Методичні рекомендації та перелік запитань з курсів “Філософія”, “Українська та зарубіжна культура”, “Релігієзнавство”, “Основи психології” для екстернів нгау- дніпропетровськ нгау: 2001. 11 с
Скачати 97.93 Kb.
НазваМетодичні рекомендації та перелік запитань з курсів “Філософія”, “Українська та зарубіжна культура”, “Релігієзнавство”, “Основи психології” для екстернів нгау- дніпропетровськ нгау: 2001. 11 с
Дата конвертації04.03.2013
Розмір97.93 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Філософія > Методичні рекомендації
НАЦІОНАЛЬНА ГІРНИЧА АКАДЕМІЯ

УКРАЇНИ

Кафедра філософіїМетодичнi рекомендацiї

та

перелік запитань з курсів “Філософія”,

Українськая та зарубіжна культура”, “Релігієзнавство”,

Основи психології” для екстернів НГАУ

Дніпропетровськ 2001


НАЦІОНАЛЬНА ГІРНИЧА АКАДЕМІЯ

УКРАЇНИ

Кафедра філософіїМетодичнi рекомендацiї

та

перелік запитань з курсів “Філософія”,

“Українськая та зарубіжна культура”, “Релігієзнавство”,

“Основи психології” для екстернів НГАУ


Затверджено на засіданні

кафедри філософії

Протокол № 5

від 2 лютого 2001р.

Дніпропетровськ 2001Методичні рекомендації та перелік запитань з курсів “Філософія”, “Українська та зарубіжна культура”, “Релігієзнавство”, “Основи психології” для екстернів НГАУ– Дніпропетровськ НГАУ: 2001. – 11 с.


Укладачи: Шабанова Ю.А., Огієнко І.В. Хмiль В.В., Складановська М.Г.


Відповідальний за випуск

Хміль В.В. докт. філос.наук, доцент

Курс “Філософія”, “Українська та зарубіжна культура”, “Релігієзнавство”, “Основи психології” дає можливість студентам отримати необхідні системи знань сучасного рівня розвитку світової філософії та оволодіти вмінням застосовувати філософські знання в безпосередній практичній і науковій діяльності.

Засвоївши курси “Філософія”, “Українська та зарубіжна культура”, “Релігієзнавство”, “Основи психології” екстерн повинен знати: основний зміст усіх підрозділів означених курсів, опанувати історичні етапи розвитку філософської думки, засвоїти світоглядно-гуманістичний зміст філософії, її людино творчу природу та етапи розвитку світової та української культури, становлення та зміст національних та світових релігій, а також мати уявлення про основні етапи розвитку психологічної науки, а також індивідуально-психологічні особливості та характеристики пізнавальних здібностей людей.

На основі засвоєних курсів екстерн повинен опанувати самостійним стилем мислення, засвоїти специфіку філософського та культурологічного знання, вміти формувати власну позицію, а також використовувати знання з психології для саморозвитку та спілкування.


ФІЛОСОФІЯ
Сучасний етап розвитку України потребує висококвалiфiкованих, професiйно пiдготовлених фахiвцiв, здатних плiдно працювати в рiзних сферах суспiльного життя. Проте, спецiалiст сьогоднi – це не тiльки грамотний виконавець вказiвок та iнструкцiй, але перед усiм людина, яка творчо працює i мислить, iнтелектуально i морально розвинута з вiдповiдним для цього свiтоглядом. Їдиний засiб вироблення такого свiтогляду - засвоєння вищих досягнень свiтової та вiдчизняної фiлософської культури. Курс фiлософiї - один з фундаментальних предметiв у системi вищої освiти. Фiлософiя - мудрiсть, точнiше, - постiйне прагнення до мудростi, любов до неї (в перекладi з грецького слова "фiлео" -люблю, "cофiя" -мудрiсть). Мудрiсть - вища цiннiсть культури кожного народу, людини, людства. "Мудрiсть бо над перли дорожча i нiчого, що можна бажати, з нею не зрiвняється" - проголошується в Бiблiї.

Фiлософiя - свiтоглядне знання. Свiтогляд - це найзагальнiше усвiдомлення людиною навколишнього свiту, свого мicця в ньому, свого ставлення i вiдношення до цього свiту й до себе, своїх претензiй i намiрiв щодо свiту та шляхiв реалiзацiї цих намiрiв (життєвих програм). Фiлософiя є однiєю з форм суспiльної свiдомостi, що розвинулась на базi первiсної мiфологiї, успадкувавши значною мiрою в процесi розкладу останньої її свiтоглядної функцiї. Фiлософiї - це свiтогляд на його теоретичному рiвнi, це свiдомо обгрунтована iнтелектуальними засобами система знання. В останнi роки створюються сприятливi умови для повернення фiлософiї до її нормального статусу. Зростає вагомiсть дiалектики в створеннi обставин для творчого мислення в наукових колективах, студентських аудиторiях. А там, де наука, там боротьба думок, дискусiї, спори. Процес обмiну протилежними думками означається рiзними термiнами: полемiка, диспут, спiр, дiалог, дебати. "Iстина народжується в спорi" - говорили стародавнi мудрецi. Можна б сказати й так: способом iснування наукового знання є дискусiї. На жаль, проблема дискусiй та iнших форм обмiну iдеями та думками ще дуже мало дослiджена, що обмежує можливостi вдосконалення фiлософської культури.

Мистецтво дiалектично думати - велике багатство людини. Прагнення до iстини, зростання духовностi, творче мислення i смiливiсть пошуку нових iдей, iнтелектуальна чеснiсть, критичнiсть i самокритичнiсть розуму, вмiння спертись на попереднiй досвiд, вислухати i прийняти другу сторону, якщо вона права, - такi риси потрiбно постiйно формувати у нашої студентської молодi. Провiдне мiсце в цiй вiдповiдальнiй свiтогляднiй дiяльностi мусить зайняти фiлософiя, i нiяка iнша сфера знань впоратися з цим завданням не спроможна.


^
Екзаменаційні питання


1. Предмет філософії. Функції філософії

 1. Iсторичнi типи свiтогляду: мiф, релiгiя, фiлософiя.

 2. Загальна характеристика античної філософії

 3. Загальна характеристика філософії середньовiччя.

 4. Гуманістичний та натурфілософський напрямки філософії Вiдродження

 5. Проблема методу (емпіризму та раціоналізму) в філософії Нового часу

 6. Проблема наукового знання в розумінні І.Канта

 7. Фiлософська система та дiалектичний метод Гегеля

 8. Проблема вiдчуження i його подолання в ученнi К.Маркса

 9. Методологiя соцiального пiзнання К.Маркса.

 10. Особливостi сцiснтистськоi фiлософii. Технократизм та його особливостi.

 11. Проблеми антропологічної філософії ("Фiлософiя життя”, фiлософiя екзiстенцiалiзму, фрейдизм).

 12. Специфіка української філософії. Фiлософськi погляди Г.Сковороди.

 13. Проблема буття та його форми

 14. Проблеми свідомості та її походження. Проблема духу.

 15. Філософські проблеми розуміння суспільства

 16. Глобальні проблеми сучасності.


Лiтература для пiдготовки:

1. Философiя. Пiдручник для ВУЗiв \ ред. Г.А.Заiченка. КиЇв,1995.

2. Сучасна соцiальна фiлософiя. Курс лекцiй. КиЇв, 1996.

3. Нестеренко В.Г. Вступ до фiлософiЇ: онтологiя людини. КиЇв, 1995.

4. Фiлософiя. Навч. посiбник. пiд ред. Надольного І.Ф. -

^

УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРАВивчення навчального курсу «Українська та зарубіжна культура» спрямоване на забезпечення всебічної підготовки студентів академії, здійснення вимог Конституції України щодо державного сприяння консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також виконання відповідних законів України зокрема «Про освіту», нормативних актів Міносвіти. Згідно них держава сприяє розвитку і захисту здобутків культури, а глибоке опанування її цінностями є обов’язком громадянина, неодмінною умовою успішної діяльності фахівця будь-якого профілю.

Питання на залік

  1. Сутність феномену культури. Структура культури, її види і форми.

 1. Культура цивілізацій Стародавнього Сходу: Єгипту, Шумеру, Вавилону, Індії, Китаю.

 2. Антична культура Греції та Риму.

 3. Характерні риси язичницької культури південно-східних слов’ян. Самобутній характер культури Київської Русі, її зміст і найважливіші риси.

 4. Єдність і специфічність візантійської та західноєвропейської середньовічної культури.

 5. Культура епохи Ренесансу: досягнення науки і техніки; література; архітектура та образотворче мистецтво.

 6. Реформація і становлення культури Нового часу.

 7. Культура епохи Просвітництва: ідеї просвітництва в літературі; стильові особливості в архітектурі та мистецтві.

 8. Українська культура ХІV-XVIII ст.: стан освіти та науки; література; рукописна та друкована книга, козацьке літописання; архітектурна та образотворче мистецтво.

 9. Досягнення науки і техніки та світоглядні орієнтири людини ХІХ-ХХ ст.

 10. Загальна характеристика європейської та вітчизняної культури ХІХ-ХХ ст.. Причини появи та характерні риси символізму, авангардизму, модернізму, формалізму та інших течій в західноєвропейській, американській та вітчизняній культурі.

 11. Український культурний ренесанс 20-х років. Духовне життя українського народу за доби тоталітаризму.

Література


 1. Гуревич П.С. Культурология. – М.:Знание, 1996.

 2. Історія світової культури. / ред. Левчук Л.Т. – К.: Либідь, 1994.

 3. Історія світової культури. / ред. Левчук Л.Т. – К.: Либідь, 1997.

 4. Історія української культури. / ред. Крип`якевича І. – К: Либідь, 1999

 5. Культурология. / ред. Радугина А.А. – М.: Центр, 1997.П.А.

 6. Культурология в вопросах и ответах. / под ред. Драча Г.В. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.

 7. Лосєв І.В. Історія і теорія світової культури. Європейський контекст. –К.:Либідь, 1995.

 8. Основи художньої культури. – Харків:Основа, 1997.

10.Сапронов П.А. Культурология. СПб.:Союз, 1998.

11.Українська культура: історія і сучастність. – Львів: Світ, 1994.

 1. Чернокозов А.И. История мировой культуры. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.

^ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ

Метою курсу “Основи психології” є знайомство студентів з основними теоретичними положеннями сучасної психології, історії розвитку психологічної науки та практичним застосуванням психологічних знань в повсякденному житті, професійній діяльності, в навчанні, в спілкуванні.

Після вивчення курсу студент-екстерн повинен вміти аналізувати психологічні причини поведінки людини, визначити особливості характеру, темпераменту, самосвідомості, пізнавальної діяльності, мати навички ефективної комунікації.
Питання до заліку


 1. Що вивчає психологія? Задачі психологічної науки.

 1. Походження та розвиток психіки.

 2. Основні напрями раз витку психологічної науки.

 3. Основні передумови виникнення свідомості. Самосвідомість. Свідоме та підсвідоме.

 4. Індивідуально-психологічні особливості (темперамент, характер, здібності)

 5. Пам’ять. Класифікація видів пам’яті.

 6. Мислення.

 7. Емоції та відчуття.

 8. Соціальні групи. Особистість в групі.

 9. Основні стилі управління колективом.


Література.


 1. Немов Р. С. Психология кн 1. –М.: ВЛАДОС 1997

 2. Общая психология \ под ред. А. В. Петровского. – М.: Просвещение 1986

 3. Психология. Словарь\ Под ред. А. В. Петровского. – М.: Просвещение 1986

 4. Столяренко Л. Д. Основы психологии.- Ростов-на-Дону: Феникс, 1999

 5. Ярошевский М. Г. История психологии – М.: Мысль, 1985.

РЕЛІГІЄЗНАВСТВОМета, що ставиться навчальним курсом "релігієзнавство". Через ознайомлення з різними релігійними світоглядними системами й теоретичними поглядами на феномен релігії:

- виховувати у екстерна толерантне ставлення до прихильників інших світоглядних систем, навчити його розуміти людей, які сприймають світ не так, як він.

- сприяти вільному самовизначенню майбутнього спеціаліста в його поглядах на світ і життя.

Усе це разом повинно забезпечити право на свободу світогляду і віросповідання, що зафіксоване статтею 35 Конституції України, як його самого, так і інших людей в довіреному йому колективі в суспільстві в цілому.

Через вивчення особливостей різних релігій, що існують на Україні в світі, надати можливість майбутньому керівникові враховувати ці особливості для створення здорового клімату в колективі, яким йому, можливо, доведеться керувати, а також у ділових контактах з зарубіжними партнерами.

Через ознайомлення з історією релігійної думки на Україні і в світі:

- формувати історичний підхід до осмислення соціальних явищ;

- виховувати патріотичне ставлення до Української∙ держави, сприяючи тим самим зростанню, духовного, інтелектуального та економічного потенціалу.

^

Питання на залік

 1. Роль релігії в суспільстві. Соціальні· функції релігії.

 1. Національні релігії та їх особливості (даосизм, індуїзм, конфуціанство, синтоїзм).

 2. Іудаїзм, його становлення. Свят, тексти, релігійна концепція.

 3. Буддизм, його виникнення, основні· положення та напрямки.

 4. Історичні умови виникнення й поширення християнства.

 5. Католицька церква, її виникнення та особливості.

 6. Православна церква, її виникнення й особливості.

 7. Протестантизм. Історичні умови виникнення протестантизму.

 8. Іслам, історія його виникнення.

 9. Релігійна ситуація в Україні


Л i т е р а т у р а:


 1. Лубський В.¶. Релігієзнавство. Київ: Вілбор, 1997.

 2. Основы религиоведения / Ред. И.Н.Яблоков.- Москва: Высшая школа, 1994.

 3. Угринович Д.М. Введение в религиоведение. - Москва: Мысль, 1985.

 4. Калiнiн Ю.А., Харьковщенко Е.А. Релiгiєзнавство. Київ: Наукова думка, 1994.

 5. Релігієзнавство. За ред. Рибачука М.Ф. - Київ: Освіта, 1997.

 6. Справочник атеиста.- Киев: Наукова думка, 1986.

 7. Франко I.Я. Створення свiту: Бiблiйне оповiдання про створення свiту в свiтовiй науцi.- Вiннiпег, 1918 (перевидано 1993 року).


Пiдписано до друку Формат 60х84 16. Папiр

друк. N.3. Офс.друк. Умовн.-друк.арк.

Тираж 50 прим. Зам N.

Дніпропетровськ. НГУ

Схожі:

Методичні рекомендації та перелік запитань з курсів “Філософія”, “Українська та зарубіжна культура”, “Релігієзнавство”, “Основи психології” для екстернів нгау- дніпропетровськ нгау: 2001. 11 с iconМіністерство освіти І науки україни
Культура може розглядатися лише в контексті багатьох наукових дисциплін, як-то: філософія, історія, культурологія, антропологія,...
Методичні рекомендації та перелік запитань з курсів “Філософія”, “Українська та зарубіжна культура”, “Релігієзнавство”, “Основи психології” для екстернів нгау- дніпропетровськ нгау: 2001. 11 с iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „Основи охорони праці” для студентів ііі–іv курсів технологічних спеціальностей...
Методичні рекомендації та перелік запитань з курсів “Філософія”, “Українська та зарубіжна культура”, “Релігієзнавство”, “Основи психології” для екстернів нгау- дніпропетровськ нгау: 2001. 11 с iconРеферат натему
Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій. Київ: цул, 2002. – 508 с
Методичні рекомендації та перелік запитань з курсів “Філософія”, “Українська та зарубіжна культура”, “Релігієзнавство”, “Основи психології” для екстернів нгау- дніпропетровськ нгау: 2001. 11 с iconПерелік програм курсів за вибором, факультативів, гуртків з української...
Посібник. Українська мова та література. Програми факультативних та спеціальних курсів. 7-11 класи. Київ. – Редакція журналу «Дивослово»....
Методичні рекомендації та перелік запитань з курсів “Філософія”, “Українська та зарубіжна культура”, “Релігієзнавство”, “Основи психології” для екстернів нгау- дніпропетровськ нгау: 2001. 11 с iconПерелік запитань для підготовки до іспиту з дисципліни «основи охорони праці»
Наведіть основні законодавчі документи щодо охорони праці в Україні, дайте їм коротку характеристику
Методичні рекомендації та перелік запитань з курсів “Філософія”, “Українська та зарубіжна культура”, “Релігієзнавство”, “Основи психології” для екстернів нгау- дніпропетровськ нгау: 2001. 11 с iconМетодичні рекомендації щодо проведення атестації педагогічних кадрів
Науково-методичні рекомендації щодо проведення курсів з елементами дистанційного навчання
Методичні рекомендації та перелік запитань з курсів “Філософія”, “Українська та зарубіжна культура”, “Релігієзнавство”, “Основи психології” для екстернів нгау- дніпропетровськ нгау: 2001. 11 с iconПерелік програм факультативних курсів, курсів за вибором та спецкурсів...
Просимо Вас сприяти впровадженню в навчально-виховний процес факультативних курсів, курсів за вибором та спецкурсів практичними психологами...
Методичні рекомендації та перелік запитань з курсів “Філософія”, “Українська та зарубіжна культура”, “Релігієзнавство”, “Основи психології” для екстернів нгау- дніпропетровськ нгау: 2001. 11 с iconМоєї роботи стосується безпосередньо індуїстської релігії та його...
Культура може розглядатися лише в контексті багатьох наукових дисциплін, як-то: філософія, історія, культурологія, антропологія,...
Методичні рекомендації та перелік запитань з курсів “Філософія”, “Українська та зарубіжна культура”, “Релігієзнавство”, “Основи психології” для екстернів нгау- дніпропетровськ нгау: 2001. 11 с iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення Дисципліна “Основи екології”
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами тем дисципліни «Основи екології»
Методичні рекомендації та перелік запитань з курсів “Філософія”, “Українська та зарубіжна культура”, “Релігієзнавство”, “Основи психології” для екстернів нгау- дніпропетровськ нгау: 2001. 11 с iconМетодичні рекомендації щодо проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади
У 2011-2012 н. р олімпіада з педагогіки І психології буде проведена для учнів 11 класів знз. Її організація має певні особливості,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка