Зовнішньоекономічна комерційна операція (зеко) -це комплекс основних та забезпечувальних операцій
Скачати 13.75 Mb.
НазваЗовнішньоекономічна комерційна операція (зеко) -це комплекс основних та забезпечувальних операцій
Сторінка1/88
Дата конвертації26.02.2013
Розмір13.75 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Економіка > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88


РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ НА СВІТОВОМУ РИНКУ
1.1. Поняття та види комерційних операцій
Будь-який вид зовнішньоекономічної діяльності супроводжується здійсненням комерційної операції. Ці операції обслуговують обмін матеріальними цінностями та послугами. Для здійснення обміну необхідно провести певні взаємозв 'язані дії.

 • знайти покупця;

 • укласти з ним угоду-договір (контракт), у якому обумовити всі умови: товар, його кількість, якість, ціну, строки поставки тощо;

 • виконати договір: підготувати товар до поставки, доставити товар покупцю, здійснити розрахунки за поставлений товар.

Такі дії мають комерційний характер, тобто здійснюються на оплачуваній основі, а операції обміну стають комерційними операціями.

Слід мати на увазі, що комерційна діяльність спрямована на реалізацію конкретних видів продукції, незалежно від того, коли вона здійснюється - до початку виробництва продукції (на підставі замовлень) або після його завершення: пошук покупців уже виробленого товару, коли виробник працює на невідомий ринок. Це -практика здійснення обміну.

Зовнішньоекономічна комерційна операція - це комплекс дій контрагентів різної державної належності з підготовки, укладення і виконання міжнародної торгової, науково-виробничої, інвестиційної чи іншої угоди економічного характеру.

Об'єктами комерційних операцій є матеріально-речова продукція, послуги, результати виробничого та науково-технічного співробітництва у вигляді знань, досвіду, технології тощо.

Міжнародні комерційні операції в залежності від виконуваних функцій поділяються на основні, які здійснюються між безпосередніми учасниками операції, та забезпечувальні (допоміжні, або товаропросування), пов'язані з переміщенням товару до покупця. Забезпечувальні операції здійснюються або безпосередньо самими продавцями (експортерами) та покупцями (імпортерами) або іншими фірмами та організаціями на основі окремих угод за відповідну винагороду. В залежності від складності основної операції на одну основну операцію може припадати до 10 і більше допоміжних операцій. Отже, зовнішньоекономічна комерційна операція (ЗЕКО) -це комплекс основних та забезпечувальних операцій.

Види основних та забезпечувальних операцій наведені на рис. 1.1.

Крім поділу ЗЕКО на основні та забезпечувальні, існує їх класифікація на три групи залежно від їх змістовної суті, тобто залежно від об'єкта угоди:

1. Операції купівлі-продажу товарів у матеріально-речовій формі:

 • експортно-імпортні операції;

 • реекспортні операції та реімпортні операції;

 • операції зустрічної торгівлі;

 • операції, які здійснюються на особливих товарних ринках - міжнародних біржах, торгах, аукціонах.


^ Міжнародні комерційні операції

Зовнішньоторгові
операції


Орендні операції

Обмін науково-технічними знаннями і досвідом

Обмін науково-технічними послугами (інжиніринг)
Консалтинг
Технічне обслугову­вання і забезпечен­ня запасними части­нами машинотех-нічної продукції
^ Міжнародне перевезення вантажів


3Транспортно-експедиторські операції

а


б еОперації із зберігання і страхування вантажів

3


пРозрахунково-фінансові

еоперації

ч


У в аМитне оформлення вантажів

л


ь н

і^ Укладання агентських угод та угод з рекламними організаціямиДослідження кон'юнктури ринків

Рис. 1.1. Міжнародні комерційні операції
2. Операціїкупівлі-продажу послуг:

2.1. Операції купівлі-продажу основних послуг:

 • інжинірингові операції;

 • орендні операції;

 • туристичні операції;

 • аудиторські операції;

 • представницькі операції та інші.

2.2. Операції купівлі-продажу послуг, що забезпечують процес товаропросування:

 • транспортні операції;

 • транспортно-експедиторські операції;

 • операції зі страхування товару;

 • розрахунково-фінансові операції;

 • митні операції;

 • організація реклами;

 • організація виставок, ярмарків та участь у них;

• операції з технічного обслуговування та забезпечення запасними частинами машинотехнічної продукції тощо.

3. Операції купівлі-продажу результатів творчої діяльності:

 • ліцензійні операції;

 • операції з передачі ноу-хау;

 • операції зі спільного виробництва кіно- та телефільмів;

 • операції з торгівлі об'єктами авторського права тощо.

^ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ОПЕРАЦІЇ І КОНТРАКТИ

1.2. Зовнішньоторгові операції

Суть їх полягає в міжнародному обміні (торгівлі) продукцією в матеріально-речовій формі. До зовнішньоторгових операцій належать експортно-імпортні операції, реекспортні та реімпортні операції, операції зустрічної торгівлі (рис. 1.2). У світовій практиці використовуються також спеціальні форми зовнішньої торгівлі товарами у матеріально-речовій формі: торги, аукціони, біржі, які будуть розглядатись окремо.

Зовнішньоторгові операції1 1

і

Експортно-імпортні операції
^ Реекспортні операції
Реімпортні операції
Операції зустрічної торгівлі^ Операції натурально­го обміну (бартер)

Операції, які передбачають участь продавця у реалізації товарів, запропонованих покупцем
^ Операції на даваль­ницькій сировині
Викуп застарілої продукції
Поставки на комп­лектацію
^ Операції в рамках про­мислового співробітниц­тва
і

і

і

^ Комерційна компенсація

Зустрічні закупки
Авансові закупки
^ Угоди типу «світч»
Угоди типу "офсет"
Співробітницт­во на компенса­ційній основі
^ Виробниче кооперу­вання


| Підрядне кооперування | | Договірна спеціалізація | | Спільне виробництво |
Рис. 1.2. Зовнішньоторгові операції

Зовнішньоторгові операції становлять переважну частину усіх міжнародних комерційних операцій.
і.2.1. Експортно-імпортні операції

Експортні операції передбачають продаж і вивезення товарів за кордон для передачі їх у власність іноземному контрагенту.

Імпортні операції - це закупівля і ввезення іноземних товарів для реалізації їх на внутрішньому ринку країни-імпортера або виробничого споживання підпри-ємством-імпортером.

У міжнародній комерційній практиці під експортом та імпортом розуміють тільки операції, котрі здійснюються на комерційних засадах, на підставі укладання та виконання МТУ - контрактів купівлі-продажу. Поставки у вигляді допомоги, дарування та ін., які здійснюються на безвідплатних засадах, у вартість експорту та імпорту, як правило, не включаються, а враховуються окремо.

Експортно-імпортні операції вважаються здійсненими, якщо товар після виконання певних митних формальностей та процедур, про які подані відомості для статистичного обліку, пропустили через митний кордон країни-контр-агента.

У міжнародній комерційній практиці використовують два основних методи здійснення експортно-імпортних операцій:

 1. Прямий метод (сИгесі), або прямі продажі - передбачає встановлення прямих зв'язків між виробником (постачальником) та кінцевим споживачем, тобто поставку товарів безпосередньому кінцевому споживачу та закупку товарів у безпосереднього самостійного виробника на підставі договору купівлі-продажу.

 2. Непрямий, або посередницький (адепсу), метод - передбачає купівлю та продаж товарів через торгово-посередницьку ланку на підставі укладання спеціального договору - агентської, комісійної або іншої угоди з торговим посередником, в якій передбачається виконання останнім певних обов'язків, пов'язаних з реалізацією товару продавця, за агентську, комісійну або іншу винагороду.

Посередниками можуть бути брокери, дилери, комісіонери, оптові покупці, промислові та торгові агенти. їхні функції полягають у пошуку іноземних партнерів, підготовці документації і оформленні угод, кредитно-фінансовому обслуговуванні і страхуванні товарів, післяпродажному обслуговуванні, рекламуванні товарів тощо.

^ 1.2.2. Реекспортні та реімпортні операції

Реекспортна операція - це продаж та вивезення за кордон раніше ввезеного товару, який не піддавався в реекспортуючій країні ніякій обробці. Митною статистикою реекспортними вважаються також операції, при яких товари, що передаються, відправляються новому покупцю без завезення в реекспортуючу країну. Об'єктом реекспорту найчастіше є товари, що продаються на міжнародних аукціонах та товарних біржах.

Здійснюють реекспортні операції торгові фірми для отримання прибутку завдяки різниці цін на той самий товар на різних ринках. Країна, фірма якої здійснює реекспорт, отримує торговий прибуток та вигоди від надання транспортних послуг, проведення страхових, кредитних та інших операцій товаропросування.

Реекспортні операції передбачають укладення двох зовнішньоторгових угод реекспортером. За першим договором він купує товар, а за другим - продає його.

Бажаною умовою для проведення реекспортних операцій є наявність території, на якій товари не оподатковуються, наприклад, вільних економічних зон. Товари, які ввозять на територію таких зон, не обкладаються митом і звільняються на весь час зберігання від податків. У випадку продажу товарів усередину країни при переміщенні їх через митний кордон сплачується мито, а у випадку реекспорту товари вивозяться без будь-яких митних формальностей.

Реекспортні операції здійснюються, як правило, на замовлення кінцевого імпортера, який не має виходу на ринок країни експортера та не бажає нести витрати, які зв'язані з таким виходом. Іноді причиною реекспортних операцій є торгово-політичні умови, які обмежують експорт чи імпорт до деяких країн.

Перевезення товарів транзитом через країну як реекспорт не розглядається.

Реімпортна операція - це придбання і завезення з-за кордону раніше експортованого товару, який не зазнав там ніякої переробки чи доробки. До таких операцій належить повернення забракованих покупцем товарів, повернення товарів, не реалізованих на аукціонах, та через консигнаційні склади. Основною ознакою реімпортних операцій є дворазовий перетин товарами кордонів своєї країни - при вивезенні і при ввезенні. Повернення з-за кордону вітчизняних товарів з виставок та ярмарків до реімпорту не належить.

^ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ОПЕРАЦІЇ! КОНТРАКТИ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88

Схожі:

Зовнішньоекономічна комерційна операція (зеко) -це комплекс основних та забезпечувальних операцій iconДля ефективного господарювання істотним є визначення цілей створення...
Основні напрямки діяльності підприємства:(маркетингове дослідження ринку); виробнича діяльність; економічна діяльність; комерційна...
Зовнішньоекономічна комерційна операція (зеко) -це комплекс основних та забезпечувальних операцій iconТоварного ринку
У торгівлі, як сфері товарного обігу, виконується великий комплекс різних процесів І операцій
Зовнішньоекономічна комерційна операція (зеко) -це комплекс основних та забезпечувальних операцій iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної...
Сучасне харчове виробництво може розглядатися як сукупність численного ряду самостійних технологічних операцій переробки сировини...
Зовнішньоекономічна комерційна операція (зеко) -це комплекс основних та забезпечувальних операцій iconТепла операція Банк Кіпру придбав український «Автозазбанк»
Автозазбанку” (Київ). Про це було заявлено у понеділок, 26 травня, на загальних зборах акціонерів банку в Києві. Операція, про яку...
Зовнішньоекономічна комерційна операція (зеко) -це комплекс основних та забезпечувальних операцій iconКомплекс господарських операцій, повязаних з наданням споживачеві...
Кроссворд по предмету "Маркетинг" на тему "Маркетингова політика розподілу (укр.)"
Зовнішньоекономічна комерційна операція (зеко) -це комплекс основних та забезпечувальних операцій iconЛекція №13 Тема: Оператори
Мова dml. Мова, що містить набір операторів для підтримки основних операцій маніпулювання даними, що містяться в базі
Зовнішньоекономічна комерційна операція (зеко) -це комплекс основних та забезпечувальних операцій iconАналіз "кредитного портфеля" по групах ризику І напрямках диверсифікації. 70
Аналіз впливу основних факторів на рівень формування прибутку кредитних, комісійних, інвестиційних операцій. 41
Зовнішньоекономічна комерційна операція (зеко) -це комплекс основних та забезпечувальних операцій iconПерелік основних будівельних об’єктів житлової сфери міста Луганська в 2007 році
Житловий комплекс «Оксфорд» біля Східноукраїнського Національного університету ім. В. Даля кв. Молодьожний
Зовнішньоекономічна комерційна операція (зеко) -це комплекс основних та забезпечувальних операцій iconПерелік основних будівельних об’єктів житлової сфери міста Луганська в 2006 році
Житловий комплекс «Оксфорд» біля Східноукраїнського Національного університету ім. В. Даля кв. Молодьожний
Зовнішньоекономічна комерційна операція (зеко) -це комплекс основних та забезпечувальних операцій iconПлан Зовнішньоекономічна діяльність та її регулювання Правовий режим іноземних інвестицій

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка