Фінансові аспекти тіньової економіки Виконано: Студентом ііі-го курсу економічного факультету Ткаченко В. С. Науковий керівник: Ст вик. Дем’янчук О.І
Скачати 103.15 Kb.
НазваФінансові аспекти тіньової економіки Виконано: Студентом ііі-го курсу економічного факультету Ткаченко В. С. Науковий керівник: Ст вик. Дем’янчук О.І
Дата конвертації23.03.2013
Розмір103.15 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы


Міністерство освіти України

Національний університет

Острозька академія”

Кафедра фінансів


Курсова робота на тему:Фінансові аспекти тіньової економіки


Виконано:

Студентом ІІІ-го курсу економічного факультету Ткаченко В.С.

Науковий керівник:

Ст. вик. Дем’янчук О.І.

Острог, 2006План.

Курсова робота на тему: 1

Острог, 2006 2

Вступ 3

Розділ І. Особливості функціонування тіньової економіки. 5

1.1Економічна природа тіньової економіки. 5

1.2Особливості становлення тіньової економіки в різних економічних системах. 6

2.1Оцінка механізму поширення впливу „чорних” економічних структур на формування фінансових ресурсів України. 7

2.2Експертно-аналітичні оцінки масштабів сучасної тіньової економіки 8

Висновок 8

Список використаної літератури 10Вступ


З другої половини 70-х років минулого століття феномен «тіньова економіка» привернув до себе увагу вчених і практиків різних країн (в першу чергу закордонних). В Україні, як союзній республіці СРСР, в цей період, за оцінками західних вчених, тіньова економіка складала 3—4% валового внутрішнього продукту (ВВП), що було значно нижче, ніж у країнах з ринковою економікою. В 80—90 роки відношення тіньової економіки до ВВП постійно зростало, і в 1990 році складало вже 10—11%. В ці часи тіньова економіка поряд з негативними виконувала і такі важливі соціальні функції, як компенсація інерційності офіційної економіки та реалізація підприємницької активності певної частини населення.

В період розбудови незалежної України не тільки відбулося багатократне зростання обсягів тіньової економіки, але і суттєво змінились її функції та соціально-економічні наслідки. Крім, безумовно, позитивних — забезпечення роботою значних верств населення та підняття рівня їх реальних доходів, в більшості ці наслідки негативні — це і зменшення дохідної частини бюджетів усіх рівнів через несплату податків, зростання корумпованості, деформація свідомості громадян через отримання доходів поза межами правового поля. Загальновизнано, що такі масштаби тіньової економіки складають загрозу національній безпеці України.

Зазначена проблема сьогодні набуває особливої актуальності у контексті реформування сучасного українського суспільства, тому що “тіньовий” обіг капіталів відверто загрожує економіці, соціально-політичній сфері, духовним цінностям суспільства, стає одним з основних факторів нестабільності в державі. Проблема “тіньової” економіки набула загальнодержавного значення. Лише вивчивши та осмисливши те, що відбувається у "тіньовій" економіці, можливо розібратися з існуючими тенденціями та повною мірою оцінити реальні процеси, які відбуваються у легальній, або "світлій", економіці. Тобто без останнього неможливо достатньо точно спрогнозувати перспективи подальшого соціально-економічного розвитку країни.

Саме тому метою роботи є вивчення теоретичних характеристик "тіньової" економіки, її характерних особливостей і загальних масштабів прояву в умовах вітчизняного сьогодення, окреслити основні напрями та визначити найбільш характерні особливості комплексної реалізації правової політики у вирішенні зазначеного питання.

^ Об’єктом даної роботи стала „тіньова” економіка та її місце в економіці України.

Предметом даної роботи стала сукупність відносин, що виникають між суб’єктами господарювання, які знаходяться в „тіні”.

Для досягнення поставленої мети, потрібно виконати ряд завдань даної роботи: визначення природи „тіньової економіки”, її структурних складових, особливостей розвитку, оцінити фінансові аспекти функціонування „тіньової економіки та визначити напрямки вдосконалення законодавчої стратегії.

При написанні даної роботи автором було використано цілу сукупність методів наукового дослідження, які включали в себе як загальні (порівняльний, історичний) так і спеціальні (метод статистичного аналізу, зведення та групування, індексний метод, а також метод відображення результатів досліджень у графічній та табличній формі).

^

Розділ І. Особливості функціонування тіньової економіки.

  1. Економічна природа тіньової економіки.


Як суспільне явище "тіньова" економіка притаманна усім країнам незалежно від моделі та рівня їх соціально-економічного розвитку.

Вагомою проблемою, що ускладнює дослідження "тіньової"" економіки, є суттєва нестача, а нерідко і повна відсутність необхідних інформаційно-статистичних даних. Дослідженням перешкоджає або кон'юнктурне відомче приховування необхідної наявної інформації, або фактична неможливість застосування загальноприйнятих підходів до предметного дослідження суб'єктів і об'єктів системи "тіньових" економічних відношень та характерних особливостей функціонування внутрішніх структур і складових механізмів зазначеного економічного укладу.

Насамперед звертає на себе увагу існуюче різноманіття термінів, що використовуються для визначення поняття "тіньової"" економічної діяльності. Із західної літератури до нашого внутрішнього вжитку їх перекочувало не менше дюжини: "тіньова економіка", "неформальна економіка", "скрита (прихована) економіка", "неофіційна економіка", "вторинна економіка", "чорна економіка", "таємна економіка", "підпільна економіка", "нелегальна економіка", "контрекономіка", "друга економіка", "паралельний ринок", "чорний ринок" тощо. Такий багаточисельний набір термінів не є випадковим і відображає не стільки відсутність єдності щодо понятійного розуміння суті зазначеного питання, скільки віддзеркалює різні аспекти і структурні складові "тіньової" економіки, а також підкреслює внутрішню якісну складність цього феноменального явища суспільного життя, що, як зазначалось, притаманний всім країнам.

…………………………………………
  1. ^

   Особливості становлення тіньової економіки в різних економічних системах.


Як вже зазначалось, не підлягає сумніву, що тіньовий процес має місце в тій чи іншій мірі в кожній країні, що об'єктивно зумовлено природою бюрократичного апарату, який не може існувати поза корупцією. Якщо в розвинутих країнах обсяг тіньових відносин не перевищує 10%, в Латинській Америці - 30%, державах перехідної економіки - 25%, то в Україні він становить до 55%. За даними досліджень, рівень "тіньової" економіки в українському суспільстві перевищує визнаного лідера - Італію, яка перейшла на якісно новий ступінь тіньових відносин. Італія залишається країною, де чиновники є лідерами у хабарництві, але позбавилась організованої злочинності, інкорпорованої в державний апарат, тобто високого ступеню корумпованості.

Причин і витоків існування "тіньової" економіки може бути названо досить багато - в залежності від типу суспільства (традиційне, авторитарне, тоталітарне) та етапу його розвитку (криза, політична дезінтеграція, трансформація).

Найпростіших і найвиразніших форм набувають тіньові політичні угрупування в традиційних суспільствах, де стратифікація відбувається за кровною ознакою, приналежністю до певного клану, родини. Це і патріархальні групи тиску в родоплемінних суспільствах Африки, і більш складні асоціативні форми азійських тріад, які мають тотальний вплив на суспільство та відповідають за всі взаємодії у ньому[15;75].

Розвиток тіньових відносин в авторитарних суспільствах можна прослідкувати на прикладі країн Латинсько

……………………………………..

  1. ^

   Оцінка механізму поширення впливу „чорних” економічних структур на формування фінансових ресурсів України.


Збільшенню масштабів та подальша внутрішня реструктуризація "тіньового" сектора економіки сприяє заміна одних спонукальних мотивів на інші. Це відбуваються на тлі посилення соціально-економічної кризи та політичної, ідеологічної і адміністративної дезорієнтації широких верств населення. Тому природно, що у досить значної частини населення за умови, коли міра праці практично має незначний вплив на міру особистого споживання, виникає та постійно генерується прагнення не тільки до "тіньових" заробітків, але і взагалі до пошуку будь-яких (навіть і нелегітимних) додаткових джерел особистих доходів. Останнє у кінцевому наслідку стає живлячим середовищем та вагомим чинником, що сприяли і сприяють поглибленню розвитку процесів "тінізації" економіки і, особливо, розширеному відтворенню її "кримінально-чорних" складових. Зазначене наочно спостерігається протягом останніх п'яти років.

Як вже відзначалося, у період економічної трансформації, який співпадав

з періодом розбудови державної незалежності України, організована економічна злочинність була і на цей час залишається одною з небагатьох по-справжньому ефективно функціонуючих суспільних структур, що здатна швидко пристосовуватись до будь-яких соціальних, економічних і політичних

………………………………………

  1. ^

   Експертно-аналітичні оцінки масштабів сучасної тіньової економіки


Як оцінити справжні масштаби "тіньової" економічної діяльності та відповідним чином відкоригувати офіційні статистичні дані щодо реальної величини валового національного продукту, національного доходу та інших макроекономічних показників?

Є думка, що визначити масштаби тіньової економіки взагалі неможливо[14;56], Незважаючи на могутню економіку і величезний інтелектуальний потенціал, провідні країни світу визначають обсяг своєї тіньової економіки з похибкою у кілька десятків процентів- Наприклад, США дають її діапазон від 5 до 21% (а за деякими джерелами, навіть від 3 до 33%), Швеція — від 2,5 до 12%. Кана­да -- від 3,5 до 19%, Італія - від 9 до 19% , Індія - від 8,5 до 47,5% У СРСР на початку 80-х років частка кримінальної складової Вк= 0,09, для кінця 80-х наводяться оцінки від 10 до 22%.

…………………..

Висновок


Прояви “тіньової” економічної діяльності спостерігаються майже на всіх етапах організації і здійснення господарювання, мають свої специфічні особливості, що обумовлює зважений диференційований підхід до вирішення проблем “детінізації”, актуалізує необхідність удосконалення комплексу господарсько-правових, адміністративно-правових і кримінально-правових способів, спрямованих на запобігання “тінізації” економіки.

Висвітлюючи криміногенно-відтворювальні, антисоціальні джерела “тіньової” економіки, варто наголосити, що згубні наслідки поширення цього феномену вимагають подальшого підвищення рівня організаційних та практичних заходів усіх державних органів щодо запобігання та протидії організованій злочинності й корупції.

Для запобігання “тінізації” економіки при безпосередньому здійсненні господарської діяльності необхідно:

удосконалити механізм кредитування та систему відкриття розрахункових рахунків;

розробити методику контролю і виявлення недержавних фінансових фондів і компаній, створених на комерційній основі і діючих з метою залучення коштів у “тіньовий” обіг.

Крім того, у сфері приватизації необхідно удосконалити діючі методики оцінок приватизованого майна; сформувати комп’ютерні бази даних, що характеризують стан приватизаційного процесу, а також рух приватизованого майна.

Головним завданням удосконалення податкового законодавства є його кодифікація та уніфікація з метою посилення гарантій фізичним та юридичним особам при оподаткуванні. Досвід більш ніж 100 країн світу свідчить, що оптимальним є рівень оподаткування, який складає від 19,2 % до 42,8 % валового внутрішнього продукту.

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, можна дійти висновку, що “тіньова” економіка в Україні є результатом порушення паритетності розвитку окремих сфер, розбалансованості інтересів суб’єктів економічних відносин, відсутності мотивації ринкової поведінки, що виникли внаслідок неадекватності методів здійснення реформ і боротьби з цим явищем.

З метою розв’язання проблеми “детінізації” економіки України слід

^

Список використаної літератури


 1. Барановский А. Преступньїй айсберг. //Финансовая Украйна. - 1995. -5

вересня.

 1. Долженков О. Характерні риси сучасної організованої злочинності // Вісник університету внутрішніх справ. - 2000. - №10. - С. 23-29.

 2. Долішній М., Козоріз М. Головні напрями стратегії виходу економіки України з кризи //Економіка України. - 1995. - No 4. - С. ЗО - 36.

 3. Дорошенко А. Організована злочинність як фактор політичного процесу // Віче. - 2000. - 10. - С.90-112

 4. Економічний словник-довідник. За редакцією доктора економічних наук, професора С.В. Мочерного. – К.: Femina, 1995 – 368 с.

 5. Жерар Дюшен. До аналізу діяльності неформальної економіки в Україні // Матеріали Європейського Центру макроекономічного аналізу України, 1996.-С.2.

 6. Закалюжньїй В. Криминогенность в зкономике продолжаетвозрастать. //Зкономика й жизнь. -1996.–С-5

 7. Корупція: основні аспекти //Захід: вікно в Україну, - No 43(301), 15 серпня 1997р. -С. 1.

 8. Кощий В. Параллельные зкономические миры // Финансовая Украйна.- 1996. - 20 февраля.

 9. Мандибура В. О. "Тіньова" економіка України та напрями законодавчої стратегії її обмеження - К.: Парлам. видво, 1998. - 135 с. - 33С5(С2). 

 10. Николаева М. Й., Шевляков А. Ю. Теневая зкономика: методы анализа й оценки (обзор работ западных зкономистов). - М.: ЦЗМИ АН СССР.-1987.

 11. Огородник В. Тіньова економіка як кримінально-економічний феномен. // Політична думка. - 1996. - No 3 - 4. - С. 91 - 92.

 12. Прісняков В.Ф. академік НАН України. Тіньова економіка і методи визначення її обсягу.// Фінанси України. № 7 2001 – С 3 -8.

 13. Сакс Дж., Ларрен Ф. Макрозкономика / Пер. с англ. — М-: Дсло. — 1996

 14. Турчинов О. Тіньова економіка і тіньова політика // Політична думка. - 1996. - №3-4. - С.75-86.

 15. Черепанов В. Роль партійно-політичного спктру у розвитку суспільства // Актуальні проблеми державного управління. - Харків, 1999.

 16. Шелудько Н.М. Проблема тіньової економіки в Україні // Фінанси України. – 2002. – № 9. 

 17. www.infb.net - Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик «Інформаційний бюлетень»

 18. www.me.gov.ua - Сайт Міністерства економіки України

 19. www.spa.org.ua – Школа політичної аналітики

 20. www.sta.gov.ua – Сайт Державної податкової організації

 21. www.zn.kiev.ua – „Дзеркало тижня” on the web

 22. www.naiau.kiev.net - Науково-дослідний інститут проблем боротьби зі злочинністю Національної академії внутрішніх справ України
Схожі:

Фінансові аспекти тіньової економіки Виконано: Студентом ііі-го курсу економічного факультету Ткаченко В. С. Науковий керівник: Ст вик. Дем’янчук О.І iconУправління фінансовими ресурсами підприємств малого бізнесу Виконано:...
Економічний прогрес у цих країнах дає підстави для висновку про те, що його поступ значною мірою був забезпечений створенням малого...
Фінансові аспекти тіньової економіки Виконано: Студентом ііі-го курсу економічного факультету Ткаченко В. С. Науковий керівник: Ст вик. Дем’янчук О.І iconДиплом І ступеня нагороджені: Відділення літературознавства, фольклористики...
Секція «Українська література» Олійник Вікторія Олександрівна, учениця 9 класу Гнатовецької зош І-ІІІ ст. (науковий керівник Бандровська...
Фінансові аспекти тіньової економіки Виконано: Студентом ііі-го курсу економічного факультету Ткаченко В. С. Науковий керівник: Ст вик. Дем’янчук О.І iconНаукової роботи «Тіньовий сектор, його масштаби та особливості в...
Ружанський Тарас Анатолійович; Хмельницьке територіальне відділення ман; Шепетівська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів...
Фінансові аспекти тіньової економіки Виконано: Студентом ііі-го курсу економічного факультету Ткаченко В. С. Науковий керівник: Ст вик. Дем’янчук О.І iconТематичний план лекцiй з елективного курсу “ Деонтологія в медицині...
Зміст та структура біомедичної етики, її основні тео­ретичні та прикладні аспекти у сучасному суспільстві
Фінансові аспекти тіньової економіки Виконано: Студентом ііі-го курсу економічного факультету Ткаченко В. С. Науковий керівник: Ст вик. Дем’янчук О.І iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни Київський національний...
Студентський науковий гурток «Міжнародники» (далі – Гурток) є добровільним некомерційним об’єднанням студентів, яке створене при...
Фінансові аспекти тіньової економіки Виконано: Студентом ііі-го курсу економічного факультету Ткаченко В. С. Науковий керівник: Ст вик. Дем’янчук О.І iconНауковий керівник: Якимчук Людмила Володимирівна – вчитель математики...
Квітневської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білогірської районної ради Хмельницької області
Фінансові аспекти тіньової економіки Виконано: Студентом ііі-го курсу економічного факультету Ткаченко В. С. Науковий керівник: Ст вик. Дем’янчук О.І iconПравові аспекти становлення конкурентно спроможної економіки
В статті проаналізовано сучасні виклики конкурентоспроможності української економіки,та їх правові аспекти, розглянуто структурні...
Фінансові аспекти тіньової економіки Виконано: Студентом ііі-го курсу економічного факультету Ткаченко В. С. Науковий керівник: Ст вик. Дем’янчук О.І iconПлан Вступ Тіньова економіка як об'єкт наукового дослідження Основні...
Структура та склад тіньової економіки України мають свою специфіку, обумовлену незавершеністю процесів переходу держави до засад...
Фінансові аспекти тіньової економіки Виконано: Студентом ііі-го курсу економічного факультету Ткаченко В. С. Науковий керівник: Ст вик. Дем’янчук О.І iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Науковий керівник:        доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник
Фінансові аспекти тіньової економіки Виконано: Студентом ііі-го курсу економічного факультету Ткаченко В. С. Науковий керівник: Ст вик. Дем’янчук О.І iconПроблема
Квітневська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 10 клас, с. Квітневе Науковий керівник: Немирович Тетяна Миколаївна, вчитель української...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка