Реферат Курсова робота містить: 38 сторінок, 14 таблиць, 3 рисунки, 17 джерел. Об'єкт дослідження інвестиційний проект з модернізації коксової печі на ват «Ясинівський коксохімічний завод»
Скачати 432.73 Kb.
НазваРеферат Курсова робота містить: 38 сторінок, 14 таблиць, 3 рисунки, 17 джерел. Об'єкт дослідження інвестиційний проект з модернізації коксової печі на ват «Ясинівський коксохімічний завод»
Сторінка1/3
Дата конвертації22.03.2013
Розмір432.73 Kb.
ТипРеферат
uchni.com.ua > Економіка > Реферат
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Науково-навчальний інститут

«Вища школа економіки та менеджменту»
Факультет економіки

Кафедра «Економіка підприємства»

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Управління інвестиціями»

тема: «ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ»
Об'єкт дослідження: інвестиційний проект, здійснюваний в умовах ВАТ «Ясинівський коксохімічний завод»
Виконав:

студент гр. ЕПР-07а ____________________ Балацький О.С.

07/77280

Керівник:

асистент ____________________ Корнєва О.В.

Донецьк

2010

РЕФЕРАТ

Курсова робота містить: 38 сторінок, 14 таблиць, 3 рисунки, 17 джерел.

Об'єкт дослідження – інвестиційний проект з модернізації коксової печі на ВАТ «Ясинівський коксохімічний завод».

Мета роботи – оцінка ефективності інвестиційного проекту з модернізації коксової печі на ВАТ «Ясинівський коксохімічний завод».
В роботі наведені розрахунки основних показників ефективності інвестиції. Також наведений фінансовий план інвестиції, розрахунки періоду окупності. Був проведений аналіз отриманих значень показників ефективності капіталовкладення та зроблені відповідні висновки про доцільність здійснення проекту. Також наведена класифікація ризиків здійснення інвестиційного проекту.
ПЛАТІЖНИЙ РЯД, ЧИСТА ДИСКОНТОВАНА ВАРТІСТЬ, ВНУТРІШНЯ НОРМА ПРИБУТКУ, ПЕРІОД ОКУПНОСТІ, ГРАНИЧНІ ПАРАМЕТРИ, РИЗИК, ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ, ДЕПОЗИТНА СТАВКА, КРЕДИТНА СТАВКА


ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………..4

 1. Сутність інвестиційного проекту та умови його здійснення…………6

 2. Обґрунтування джерел фінансування………………………………...10

 3. Формування платіжних потоків по проекту………………………….11

 4. Показники економічної ефективності проекту………………………12

  1. Розрахунок показників економічної ефективності проекту….....12

  2. Фінансовий план інвестиції……………………………………….21

 5. Класифікація ризиків…………………………………………………..24

 6. Визначення граничних параметрів інвестиційного проекту………..30

 7. Інвестиційна пропозиція……………………………………………....33

 8. Рекламний проспект…………………………………………………...35

ВИСНОВКИ……………………………………………………………….36

Перелік використаної літератури………………………………………...38

ВСТУП

Головна економічна задача, що поставлена перед підприємствами коксохімічної промисловості в теперішній час полягає у тому, щоб на основі використання досягнень науки та техніки, індустріального розвитку усього суспільного виробництва, підвищення його ефективності та продуктивності праці забезпечити значне зростання промисловості та в результаті цього досягти суттєвого підйому матеріального та культурного рівня життя населення.

Основним напрямком в діяльності коксохімічного виробництва, як і у інших підрозділах чорної металургії, є технічний прогрес, систематичне удосконалення організації виробничого процесу та на цій основі подальше підвищення обсягів випуску продукції, зростання продуктивності праці та значне підвищення ефективності суспільного виробництва в цілому. При цьому основу технічного прогресу повинно скласти впровадження в виробництво нових технічних рішень в галузі техніки та технології, комплексної автоматизації виробничих процесів.

Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що у теперішньому складному економічному становищі в Україні попит на продукцію коксохімічної промисловості суттєво знизився. Як наслідок, скорочення попиту призвело до зниження рівня прибутку коксохімічних підприємств. Це робить майже неможливим будівництво нових коксових печей, придбання високотехнологічного обладнання і, як наслідок, покращення результатів виробництва та підвищення рівня прибутку.

Для проведення модернізації обладнання у підприємств є можливість використання позикових коштів у формі банківських кредитів на різних умовах.

Для того, щоб оцінити ефективність інвестиції, треба проводити її детальний аналіз, на засаді якого можна буде зробити висновок про доцільність інвестування та отримати попередні показники результативності здійснення інвестиційного проекту.

Крім того, при використанні позикових коштів, слід враховувати період окупності проекту, тому що великий період окупності робить проект нерентабельним та підвищує його вартість за рахунок щорічної виплати відсотків.

Мета курсової роботи – дослідження ефективності інвестицій в модернізацію коксової печі.


 1. ^ Сутність інвестиційного проекту та умови його здійснення

Як відомо, коксохімічна промисловість є однією з найважливіших в Україні. Завданням усіх коксохімічних підприємств України є покращення характеристик продукції та збільшення обсягів її виробництва на основі використання науково-технічного потенціалу. Сучасні підприємства за останні роки обладнані необхідними установками, що дозволяють збільшувати обсяги виробництва при зменшенні собівартості, але все ж таки знос основних фондів є дуже великим. Тому керівництва підприємств повинні проводити реконструкцію та модернізацію існуючих основних фондів навіть у теперішніх складних економічних умовах здійснення господарської діяльності.

Відкрите акціонерне товариство «Ясинівський коксохімічний завод» засновано згідно рішенню Донецького регіонального відділення Фонду державного майна України від 24 листопада 1995 року №6485 шляхом перетворення державного підприємства «Ясинівський коксохімічний завод ім. 60-річчя Радянської України» у відкрите акціонерне товариство згідно з Указом Президента України від 26 листопада 1994 року №669/94 «Про способи забезпечення прав громадян на використання приватизованих майнових сертифікатів». Місцезнаходження товариства: Україна, м. Макіївка Донецької області.

Метою діяльності Товариства є: отримання прибутку в результаті здійснення виробничої, комерційної, посередницької та ін. діяльності згідно з порядком та умовами, визначеними діючим законодавством та Статутом Товариства.

Предметом діяльності Товариства є:

 • виробництво коксохімічної продукції;

 • виробництво та реалізація іншої продукції виробничо-технічного призначення;

 • ремонт та будівництво житлових приміщень, об'єктів виробничого, побутового та соціально-культурного призначення;

 • проведення науково-дослідницьких, проектних та конструкторських робіт самостійно або з залученням співвиконавців;

 • зовнішньоекономічна діяльність;

 • здійснення іншої підприємницької діяльності, яка не суперечить дійсному законодавству.

Статутний фонд Товариства складає 34 231 670 грн. У 2000 році була проведена друга емісія по випуску акцій та уставний фонд на 1.01.2002 р. склав 68 399 670 грн. 25% плюс одна акція належать державі. Уповноваженим представником держави призначено Міністерство промислової політики.

Головним органом Товариства є Збори акціонерів товариства. У перервах між зборами інтереси акціонерів представляє Наглядова рада. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління.

Продукція ВАТ «ЯКХЗ» представлена як на місцевому, так і національному ринках, з перевагою останнього. Продукція є конкурентноздатною та має потребу серед іноземних підприємств у зв'язку з наступними причинами: товариство завжди виконує вимоги покупців до якості товару, строкам та умовам поставки, має можливість одночасно виконувати замовлення декількох фірм, має достатньо великий вибір марок продукції, прийнятну вартість, товариство зарекомендувало себе чесним у відносинах з покупцями.

На сьогоднішній день завод має наступну номенклатуру:

 • кокс доменний;

 • коксовий горішок;

 • коксовий луг;

 • сульфат амонію;

 • смола кам'яновугільна;

 • компонент моторних мастил ароматичний;

 • бензол;

 • сірчана кислота.

Коксохімічному виробництву притаманні такі особливості як спеціалізація робочих місць для виконання однієї операції; розташування робочих місць у порядку послідовності операцій; велика частка спеціального та спеціалізованого обладнання, та технологічного оснащення, безперервність виробничого процесу. У зв'язку з наявністю таких особливостей можна охарактеризувати коксохімічне виробництво, як масове.

Тип виробництва здійснює великий вплив на формування структури підприємства, умови, вимоги та критерії раціональної організації виробництва.

В процесі виробництва між цехами встановлюються певні виробничі відносини та відносини управління, котрі відображають зв'язки між безпосередніми виробниками продукції, управлінським персоналом та організацію співпраці учасників виробництва.

Організаційна структура підприємства представляє собою ієрархічний комплекс взаємозв'язаних органів (служб, структурних підрозділів та окремих виконавців), що мають відповідні обов'язки, а також розпоряджаються матеріально-технічною базою для здійснення ефективного виробництва усіма галузями діяльності заводу.

Керівництво заводом здійснюється як функціональне розділення праці. Організаційний вплив на керуючу та підлеглу системи здійснюється у формі регламентування.

Адміністративну функцію, а саме загальне керівництво заводом виконує Голова правління, що організує його роботу та несе повну відповідальність за його стан та діяльність.

Керівництво функціональними та структурними підрозділами здійснює головний інженер, що є першим заступником голови. Він керує виробничо-технічною діяльністю та несе відповідальність за неї так само, як і Голова правління.

Підготовкою та комплектуванням кадрів займається відділ кадрів.

Технічну функцію, що включає в себе конструкторську та технологічну підготовку виробництва, здійснює технічний відділ.

Виробничу функцію, що включає оперативне планування, облік, контроль та регулювання виробництва, удосконалення організації праці, виробництва та управління виробництвом здійснює начальник виробничого відділу.

Економічну функцію, техніко-економічне планування, організацію праці та заробітної платні, бухгалтерський облік та фінансову діяльність здійснює планово-економічний відділ, фінансовий відділ та бухгалтерія, котрі надають необхідну інформацію заступнику Голови правління з економічних питань. За виконанням постачально-збутових функцій, а саме: матеріально-технічне постачання, кооперування, збут продукції, відповідає заступник Голови правління по комерційно-фінансовій частині.

Виходячи з функцій, що виконуються, для кожного підрозділу розробляються положення про підрозділи та посадові інструкції, що регулюють права, відповідальність та правила взаємодії органів управління.

На загальних зборах акціонерів товариства, виходячи зі звіту про стан основних фондів, було прийнято рішення про модернізацію однієї з коксових печей. Модернізація, таким чином, буде проводитись на чинній виробничій базі, що суттєво зменшує витрати на її здійснення.

В результаті модернізації очікується збільшення обсягів виробництва по роках:

Рік

1

2

3

4

5

Обсяг виробництва, т

987

1054

1072

1108

1110


Таким чином, виходячи з даних, про збільшення обсягів виробництва можна казати про те, що інвестиція має бути вигідною, але необхідний подальший аналіз капіталовкладення за допомогою фінансових показників.
^ 2. Обґрунтування джерел фінансування

На даний момент ВАТ «Ясинівський коксохімічний завод» у зв'язку із загальним спадом в економіці України находиться у складному фінансовому становищі, тому не має вільних власних фінансових ресурсів для здійснення інвестиційного проекту. Але у ВАТ є можливість використання позичкового капіталу, тобто банківського кредиту.

На сьогоднішньому етапі одну з найважливіших ролей у стимулюванні відтворювальних процесів в економіці відіграє банківський кредит як головне джерело забезпечення грошовими ресурсами поточної господарської діяльності підприємств незалежно від форми власності та сфери господарювання. Незважаючи на те, що кризові явища в економічній системі практично підірвали фінансову стійкість більшості вітчизняних підприємств, внаслідок чого різко скоротилась кількість надійних фірм-позичальників (на фоні падіння прибутковості банківських операцій), кредитні операції залишаються головним видом активних операцій комерційних банків, в який вкладається переважна більшість залучених банками ресурсів.

На загальних зборах акціонерів підприємства було прийнято рішення про реконструкцію коксової печі, але, як було зазначено раніше, підприємство не має вільних коштів для її здійснення. Тому на загальних зборах акціонерів товариства також було прийнято рішення про залучення позикового капіталу у розмірі 500 тис. грн. Кредитором виступає публічне акціонерне товариство «КредитПромБанк». Даний банк був обраний у якості кредитора тому, що він надає корпоративним клієнтам, яким є ВАТ «Ясинівський коксохімічний завод», повний спектр послуг кредитування за різними напрямками.

Виходячи з ринкової ситуації та загальної нестабільності українських промислових підприємств керівництво ПАТ «КредитПромБанк» надає позику на наступних умовах: термін кредитування – 3,5 роки, кредитна ставка – 20%, в якості забезпечення за кредитом виступає майно підприємства, відсотки по кредиту повертаються щорічно, є можливість збільшити суму позики.

Оскільки фінансування здійснюється цілком за рахунок позикових коштів, то орієнтиром для встановлення мінімального відсотку є вимога відсоткової ставки кредитора, що надає капітал, тому:


^ 3. Формування платіжних потоків по проекту

Для впровадження інвестиційного проекту ВАТ «Ясинівський коксохімічний завод» потрібно 500 тис. грн. Тривалість проекту складає 5 років. Дані, щодо обсягів виробництва та ціни по роках надані в таблиці 3.1.

Табл. 3.1 – Обсяги виробництва та ціна 1т продукції по роках

Рік

1

2

3

4

5

Обсяг виробництва, т

987

1054

1072

1108

1110

^ Вартість, грн./т

1315

1338

1350

1362

1370
  1   2   3

Схожі:

Реферат Курсова робота містить: 38 сторінок, 14 таблиць, 3 рисунки, 17 джерел. Об\Реферат Курсова робота містить 53 сторінок комп’ютерного тексту,...
Предметом дослідження даної курсової роботи є аналіз причини утворення І зміни результатів фінансової діяльності Промінвестбанку
Реферат Курсова робота містить: 38 сторінок, 14 таблиць, 3 рисунки, 17 джерел. Об\Реферат Курсова робота містить
Курсова робота містить: 57 сторінок, 17 малюнків, 15 таблиць, 35 формул, 1 додаток, 4 літературні джерела
Реферат Курсова робота містить: 38 сторінок, 14 таблиць, 3 рисунки, 17 джерел. Об\Реферат Курсова робота містить
Курсова робота містить: 67 сторінок, 6 малюнків, 1 таблицю, 5 додатків, 17 літературних джерел
Реферат Курсова робота містить: 38 сторінок, 14 таблиць, 3 рисунки, 17 джерел. Об\Реферат Курсова робота містить 47 сторінок комп’ютерного тексту,...
...
Реферат Курсова робота містить: 38 сторінок, 14 таблиць, 3 рисунки, 17 джерел. Об\Курсова робота: 60 сторінок, 7 таблиць, 4 рисунка, 20 літературних джерел
Методи дослідження: теоретичні вивчення та аналіз літературних джерел; практичні методи системно-структурного та порівняльного аналізів,...
Реферат Курсова робота містить: 38 сторінок, 14 таблиць, 3 рисунки, 17 джерел. Об\Курсова робота: 48 с., 1 рис., 7 табл., 2 додатки, 28 джерел
Об'єкт дослідження – Відкрите акціонерне товариство енергетичного комплексу „запоріжжяобленерго”
Реферат Курсова робота містить: 38 сторінок, 14 таблиць, 3 рисунки, 17 джерел. Об\Курсова робота: 46 стор., 5 табл., 6 рис., 3 додатки, 25 джерел використаної літератури
Об'єкт дослідження − процес формування та використання основних засобів підприємства
Реферат Курсова робота містить: 38 сторінок, 14 таблиць, 3 рисунки, 17 джерел. Об\“Технологічний проект підприємства з виготовлення книжкової продукції”,...
Книжкова продукція має офсетний спосіб друку, технологія виготовлення друкарських форм “з компютера на форму”
Реферат Курсова робота містить: 38 сторінок, 14 таблиць, 3 рисунки, 17 джерел. Об\“Технологічний проект підприємства з виготовлення книжкової продукції”,...
Книжкова продукція має офсетний спосіб друку, технологія виготовлення друкарських форм “з компютера на форму”
Реферат Курсова робота містить: 38 сторінок, 14 таблиць, 3 рисунки, 17 джерел. Об\Реферат Пояснювальна до курсового проекту з 26 сторінок, 5 рисунків І 2 таблиць
Об’єкт розробки – руднотермічна піч для виробництва 90 тонн на добу феросиліцію 65
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка