організації профспілки...
...
Склад комісії з колдоговірного регулювання виробничих соціально-економічних відносин міської організації профспілки працівників освіти І науки України Голова комісії iconУгода між відділом освіти Сквирської районної державної адміністрації,...
Угода укладена відповідно до Закону України «Про колективні договори І угоди», Генеральної, Галузевої та Регіональної Угоди І є нормативним...
Склад комісії з колдоговірного регулювання виробничих соціально-економічних відносин міської організації профспілки працівників освіти І науки України Голова комісії iconПовідомляємо Вам, що 9 грудня 2009 року на пленумі ЦК профспілки...
Русі, а також враховуючи пропозиції спільної комісії Міністерства освіти І науки України та ЦК профспілки працівників освіти І науки...
Склад комісії з колдоговірного регулювання виробничих соціально-економічних відносин міської організації профспілки працівників освіти І науки України Голова комісії iconНака з смт Золочів
Ткаченко В. В., член комісії, методист відділу освіти, голова районного комітету профспілки працівників освіти
Склад комісії з колдоговірного регулювання виробничих соціально-економічних відносин міської організації профспілки працівників освіти І науки України Голова комісії iconПлан I. Вступ >ІІ. Історія виникнення колективно-договірного регулювання...
Законодавча база колдоговірного регулювання: Конвенції І рекомендації моп, нормативно-правові акти України
Склад комісії з колдоговірного регулювання виробничих соціально-економічних відносин міської організації профспілки працівників освіти І науки України Голова комісії iconРозділ І
Угоду нормативно-правовим актом, укладеним згідно з чинним законодавством І галузевою угодою на основі зобов’язань І спільних домовленостей...
Склад комісії з колдоговірного регулювання виробничих соціально-економічних відносин міської організації профспілки працівників освіти І науки України Голова комісії iconПоложення про постійну комісію з охорони праці районної організації...
України (далі комісія) І містить вимоги щодо організації роботи цієї комісії з урахуванням обов’язків, прав І повноважень Профспілок...
Склад комісії з колдоговірного регулювання виробничих соціально-економічних відносин міської організації профспілки працівників освіти І науки України Голова комісії iconГалузева угода між Міністерством освіти І науки, молоді та спорту...
Цк профспілки працівників освіти І науки України – повноважним представником найманих працівників (далі – Сторони) укладено відповідно...
Склад комісії з колдоговірного регулювання виробничих соціально-економічних відносин міської організації профспілки працівників освіти І науки України Голова комісії iconЧернівецька обласна державна адміністрація Департамент освіти І науки,...
Профспілки працівників освіти І науки України на 2011 – 2015 роки, керуючись Положенням про проведення змагань на Кубки ЦК профспілки...
Склад комісії з колдоговірного регулювання виробничих соціально-економічних відносин міської організації профспілки працівників освіти І науки України Голова комісії iconКолективний договір лозівського дошкільного навчального закладу (ясла-садка)...
Колективний договір укладено на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка