Є. В. Ярмак економіка праці І соціально-трудові відносини
НазваЄ. В. Ярмак економіка праці І соціально-трудові відносини
Сторінка1/60
Дата конвертації26.02.2013
Розмір8.04 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

В.Г.СУМЦОВ, І.Г.ФИЛИППОВА, Г.С. БАЛАХНІН,

Є.В.ЯРМАК

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ
І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ


Луганськ – 2009 р.

УДК 331.101.26(075.8)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(Лист №_____________від_____________р.)

Рецензенти:

В.Г. Сумцов, І.Г. Филиппова, Г.С. Балахнін, Є.В. Ярмак

Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник.− Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля

Розглянуто сутність праці, формування і використання трудового потенціалу, людського капіталу, зайнятості населення, ринку праці, безробіття та його соціально-економічних наслідків. Показані джерела і система соціально-трудових відносин, їх суб’єкти та засоби регулювання. Значне місце відведено управлінню продуктивністю праці; виміру та аналізу резервів і умов підвищення продуктивної сили праці. Приділена увага питанням оплати праці, виробничої демократії, соціального захисту населення. Враховані положення ряду міжнародних трудових норм і рекомендацій, діючих законодавчих і нормативних актів про працю України.

Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, слухачів магістратури державного управління і перепідготовки кадрів управління для сфери підприємництва. Він може бути також корисним викладачам, аспірантам, науковцям у галузі економіки праці та соціально-трудових відносин.

СОДЕРЖАНИЕ

Країна 310

Австралія 310

Індія 310

Корея, Республіка 310


ВСТУП

Праця – це процес створення вироблюваних людиною матеріальних і духовних благ. З іншого боку, праця як рушійна і перетворююча робоча сила, разом із засобами виробництва та іншим фізичним капіталом є виробничим ресурсом (чинник виробництва), необхідним для створення цих матеріальних і духовних благ. І нарешті, третя особливість полягає у тому, що в процесі праці люди неминуче вступають між собою у певні трудові відносини, які приймають організаційний, економічний і соціальний характер. Трудові відносини складаються з приводу виробництва матеріальних благ, їх привласнення і розподілу, з приводу володіння і використання засобів виробництва і робочої сили, необхідних для здійснення процесу виробництва матеріальних благ, з приводу формування, накопичення, розподілу і використання національного багатства, створюваного працею. Праця як процес, праця як ресурс і трудові відносини як об'єктивна неминучість не існують окремо один від одного.

Всі ці особливості роблять науку про працю і трудові відносини багатогранною і багатошаровою сферою, до пізнання якої спрямовані зусилля і здібності безлічі фахівців. Актуалізація таких устремлінь, зростаюча увага міжнародної громадськості до проблем праці у вирішальному ступені пояснюються ще і тим, що праця, будучи чинником, що визначає майбуття людського існування, повинна стати працею, що забезпечує людську гідність трудящого. Не випадково Міжнародною Організацією Праці висунута концепція гідної праці як важливої глобальної потреби нашого часу.

Ця концепція проголошує, що мета гідної праці полягає в реалізації індивідуальних устремлінь людини в своєму щоденному існуванні і в його солідарності з іншими. Проте на цьому шляху є цілий ряд перешкод і труднощів. Вони виражаються у відсутності необхідних можливостей для забезпечення зайнятості, недостатньому рівні соціального захисту, недотриманні прав у сфері праці і відсутності соціального діалогу.

Недостатній рівень зайнятості для багатьох країн світу є порочною рисою, перешкоджаючою формуванню передумов для гідної праці. Немає більшого пріоритету, ніж створення нових робочих місць. Розширення доступу до праці є вірним способом покінчити з бідністю, а без праці не може бути і мови про права трудящі.

Проблеми правового забезпечення трудової діяльності якісно відрізняються від інших чинників, тому що вони відносяться до області, в якій швидкого прогресу у багатьох випадках можна добитися лише через законодавчі дії і відповідну політику розвитку.

Недолік соціального захисту виражається у тому, що адекватним соціальним захистом у всьому світі, у тому числі і в Україні, користується лише незначна частина населення.

Відсутність або недостатність соціального діалогу свідчать про брак як відповідних організаційних структур і установ, так нерідко і позитивного відношення до цього питання, домінування формалізму і байдужості.

Концепція гідної праці відкриває можливість поєднання аспектів зайнятості, прав, соціального захисту і соціального діалогу в стратегії економічного розвитку.

Пропонований навчальний посібник з дисципліни «Економіка праці і соціально трудові відносини» побудовано з урахуванням принципів і, в міру можливості, призначено сприяти реалізації цінностей гідної праці. Структура посібника обумовлена його цілями – освітніми і інформаційними.

Автори не прагнуть до вироблення готових рецептів з даних питань, а розкривають головні положення, поняття, дефініції, визначають проблему і відкривають можливість для розвитку самостійного, творчого мислення, пошуку раціональних рішень в змінній економічній ситуації на різних рівнях управління. В зв'язку з цим подача і компонування матеріалу в навчальному посібнику виконані так, щоб уникнути дублювання розділів і глав інших дисциплін по праці і трудовим відносинам, що виділилися в самостійні учбові курси: «Організація праці», «Нормування праці», «Психологія праці», «Соціологія праці», «Економіка праці», «Мотивація праці» і т.д. Для цього в справжній допомозі різнопланова інформація комплексно зосереджена навколо проблем, що знаходяться в центрі уваги концепції гідної праці.

Предметом дисципліни, якій присвячений навчальний посібник, є трудові процеси і соціально-трудові відносини, що розглядаються з позиції мікро-, мезо- і макроекономічного рівня, Об'єкт дисципліни – люди і їх трудова діяльність в цілому.

Пропонований навчальний посібник призначений для студентів вузів, що навчаються по спеціальностях економічного профілю, слухачів магістрату державного управління і перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва. Посібник може також представляти професійний інтерес для аспірантів, викладачів, практичних і науковців.

^ РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

  1. Праця як першооснова існування людства: суть, зміст, характер.

    1. Методологія пізнання дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини».

      1. Мета і задачі дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини».

1.1. Праця як першооснова існування людства: суть, зміст, характер

Вся історія становлення і розвитку людства нерозривно пов'язана з його трудовою діяльністю. Праця є першоосновою і природною умовою існування і життєдіяльності людини. Вона є, перш за все, процесом поєднання і взаємодії трьох видів ресурсів: 1) інтелектуально-фізичних зусиль людини (жива праця); 2) об'єктів, які піддаються дії цих зусиль (предмети праці);
3) засобів, за допомогою яких здійснюються такі дії (знаряддя або засоби праці). Завершальним підсумком такої взаємодії є перетворення використовуваних ресурсів в матеріальні або духовні блага – продукт праці.

^ До предметів праці відносяться: земля і її надра, флора і фауна, сировина і матеріали, напівфабрикати і комплектуючі вироби; об'єкти виробничих і невиробничих робіт і послуг, енергетичні, матеріальні і інформаційні потоки. За винятком добувної промисловості, яка знаходить свій предмет праці в природі, як гірська справа, полювання, рибальство і т. д., інші галузі промисловості мають справу з таким предметом, який є сирим матеріалом, тобто предмет праці, вже профільтрований процесом праці, і який сам вже є продуктом праці. Більш того, людина сьогодні штучно одержує такі матеріали, які не існують в природі, наприклад, полімери. Предметом праці медичних працівників є людський організм, предметом праці у сфері освіти є інтелектуальний ресурс людини.

^ До засобів праці відносяться: машини, прилади і устаткування; інструменти, пристосування і інші види технологічного оснащення; засоби програмного забезпечення; організаційне оснащення робочих місць; «запас інтелекту» (інтелектуальний капітал). Більшість засобів праці несе в собі сліди минулої праці.

В процесі праці діяльність людини за допомогою засобу праці приводить до навмисної зміни предмету праці, що матеріалізується в продукті праці.

^ Продукт процесу праці є споживацька вартість, речовина, пристосована до людських потреб за допомогою зміни форми або змісту. Праця з'єдналася з предметом праці. Праця упредметнена в предметі, а предмет оброблений. Те, що на стороні працівника виявлялося у формі діяльності, тепер на стороні продукту праці виступає у формі придбаної властивості, у формі буття.

Продукт праці, необхідний для особистого або суспільного споживання, може мати самі різні форми: готова продукція сільського і лісового господарства, промисловості, будівництва, громадського харчування, побутового обслуговування населення, науки, а також всілякі виробничі і невиробничі роботи і послуги, результати праці в сімейному господарстві і ін.

Як товар, як послуга продукт праці крім натуральної форми може бути виражений у вартісній (грошової) формі у вигляді одержаного в результаті його реалізації доходу або заробітку.

Якщо розглядати весь процес з погляду його результату – продукту, то і засіб праці, і предмет праці виступають як засоби виробництва, а сама праця – як продуктивна (жива праця). Слід також мати на увазі, що вартість продукту праці включає не тільки вартість живої праці, що витрачається, але і вартість спожитих предметів і знарядь праці. Тому потрібно пам'ятати, що в продукті праці матеріалізовані:

− як жива праця, витрачена безпосередньо в даний момент в ході виготовлення конкретної продукції;

− як минула праця, упредметнена в раніше створеній продукції, яка в тій чи іншій мірі використовується для виробництва нової продукції (сировина, матеріали, енергія – повністю; машини, устаткування, механізми, споруди – частково).

Поняття живої і упредметненої (минулої) праці допомагає сформувати уявлення про індивідуальну і суспільну працю, про конкретний і абстрактний її прояв. Індивідуальна праця – це завжди жива конкретна праця. Суспільна праця несе в собі частинки і живої і упредметненої праці.

Конкретна праця є реальною цілеспрямованою діяльністю людини, результатом якої є створення певної споживчої вартості.

Абстрактна праця – це витрати людської енергії, частина витрат суспільної праці безвідносно до тієї конкретної форми, в якій вони здійснюються.

Подвійність поняття «праця» обумовлює і подвійність її змісту. Змістом конкретної праці є кількісний і якісний склад трудових функцій (відмінності в професіях, рівні кваліфікації працівників, складності і специфічності виконання), їх співвідношення і взаємозв'язок в конкретному трудовому процесі. Конкретна праця, отже, відображає і техніко-технологічний аспект трудової діяльності. Техніко-технологічний зміст праці є індивідуальним на кожному робочому місці і знаходиться під впливом перетворень в техніці, технології, зміні предметів праці.

Абстрактна праця характеризується соціально-економічним змістом, тобто мірою і способом витрачання робочої сили, а також суспільно-економічними відносинами в межах, в яких здійснюється трудовий процес (тривалість робочого дня, оплата праці, вимоги до підготовки працівника). Якщо конкретна праця є творцем споживацької вартості, то абстрактна праця виступає як творець суспільної вартості, що робить створювані товари зіставними між собою.

Техніко-технологічна компонента праці, а також прогрес науки і техніки створюють необхідність більш широкого і комплексного підходу до розгляду поняття «праця». Такий підхід припускає виділення п'яти обов'язкових елементів у складі трудового процесу: предмет праці – речовина, дана природою, або предмет, вироблений попередньою працею, або об'єкт послуг, що надаються, на які направлена трудова діяльність працівника з метою додання ним нових корисних людині властивостей; засоби праці – знаряддя продуктивної дії людини на предмети праці і сили природи; технологія діяльності – встановлений порядок виробничих процесів, сукупність способів дії на предмет праці для зміни або додання йому нових властивостей, форми, місцезнаходження в просторі і т.п.; організація праці – система виробничих взаємозв'язків працівників із засобами виробництва і між собою, що забезпечує належний порядок формування і здійснення процесу праці; жива праця – процес усвідомленої дії працівника на предмети праці за допомогою засобів праці, технології, організації, з метою зміни предметів і сил природи для задоволення своїх потреб.

У світлі такого підходу до визначення суті процесу праці слід визнати, що трудова діяльність – це складне, багатоаспектне явище, яке виконує в житті суспільства і кожної окремої людини найважливішу роль, роблячи її невіддільної від людського буття. Праця як свідома доцільна діяльність людей, що спрямована на створення матеріальних і духовних цінностей, складає першооснову і необхідну умову існування людей і суспільства. Змінюючи в ході праці навколишнє природне середовище і пристосувавши до своїх потреб, люди не тільки забезпечують своє існування, але і створюють умови для розвитку і прогресу суспільства. Більш того, праця є однією з найважливіших форм самовираження, самоактуалізації і самовдосконалення людини, що також є могутнім чинником суспільного прогресу. Складність і багатоаспектність трудового процесу, з одного боку, і ні з чим незрівнянне соціально-економічне значення, з другого боку, зумовили необхідність ґрунтовного аналізу змісту і характеру процесу праці.

Впливаючи на предмети праці, перетворюючи або видозмінюючи їх для досягнення своєї мети, людина має справу з матеріальним процесом, що виражає його відношення до природи. В той же час людина не тільки цілеспрямовано впливає на предмети праці, але і взаємодіє з іншими людьми, вступаючи з ними у певні суспільні відносини. У цьому значенні праця проявляє себе як суспільне явище.

Отже, праця за своїм змістом є матеріальним процесом відношення людей до природи, а по характеру – суспільним процесом, що відображає взаємостосунки людей в ході їх спільної діяльності. Праця у кожному конкретному випадку набуває певну форму організації і відображає соціально-економічні особливості істотних ознак виробничих відносин.

Поняття «зміст праці» характеризує взаємодію особових і речовинних чинників трудового процесу, складність, обсяг і структуру трудових функцій людини, його професійні знання, необхідні для здійснення процесу праці, навики і уміння. До основних елементів, що оцінюють зміст праці, відносяться такі категорії як «продуктивна сила», «інтенсивність», «якість», «складність» і «тяжкість» праці.

Продуктивна сила праці визначається технічними, організаційними, культурними і іншими можливостями виробничої діяльності людини; це, як правило, об'єктивні обставини праці (параметри устаткування, рівень загальної і професійної культури, методи організації виробництва, ступінь оснащеності праці і т.д.), які обумовлюють дієздатність працівника і результативність зусиль. Повнота реалізації можливостей продуктивної сили в значній мірі залежить від її інтенсивності.

Інтенсивність праці характеризує обсяг трудових витрат (фізичної і розумової енергії) в одиницю робочого часу, напруженість праці. Людина за певний період робочого часу здатна витратити якусь кількість своєї життєвої сили, енергії. Залежно від обсягу такої енергії, тобто інтенсивності трудових зусиль, повністю або частково реалізується наявна продуктивна сила праці. Підвищення інтенсивності праці по своїх результатах рівнозначне збільшенню тривалості робочого дня.

Особливості витраченої робочої сили, відмінні риси її внутрішніх властивостей характеризують категорію якості праці, яка визначається рівнем професійної майстерності працівника, його утвореною, старанністю, зацікавленістю, комунікабельністю, творчістю.

Складність праці можна оцінити функціями, які виконують працівники в процесі виробництва, ступенем точності робочих дій на предмет праці, необхідністю своєчасного виявлення і обліку регламентуючих вимог, рівнем багатогранності і глибини параметричних і структурних взаємозв'язків трудового процесу. Чим складніша праця, тим більше високої спеціальної професійної підготовки і кращих здібностей працівника вона вимагає.

У будь-якому трудовому процесі на організм людини впливають умови виробничого середовища, які визначають важкість праці. Вона оцінюється рівнем фізичних зусиль і нервовою напругою, необхідною для нормального виконання роботи. Фізична важкість праці, як правило, властива для робіт невисокої складності, психологічна важкість – для робіт високої складності і відповідальності. До найважчих відносяться роботи, виконання яких зв'язане з великими фізичними і психологічними навантаженнями, з виникненням небезпеки для життя і здоров'я виконавців.

Всі компоненти праці відображають різні сторони трудової діяльності людини і схильні до постійних змін під впливом трансформацій в змісті праці, які відбуваються під впливом науково-технічного прогресу.

Зміст праці і характер праці тісно взаємозв'язані. По суті вони характеризують одні і ті ж явища з сфери взаємодії людини і природи. Різниця між ними у тому, що характер праці, відображаючи особливості трудового процесу, який здійснюється в тих або інших організаційно-технічних умовах, одночасно оцінює взаємозв'язки людей в ході їх спільної трудової діяльності, специфіку взаємостосунків між ними залежно від їх участі в процесі праці.

Різноманітності характеру і змісту трудового процесу, як відзначають фахівці, знаходять своє відображення в різноманітності видів праці. Класифікація видів праці, як показано в таб. 1.1, здійснюється по різних ознаках.

По характеру і змісту трудової діяльності в соціальному плані розрізняють такі види, як найману і приватну (власника або орендаря) працю. Соціальний характер праці знаходить також своє віддзеркалення в його організаційних формах (індивідуальна або колективна), в способах мотивації трудового процесу (за бажанням, з потреби, з примусу). Структурний аспект характеру праці формується під впливом особливостей змісту праці в плані рівня інтелектуалізації і кваліфікаційної складності трудових функцій, що дозволяє виділити фізичну і розумову працю, репродуктивну і творчу діяльність, працю різного ступеня кваліфікаційної складності, яка визначається складом і кількістю елементів трудової функції, їх різноманітністю, новизною, умовами регламентації.

Таблиця. 1.1.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60

Схожі:

Є. В. Ярмак економіка праці І соціально-трудові відносини icon1. Мета, завдання, об’єкт та предмет дисципліни "Економіка праці І соціально-трудові відносини"
Охарактеризуйте працю й соціально-трудові відносини як предмет наукового економічного дослідження
Є. В. Ярмак економіка праці І соціально-трудові відносини iconСхвалено на загальних зборах
Даний колективний договір є правовим актом, який регулює трудові І соціально-економічні відносини між власником І працівниками на...
Є. В. Ярмак економіка праці І соціально-трудові відносини iconКолективний договір між адміністрацією Дмитрівської загальноосвітньої...
Визнаючи колективний договір локальним нормативним актом, на підставі якого регулюються соціально-економічні, виробничі І трудові...
Є. В. Ярмак економіка праці І соціально-трудові відносини iconКолективний договір між адміністрацією Дмитрівської загальноосвітньої...
Визнаючи колективний договір локальним нормативним актом, на підставі якого регулюються соціально-економічні, виробничі І трудові...
Є. В. Ярмак економіка праці І соціально-трудові відносини iconКонспект лекцій по дисципліні ”політична економія” модуль 1
Щоб ці відносини систематизувати й представити як цілісну систему, їх, як правило, класифікують за характером функціонування та за...
Є. В. Ярмак економіка праці І соціально-трудові відносини icon1 Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту...

Є. В. Ярмак економіка праці І соціально-трудові відносини icon"Поняття"
Аспекти менеджменту, що відображають структуру державних, політичних та економічних інститутів, здійснювану ними політику, законодавство,...
Є. В. Ярмак економіка праці І соціально-трудові відносини icon"Общий (укр.)"
Аспекти менеджменту, що відображають структуру державних, політичних та економічних інститутів, здійснювану ними політику, законодавство,...
Є. В. Ярмак економіка праці І соціально-трудові відносини iconНавчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Основи охорони...
Нмк з нормативної навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів нту напрямів підготовки 030401 “Правознавство”, 030503...
Є. В. Ярмак економіка праці І соціально-трудові відносини iconЗакон україни «про охорону праці» Стаття Поняття охорони праці
Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних І лікувально-профілактичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка