Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни основи зовнішньоекономічної діяльності для студентів економічних спеціальностей
Скачати 260.09 Kb.
НазваЗавдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни основи зовнішньоекономічної діяльності для студентів економічних спеціальностей
Сторінка1/3
Дата конвертації23.03.2013
Розмір260.09 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

З ДИСЦИПЛІНИ

ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

для студентів економічних спеціальностей

Харків 2010

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

^ З ДИСЦИПЛІНИ

ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

для студентів економічних спеціальностей

Затверджено

редакційно-видавничою
радою університету,
протокол № від . .2010

Харків 2010

^ Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисци­пліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” для студентів економічних спеціальностей /Укл. І.А. Чек­масова. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2010. – с.

Укладач І. А. Чекмасова

Рецензент

Кафедра фінансів та оподаткування

ВСТУП

Самостійна робота студентів сприяє успішному засвоєнню програмного матеріалу з навчальної дисципліни через опрацювання спеціальної літератури, нормативно-правових джерел щодо державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні та організації експортно-імпортних операцій на підприємстві.

Основними видами самостійної роботи студентів є:

 опрацювання лекційного матеріалу та рекомендованої літератури;

 засвоення основних термінів і понять за темами дисципліни;

 підготовка до семінарських і практичних занять;

 підготовка рефератів та доповідей;

 виконання завдань для самостійної роботи;

 самоконтроль рівня засвоєння студентами програмного матеріалу.

Успішне виконання завдань, які наводяться, припускає ретельне опрацювання основного закону в сфері зовнішньоекономічної діяльності в Україні – Закону України від 16.04.1991 р. № 959–XII “Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть”, – який визначає поняття, принципи та методи здійснення експортно-імпортних операцій та державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

^ 1. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1.1. ТЕРМІНИ

1. Доповните твердження, визначивши термін:

____________________________________________________________ – iноземна валюта готiвкою, платiжнi документи (чеки, векселi, тратти, депозитнi сертифiкати, акредитиви та iншi) в iноземнiй валютi, цiннi папери (акцiї, облiгацiї, купони до них, бони, векселi та iншi) в iноземнiй валютi, золото та iншi дорогоцiннi метали у виглядi зливкiв, пластин та монет, а також сертифiкати, облiгацiї, варанти та iншi цiннi папери, номiнал яких виражено у золотi, дорогоцiннi камені.

2. Доповните твердження, визначивши термін:

____________________________________________________________ – це ввезення на митну територiю країни iмпорту товару за цiною, нижчою вiд порiвнянної цiни на подiбний товар у країнi експорту, яке заподiює шкоду нацiональному товаровиробнику подiбного товару.

3. Доповните твердження, визначивши термін:

____________________________________________________________– це продаж товарiв українськими суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi iноземним суб'єктам господарської дiяльностi (у тому числi з оплатою в негрошовiй формi) з вивезенням або без вивезення цих товарiв через митний кордон України, включаючи реекспорт товарiв.

4. Доповните твердження, визначивши термін:

____________________________________________________________– це продаж iноземним суб'єктам господарської дiяльностi та вивезення за межi України товарiв, які були ранiше iмпортованi на територiю України.

5. Доповните твердження, визначивши термін:

____________________________________________________________– це вивезення за межi України капiталу у будь-якiй формi (валютних коштiв, продукцiї, послуг, робiт, прав iнтелектуальної власностi та iнших немайнових прав) з метою одержання прибуткiв вiд виробничої та iнших форм господарської діяльності.

6. Доповните твердження, визначивши термін:

____________________________________________________________– це ввезення з-за меж України капiталу у будь-якiй формi (валютних коштiв, продукцiї, послуг, робiт, прав iнтелектуальної власностi та iнших немайнових прав) з метою одержання прибуткiв вiд виробничої та iнших форм господарської діяльності.

7. Доповните твердження, визначивши термін:

____________________________________________________________– це дiяльнiсть суб'єктiв господарської дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, побудована на взаємовiдносинах мiж ними, що має мiсце як на територiї України, так i за її межами.

8. Доповните твердження, визначивши термін:

____________________________________________________________– це матерiально оформлена угода двох або бiльше суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та їх iноземних контрагентiв, спрямована на встановлення, змiну або припинення їх взаємних прав та обов'язкiв у зовнiшньоекономiчнiй діяльності.

9. Доповните твердження, визначивши термін:

____________________________________________________________– це купiвля (у тому числi з оплатою в негрошовiй формi) українськими суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi в iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi товарiв з ввезенням або без ввезення цих товарiв на територiю України, включаючи купiвлю товарiв, призначених для власного споживання установами та органiзацiями України, розташованими за її межами.

10. Доповните твердження, визначивши термін:

____________________________________________________________– валюта готiвкою, грошовi знаки (банкноти, бiлети державної скарбницi, монети), що знаходяться в обiгу i є законним платiжним засобом на територiї вiдповiдної iноземної держави, а також вилученi або тi, що вилучаються з обiгу, але пiдлягають обмiну на грошовi знаки, якi знаходяться в обiгу, платiжнi документи у грошових одиницях iноземних держав та мiжнародних розрахункових одиницях, кошти у грошових одиницях iноземних держав, мiжнародних розрахункових одиницях та у дiючiй на територiї України валютi з вiльною конверсiєю, якi знаходяться на рахунках та вкладах у банкiвсько-кредитних установах на територiї України та за її межами.

11. Доповните твердження, визначивши термін:

____________________________________________________________– це всi види майнових та iнтелектуальних цiнностей, що вкладаються iноземними суб'єктами господарської дiяльностi в Українi, в результатi чого утворюється прибуток (доход) або досягається соцiальний ефект.

12. Доповните твердження, визначивши термін:

____________________________________________________________– це регулювання питань, пов'язаних iз встановленням мит та митних зборiв, процедурами митного контролю, органiзацiєю дiяльностi органiв митного контролю України.

13. Доповните твердження, визначивши термін:

____________________________________________________________– це взаємодiя двох або бiльше суб'єктiв господарської дiяльностi, серед яких хоча б один є iноземним, при якiй здiйснюється спiльна розробка або спiльне виробництво, спiльна реалiзацiя кiнцевої продукцiї та iнших товарiв на основi спецiалiзацiї у виробництвi промiжної продукцiї (деталей, вузлiв, матерiалiв, а також устаткування, що використовується у комплексних поставках) або спецiалiзацiї на окремих технологiчних стадiях (функцiях) науково-дослiдних робiт, виробництва та реалiзацiї з координацiєю вiдповiдних програм господарської діяльності.

14. Доповните твердження, визначивши термін:

____________________________________________________________– це установа або особа, яка представляє iнтереси iноземного суб'єкта господарської дiяльностi в Українi i має на це належним чином оформленi вiдповiднi повноваження.

15. Доповните твердження, визначивши термін:

____________________________________________________________– це територiя, в межах якої вiдповiдним законом України встановлюється i дiє спецiальний правовий режим господарської дiяльностi та спецiальний порядок застосування i дiї законодавства України.

16. Доповните твердження, визначивши термін:

____________________________________________________________– це дiяльнiсть, що базується на спiвробiтництвi мiж суб'єктами господарської дiяльностi України та iноземними суб'єктами господарської дiяльностi i на спiльному розподiлi результатiв та ризикiв вiд її здійснення.

17. Доповните твердження, визначивши термін:

____________________________________________________________– це пiдприємства, якi базуються на спiльному капiталi суб'єктiв господарської дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, на спiльному управлiннi та на спiльному розподiлi результатiв та ризиків.

18. Доповните твердження, визначивши термін:

____________________________________________________________– це перемiщення товарiв, вироблених за межами України, через територiю України без будь-якого використання цих товарiв на зазначенiй території.

19. Доповните твердження, визначивши термін:

____________________________________________________________– це надбавка до ввiзного мита, яка запроваджується виключно з метою вiдновлення рiвноваги платiжного балансу, стан якого визначено критичним вiдповiдно до дiючих правил, та прирiвнюється до ввiзного мита.

20. Доповните твердження, визначивши відповідний принцип зовнiшньоекономiчної дiяльностi:

Принцип ____________________________________________________________полягає у виключному правi народу України самостiйно та незалежно здiйснювати зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть на територiї України, керуючись законами, що дiють на територiї України; обов'язку України неухильно виконувати всi договори i зобов'язання України в галузi мiжнародних економiчних відносин.

21. Доповните твердження, визначивши відповідний принцип зовнiшньоекономiчної дiяльностi:

Принцип ____________________________________________________________полягає у правi суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi добровiльно вступати у зовнiшньоекономiчнi зв'язки; правi суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати її в будь-яких формах, якi прямо не забороненi чинними законами України; виключному правi власностi суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi на всi одержанi ними результати зовнiшньоекономiчної діяльності.

22. Доповните твердження, визначивши відповідний принцип зовнiшньоекономiчної дiяльностi:

Принцип ____________________________________________________________полягає у рiвностi перед законом всiх суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, незалежно вiд форм власностi, в тому числi держави, при здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi; заборонi будь-яких, крiм передбачених Законом о ЗЕД, дiй держави, результатом яких є обмеження прав i дискримiнацiя суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, а також iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi за формами власностi, мiсцем розташування та iншими ознаками; неприпустимостi обмежувальної дiяльностi з боку будь-яких її суб'єктiв, крiм випадкiв, передбачених Законом о ЗЕД.

23. Доповните твердження, визначивши відповідний принцип зовнiшньоекономiчної дiяльностi:

Принцип ____________________________________________________________полягає у регулюваннi зовнiшньоекономiчної дiяльностi тiльки законами України; заборонi застосування пiдзаконних актiв та актiв управлiння мiсцевих органiв, що у будь-який спосiб створюють для суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi умови менш сприятливi, нiж тi, якi встановленi законами України.

24. Доповните твердження, визначивши відповідний принцип зовнiшньоекономiчної дiяльностi:

Принцип ____________________________________________________________полягає у тому, що Україна як держава забезпечує рiвний захист iнтересiв всiх суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi на її територiї згiдно з законами України; здiйснює рiвний захист всiх суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України за межами України згiдно з нормами мiжнародного права; здiйснює захист державних iнтересiв України як на її територiї, так i за її межами лише вiдповiдно до законiв України, умов пiдписаних нею мiжнародних договорiв та норм мiжнародного права.

25. Доповните твердження, визначивши відповідний правовий режим для iноземних суб'єктiв господарської дiяльності:

____________________________________________________________означає, що iноземнi суб'єкти господарської дiяльностi мають обсяг прав та обов'язкiв не менший, нiж суб'єкти господарської дiяльностi України.

26. Доповните твердження, визначивши відповідний правовий режим для iноземних суб'єктiв господарської дiяльності:

____________________________________________________________застосовується щодо всiх видiв господарської дiяльностi iноземних суб'єктiв цiєї дiяльностi, пов'язаної з їх iнвестицiями на територiї України, а також щодо експортно-iмпортних операцiй iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi тих країн, якi входять разом з Україною до економiчних союзiв.

27. Доповните твердження, визначивши відповідний правовий режим для iноземних суб'єктiв господарської дiяльності:

____________________________________________________________означає, що iноземнi суб'єкти господарської дiяльностi мають обсяг прав, преференцiй та пiльг щодо мит, податкiв та зборiв, якими користується та/або буде користуватися iноземний суб'єкт господарської дiяльностi будь-якої iншої держави, якiй надано цей режим, за винятком випадкiв, коли зазначенi мита, податки, збори та пiльги по них встановлюються в рамках спецiального режиму.

28. Доповните твердження, визначивши відповідний правовий режим для iноземних суб'єктiв господарської дiяльності:

____________________________________________________________застосовується до територiй спецiальних економiчних зон, а також до територiй митних союзiв, до яких входить Україна, i в разi встановлення будь-якого спецiального режиму згiдно з мiжнародними договорами за участю України.


^ 1.2. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНОЇ ДIЯЛЬНОСТI

1. Доповните твердження, визначивши відповідний орган державної влади за його повноваженнями в сфері регулювання ЗЕД:

____________________________________________________________є найвищим органом, що здiйснює державне регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

2. Доповните твердження, визначивши відповідний орган державної влади за його повноваженнями в сфері регулювання ЗЕД:

____________________________________________________________при регулюванні ЗЕД в Україні здійснює встановлення та скасування ставок податків при оподаткуванні зовнішньоекономічних операцій.

3. Доповните твердження, визначивши відповідний орган державної влади за його повноваженнями в сфері регулювання ЗЕД:

____________________________________________________________при регулюванні ЗЕД в Україні здійснює прийняття, змiну та скасування законiв, що стосуються зовнiшньоекономiчної діяльності.

4. Доповните твердження, визначивши відповідний орган державної влади за його повноваженнями в сфері регулювання ЗЕД:

____________________________________________________________при регулюванні ЗЕД в Україні здійснює розгляд, затвердження та змiну структури органiв державного регулювання зовнiшньоекономiчної діяльності.

5. Доповните твердження, визначивши відповідний орган державної влади за його повноваженнями в сфері регулювання ЗЕД:
  1   2   3

Схожі:

Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни основи зовнішньоекономічної діяльності для студентів економічних спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Управління проектами енерговикористання» для студентів за напрямом 0000 -«Специфічні...
Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни основи зовнішньоекономічної діяльності для студентів економічних спеціальностей iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни Процеси І апарати харчових виробництв
Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни основи зовнішньоекономічної діяльності для студентів економічних спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни національний транспортний університет...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни основи зовнішньоекономічної діяльності для студентів економічних спеціальностей iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни „ Університетська освіта ”
Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни основи зовнішньоекономічної діяльності для студентів економічних спеціальностей iconМетодичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів...
Камінський П. П. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання напряму 0601...
Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни основи зовнішньоекономічної діяльності для студентів економічних спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни національний гірничий університет...
Дані методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів першого курсу інституту заочно-дистанційної освіти
Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни основи зовнішньоекономічної діяльності для студентів економічних спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни: «Цивільна оборона» (для студентів усіх спеціальностей...
Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни основи зовнішньоекономічної діяльності для студентів економічних спеціальностей iconМетодичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Хімія»...
...
Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни основи зовнішньоекономічної діяльності для студентів економічних спеціальностей iconМетодичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні...
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні вказівки підготовки та проведення практичних занять
Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни основи зовнішньоекономічної діяльності для студентів економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки з вивчення дисципліни “Технічна електродинаміка та поширення радіохвиль”
Методичні вказівки з вивчення дисципліни “Технічна електродинаміка та поширення радіохвиль” Частина 1: „Теорія електромагнітного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка