1 Теоретичні аспекти формування І розподілу доходів
Скачати 89.73 Kb.
Назва1 Теоретичні аспекти формування І розподілу доходів
Дата конвертації21.03.2013
Розмір89.73 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
ЗМІСТ

Вступ.........................................................................................................................3

1 Теоретичні аспекти формування і розподілу доходів

сільськогосподарських підприємств.................................................................6

1.1 Сутність і формування доходів сільськогосподарських підприємств......6

1.2 Класифікація доходів підприємства...........................................................13

1.3 Вплив доходів та витрат на фінансові результати....................................19

2 Аналіз доходів на прикладі СВК „Хлібороб”................................................30

2.1. Характеристика СВК „Хлібороб”..............................................................30

2.2. Аналіз виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції.......34

2.3 Аналіз витрат на виробництво продукції СВК „Хлібороб”.....................38

2.4. Аналіз структури та динаміки доходів......................................................45

2.5. Аналіз доходів та фінансових результатів СВК „Хлібороб”..................49

3 Заходи по підвищенню доходності сільськогосподарського

підприємства.....................................................................................................53

3.1 Шляхи підвищення доходності підприємства...........................................53

3.2 Заходи щодо вдосконалення управління доходами..................................72

Висновки................................................................................................................82

Список використаної літератури..........................................................................85

Додатки...................................................................................................................90

ВСТУП

Проведена економічна реформа і перехід до ринкових механізмів функціонування економіки України, органічне включення її в процеси світового господарювання вимагають корінного перегляду всієї сукупності економічних важелів, використовуваних у системі керування. Перехід від переважно прямих адміністративних методів впливу до непрямих, заснованих на ринкових механізмах і взаємозв’язках, має потребу в заглибленому теоретичному осмисленні широкого кола мікро- і макроекономічних проблем, включаючи мотиваційний аспект господарської діяльності економічних суб’єктів, об’єктивні закономірності формування і використання доходів цих суб’єктів.

В умовах ринкової економіки та конкурентних взаємовідносин між суб'єктами господарювання важливим є удосконалення всіх ланок економічної роботи на підприємствах: економічного аналізу, планування, обліку, фінансової та маркетингової діяльності тощо. Для цього необхідно підприємству отримувати дохід, який є джерелом усіх фінансових ресурсів підприємства. Його величина характеризує фінансові результати роботи підприємства та визначає його фінансовий стан.

Суб'єкт, що хазяйнує, як правило, ставить своєю метою одержання доходу, але не завжди, його отримує. На ринку товарів підприємства виступають як відносно відособлені товаровиробники. Установивши ціну на продукцію, вони продають її споживачу, одержуючи при цьому доход, що не означає одержання прибутку. Для виявлення фінансового результату від продажу продукції необхідно зіставити валовий доход з валовими витратами на виробництво і обіг, що приймають форму собівартості продукції. Коли валовий доход перевищує валові витрати, фінансовий результат свідчить про одержання прибутку. Якщо валовий доход дорівнює валовим витратам, то відбувається лише відшкодування витрат на виробництво і продаж продукції. Продаж відбувся без збитків, але відсутній і прибуток як джерело виробничого, науково-технічного і соціального розвитку. При валових витратах, що перевищують валовий доход, підприємство одержує збитки — негативний фінансовий результат, що ставить його в досить складне фінансове становище, що не виключає і банкрутство.

В сучасних умовах сільськогосподарські підприємства мають певні проблеми щодо отримання доходів від своєї діяльності. Тому гостро розглядається питання зростання доходності в сільському господарстві, яке піднімається на рівні держави, тому тема так актуально звучить на сучасному етапі.

Метою дипломної роботи є розкрити теоретичні аспекти, дослідити наявність і структуру доходів підприємства і розробити можливі заходи з підвищення його доходності.

Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі будуть вирішені такі завдання:

 • обґрунтовано сутність і формування доходів сільськогосподарських підприємств;

 • представлено класифікацію доходів підприємства;

 • висвітлено вплив доходів та витрат на фінансові результати;

 • охарактеризовано підприємство;

 • проаналізовано виробництво і реалізацію сільськогосподарської продукції;

 • проаналізовано витрати на виробництво продукції;

 • проаналізовано структуру та динаміку доходів підприємства;

 • проаналізовано доходи та фінансові результати підприємства.

Розроблено комплекс заходів по збільшенню доходності підприємства.

Об’єктом дослідження є сільськогосподарський виробничий Кооператив „Хлібороб”, який знаходиться за адресою Україна, Рівненська область, Радивилівський район, с. Теслугів.

Предметом дослідження є теоретичні та прикладні засади доходності сільськогосподарського підприємства.

У розробку проблем доходності сільськогосподарського підприємства зробили внесок такі вчені як Андрійчук В.Г., Огійчук М. Ф., Борисова В., Русак П.П., Онищенко О. та інші.

В процесі теоретичного обґрунтування даної теми використана законодавча (Закони України „Про підприємства”, „Про підприємництво”, „Про господарські товариства”, „Про оподаткування прибутку підприємств”) і нормативна література з питань планування діяльності підприємства, управління підприємством, нормування і оподаткування доходу підприємства, Національні стандарти бухгалтерського обліку, нормативно-інструктивні документи, спеціальна література по темі дослідження (підручники, монографії тощо), публікації в періодичних виданнях (журнали „Економіка підприємства”, Фінанси України” тощо), кількісні дані про об’єкт дослідження.

В процесі виконання дипломної роботи використовувалися такі методи дослідження: методи аналізу і синтезу, метод порівняльного аналізу, розрахунково-аналітичний метод і методи тренду.

Практичною цінністю виконаної роботи для підприємства є проведений аналіз діяльності підприємства за 2003 – 2005 рр. і запропонований комплекс заходів по підвищенню доходності підприємства підприємства.

Вихідною інформацією для проведення аналізу та розрахунків отримали з таких джерел: річні звіти („Баланс підприємства”, „Звіт про фінансові результати”, „Звіт про основні показники роботи сільськогосподарських підприємств”, кошториси, калькуляції).

Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків. Обсяг дипломної роботи 90 сторінок.


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Закон України "Про власність" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 20. - с. 249.

 2. Закон України "Про господарські товариства" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 49. - с. 682.

 3. Закон України " Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 1997 року.

 4. Закон України "Про підприємництво" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14. - с. 84.

 5. Закон України „Про стимулювання сільського господарства на період 2001-2004 років” від 18 січ. 2001 р. № 2238-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – 16 берез. – с. 52.

 6. Закон України „Про форми власності на землю” від 30 січ. 1992 р. // Голос України. – 1992. – 15 лют. – с. 2.

 7. Указ Президента України „Про заходи щодо формування та функціонування аграрного ринку” від 6 черв. 2000 р. № 767/2000 // Уряд. кур’єр. – 2000. – 8 черв. – с. 7.

 8. Указ Президента України „Про основні напрямки розвитку агропромислового комплексу України” від 1998 р. № 389/98 // Уряд.кур’єр. – 1998. – 5 трав. – с. 9.

 9. Азізов, Сісак Павлович Організація виробництва і аграрного бізнесу в сільськогосподарських підприємствах: Підруч. для студ. аграр. вузів/ С.П. Азізов, П.К.Канінський, В.М.Скупий. -К.: ІАЕ, 2001. -834 с

 10. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник/ В.Г. Андрійчук. -2-е вид., доп. перероб. . -К.: КНЕУ, 2002. -624 с

 11. Бізнес-план для сільськогосподарського підприємства. -К, 2000.-132 c.

 12. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах/ За ред. М.Ф. Огійчука. -2-е вид. , переробл. і допов.. -К.: Вища школа, 2003.-800 c.

 13. Берлач А.І., Берлач Н.А. Організаційні та фінансові проблеми формування сільськогосподарського товаровиробництва // - Фінанси України. – 2000. - № 12. – с. 47 – 50.

 14. Борисова В. Методологічні основи аналізу фінансового стану агропромислового виробництва // Фінанси України. – 2000. - № 10. – с. 63 – 65.

 15. Грицишин М. Пріоритети технічної політики в аграрному секторі України// Пропозиція. -2005. -№ 5. - С. 100-102 

 16. Дієсперов В.Формування фонду оплати праці в сільськогосподарських підприємствах// Економіка АПК. -2001. -№ 12. - С.82-89

 17. Економіка аграрного підприємства : Навч. . метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни/ В.Г. Андрійчук ; В.Г. Андрійчук . -К.: КНЕУ, 2000.-356 c.

 18. Економіка підприємства : Навч.-метод. посібник/ М.В.Афанасьєв. -Х.: ВД " Інжек ", 2003.-410 c.

 19. Економіка виробничого підприємництва : Навчальний посібник/ За ред.Й.М.Петровича. -2-ге. -К: Знання, 2001.-406 c.

 20. Економіка підприємства : Навч. посіб./ Л.М.Гаєвська, О.Л.Фурманюк, С.Я.Цимбалюк та ін.; Л.М.Гаєвська, О.Л.Фурманюк, С.Я.Цимбалюк та iн.. -Iрпiнь, 2001.-145 c.

 21. Економіка підприємства : Навч. посіб./ І.М. Бойчик. - К: Атiка, 2002.-480 c.

 22. Економіка підприємства : Навч. посібник/ Стахів О.А. Гордійчук А.С.; Стахів О.А. Гордійчук А.С.. -Рiвне: РДТУ, 2000.-247 c.

 23. Економіка підприємства : Навчальний посібник/ Т.О. Примак . -К: Вiкар, 2001.-178 c.

 24. Економіка підприємства : Підручник/ За ред.С.Ф.Покропивного. -2-е. -К, 2000.-528 c.

 25. Економіка сільського господарства: Навчальний посібник / Р.А. Слав'юк. – Луцьк: Вежа, 2000. – 352 c/

 26. Економіка сільського господарства / Ред. П.П. Руснак. -К.: Урожай, 1998. -320 с.

 27. Економіка праці : Навчальний посібник/ Г.Т. Завіновська ; Г.Т. Завіновська ; Київський нац.економ.ун-т. -К, 2000.-200 c.

 28. Економіка підприємства : Навч. посібник для вузів/ Бойчик і.М., Харів М.С., Хопчан М.і. та ін.; Бойчик I.М., Харiв М.С., Хопчан М.I. та iн.. -2-е вид., випр. i доп.. -К.: Каравела, 2000.-298 c.

 29. Економіка підприємства : Навч. посібник/ За ред. А.В.Шегди. -К.: Знання - Прес, 2001.-335 c

 30. Економічний аналіз діяльності підприємства : Навч. посіб./ Г.В.Савицька. -К.: Знання, 2004.-654 c.

 31. Земко А. Поняття підсобних виробництв сільськогосподарських підприємств // Право України. – 2003. - № 8. – с. 70 – 72.

 32. Ковач С.І.Реалізація продукції та оплата праці в сільськогосподарських підприємствах// Економіка АПК. -2000. -№ 3. - с. 91-94 

 33. Купалова Г.І.Аналіз кон'юнктури ринку праці на селі// Економіка АПК. -2002. -№ 1. - с.87-92 

 34. Лайко П.А.Фінанси АПК: Навч. посіб.. -К.: ДІЯ, 2000. -225 с.

 35. Онищенко О. Фінансова результативність сільськогосподарських підприємств // Економіка України. – 2005. - № 2. – с.59 – 71.

 36. Оцінка,аналіз,планування фінансового становища підприємства/ За ред.А.В.Чупіса; За ред.А.В.Чупiса. -Суми, 2001.-404 c.

 37. Пітель Н.Продуктивність і оплата праці в сільськогосподарських підприємствах/ Н.Пітель // Економіка АПК. -2002. -№ 8. - С.106-109

 38. Планування діяльності підприємства : Навч. посіб./ В.Г.Пасічник, О.В.Акіліна. - К.: Центр навч. л-ри, 2005.-256 c.

 39. Практикум з бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах за національними стандартами : Навч. посіб./ За ред. М.Ф. Огійчука. -К.: Вища освіта, 2003.-464 c.

 40. Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства/ За ред. А.П.Гетьмана, В.З.Янчука. -К.: Юрінком Інтер, 2005.-644 c.

 41. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях АПК: Учеб. для вузов/ Ред. Ю.Н.Шумаков. -М.: Колос, 2001. -232 с.

 42. Рекомендації з врегулювання майнових та земельних відносин в сільськогосподарських підприємствах, створених в результаті реорганізації колективних сільськогосподарських підприємств. -К.: ІАЕ УААН, 2000.-90 c.

 43. Рекомендації про порядок залучення та використання майна новоствореними сільськогосподарськими підприємствами. -К.: ІАЕ УААН, 2000.-110 c.

 44. Система ведення сільськогосподарського виробництва в господарствах Рівненської області. -Рівне, 2004.-163 c.

 45. Сільськогосподарські підприємства : Реорганізація та створення. Збірник нормативних актів. -К.: Юрiнком, 2000.-480 c.

 46. Сільськогосподарське підприємство в ринковому середовищі / Ю.С. Коваленко. – К.: ІАЕ УААН, 2000.

 47. Цінова політика підприємства : Монографія/ В.Л. Корінєв; В.Л. Корінєв ; Київськ.нац.економ.ун-т. -К, 2001.-257 c.

 48. Фінансова діяльність підприємства : Підручник для вузів/ Бандурка О.М. , Коробов М.Я. , Орлов П.І. Петрова К.Я.. -К.: Либідь, 2002.-382 c.

 49. Фінанси АПК: Навчальний посібник для вузів / Ляшенко Ю.І., Лайко П.К. – К.: Дія, 2000. – 225 с.

 50. Фінанси сільськогосподарських підприємств: Посібник з питань фінансових відносин у ринкових умовах / За ред. М.Я.Дем”яненка. – К.: ІАЕ, 2000.

 51. Фінанси сільськогосподарських підприємств : Посібник/ -К., 2000. -603 с

 52. Фінанси : Загальна теорія. Навч. посібник/ В.М. Опарін ; В.М. Опарін . -2-е вид., доп. i перероб.. -К.: КНЕУ, 2001.-240 c.

 53. Фінанси підприємств : Навчальний посібник/ І.В.Зятковський; Рекоменд. Міністерством освіти і науки України як навч. посібн. для студентів екон. спеціальностей вищих навч. закладів. -К.: Кондор, 2003.-362 c.

 54. Фінанси підприємств : Навч. посіб./ Г.О.Партин, А.Г.Загородній. -Львів: ЛБІ НБУ, 2003.-265 c.

 55. Фінанси підприємств : Навч. посіб./ Під заг. ред. Г.Г.Кірейцева; Пiд заг. ред. Г.Г.Кiрейцева. -Вид. 2-ге, перероб. та доп.. -К: ЦУЛ, 2002.-268 c.

 56. Фінанси : Навч. посіб./ В.П.Кудряшов. -Херсон: Олді-плюс, 2002.-352 c.

 57. Фінанси: Навч. посіб./ Л.В.Фещенко, П.В.Проноза, Л.О.Меренкова. -Х.: ВД " Інжек ", 2003.-211 c.

 58. Фінанси : Підруч./ О. Р.Романенко. -К.: Центр навчальної л-ри, 2004.-310 c.

 59. Функціонування сількогосподарських товаровиробників в Україні з бюджетами різного рівня // Фінанси України. – 2004 . - № 12. – с. 23-31.

 60. Формування та функціонування ринку агропромислової продукції : Практ.посіб./ Ред.П.Т. Саблук. -К.: ІАЕ УААН, 2000.-555 c.

 61. Юрчишин В. До аналізу причин і наслідків занепаду сільського господарства // Економіка України. – 2001. – № 2. – с.54.

 62. Ярошенко Ф.О. Забезпечення сільського господарства реальними джерелами фінансування // Економіка АПК. -2003. -№ 12. - с.10-12 

Схожі:

1 Теоретичні аспекти формування І розподілу доходів iconРозділ Теоретичні основи доходів комерційних банків 8
Розділ Аналіз діяльності та формування доходів комерційного банку на прикладі пат «Індекс-банк» 24
1 Теоретичні аспекти формування І розподілу доходів iconФормування ключових І предметних компетентностей молодших школярів: теоретичні аспекти

1 Теоретичні аспекти формування І розподілу доходів iconТеоретичні аспекти механізму формування власних фінансових ресурсів підприємства

1 Теоретичні аспекти формування І розподілу доходів iconФормування каналів розподілу
...
1 Теоретичні аспекти формування І розподілу доходів iconДипломної роботи «Облік І аналіз формування доходів за видами діяльності...
Теоретико-методологічні основи обліку І аналізу формування доходів за видами діяльності та характеристика ват «Півдгзк»
1 Теоретичні аспекти формування І розподілу доходів iconТеоретичні основи формування доходів, витрат та прибутку комерційного банку
При цьому банки, проводячи грошові розрахунки І кредитуючи господарство, виступаючи посередниками у перерозподілі капіталів, істотно...
1 Теоретичні аспекти формування І розподілу доходів iconПлан. Вступ. Соціально-економічна суть, призначення І роль доходів...
Аналіз складу І структури доходів Державного бюджету України та особливості їх формування
1 Теоретичні аспекти формування І розподілу доходів icon1 Теоретичні аспекти оплати праці
Вступ
1 Теоретичні аспекти формування І розподілу доходів iconЗміст вступ Розділ Теоретичні аспекти індивідуального та групового...
Розділ Теоретичні аспекти індивідуального та групового консультування в практичній діяльності соціального педагога
1 Теоретичні аспекти формування І розподілу доходів icon1. Теоретичні аспекти колективу як об’єкту управління
Вступ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка