Основні проблеми формування середнього класу в Україні
Скачати 140.33 Kb.
НазваОсновні проблеми формування середнього класу в Україні
Дата конвертації23.03.2013
Розмір140.33 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
Науково-економічний та суспільно-політичний

Журнал «Україна: аспекти праці» 2006 №3Основні проблеми формування середнього класу в Україні

В. ВАСИЛЬЧЕНКО,

кандидат економічних наук Л. ЩЕТІНІНА, кандидат економічних наук Київський національний економічний університет імені Вадимо Гетьмана

Середній клас, про який так багато згадується останнім часом, вважається фундаментом і соці­альною базою в розвинутих країнах, економічна координація в яких здійснюється ринковою систе­мою. Він водночас є головною і переважною части­ною громадянського суспільства, характерними ознаками якого мають бути політична рівність, громадська спільність і юридична свобода. Тому, на наше переконання, виходячи з історичних ре­алій України, створення середнього класу не може бути обмежено економічними, соціальними або політичними аспектами змін в існуючому суспіль­стві. Це проблема цивілізаційна.Вона пов'язана зі зміною традиційного для нас способу життя й менталітету, тобто заміною тради­ційного суспільства на громадянське. А це означає, що проблема створення середнього класу в Україні охоплює докорінну перебудову всіх сфер життєді­яльності як суспільства загалом, так і окремої осо­би. Такий процес є достатньо тривалим, болісним і може відбуватися лише еволюційно, під поступо­вим впливом на свідомість кожної особи змін в еко­номічній, соціальній, культурній, політичній, ідео­логічній, освітній та інших галузях. Штучний тиск, «звіти» про певні відсотки створеного середнього класу навряд чи дадуть позитивні наслідки. Серед­ній клас не лише тому середній, що він перебуває посередині між біднішими й багатшими прошарка­ми населення, а насамперед тому, що він становить більшу частину населення. Тільки в цьому разі цей прошарок буде середнім класом і зможе виконувати роль фундаменту суспільства.Як вважають учені, побудова громадянського суспільства, в якому середній клас відіграє вирі­шальну роль, пов'язана з перетворенням людини в індивідуальність, яка може жити без «підпорок» своєї соціальної клітини, звичаїв і традицій. По­ступово створюється система громадянських прав особистості. Громадянське суспільство і адекват­ ний йому тип особистості породжують нову куль­туру на основі докорінних перетворень у вироб­ництві і продуктивних силах. Створюється субси-дарний тип відносин у суспільстві замість патер-наліського, який існував тривалий час. Саме з цьо­го треба виходити, розглядаючи проблеми форму­вання середнього класу в Україні.Проте, незважаючи на певну кількість існуючих наукових розробок українських учених (В. Манди-бура, Е. Лібанова, Т. Кір'ян, І. Бондар, В. Будак, Т. Тресвятська, Л. Антошкіна та ін.), не тільки офіційно прийнятого, але і єдиного тлумачення поняття «середній клас» саме для умов України й остаточного визначення його критеріїв немає. Важко знайти таке поняття, як «середній клас» і у відомих економічних словниках та економічних енциклопедіях. Питання стосовно цього поняття поки що залишається дискусійним. Взагалі кла­си — це великі спільноти людей, які посідають провідне місце в економічній, соціальній, політич­ній, правовій, ідеологічній та інших підсистемах соціальних відносин*. Таке визначення класу за­йвий раз підкреслює цивілізаційний характер фор­мування його окремого типу — середнього класу.Що ж таке «середній клас»? Як його розуміти? Які існують проблеми його формування? Зверне­мося до історії виникнення цього поняття.У 50—60-ті роки минулого століття на Заході розвиток економіки й вирішення багатьох соціаль­них проблем дали можливість створити такий про­шарок суспільства, який представляв переважну більшість населення. Він мав якість життя за висо­кими стандартами, посідав провідне місце в полі­тичній, економічній, соціальній, правовій, ідеоло­гічній та інших галузях суспільних відносин. Такий прошарок визначився як середній клас і став осно­вою соціальної стабільності всього суспільства.Будуючи громадянське суспільство на ринково­му економічному підґрунті, Україна має виявляти серйозну турботу щодо формування та розвитку середнього класу. Починати треба з чіткого уяв­лення: що таке середній клас саме нашого суспіль­ства, які критерії його ідентифікації, що необхідно для його розвитку? Наведемо параметри середнього класу такими, якими їх визначають на Заході. Ці параметри, на наш погляд, найбільш повно порівняно з іншими, які пропонують українські та російські вчені, від­повідають меті його створення. Передусім це 2/3 населення з достатньо високими життєвими стан­дартами. Є чотири критерії, задоволення яких ха­рактеризує належність до середнього класу, а саме:1) володіння власністю, яка еквівалента у вартіс­ному обгрунтуванні 20—100 середнім доходам пра­цівника в економічно максимально активному віці;2) стабільний дохід у розмірі 2—10 прожиткових мінімумів;3) належність до найбільш повноправного про­шарку, котрий становить основу електорату;4) законослухняність, високий рівень соціаль­ної відповідальності, прагматичний склад мислен­ня та активна діяльність4.Ураховуючи історичні чинники, менталітет на­шого народу, соціально-економічний розвиток країни, критерії для середнього класу України сто­совно перших двох показників, наведених вище, мають бути дещо іншими. Тому першою пробле­мою слід було б визначити чітке науково обґрун­товане й офіційно прийняте визначення середньо­го класу та його параметрів в Україні.Розглянемо відповідність стану наведених критері­їв в Україні на даний час (2005 р.) існуючим на Заході.Якщо подивитися на середньодушовий розподіл доходів за їх витратами, який дає Держкомстат Ук­раїни , то побачимо, що 23,3% обстежених до­могосподарств мають сукупні середньодушові витра­ти понад 420 грн на місяць, тобто в межах і більше Далеко не всі з цієї категорії громадян (23,3%) мають відповідні наведеним критеріям доходи і власність. Невипадково витрати на продовольчі то­вари населення України становлять 61,6% замість 20—30%, як у розвинутих країнах, а сплачено від доходів від власності лише 0,7% від витрат. Не мож­на також зараховувати до середнього класу 5—7% найзаможніших громадян, не підпадуть під цю кате­горію й ті, хто має середньодушовий дохід до 950 грн (округлено подвійний прожитковий міні­мум). А тому нині питома вага таких громадян, хто підпадав би під перші два навіть дещо «пом'якшені» критерії, становить не більше 7—9% населення. А це означає, що з такою питомою вагою серед усього на­селення середнім класом вони сьогодні бути не мо­жуть, навіть якщо не враховувати інші показники.Традиційну основу середнього класу розвинутих країн становлять земельні власники, пенсіонери, кваліфіковані робітники, менеджери, науковці, осві­тяни, медичні працівники, інженерно-технічні пра­цівники, юристи, консультанти; працівники банків­ських, кредитних та страхових установ, податкових органів, офіцерський та генеральський склад війсь­кових формувань, працівники комунального й го­тельного господарства, торгівлі. За ознаками власно­сті та доходу адекватними в Україні певною мірою можуть бути окремі земельні власники, окремі на­уковці, деякі юристи й лікарі приватних клінік; час­тина працівників банківських, кредитних, страхових установ та податкової служби, генералітет.Водночас найбільш масові прошарки громадян в Україні — пенсіонери, працівники сільського гос­подарства, освітяни, медичні працівники, праців­ники комунального й готельного господарства, торгівлі. Ураховуючи, що затверджений Верхов­ною Радою України прожитковий мінімум у 2005 р. становить 423 грн, розглянемо основу доходу — се­редню заробітну плату за зазначеними категорі­ями у прив'язці до відповідної їх чисельності Чисельність пенсіонерів на початок 2005 р. ста­новила 14 065 тис. осіб, серед яких 10 362,8 тис. — пенсіонери за віком. Середній розмір пенсії за 2004 р. дорівнював 306,2 грн. Зайняті в зазначених видах економічної діяльності й пенсіонери разом перева­жають половину електорату, який, за даними ЦВК, налічує понад 36 млн громадян, і, як бачимо, за по­казником доходу поки що претендентами на відне­сення до середнього класу бути не можуть.Ця проблема, тобто створення необхідного матері­ального підґрунтя, може вирішуватися за рахунок швидких темпів економічного зростання. Чому саме швидких? Посилення глобалізації, як цілком справед­ливо стверджують автори наукової праці «Міжнародні стратегії економічного розвитку» Ю. Г. Козак, Ю. І. Єха-нуров, В. В. Ковалевський та ін., обернулося для країн перехідної економіки (до яких належить і Україна) не­гативно6. Зростає нерівність між розвинутими та інши­ми країнами через значне технологічне відставання і, відповідно, низьку конкурентоспроможність більшості своїх товарів і послуг. Це наочно ілюструє табл. 3.Тому, безперечно, праві науковці, які наголошу­ють на необхідності посилення ролі держави в еко­номічному регулюванні з метою захисту національ­ної економіки. При цьому вважаємо, що максималь­ні зусилля слід зосередити на кратному зростанні продуктивності.^ Таблиця З

ВВП першої десятки країн (2003), у млрд дол. ПКС7Країна


дол. ПКС


%


1


США


10990


21,3


2


Китай


6449


12,5


3


Японія


3582


7,0


4


Індія


3033


5,9


5


Німеччина


2271


4,4


6


Франція


1661


3,2


7


Великобританія


1666


3,2


8


Італія


1550


3,0


9


Росія


1282


2,5


10


Бразилія


1375


2,7


35


Україна


260


0,5
Світ


54480


100,0Україна неприпустимо перевищує у витратах на одиницю ВВП металу, лісу, енергоно­сіїв, багатьох матеріалів та праці. Незадовільно по­ставлено утилізацію відходів сировини та матері­алів. Підвищенню продуктивності сприятиме ефек­тивне функціонування ринку праці за рахунок роз­витку конкурентного середовища, значного підви­щення вартості робочої сили та її якості. Тому регу-люючу роль держави слід посилювати передусім на ринку праці, підвищуючи рівень продуктивної за­йнятості та знижуючи чисельність безробітних і, особливо, тривалість безробіття.У соціальному плані щодо формування середньо­го класу важливішою проблемою є подолання бідно­сті. Якщо виходити з даних Держкомстату стосовно середньодушових витрат, а також розміру прожит­кового мінімуму, в Україні 2/3 населення мають до­ходи, нижчі за прожитковий мінімум (67,6%).Стосовно подолання бідності Кабінет Міністрів України затвердив «Комплексну програму» забезпе­чення реалізації Стратегії подолання бідності (По­станова КМУ від 21 грудня 2001 р., № 1712). Але ос­кільки чисельність бідних в Україні помітно не змен­шується, а розшарування населення за доходами не­припустимо високе, говорити про її бездоганне вико­нання не доводиться. Головним напрямом у роз­в'язанні цієї проблеми є й залишиться надовго мак­симальне забезпечення працездатного населення но­вими економічно доцільними робочими місцями, тобто розширення сфери продуктивної зайнятості.Характерною й невід'ємною ознакою середнього класу має бути належність більшості населення до повноправного прошарку, що становить основу су­спільства. До того ж цій більшості мають бути при­таманні законослухняність, висока соціальна від­повідальність, прагматичний склад мислення та активна діяльність. Суспільство повинно бути згуртованим єдиними основоположними принци­пами життя. Недооцінка або взагалі неврахування цієї характеристики середнього класу просто не дасть можливості створити надійний фундамент суспільства навіть за створення необхідних еконо­мічних умов. І це є.черговою важливою проблемою формування середнього класу.Ще одна проблема, яка органічно пов'язана з по­передньою і без вирішення якої, на наше переко­нання, неможливе повноцінне формування та іс­нування середнього класу, — це суттєве підвищен­ня моральності суспільства. Моральність — це пе­релік таких характеристик, як чесність за будь-яких умов, повага до людей похилого віку та інва­лідів, дбайливе ставлення до дітей і неприпусти­мість дитячої безпритульності, повага до історії своєї країни, сумлінність, відповідальність за свої вчинки, працелюбність і законослухняність. Ма­буть, зайве наводити цифри й коментарі пенсійної забезпеченості наших ветеранів, дитячої безпри­тульності, поваги до історії своєї країни, що харак­теризує моральність. Вони достатньо відомі. Але без перебільшення можна констатувати, що від рівня моральності суспільства залежить не тільки економічний і соціальний розвиток суспільства, а і його історична перспектива. Суспільство, яке до­пускає незадовільний матеріальний стан пенсіоне­рів та інвалідів, прогресування дитячої безпри­тульності й жебрацтва, не може вважатися достат­ньо моральним. Виробничий колектив, підприєм­ства (фірми, установи), який складається з нечес­них та безвідповідальних індивідів, з несумлінним ставленням до роботи, з неповагою один до одного, ніколи не досягне високих результатів у праці.У зв'язку з цим необхідно підвищувати рівень за­гальної культури і освіти як суспільства загалом, так і кожної особи окремо. Не можна байдуже ставитися до того, що деякі діти через бідність, безпритульність та з інших причин не навчаються. Слід ужити всіх за­ходів щодо скорочення безробіття, і насамперед його довготривалості, яка призводить не тільки до зрос­тання багатьох негативних явищ, таких як недови-робництво ВВП, суїцид, розпад сімей, надмірна еміг­рація, підвищення рівня криміналу, зростання непро­дуктивних витрат на допомогу безробітним та членам сімей, які перебувають на їх утриманні, та ін., а й до безпорадності людини та іноді навіть до деградації її як особистості. А безробітних, за визначенням МОП, в Україні у 2004 р. було майже 2 млн. Середня трива­лість безробіття сягала 9 місяців.Причому така чисельність безробітних не відоб­ражає справжньої ситуації через те, що існує над­мірна еміграція робочої сили з України — від 3 до 7 млн осіб, за різними оцінками.Крім викладеного, слід наголосити, щб мораль­ність суспільства — це основа соціальної справед­ливості. Першим показником соціальної справед­ливості є розподіл доходів. Так, у Швеції на 20% найбагатших сімей у 90-х роках припадало 37,5% доходів, а на 20% найбідніших — 12%, тобто коефі­цієнт диференціації доходів дорівнює 3,1 разу. Не­випадково середній клас у Швеції становить понад 80% населення8. В Україні аналогічне співвідно­шення, за офіційними, безумовно неповними, дани­ми (у «тіні», за різними оцінками, перебуває ЗО— 50% доходів), — майже 5. Тому стверджувати про наявність соціальної справедливості в Україні поки що зарано, хоча розподіл доходів зовсім не єдина проблема щодо встановлення соціальної справед­ливості (крім того, це рівні можливості в розвитку природних здібностей, доступу до освіти й лікуван­ня, можливість участі в управлінні підприємством, однаковий захист прав і людської гідності тощо).Законослухняність нашого суспільства та пев­ною мірою стан його моральності за часи побудови громадянського суспільства (1991—2005 рр.) від­дзеркалює динаміка правопорушень і злочинності, обсяги яких, за даними Держкомстату України, збільшилися у 2004 р. проти 1990 р. майже у 1,5 разу (369,8 і 527,8 тис. відповідно). А кількість та­ких злочинів, як навмисні вбивства і замахи на життя зросла на 35,7%. У відносних показниках на 10 тис. населення динаміка буде гіршою через зменшення чисельності населення на 5 млн осіб.Усі внутрішні проблеми формування середнього класу в Україні ускладнюються бурхливими проце­сами глобалізації. «Глобальний ринок послаблює основи суверенності й звужує сферу діяльності на­ціональних урядів»9. Із цим важко не погодитися. Підтвердженням є передусім значне зниження за­йнятих економічною діяльністю в Україні (25,4 млн осіб у 1990 р. і 11,5 млн у 2004 р. з усіх зайнятих 20,3 млн осіб). Виходячи з того, що головною функ­цією зайнятості є забезпечення життєдіяльності та розвитку як окремої особи, так і суспільства зага­лом, можна стверджувати про негативний у цей час вплив глобалізації на формування середнього класу. Така ситуація є головною причиною надмірної еміг­рації. (У короткій статті неможливо розглянути не­гативний вплив глобалізації і по інших аспектах гальмування розвитку середнього класу в Україні.)У зв'язку з викладеним напрошується висновок щодо необхідності суттєвих змін ролі держави в еко­номічних, соціальних, культурних і зовнішньополі­тичних процесах у напрямі значного посилення її впливу. Слід обмежити або припинити негативні впливи глобалізації на національний розвиток і всі­ляко сприяти позитивним — підвищенню продук­тивності праці в результаті раціоналізації вироб­ництва і втілення новітніх технологій, поглибленню міжнародного поділу праці, підвищенню якості тру­дового життя та підвищенню рівня зайнятості та ін.Отже, визначено основні проблеми які вплива­ють на формування середнього класу в Україні:> відсутність офіційно прийнятого й науково обґрунтованого визначення середнього класу та його критеріїв;> відсутність економічної та соціальної основи для досягнення високих стандартів життя більшо­сті населення-;^ наявність значної кількості бідних;> незадовільний рівень законослухняності, со­ціальної відповідальності, активної діяльності та моральності в суспільстві;> негативний вплив глобалізаційних процесів.З викладеного можна зробити такі висновки.1. Формування середнього класу є проблемою цивілізаційною. Оскільки середній клас є фунда­ментом, соціальною базою і запорукою стабільно­сті громадянського суспільства, необхідно всіляко сприяти вирішенню проблем формування серед-нього класу. Для цього, передусім, доцільно було б дати офіційне визначення і критерії визначення середнього класу, виходячи з реалій, притаманних Україні. Вважаємо, що найбільш вдалою принци­повою основою для цього є чотири критерії захід­них країн, які наведено вище. Конкретні показни­ки стосовно доходу і власності науково обгрунто­вані в монографії І. К. Бондар, Є. О. Бугаєнко, В. Я. Бідак та ін. «Середній клас України: пробле­ми та соціально-економічні умови становлення».2. Слід визнати, що на даний час середнього кла­су в Україні немає. Є окремі громадяни, які лише за критеріями доходів і власності мають достатньо високі життєві стандарти і можуть відповідати за ними середньому класу. Різноманітні кризи, які час від часу відбуваються в Україні, гальмують формування та розвиток середнього класу. І нав­паки, повне виконання прийнятих цільових про­грам з різних галузей життєдіяльності суспільства, які розробляються в Україні, прискорить створен­ня необхідних умов для формування та розвитку середнього класу.3. Формування найбільш повноправного про­шарку більшості населення, який є основою грома­дянського суспільства й матиме високий рівень мо­ральності, законослухняності, соціальної відпові­дальності, прагматичний склад мислення та су­спільну активність, є процесом еволюційним і нор­мально може відбуватись в умовах соціальної спра­ведливості, стабільного розвитку не тільки еконо­міки, а й усіх сфер життєдіяльності суспільства та потребує чимало часу. Таке формування має відбу­ватися на надійній економічній основі, за постійно­го зростання продуктивності, що дасть змогу забез­печити гідний рівень життя всьому суспільству.4. Повноцінне формування середнього класу в Україні може відбуватися за умов соціальної спря­мованості ринкової економіки, усталених високих темпів її розвитку, а також розвитку освіти, охорони здоров'я, культури і спорту, поліпшення екологічної ситуації, політичної стабільності. Забезпечити це у відносно короткі терміни можна, значно посиливши роль держави щодо регулювання процесів економіч­ного й соціального зростання, приділивши особливу увагу регулюванню ринку праці та скороченню чи­сельності безробітних і тривалості безробіття. Створення середнього класу повинно позитивно вплинути на розв'язання найбільш «гострої» проб­леми України — подолання глибокої демографіч­ної кризи за рахунок збільшення народжуваності і значного зменшення дитячої смертності та зрос­тання тривалості життя

Схожі:

Основні проблеми формування середнього класу в Україні iconАналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в україні
У статті проаналізовано фінансові джерела формування інвестиційних ресурсів в Україні. Визначено основні їх види. Досліджено проблеми...
Основні проблеми формування середнього класу в Україні iconКонспект уроку з фізики на тему: «екологічні проблеми електроенергетики....
Мета: формування знань про сучасне виробництво електроенергії та проблеми екології, які при цьому виникають, пошук І використання...
Основні проблеми формування середнього класу в Україні iconРезолюція проекту «5 вимог малого та середнього бізнесу до політиків І влади»
«5 вимог малого та середнього бізнесу до політиків І влади» провели більше 25 спільних засідань по всій території України з метою...
Основні проблеми формування середнього класу в Україні iconПроблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов
Сюди можна зарахувати перехід до перспективнішого класу, отримання пільг на екзаменах та інші суспільно-політичні, моральні, економічні...
Основні проблеми формування середнього класу в Україні iconЗагальне та особливе у поглядах Аристотеля І Платона на державу та владу
Сутність, типологія, шляхи формування політичної еліти. Проблеми елітаризму в сучасній Україні
Основні проблеми формування середнього класу в Україні iconЗ м І с т "Проблеми освіти" №61
...
Основні проблеми формування середнього класу в Україні iconПроблеми інвестиційного забезпечення селянських (фермерських) господарств
Україні існує близько 36 тис селянських (фермерських) господарств. Їх середній розмір складає близько 40 га. Діяльність фермерських...
Основні проблеми формування середнього класу в Україні iconМеждисциплинарные исследования в науке и образовании
Внз. Рішення якої проводиться в рамках наукових програм: Національної доктрини розвитку освіти в Україні; основні наукові напрями...
Основні проблеми формування середнього класу в Україні iconРеферат На тему: Соціальна структура суспільства, місце в ній середнього класу
Соціологи нази­вають соціальну структуру хребтом су­спільства, культуру — його плоттю, а соціальний контроль з нормами І санкці­ями...
Основні проблеми формування середнього класу в Україні iconРозділ теоретичне обґрунтування проблеми формування духовності учнів...
Розділ теоретичне обґрунтування проблеми формування духовності учнів у навчальному процесі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка