12. Ціноутворення на ринку факторів виробництва




Скачати 244.52 Kb.
Назва12. Ціноутворення на ринку факторів виробництва
Дата конвертації28.02.2013
Розмір244.52 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
Тема 12. Ціноутворення на ринку факторів виробництва
Питання для попереднього вивчення
1. Визначення заробітної плати.

2. Економічна рента.

3. Позичковий відсоток.

4. Підприємницький доход та економічний прибуток.
Вправа 1. Для кожного положення, що наводиться далі, знайдіть відповідний термін або поняття.


 1. Ціна за використання землі та інших природних ресурсів, пропозиція яких є сталою.

2. Подія, яку неможливо проконтролювати та спрогнозувати і яка може спровокувати збитки, що неможливо застрахувати.

3. Заробітна плата у грошовому вираженні.

4. Заходи, вжиті для підвищення якості праці робітників шляхом підвищення їхньої кваліфікації і розвитку здібностей.

5. Закони, які декларують одержання дозволу від спеціального бюро працювати за певною професією.

6. Кількість товарів і послуг, що їх може придбати працівник на заробітну плату.

7. Процентна ставка у грошовому вираженні з поправкою на інфляцію.

8. Практика профспілок, яка націлена на обмеження пропозиції робочої сили шляхом припинення приймання них нових членів з метою збільшення заробітної плати працівників, які уже є членами профспілки.

9. Ринок, на якому єдиному продавцю (монополії) протистоїть єдиний покупець (монопсонія).

10. Кількість грошей, яку населення хоче мати для використання як засіб обігу.

11. Кількість грошей, яку люди хочуть зберігати і яка змінюється у зворотній залежності від динаміки процентної ставки.

12. Групи робітників, які не конкурують між собою, тому що рівень кваліфікації однієї групи суттєво відрізняється від рівня кваліфікації інших груп.

13. Ринок, на якому велика кількість фірм формує попит на конкретний вид трудових послуг значної кількості робітників - нечленів профспілки.

 1. Ринок, на якому є лише один покупець ресурсу.


^ Терміни і поняття:
а) реальна процентна ставка; ж) монополія;

б) економічна рента; з) ліцензування професій;

в) неконкурентні групи; і) номінальна заробітна плата;

г) закрита профспілка; ї) ризики, що не страхуються;

д) двостороння монополія; й) попит на гроші з боку активів;

е) інвестиції у людський капітал; и) попит на гроші для угод;

є) конкурентний ринок праці; к) реальна заробітна плата.
Вправа 2. Знайдіть єдину вірну відповідь.


 1. До факторів диференціації земельної ренти не відноситься:

а) родючість землі;

б) кваліфікація сільськогосподарських робітників;

в) застосована технологія;

г) місцезнаходження ділянок.
2. Якщо номінальна процентна ставка становить 12%, а рівень інфляції – 8%, то реальна процентна ставка дорівнює:

а) 3,7%; б) 1,5%; в) 4% ; г) 96%.
3. Який з графіків вірно відображає зміну попиту на працю інженерів-металургів у випадку стійкого зниження цін на метал:
W W

D1 D2

D2 D1

Q Q

а) б)
W W

D1

D1D2 D2

Q Q

в) г)

 1. Норма позичкового процента – це:

а) встановлений державою максимальний розмір плати за кредит;

б) відношення позичкового процента до розміру позики;

в) різниця між сумою грошей, яка повертається, і позиченою;

г) різниця між номінальною і реальною позичковою ставкою.


 1. Якщо процентна ставка знижується, то, за інших незмінних умов, споживач:

а) зберігає менше;

б) зберігає більше;

в) все, назване вище, вірно залежно від переваг теперішнього та майбутнього споживання;

г) збереження дорівнюють нулю.


 1. Встановлена державою мінімальна заробітна плата – це:

а) рекомендована нижня межа індивідуального доходу;

б) розмір прожиткового мінімуму;

в) нижня межа заробітної плати робітника будь-якого підприємства;

г) вартість основних продуктів споживання за певний період часу.


 1. Підприємницький доход – це:

а) різниця між загальною виручкою і економічними витратами;

б) загальна сума доходу від реалізації продукції;

в) різниця між зовнішніми і внутрішніми витратами;

г) різниця між загальною виручкою і бухгалтерськими витратами.


 1. До інвестицій у людський капітал не відносяться:

а) витрати на освіту;

б) витрати на охорону здоров’я;

в) витрати на відрядження;

г) витрати на підвищення кваліфікації.
9. Діаграма показує монопсоніста, який при відсутності державних або профспілкових обмежень використовує L* одиниць праці. Якщо держава встановить мінімум заробітної плати на рівні W3, чи буде монопсоніст отримувати прибуток?

а) отримає нульовий економічний прибуток;

б) зазнає збитків у розмірі площини W3BMW1;

в) отримає прибуток у розмірі площини W2KMW1;

г) одержить прибуток у розмірі площини W3ВКW2.


PL




W3 B S

K C

W2

W1 M
MRP

L* L

10. Якщо заробітна плата знижується, то, за інших незмінних умов, робітник:

а) працює більше;

б) працює менше;

в) працює стільки ж;

г) вирішує це питання, віддаючи перевагу роботі або відпочинку.
11. На графіку подано криві попиту на три земельні ділянки – А, В, С. Площа яких фігур відображає диференційну ренту з ділянки А?

а) R1ASO;

б) R1ACR3; R S

в) R1ABR2;

г) R2BSO. R1 A

DA

R2 B

DB

R3 C DC

Q

O S

12. Рентний доход – це доход, який:

а) одержує власник будь-якого ресурсу;

б) одержують продавці від продажу землі;

в) виплачується за користування землею та іншими природними ресурсами;

г) одержують від продажу землі та інших природних ресурсів.
13. Якщо процентна ставка збільшиться з 5% до 10%, то для одержання щорічного доходу в 1 000 грн. дисконтована вартість повинна:

а) зменшитися на 5 000 грн.;

б) зменшитися на 10 000 грн.;

в) зрости на 5 000 грн.;

г) зрости на 10 000 грн.
14. Конкурентна фірма, що максимізує прибуток, повинна додатково наймати робітників лише тоді, коли:

а) загальна виручка менше загальних витрат;

б) граничний продукт праці у грошовому вираженні менший, ніж ставка заробітної плати;

в) граничний продукт праці у грошовому вираженні більший, ніж ставка заробітної плати;

г) величина граничного продукту у грошовому вираженні зростає.
15. На якому ринку праці рівноважний обсяг зайнятості нижчий, ніж на конкурентному ринку праці:

а) на ринку монопсонії;

б) на ринку, де профспілка монополізує пропозицію праці;

в) на ринку з двосторонньою монополією;

г) усе перераховане вірно.
16. Вибираючи обсяг використання праці, монопсонія порівнює:

а) граничний продукт праці у грошовому вираженні і граничні витрати на працю;

б) граничний продукт праці і граничні витрати на працю;

в) граничний продукт праці і ринкову ціну одиниці праці;

г) граничний продукт праці у грошовому вираженні і ринкову ціну одиниці праці.
17. Якщо конкурентна фірма максимізує прибуток, продаючи продукцію за ціною 2 грн. за одиницю, і купує ресурс по 10 грн., то граничний продукт у грошовому вираженні даного ресурсу становить:

а) 2; б) 10; в) 5; г) 20.
18. Ціна землі залежить від:

а) величини щорічної ренти;

б) ставки банківського відсотка;

в) величини альтернативного доходу покупця землі;

г) усе перераховане вірно.
19. Зміни рівня реальної заробітної плати можна визначити, співставляючи зміни рівня номінальної заробітної плати із змінами у:

а) рівні цін на товари і послуги; в) нормі прибутку;

б) ставках оподаткування; г) тривалості робочого часу.
20. Крива попиту на працю на конкурентному ринку співпадає з:

а) кривою граничних витрат на оплату праці;

б) кривою граничного продукту праці;

в) кривою граничного продукту праці у грошовому вираженні;

г) кривою граничних витрат продукту, що виробляється.
21. Якщо рента з ділянки землі становить 1 000грн., а ставка процента – 5%, то за якою ціною купівля ділянки землі буде вигідною?

а) не більше 20 000 грн.; в) не більше 50 000 грн.;

б) не більше 10 000 грн.; г) не більше 200 000грн.
22. Ставка позичкового процента не залежить від:

а) терміну надання позики; в) обсягу позики;

б) ризикованості проекту; г) вірна відповідь відсутня.
23. Що з наведеного призводить до скорочення попиту на землю:

а) зниження родючості землі;

б) збільшення ставки позичкового процента;

в) зниження ставки позичкового процента;

г) вірна відповідь відсутня.
24. Якщо рента за землю перевищує рівноважний рівень, то:

а) попит на землю перевищить її пропозицію;

б) оптимальний обсяг використання землі зросте;

в) не вся земля буде використана;

г) вірна відповідь відсутня.
25. При якій процентній ставці буде вигідним будівництво нового театру з передбачуваним терміном експлуатації 200 років і очікуваним щорічним прибутком у розмірі 10%?

а) не більше 2%; в) 10% або менше;

б) не більше 20%; г) 10% або більше.
26. Підприємство намагається інвестувати гроші, взяті в кредит, в обладнання, яке коштує 20 тис. грн. з терміном експлуатації один рік. Очікується, що завдяки цьому додатковий річний доход буде становити 1 500 грн. При якій ставці процента вигідно здійснювати інвестування?

а) 6%; б) 8%; в) 10%; г) 12%.

Вправа 3. Визначте, яке з положень вірне, а яке помилкове.
1. Коли заробітна плата зростає, то зростають і альтернативні витрати на відпочинок.

2. З теоретичної точки зору не можна вважати, що людина буде намагатися більше працювати, коли заробітна праця зростає, і менше – коли знижується.

3. Якщо фірма реалізує свій продукт на конкурентному ринку, то граничні витрати на оплату праці завжди перевищують величину ставки заробітної плати.

4. Із зростанням рівня оплати праці робітника зростає і ціна його вільного часу.

5. Крива попиту на працю фірми-монопсоніста не співпадає з кривою MRPL.

 1. 6. Ціна праці не залежить від ціни готової продукції.

7. Для монопсонії граничні витрати на працю нижче ринкової ціни.

 1. 8. Робітник, найнятий монополією, отримує більше, ніж граничний продукт його праці в грошовому вираженні.

9. Активна діяльність профспілок може призвести до зростання попиту на працю.

10. Чим менший обсяг позики, тим нижчий процент.

 1. 11. Ціна землі залежить від її місцезнаходження.

 2. 12. Зниження реальної ставки процента при інших рівних умовах призводить до підвищення ціни на землю.

13. В якості ставки дисконтування можна використовувати реальну ставку процента, а не номінальну.

14. Дисконтування полягає у зведенні майбутніх витрат і майбутньої виручки до їхньої сьогоднішньої цінності.

15. Ефективність інвестиційного проекту знаходиться в оберненій залежності від показника терміну окупності.

16. Різні розміри земельної ренти відображають відмінності в граничній продуктивності земельних ділянок.

17. Економічна рента є платою за ресурси з абсолютно нееластичною кривою попиту.

18. Фірма буде здійснювати інвестиції тоді, коли очікувана норма прибутку буде менше, ніж процентна ставка.

19. Рівноважна ставка процента встановлюється у тому випадку, якщо пропозиція капіталу перевищує попит на нього.

20. Пропонування позичкових засобів не залежить від ставки процента.
Вправа 4. Виконайте завдання.
Завдання 1. Використовуючи діаграму, що характеризує суб’єкта, який виступає одночасно споживачем і робітником, визначте, якою буде тривалість його робочого дня, якщо заробітна плата дорівнює 7 грн. на годину.


w

196

168



120 B C

A

h (години)

10 8 7
Завдання 2. Три фермерські господарства (А,В,С) вирощують пшеницю при однакових витратах на придбання техніки, добрив, робочої сили і тому подібне, а також мають однакові за площею ділянки землі, що відрізняються за родючістю. Ферма А виробляє 600 ц пшениці (при АТС=5 грн.), ферма В – 500 ц (при АТС= 7,5 грн.), ферма С – 400 ц (при АТС=10 грн.).

Якщо встановиться ринкова ціна на пшеницю на рівні 10 грн., то чому буде дорівнювати диференційна рента для кожної ферми?
Завдання 3. Фірма-монополіст на регіональному ринку праці реалізує готову продукцію на конкурентному зовнішньому ринку. Виробнича функція фірми в короткотерміновому періоді має вигляд Q(L)=300L-L2 (випуск – тис. шт., обсяг використання праці – тис. людино-годин). Функція пропонування праці на регіональному ринку LS=2W-160. Ціна готової продукції на світовому ринку дорівнює 0,5 дол. Визначте, яку кількість праці буде використовувати монополія, і яку ставку заробітної плати вона встановить, скільки продукції буде реалізовувати і яку виручку одержувати?
Завдання 4. За наведеними даними обчисліть кількість робітників, яких найме фірма, якщо вона реалізує продукцію на конкурентному ринку за ціною 2 грн. і виплачує заробітну плату у розмірі 12 грн.

L, чол.

Сукупний продукт (ТР)

0

0

1

12

2

22

3

28

4

33

5

37

6

40

7

42


Завдання 5. Домогосподарка вирішує питання: зберігати далі чи витратити свої заощадження у розмірі 100 дол. Якщо вкласти гроші в банк, то через рік можна отримати 112 дол. Інфляція становить 14% річних. Чому будуть дорівнювати номінальна і реальна процентні ставки?

Розділ 5. Загальна рівновага
Тема 13. Аналіз загальної рівноваги та ефективність
Питання для попереднього вивчення
1. Аналіз часткової та загальної рівноваги.

2. Діаграма Еджворта.

3. Ефективність виробництва.

4. Обмін та ефективність розподілу.

Вправи
Вправа 1. Для кожного положення, що наводиться далі, знайдіть відповідний термін або поняття.


 1. Рівновага, що складається на окремому ринку.

2. Вибір найкращої з доступних комбінацій випуску продукції, коли Парето-ефективний обсяг випуску неможливий.

3. Мінімальна кількість товару Y, від якої необхідно відмовитись для збільшення виробництва товару Х.

4. Ефект, який відображає зміну часткової рівноваги на даному ринку в результаті змін, які виникають на сполучених ринках, під впливом першопочаткових змін на даному ринку.

5. Рівновага, яка виникає в результаті взаємодії всіх ринків, коли зміна попиту або пропозиції на даному ринку впливає на рівноважні ціни та обсяги продажу на всіх ринках.

6. Ефективність, яка досягається тоді, коли вже неможливо перерозподілити наявні ресурси так, щоб збільшувати випуск одного економічного блага без зменшення випуску іншого.

7. Крива, яка показує всі максимально можливі комбінації виробництва двох товарів при фіксованому значенні праці і капіталу і даному рівні розвитку технології.

8. Розподіл благ, якими неможливо покращити чий-небудь добробут (за допомогою перерозподілу) без завдання збитків іншій особі.

 1. Модель, яка ілюструє обмін між двома суб’єктами і показує ефективність угод при обміні.


^ Терміни і поняття:
а) ефект зворотного зв’язку; е) ефективність розподілу;

б) ефективність виробництва; є) часткова рівновага;

в) діаграма Еджворта; ж) квазіоптимум;

г) загальна рівновага; з) крива виробничих можливостей.

д) гранична норма трансформації;
Вправа 2. Знайдіть єдину вірну відповідь.
1. Під час аналізу часткової рівноваги, якщо попит на цукор змінюється, економісти аналізують вплив цього фактора на:

а) тільки ринок цукру;

б) усі ринки, де цукор є товаром-замінником;

в) усі ринки, де цукор є ресурсом для виробництва;

г) усі ринки, де зміна ціни на цукор може призвести до зміщення кривих попиту або пропозиції.
2. Якщо дві особи мають криві байдужості між двома товарами, які є прямими лініями, та однакові граничні норми заміщення одного товару іншим, тоді крива контрактів між ними на діаграмі Еджворта:

а) є діагональною лінією;

б) є точкою усередині діаграми;

в) збігається зі сторонами діаграми;

г) є всією діаграмою.
3. Якщо два товари виробляються в умовах постійного ефекту масштабу і обидва підприємства використовують усі ресурси в однакових пропорціях, крива виробничих потужностей між двома товарами:

а) опукла до початку координат;

б) угнута до початку координат;

в) є прямою лінією;

г) вигляд кривої не можна визначити, виходячи з наведеної інформації.
4. За поточного рівня виробництва ферма А може вирощувати додаткову тонну рису з граничними витратами у 500 грн., а ферма В може вирощувати додаткову тонну гречки з граничними витратами у 300 грн. Нехай на діаграмі кількість рису вимірюється по горизонталі, а гречки – по вертикалі. Припустивши, що всі ринки перебувають у загальній рівновазі, можна стверджувати, що гранична норма заміщення гречки рисом дорівнює:

а) 3 : 5; б) 5 : 3; в) 1 : 3; г) 1 : 5.
5. Під час вільного обміну між двома споживачами остаточне положення на кривій контрактів залежить від їхніх: 1) купівельної спроможності; 2) стартових умов; 3) уподобань та переваг:

а) тільки 2; б) тільки 3; в) тільки 2 та 3; г) 1, 2 та 3.
6. Якщо гранична норма технологічної заміни праці капіталом у виробництві молока дорівнює 4, а у виробництві цукру – 1:

а) розміщення ресурсів ефективне;

б) розміщення ресурсів не ефективне, слід перемістити капітал з виробництва цукру у виробництво молока, а працю – з виробництва молока у виробництво цукру;

в) розміщення ресурсів не ефективне, слід перемістити капітал у виробництво цукру, а працю – у виробництво молока;

г) скоротити обсяг використання капіталу в обох галузях.


 1. Виберіть умову оптимізації виробництва і розподілу товару:

а) граничні норми заміни товару Х товаром Y рівнозначні для всіх споживачів;

б) гранична норма трансформації товару Y в товар Х дорівнює граничним нормам заміни для всіх споживачів;

в) граничні норми технологічної заміни праці капіталом рівнозначні в усіх галузях;

г) сума перевищення попиту над пропозицією на всіх індивідуальних товарних ринках дорівнює нулю.
8. Зміна рівноважної ціни і рівноважного обсягу виробництва на окремих ринках є аналізом:

а) загальної рівноваги; в) часткової рівноваги;

б) споживчої рівноваги; г) рівноваги виробника.
9. В економіці виробляються продукти Х і Y. При якій з наведених нижче умов досягається ефективна структура випуску продукції:

а) MRTX,Y = MRSX,Y; в) MRSX,Y = PX : PY;

б) MRTX,Y = MCX : MCY; г) MRSX,Y = MCX : MCY.


 1. Яка з наведених ілюстрацій відповідає критерію оптимального розміщення ресурсів і максимізації корисності суспільства:



Y OB UA


E*


M

OA X O UB

а) б)

Y K OY



E*

U

O X OX L

в) г)

11. Якщо продукт А використовується у виробництві продукту В, а продукт В виступає доповнювачем продукту С, то зменшення ціни А призведе до:

а) зростання пропозиції продукту В і зростання попиту на продукт С;

б) скорочення пропозиції продукту В і зростання попиту на продукт С;

в) скорочення пропозиції продукту В і скорочення попиту на продукт С;

г) зростання пропозиції продукту В і скорочення пропозиції продукту С.
12. Якщо MRS двох товарів не рівні для двох споживачів, то:

а) один споживач може покращити своє становище, не погіршуючи становища іншого;

б) обидва споживача можуть покращити своє становище, не погіршивши становища інших осіб;

в) ніхто не може покращити своє становище, не погіршуючи становища інших осіб;

г) загальної рівноваги буде досягнуто, якщо зменшиться обсяг споживання всіх благ.
13. Яка з наведених нижче умов не відображає оптимальне розміщення ресурсів:

а) MRS двох товарів повинні бути однаковими для будь-яких двох споживачів;

б) MRTS двох ресурсів повинні бути однаковими для будь-яких двох виробників;

в) MRS двох товарів повинні дорівнювати MRT;

г) MRTS двох ресурсів повинні дорівнювати MRT.
14. Межа можливих корисностей пов’язана з кривою контрактів таким чином, що:

а) кожній точці на кривій контрактів відповідає одна точка на межі можливих корисностей;

б) точці на кривій контрактів відповідає більш, ніж одна точка на межі можливих корисностей;

в) якщо крива контрактів відображена діагоналлю в ящику Еджворта, то межа можливих корисностей також буде лінійною функцією;

г) ніщо з наведеного не вірно.
15. Якщо для двох споживачів товари Х і Y є взаємодоповнюючими у пропорції 1 : 1, кількість товару Х – 20 шт., а Y – 20 шт.; крива контрактів буде співпадати з:

а) усією площиною діаграми Еджворта;

б) діагоналлю квадрата, котра поєднує лівий нижній і правий верхній кути;

в) діагоналлю квадрата, котра поєднує лівий верхній і правий нижній кути;

г) периметром квадрата.
16. Якщо гранична норма заміщення риби м’ясом для Ольги дорівнює 2, а для Юрія – 4, то:

а) розподіл благ оптимальний за Парето;

б) для досягнення оптимального розподілу необхідно перерозподілити м’ясо на користь Ольги, а рибу – на користь Юрія;

в) для досягнення оптимального розподілу необхідно перерозподілити м’ясо на користь Юрія, а рибу – на користь Ольги;

г) для відповіді недостатньо інформації.
17. Як співвідносяться ефективність і справедливість в розподілі благ?

а) критерій справедливості завжди суперечить критерію ефективності;

б) критерій справедливості співпадає з критерієм ефективності;

в) ефективний розподіл благ може бути справедливим;

г) ефективність розподілу благ, як і справедливість, неможливо виміряти.
18. Крива виробничих потужностей демонструє зростаючу граничну норму трансформації, тільки якщо виробнича функція:

а) для одного з товарів має постійну віддачу від масштабу;

б) для обох товарів має віддачу, котра знижується від масштабу;

в) виробнича функція для одного з товарів має зростаючу віддачу від масштабу;

г) для обох товарів має віддачу, котра постійна або знижується від масштабу.


 1. У зображеній ситуації відбувається:

UB



E2



E1.

O UA
а) перехід від неефективного до ефективного варіанта розподілу благ при зростанні корисності для обох учасників;

б) перехід від неефективного до ефективного варіанта розподілу благ при зниженні корисності учасника А;

в) перехід від неефективного до ефективного розподілу благ при зниженні корисності учасника В;

г) перехід від ефективного до неефективного варіанта розподілу благ при зростанні корисності обох учасників.


 1. Усі умови Парето-оптимальності можуть виконуватися лише при:

а) регульованій монополії; в) досконалій конкуренції;

б) монополістичній конкуренції; г) олігополії.
Вправа 3. Визначте, яке з положень вірне, а яке помилкове.


 1. Ганна та Юлія мають різні граничні норми заміщення морозива цукерками. Якщо кожна з дівчат має певну кількість морозива та цукерок, будь-який обмін морозива на цукерки між ними буде покращенням за Парето.

2. Конкурентні ціни призводять до ефективного розміщення ресурсів за Парето, якщо усі є прайс-тейкерами і не існує банкрутств.

3. Виробництво буде більш ефективним, якщо підприємство застосовуватиме більше праці та менше капіталу за умови, що ціни на працю і капітал однакові, а гранична норма технічної заміни праці капіталом дорівнює 1 : 1.

4. Багатії мають надлишок грошей, тому покращанням за Парето буде, якщо вони побудують житло для тих, хто його не має.

5. Вибір між точками на кривій можливих корисностей можливий лише тоді, коли хтось бажає погіршити становище однієї особи на користь іншої.

6. Теорія вторинної рівноваги стверджує, що коли на одному ринку рівновагу не встановлено, вторинна рівновага не може бути досягнута завдяки забезпеченню Парето-ефективного стану (первинної рівноваги) на всіх інших ринках.

7. При оптимальному за Парето розподілі благ у людей відсутні стимули до обміну.

8. Крива виробничих контрактів поєднує всі точки конкурентної рівноваги на даному товарному ринку.

9. Квазіоптимум не може бути досягнутий засобами державної політики.

10. Гранична норма трансформації двох продуктів характеризується відношенням їх граничних корисностей.
Вправа 4. Виконайте завдання.
Завдання 1. Пенсіонерки Тетяна Іванівна і Ольга Костянтинівна отримали гуманітарну допомогу і намагаються поділити 20 кг апельсинів і 30 кг лимонів. Функція корисності Тетяни Іванівни U(X,Y)=XY, а Ольги Костянтинівни – U(X,Y)=XY2, де Х кількість апельсинів, кг; Y – кількість лимонів, кг. Побудуйте криву контрактів і криву можливих корисностей.
Завдання 2. Обмежена кількість ресурсів (капіталу 50 одиниць, праці 100 одиниць) розподіляється між виробництвом товарів А і В. Залежність випуску продуктів А від обсягу використання праці і капіталу задається виробничою функцією QA=K0.5L0.5, залежність випуску продукції В – QB=K0.2L0.8. Побудуйте криву виробничих контрактів.
Завдання 3. Ліза має 8 стаканів молока та 2 булочки. Степан має 2 стакани молока та 4 булочки. За таких умов гранична норма заміни молока на булочки у Лізи становить 3, а у Степана – 1. Накресліть діаграму Еджворта і покажіть, чи є такий розподіл ефективним.
Завдання 4. Крива виробничих потужностей описується рівнянням X2+Y2=450. Функція корисності суспільства U(X,Y)=XY. Визначте оптимальний обсяг виробництва товарів. Чи може комбінація товарів X і Y, з точки зору суспільства, бути технічно ефективною, але неефективною економічно?


ЛІТЕРАТУРА


1. Гребенников П. П.. Леусский А. Й., Тарасевич Л. С. Микроэкономика / Общ. ред. Л. С. Тарасевича. — СПб: Изд-во СПбУЗФ, 1996.

2. Долан 3. Дж., Линдсей Д. Микроэкономика: Пер. с англ. В.Лукашевича и др. / Под общ. ред. Б. Лисовика, В. Лукашевича. — СПб, 1994.

3. Долан 3. Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель: Пер. с англ. В.Лукашевича и др. / Под общ.ред. Б. Лисовика, В. Лукашевича. — СПб, 1992.

4. Исохин В. Я. Экономическая теория: введение в рынок и микроэко-номический анализ: Учебник. — М.: ИНФРА, 1997.

5. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2-х т.: Пер. с англ. 11-го изд. — М.: Республика, 1992.

6. Максимова В. Ф. Микроэкономика: Учебник. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — М.: Соминтэк, 1996.

7. Нуреев Р. М. Основы экономической теории: Микроэкономика: Учебник для вузов. — М.: Высш. шк., 1996.

8. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика: Сокр. пер. с англ. / Науч.ред. А.Т. Борисевич, В.М. Полтерович, В.И. Данилов и др. — М., 1992.

9. Рыночная экономика: Учебник. В 3-х т. Теория рыночной экономики. Ч. 1. Микроэкономика.—М.: Соминтэк, 1991.

10. Тиром Жан. Рынки и рыночная власть: Теория организации про-мышленности: Пер. с англ. — СПб: Экономич. шк., 1996.

11. Хайман Д. Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. В 2-х т.: Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 1992.
12. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки: Підручник для вузів. - К.: Знання, 1998.

ЗМІСТ
Передмова 3
Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки 4

Розділ 1. Теорія поведінки споживача
Тема 2. Теорія споживацького вибору 8

Тема 3. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів 16

Тема 4. Ринковий попит та його еластичність 22

Розділ 2. Теорія поведінки виробника
Тема 5. Теорія виробництва 29

Тема 6. Витрати і випуск 36

Розділ 3. Ринок товарів
Тема 7. Ринок досконалої конкуренції 44

Тема 8. Монопольний ринок 52

Тема 9. Ринок монополістичної конкуренції 58

Тема 10. Олігополістичний ринок 64

Розділ 4. Ринок факторів виробництва
Тема 11. Утворення похідного попиту 69

Тема 12. Ціноутворення на ринку ресурсів 73


Розділ 5. Загальна рівновага
Тема 13. Аналіз загальної рівноваги та ефективність 82

Література 89
М 59 Мікроекономіка: Вправи для студентів: Навчальний посібник/ Під ред. А.О.Задої. – Дніпропетровськ: ДАУБП, 1999. – 92 с.

ISBN 966-7479-08-0
Запропоновані вправи для студентів розроблено відповідно до типової програми нормативного курсу “Мікроекономіка”. Вони включають у себе завдання на пізнавання термінів та понять, тестові завдання, задачі, а також питання для обговорення на семінарських заняттях. Вправи можуть ефективно використовуватися студентами для самостійного контролю процесу опанвання курсу, для поточного контролю та проробки екзаменаційних білетів.

Для студентів економічних спеціальностей, викладачів, усіх тих, хто цікавиться проблемами економіки

М ББК 65.05я73

М59


Навчальне видання
Мікроекономіка
Редактор Л.В.Пилипчак

______________________________________________________________

Підписано до друку 20.09.99. Формат 60х84/16. Папір офсетний. Гарнітура "Таймс". Оперативна поліграфія. Умовних друк. арк. 5,56. Тираж 290 прим. Вид №305.

______________________________________________________________
Редакційно-видавничий відділ ДАУБП

320070, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18
Віддруковано у ПП "Моноліт"

320070, м. Дніпропетровськ, вул. Лелінградська, 56





Схожі:

12. Ціноутворення на ринку факторів виробництва iconЦіноутворення на різних типах ринку
Характер ціноутворення змінюється залежно від типу ринку. В економічній теорії виокремлюють ринки конкурентний, монопольно-конкурентний,...
12. Ціноутворення на ринку факторів виробництва icon"Грошовий ринок"
Один із факторів виробництва, усе те, що використовується для виробництва, але безпосередньо не споживається в ньому
12. Ціноутворення на ринку факторів виробництва iconПринципи ціноутворення
Ринкове ціноутворення базується на загальних об’єктивних І суб’єктивних законах, що діють у суспільстві. Головним з них є закони...
12. Ціноутворення на ринку факторів виробництва icon18. Досконала конкуренція І чиста монополія
На структуру ринку може впливати також держава через ухвалення економічних законів. У свою чергу структура ринку впливає на рівень...
12. Ціноутворення на ринку факторів виробництва icon5 Сутність та цілі маркетингового ціноутворення
Результативність діяльності фірми залежить від багатьох чинників, зокрема від політики ціноутворення
12. Ціноутворення на ринку факторів виробництва iconСпіввідношення попиту та пропозиції І ціноутворення
З розвитком суспільної організації товарного виробництва І змінами в системі господарювання змінюються конкретні способи мікро І...
12. Ціноутворення на ринку факторів виробництва icon4. аналіз факторів впливу на проблеми та ресурсів для реалізації Програми (swot-аналіз)
Розвинений науково-промисловий комплекс, види виробництва, що історично склалися
12. Ціноутворення на ринку факторів виробництва iconПотенціал підприємства характеризується такою кількістю основних рис
Наявні та приховані можливості підприємства щодо залучення та використання факторів виробництва для випуску максимально можливого...
12. Ціноутворення на ринку факторів виробництва iconПлан Економічний зміст поняття «фінансовий ринок» функції фінансового...
Суб'єкти фінансового ринку та їх класифікація (за основною групою фінансових активів)
12. Ціноутворення на ринку факторів виробництва icon“ Організація та інфраструктура виробництва”
Типи виробництва класифікаційна категорія виробництва, що враховує його об'єктивно наявні конкретні властивості (широту номенклатури,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка