Двнз «криворізький національний університет»
Скачати 44.66 Kb.
НазваДвнз «криворізький національний університет»
Дата конвертації01.04.2013
Розмір44.66 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Філософія > Документы
ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

ДУХОВНІСТЬ ЯК МОРАЛЬНА ОСНОВА ОСОБИСТОСТІ
Рекомендаційний бібліографічний список літератури
27 джерел інформації за 1996-2012 рр.

Укладач: С.О. Кочерга

КРИВИЙ РІГ

2012

Поняття духовності у філософії, за звичай, було пов'язане перш за все із тими формами суспільної свідомості, які, в свою чергу, ототожнювались із формами організації знання. Вівся наполегливий пошук, який зводився до окреслення науково-універсальної, «суспільної» сутності духовності. На противагу цій тенденції сьогодні спостерігається інша: духовність переважно асоціюється з релігійністю, з моральними цінностями, постульованими тією чи іншою конфесією. В сучасних західних працях про суспільство і культуру поняття «духовність» майже не вживається, воно як правило використовується у світовій літературі релігійно-філософського змісту, де духовність розглядається як чинник самовизначення віруючої людини. Такий підхід збіднює значення поняття духовності та значною мірою виводить проблематику духовності з тематичних сфер філософії.

До визначення поняття духовності у вчених немає одностайної думки. Кожний науковець розуміє поняття «духовність» по-різному. Поняття «духовність» завжди мало у філософії важливе значення, і відіграє визначну роль у ключових проблемах: людина, її місце й призначення у світі, зміст її буття, культура, суспільне життя. І тому такі філософи: Платон, Аристотель, Юркевич, Григорій Сковорода вважали, що поняття «духовність» є похідним від слова «дух» (лат. «spirit» та грец. «pneuma»), що означає рухливе повітря, повівання дихання, носія життя.

На думку вчених поняття «духовність» це категорія етики, яка визначає моральний вимір людської життєдіяльності, це живе джерело доброчесностей людини, її моральна спроможність та вища цінність.

Рекомендаційний список є вибірковим. Він складений на основі перегляду систематичного каталогу і систематичної картотеки статей бібліотеки КДПУ. Представлено 27 джерел інформації з книг і журналів українською і російською мовами. Хронологічно охоплено період з 1996 по 2012 рр. Список розташовано за алфавітом прізвищ авторів і назв праць. Даний список може стати у нагоді викладачам, студентам і всім хто цікавиться даною проблемою.

 1. Арчибасова Т. Ю. Інноваційні підходи до формування духовності дітей і підлітків / Т. Ю. Арчибасова // Виховна робота в школі. - 2012. - №5. - С. 21-25.

 2. Балагура О. Змістовні та технологічні особливості виховання духовної культури студентів вищих навчальних закладів / О. Балагура // Освіта і управління. - 2011. - №2-3. - С.180-182; // Українознавство. - 2011. - №3. - С.142-146.

 3. Бех І. Життя особистості у просторі духовності / І. Бех // Початкова школа. - 2011. - №3. - С.5-11.

 4. Бех І. Д. Я як джерело духовного саморозвитку особистості // Педагогіка і психологія / І. Бех. - 2011. - №3. - С.5-16.

 5. 372

Б90 Булдович М. Книга для батьків і вихователів / М. Булдович,

Н. Бадь. - К. : Шк. світ, 2008. - 128с. (б-ка "Шк. світу")

 1. 1Ф(075.8)
  В20 Васянович Г.
  Вступ до філософії : навч. посіб. / Г. Касянович. - Львів : Норма, 2001. - 216с.

 2. 821.161.2.09:37.03(07)
  В 52 Вірченко Т.І.
  Формування духовності учнів під час вивчення творчості Лесі Українки в школі : навч.-метод. посіб. /
  Т. І. Вірменко. - Кривий Ріг, 2003. - 88с.

 3. Возняк В.С. Всеєдність як онтологія та логіка свободи /
  В. С. Возняк // Грані. - 2011. - №5. - С.44-46.

 4. Войцеховський Ю. Духовний вимір історії / Ю. Войцеховський // Історія в школі. - 2011. - №11-12. - С.1-5.

 5. Гордієнко С.Г. Шляхи духовно-морального відродження особистості студента / С. Г. Гордиенко // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць / редкол.: В.К. Буряк, Л.В. Кондрашова, Г.Б. Штельмах та ін. - 2009. - Вип. 25. - С. 237-248.

 6. Громов В.Є. Проблема оснований духовности человека как философская проблема / В. Є. Громов // Грані.- 2010. - №5. – С.29-33.

 7. Громов В.Є. Так что же такое духовность?/ В. Є. Громов // Грані.- 2009. - №6. – С.64-70; №5. – С.40-45.

 8. Гумницкий Г.Н. О понятии духовности / Г. Н. Гумницкий // Философия и общество. - 2011. - №3. - С.21-37.

 9. Карленко Н. В. Духовність та самоактуалізація: філософсько-освітній вимір / Н. В. Карленко // Грані. - 2012. - №4. - С.65-68.

 10. Компанієць Л.Г. Менеджерські рішення як складова духовно-практичного освоєння людиною світу / Л. Г. Компанієць // Грані. - 2012. - №6. - С. 76-79.

 11. Кострюков С.В. Культура - гарант виховання особистості /
  С. В. Кострюков // Грані. - 2011. - №4. - С.51-53.

 12. 1(075.8)
  К78 Крапивенский С.Э.
  Социальная философия : учеб. для студ. гуманит. спец. вузов / С. Э. Крапивенский. - М. : Владос, 2004. – 416 с.

 13. Кушнир Е.Я. Основания и базовые составляющие сферы духовного и духовності / Е. Я. Кушнир // Наука. Релігія. Суспільство. - 2011. - №2. - С.162-166.

 14. Ладивір С. Родинні джерела духовності / С. Ладивір // Дошкільне виховання. - 2012. - №5. - С.9-13.

 15. Пидкасистый П. И. Духовность в системе смысложизненных координат / П. И. Пидкасистый, В. Д. Иванов // Педагогика. - 2012. - №7. - С. 25-35.

 16. Писчиков В. С. Кризис духовности: прозаизация бытия /
  В. С. Писчиков, М.М. Холин // Актуальні проблеми духовності: зб. наук. праць. – Вип.9. – Кривий Ріг, 2008. – С.12-24.

 17. 37.03(075.8)

П55 Помиткін Е. О. Духовний розвиток учнів у системі шкільної освіти / Е. О. Помиткін. – К.: 1996. -164 с.

 1. Постовий В. Проблеми духовності і практика виховання дітей і молоді в сучасних умовах / В. Постовий // Наука і суспільство. - 2012. - №1-2. - С.51-56.

 2. Постовий В. Атавізми бездуховності - передумови насильства в суспільстві / В. Постовий // Наука і суспільство. - 2012. – №7-8. - С. 15-26.

 3. Савонова А.И. Свобода и разнообразие её сущностей в философии Н.А.Бердяева / А. И. Савонова // Грані. - 2011. - №6. - С.66-69.

 4. 371.015

С 91 Сухомлинский В. А. Духовный мир Школьника (подросткового и юношеского возраста) / В. А. Сухомлинський. – М.: Учпедгиз, 1961. – 223 с.

 1. Туман-Никифоров А.А. Кризис духовности как проблема отсутствия цементирующего социум идеала / А. А. Туман-Никифоров // Философия и общество. - 2011. - №3. - С.91-102.Схожі:

Двнз «криворізький національний університет» iconДвнз «Криворізький національний університет» наукова бібліотека інформаційний...
Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту двнз «Криворізький національний університет». Вип. 9, № – Кривий Ріг, 2013....
Двнз «криворізький національний університет» iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький економічний інститут
«Фінансовий аналіз» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр» денної та заочної форм навчання напряму підготовки...
Двнз «криворізький національний університет» iconІнформаційний бюлетень: нові надходження до Наукової бібліотеки Криворізького...
Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту двнз «Криворізький національний університет». Вип. 8, № – Кривий Ріг, 2013....
Двнз «криворізький національний університет» iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Екологічна культура в освітньому середовищі (Рекомендаційний бібліографічний список літератури)
Двнз «криворізький національний університет» iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
...
Двнз «криворізький національний університет» iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Жанри та жанрові різновиди історичної прози становлять безсумнівний інтерес І як історико-літературний, І як ідейно-естетичний компонент...
Двнз «криворізький національний університет» iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Хімічний комплекс – сукупність галузей промислового виробництва, які сприяють широкому застосуванню хімічних технологій І матеріалів...
Двнз «криворізький національний університет» iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
У добу відродження посилюється активність національної еліти, свідомих суспільних сил, які пожвавлюють свою діяльність у всіх сферах...
Двнз «криворізький національний університет» iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький державний...
Власність є однією з найбільш фундаментальних І основоположних економічних категорій. Разом з цим — це одна з найскладніших категорій,...
Двнз «криворізький національний університет» iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
У сучасному українському суспільстві актуальність громадянського виховання особистості великою мірою зумовлюється потребою державотворчих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка